หน้า 27 จาก 35ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Word 2007


แท็บ แทรก ของ Ribbon และกล่องโต้ตอบ เลือก SmartArt Graphic

รูปแบบแฟ้มใหม่จะให้คุณลักษณะใหม่ เช่น กราฟิก SmartArt

รูปแบบแฟ้มใหม่ยังให้ความสามารถในการใช้คุณลักษณะที่พร้อมใช้งานใน Word 2007 เท่านั้น ตัวอย่างหนึ่งของคุณลักษณะเช่นนี้คือกราฟิก SmartArt ใหม่

ภาพประกอบในที่นี้แสดงให้เห็นวิธีการเริ่มกราฟิกดังกล่าวใน Word ให้สังเกตว่ามีการออกแบบ SmartArt Graphic ให้เลือกใช้งานมากเท่าใด

รูปแบบแฟ้มใหม่สนับสนุนคุณลักษณะใหม่อื่นๆ เช่น สมการทางคณิตศาสตร์ ชุดรูปแบบ และตัวควบคุมเนื้อหา

หน้า 27 จาก 35ย้อนกลับถัดไป