แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word

แป้นพิมพ์ลัดที่อธิบายไว้ในหัวข้อวิธีใช้นี้อ้างอิงรูปแบบแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา รูปแบบแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา แป้นบนรูปแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา แป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา

 หมายเหตุ 

 • บทความนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดเอง หรือการสร้างแป้นพิมพ์ลัดสำหรับแมโครหรือ ข้อความอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกการเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม
 • ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Word Starter โปรดทราบว่า Word Starter ไม่ได้สนับสนุนคุณลักษณะทั้งหมดที่มีอยู่ใน Word สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่มีอยู่ใน Word Starter ให้ดูที่ การสนับสนุนคุณลักษณะ Word Starter
ในบทความนี้


การค้นหาและการใช้แป้นพิมพ์ลัด

สำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่คุณต้องกดหลายแป้นพร้อมกันนั้น แป้นที่ต้องกดจะคั่นด้วยเครื่องหมายบวก (+) ในวิธีใช้ Microsoft Word 2010 สำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่คุณกดแป้นหนึ่งแล้วตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที แป้นที่ต้องกดจะคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

การใช้แป้นพิมพ์เพื่อขยายส่วน

 • เมื่อต้องการขยายส่วนทั้งหมดของบทความ ให้กด TAB จนกระทั่ง แสดงทั้งหมด ถูกเลือก แล้วกด ENTER กด ENTER อีกครั้งเพื่อยุบส่วนทั้งหมด
 • เมื่อต้องการขยายส่วนเพียงส่วนเดียวของบทความ ให้กด TAB จนกระทั่งหัวเรื่องของส่วนและเครื่องหมายบวกถูกเลือก แล้วกด ENTER กด ENTER อีกครั้งเมื่อต้องการยุบส่วนนั้น

การค้นหาในบทความนี้

 สิ่งสำคัญ   ก่อนที่คุณจะเริ่มการค้นหา ให้กด TAB จนกระทั่ง แสดงทั้งหมด ถูกเลือก แล้วกด ENTER

 1. กด CTRL+F

กล่องโต้ตอบ ค้นหา จะเปิดขึ้น และมีเคอร์เซอร์อยู่ในตำแหน่งที่คุณสามารถพิมพ์ได้ในทันที

 1. ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหาลงในกล่อง
 2. กด ENTER

การพิมพ์บทความนี้

เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ ให้กดแป้น TAB จนกว่า แสดงทั้งหมด จะถูกเลือก จากนั้นกด ENTER แล้วกด CTRL+P

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

พื้นฐาน Microsoft Office

แสดงการแสดงและใช้หน้าต่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
สลับไปยังหน้าต่างถัดไป ALT+TAB
สลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า ALT+SHIFT+TAB
ปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ CTRL+W หรือ CTRL+F4
คืนค่าขนาดของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่หลังจากคุณขยายหน้าต่างให้ใหญ่สุด ALT+F5
ย้ายไปยังบานหน้าต่างงานหนึ่งจากอีกบานหน้าต่างในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางตามเข็มนาฬิกา) คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง F6
ย้ายไปยังบานหน้าต่างงานหนึ่งจากอีกบานหน้าต่างในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา) SHIFT+F6
เมื่อมีหน้าต่างเปิดอยู่อย่างน้อยหนึ่งหน้าต่าง ให้สลับไปยังหน้าต่างถัดไป CTRL+F6
สลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า CTRL+SHIFT+F6
ขยายใหญ่สุดหรือคืนค่าหน้าต่างที่เลือก CTRL+F10
คัดลอกรูปภาพของหน้าจอลงในคลิปบอร์ด PRINT SCREEN
คัดลอกรูปภาพของหน้าต่างที่เลือกลงในคลิปบอร์ด ALT+PRINT SCREEN

แสดงการใช้กล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกถัดไป TAB
ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกก่อนหน้า SHIFT+TAB
สลับไปยังแท็บถัดไปในกล่องโต้ตอบ CTRL+TAB
สลับไปยังแท็บก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ CTRL+SHIFT+TAB
ย้ายระหว่างตัวเลือกในรายการแบบหล่นลงที่เปิดใช้งานอยู่ หรือระหว่างตัวเลือกในกลุ่มตัวเลือก แป้นลูกศร
ดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่เลือก SPACEBAR
เลือกตัวเลือก เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ALT+ ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ในตัวเลือก
เปิดรายการแบบหล่นลงที่เลือก ALT+ลูกศรลง
เลือกตัวเลือกจากรายการแบบหล่นลง ตัวอักษรแรกของตัวเลือกในรายการแบบหล่นลง
ปิดรายการแบบหล่นลงที่เลือกไว้ ยกเลิกคำสั่ง และปิดกล่องโต้ตอบ ESC
เรียกใช้คำสั่งที่เลือก ENTER

แสดงใช้กล่องแก้ไขภายในกล่องโต้ตอบ

กล่องแก้ไขจะเป็นช่องว่างที่ให้คุณพิมพ์หรือวางรายการ เช่น ชื่อผู้ใช้ของคุณหรือเส้นทางไปยังโฟลเดอร์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ HOME
ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ END
ย้ายไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งอักขระ ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา
ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ CTRL+ ลูกศรซ้าย
ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ CTRL+ ลูกศรขวา
เลือกหรือไม่เลือกหนึ่งอักขระไปทางซ้าย SHIFT+ ลูกศรซ้าย
เลือกหรือไม่เลือกหนึ่งอักขระไปทางขวา SHIFT+ ลูกศรขวา
เลือกหรือไม่เลือกหนึ่งคำไปทางซ้าย CTRL+SHIFT+ ลูกศรซ้าย
เลือกหรือไม่เลือกหนึ่งคำไปทางขวา CTRL+SHIFT+ ลูกศรขวา
เลือกจากจุดการแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ SHIFT+HOME
เลือกจากจุดการเลือกไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ SHIFT+END

แสดงใช้กล่องโต้ตอบ เปิด และ บันทึกเป็น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
แสดงกล่องโต้ตอบ เปิด CTRL+F12 หรือ CTRL+O
แสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น F12
เปิดโฟลเดอร์หรือแฟ้มที่เลือก ENTER
เปิดโฟลเดอร์ที่อยู่เหนือโฟลเดอร์ที่เลือกไว้หนึ่งระดับ BACKSPACE
ลบโฟลเดอร์หรือแฟ้มที่เลือก DELETE
แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก เช่น โฟลเดอร์หรือแฟ้ม SHIFT+F10
ย้ายผ่านตัวเลือกต่างๆ ไปข้างหน้า TAB
ย้ายผ่านตัวเลือกต่างๆ ไปข้างหลัง SHIFT+TAB
เปิดรายการ มองหาใน F4 หรือ ALT+I

แสดงเลิกทำและทำซ้ำการกระทำ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ยกเลิกการกระทำ ESC
เลิกทำการกระทำ CTRL+Z
ทำอีกครั้งหรือทำซ้ำการกระทำ CTRL+Y

แสดงเข้าถึงและใช้บานหน้าต่างงานและแกลเลอรี

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ย้ายไปยังบานหน้าต่างงานจากอีกบานหน้าต่างหนึ่งในหน้าต่างโปรแกรม (คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง) F6
เมื่อเมนูถูกใช้งานอยู่ ให้ย้ายไปยังบานหน้าต่างงาน (คุณอาจจำเป็นต้องกด CTRL+TAB มากกว่าหนึ่งครั้ง) CTRL+TAB
เลือกตัวเลือกก่อนหน้าหรือถัดไปในบานหน้าต่างงานเมื่อบานหน้าต่างงานใช้งานอยู่ TAB หรือ SHIFT+TAB
แสดงชุดคำสั่งทั้งหมดบนเมนูบานหน้าต่างงาน CTRL+SPACEBAR
ดำเนินการการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก SPACEBAR หรือ ENTER
เปิดเมนูแบบหล่นลงสำหรับรายการแกลเลอรีที่เลือก SHIFT+F10
เลือกรายการแรกหรือรายการสุดท้ายในแกลเลอรี HOME หรือ END
เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงในที่เก็บรายการแกลเลอรีที่เลือก PAGE UP หรือ PAGE DOWN

เลือกบานหน้าต่างงาน

 1. กด F6 เพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่างงาน ถ้าจำเป็น
 2. กด CTRL+SPACEBAR
 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ปิด จากนั้นให้กด ENTER

ย้ายบานหน้าต่างงาน

 1. กด F6 เพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่างงาน ถ้าจำเป็น
 2. กด CTRL+SPACEBAR
 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ย้าย แล้วกด ENTER
 4. ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายบานหน้าต่างงาน แล้วกด ENTER

ปรับขนาดบานหน้าต่างงาน

 1. กด F6 เพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่างงาน ถ้าจำเป็น
 2. กด CTRL+SPACEBAR
 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ขนาด แล้วกด ENTER
 4. ใช้แป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดบานหน้าต่างงาน แล้วกด ENTER

แสดงการเข้าถึงและใช้งานการกระทำที่มีอยู่

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก SHIFT+F10
แสดงเมนูหรือข้อความสำหรับการกระทำที่มีอยู่ หรือสำหรับปุ่มตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ รูปปุ่ม หรือปุ่มตัวเลือกการวาง รูปปุ่ม ถ้ามีการกระทำอยู่มากกว่าหนึ่งการกระทำ ให้สลับไปยังการกระทำถัดไปและแสดงเมนูหรือข้อความของการกระทำนั้น ALT+SHIFT+F10
ย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกในเมนูการกระทำที่มีอยู่ แป้นลูกศร
ดำเนินการการกระทำสำหรับรายการที่เลือกบนเมนูการกระทำที่มีอยู่ ENTER
ปิดเมนูหรือข้อความของการกระทำที่มีอยู่ ESC

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถขอให้มีการแจ้งให้ทราบด้วยเสียงทุกครั้งที่การกระทำพร้อมให้ใช้งานได้ (ไม่มีให้ใช้ใน Word Starter) เมื่อต้องการได้ยินเสียงแจ้งให้ทราบ คุณต้องมีการ์ดเสียง นอกจากนี้คุณยังต้องติดตั้ง Microsoft Office Sounds บนคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย
 • ถ้าคุณสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ คุณจะสามารถดาวน์โหลด Microsoft Office Sounds ได้จาก Office.com หลังจากที่คุณติดตั้งแฟ้มเสียงแล้ว ให้ทำดังต่อไปนี้
  1. กด ALT+F, T เพื่อเปิด ตัวเลือกของ Word
  2. กด A เพื่อเลือก ขั้นสูง แล้วกด TAB เพื่อย้ายไปยัง ตัวเลือกขั้นสูงในการทำงานกับ Word
  3. กด ALT+S สองครั้งเพื่อย้ายไปยังกล่องกาเครื่องหมาย ให้ผลตอบสนองพร้อมเสียง ซึ่งอยู่ภายใต้ ทั่วไป แล้วกด SPACEBAR
  4. กด TAB ซ้ำเพื่อเลือก ตกลง แล้วกด ENTER

 หมายเหตุ   เมื่อคุณเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ การตั้งค่าดังกล่าวจะมีผลต่อโปรแกรม Office ทั้งหมดที่สนับสนุนการใช้งานเสียง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การนำทางบน Ribbon

แสดงเข้าถึงทุกคำสั่งได้ด้วยการกดปุ่มเพียงสองสามครั้ง

แป้นพิมพ์ลัดทำให้คุณสามารถใช้คำสั่งได้อย่างรวดเร็วโดยการกดแป้นเพียงสองสามแป้นไม่ว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งใดในโปรแกรม คำสั่งทุกคำสั่งใน Word 2010 สามารถเข้าถึงได้โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งส่วนใหญ่ได้ด้วยการกดแป้นพิมพ์สองถึงห้าแป้น เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัด ให้ทำดังนี้

 1. กด ALT

เคล็ดลับแป้นพิมพ์จะแสดงขึ้นเหนือคุณลักษณะแต่ละคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานในมุมมองในขณะนั้นๆ

 1. กดตัวอักษรที่แสดงอยู่ในเคล็ดลับการใช้ปุ่มแป้นพิมพ์บนคุณลักษณะที่คุณต้องการใช้
 2. เคล็ดลับการใช้ปุ่มแป้นพิมพ์เพิ่มเติมอาจแสดงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแป้นตัวอักษรที่คุณกด ตัวอย่างเช่น ถ้าแท็บ หน้าแรก นั้นใช้งานอยู่และคุณกด N แท็บ แทรก จะแสดงขึ้น พร้อมกับเคล็ดลับการใช้แป้นพิมพ์สำหรับกลุ่มต่างๆ บนแท็บดังกล่าว
 3. กดตัวอักษรต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะกดตัวอักษรของคำสั่งหรือตัวควบคุมที่คุณต้องการใช้ ในบางกรณี คุณต้องกดตัวอักษรของกลุ่มที่มีคำสั่งเสียก่อน

 หมายเหตุ   เมื่อต้องการยกเลิกการกระทำที่คุณกำลังดำเนินการและซ่อนเคล็ดลับการใช้ปุ่มแป้นพิมพ์ ให้กด ALT

แสดงเปลี่ยนโฟกัสแป้นพิมพ์โดยไม่ต้องใช้เมาส์

อีกวิธีหนี่งในการใช้แป้นพิมพ์ทำงานกับโปรแกรมที่มีคุณลักษณะ Ribbon ของ Office คือการย้ายโฟกัสระหว่างแท็บและคำสั่งต่างๆ จนกว่าคุณจะพบคุณลักษณะที่คุณต้องการใช้ ตารางต่อไปนี้จะแสดงวิธีการเลื่อนโฟกัสของแป้นพิมพ์โดยไม่ต้องใช้เมาส์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
เลือกแท็บที่ใช้งานอยู่ของ Ribbon และเปิดใช้งานแป้นพิมพ์ลัด ALT หรือ F10 กดแป้นใดแป้นหนึ่งอีกครั้งเพื่อย้ายกลับไปยังเอกสารแล้วยกเลิกแป้นพิมพ์ลัด
ย้ายไปที่แท็บอื่นของ Ribbon F10 เพื่อเลือกแท็บที่เปิดใช้งานอยู่ แล้วลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา
ขยายหรือยุบ Ribbon CTRL+F1
แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก SHIFT+F10

ย้ายโฟกัสเพื่อเลือกพื้นที่ของหน้าต่างแต่ละพื้นที่ต่อไปนี้

 • แท็บที่ใช้งานอยู่ของ Ribbon
 • บานหน้าต่างงานใดๆ ที่เปิดอยู่
 • แถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าต่าง
 • เอกสารของคุณ
F6
ย้ายโฟกัสไปยังแต่ละคำสั่งบน Ribbon ไปข้างหน้าและข้างหลังตามลำดับ TAB หรือ SHIFT+TAB
เลื่อนลง ขึ้น ซ้าย หรือขวาตามลำดับ ไปตามรายการต่างๆ บน Ribbon ลูกศรลง ลูกศรขึ้น ลูกศรซ้าย หรือ ลูกศรขวา
เปิดใช้งานคำสั่งหรือตัวควบคุมที่เลือกบน Ribbon SPACEBAR หรือ ENTER
เปิดเมนูหรือแกลเลอรีที่เลือกบน Ribbon SPACEBAR หรือ ENTER
เปิดใช้งานคำสั่งหรือตัวควบคุมบน Ribbon เพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนค่าได้ ENTER
เสร็จสิ้นการปรับเปลี่ยนค่าในตัวควบคุมบน Ribbon แล้วย้ายโฟกัสกลับไปยังเอกสาร ENTER
รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำสั่งหรือตัวควบคุมที่เลือกบน Ribbon (ถ้าไม่มีหัวข้อวิธีใช้ใดที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งที่เลือก จะแสดงหัวข้อวิธีใช้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมขึ้นแทน) F1

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การอ้างอิงแบบด่วนสำหรับ Microsoft Word

แสดงงานทั่วไปใน Microsoft Word

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
สร้างช่องว่างไม่แยก CTRL+SHIFT+SPACEBAR
สร้างยัติภังค์ไม่แยก CTRL+SHIFT+HYPHEN
ทำอักษรตัวหนา CTRL+B
ทำอักษรตัวเอียง CTRL+I
ทำอักษรตัวขีดเส้นใต้ CTRL+U
ลดขนาดแบบอักษรหนึ่งค่า CTRL+SHIFT+<
เพิ่มขนาดแบบอักษรหนึ่งค่า CTRL+SHIFT+>
ลดขนาดอักษร 1 พอยต์ CTRL+[
เพิ่มขนาดอักษร 1 พอยต์ CTRL+]
เอาการจัดรูปแบบย่อหน้าหรืออักขระออก CTRL+SPACEBAR
คัดลอกข้อความหรือวัตถุที่เลือกไว้ Ctrl+C
ตัดข้อความหรือวัตถุที่เลือกไว้ Ctrl+X
วางข้อความหรือวัตถุ Ctrl+V
การวางแบบพิเศษ CTRL+ALT+V
วางการจัดรูปแบบเท่านั้น CTRL+SHIFT+V
เลิกทำการกระทำล่าสุด CTRL+Z
ทำซ้ำการกระทำล่าสุด CTRL+Y
เปิดกล่องโต้ตอบ นับจำนวนคำ CTRL+SHIFT+G

การทำงานกับเอกสารและเว็บเพจ

แสดงสร้าง ดู และบันทึกเอกสาร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
สร้างเอกสารใหม่ CTRL+N
เปิดเอกสาร CTRL+O
ปิดเอกสาร CTRL+W
แยกหน้าต่างเอกสาร ALT+CTRL+S
เอาการแยกหน้าต่างเอกสารออก ALT+SHIFT+C หรือ ALT+CTRL+S
บันทึกเอกสาร CTRL+S

แสดงค้นหา แทนที่ และเรียกดูตลอดข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
เปิดบานหน้าต่าง การนำทาง (เพื่อค้นหาเอกสาร) CTRL+F
ค้นหาซ้ำ (หลังจากปิดหน้าต่าง ค้นหาและแทนที่ ) ALT+CTRL+Y
แทนที่ข้อความ การจัดรูปแบบเฉพาะ และรายการพิเศษ CTRL+H
ไปที่ หน้า ที่คั่นหน้า เชิงอรรถ ตาราง ข้อคิดเห็น กราฟิก หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ CTRL+G
สลับไปมาระหว่างสี่ตำแหน่งล่าสุดที่คุณได้ทำการแก้ไข ALT+CTRL+Z
เปิดรายการตัวเลือกการเรียกดู กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก แล้วกด ENTER เพื่อเรียกดูเอกสารโดยใช้ตัวเลือกที่เลือก ALT+CTRL+HOME
ย้ายไปยังวัตถุเรียกดูก่อนหน้า (ตั้งค่าในตัวเลือกเรียกดู) CTRL+PAGE UP
ย้ายไปยังวัตถุเรียกดูถัดไป (ตั้งค่าในตัวเลือกเรียกดู) CTRL+PAGE DOWN

แสดงสลับไปยังมุมมองอื่น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
สลับไปยังมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ ALT+CTRL+P
สลับไปยังมุมมองเค้าร่าง ALT+CTRL+O
สลับไปยังมุมมองแบบร่าง ALT+CTRL+N

แสดงมุมมองเค้าร่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
เลื่อนระดับย่อหน้า ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย
ลดระดับย่อหน้า ALT+SHIFT+ลูกศรขวา
ลดระดับเป็นเนื้อความ CTRL+SHIFT+N
เลื่อนย่อหน้าที่เลือกขึ้น ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น
เลื่อนย่อหน้าที่เลือกลง ALT+SHIFT+ลูกศรลง
ขยายข้อความใต้หัวเรื่อง ALT+SHIFT+เครื่องหมายบวก
ยุบข้อความใต้หัวเรื่อง ALT+SHIFT+เครื่องหมายลบ
ขยายหรือยุบข้อความหรือหัวเรื่องทั้งหมด ALT+SHIFT+A
ซ่อนหรือแสดงการจัดรูปแบบอักขระ แป้นเครื่องหมายทับ (/) บนแป้นตัวเลข
แสดงบรรทัดแรกของเนื้อความ หรือเนื้อความทั้งหมด ALT+SHIFT+L
แสดงหัวเรื่องทั้งหมดที่มีลักษณะหัวเรื่อง 1 ALT+SHIFT+1
แสดงหัวเรื่องทั้งหมดจนถึงหัวเรื่อง n ALT+SHIFT+n
แทรกอักขระแท็บ CTRL+TAB

แสดงพิมพ์และแสดงตัวอย่างเอกสาร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
พิมพ์เอกสาร CTRL+P
สลับไปยังตัวอย่างก่อนพิมพ์ ALT+CTRL+I
ย้ายไปรอบๆ หน้าแสดงตัวอย่างเมื่อขยาย แป้นลูกศร
ย้ายไปทีละหนึ่งหน้าแสดงตัวอย่างเมื่อย่อ PAGE UP หรือ PAGE DOWN
ย้ายไปที่หน้าแสดงตัวอย่างแรกเมื่อย่อ CTRL+HOME
ย้ายไปที่หน้าแสดงตัวอย่างสุดท้ายเมื่อย่อ CTRL+END

แสดงตรวจทานเอกสาร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
แทรกข้อคิดเห็น ALT+CTRL+M
เปิดหรือปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง CTRL+SHIFT+E
ปิดบานหน้าต่างการตรวจทาน ถ้าเปิดอยู่ ALT+SHIFT+C

แสดงมุมมองการอ่านแบบเต็มหน้าจอ

 หมายเหตุ   ตัวอ่านหน้าจอบางรุ่นอาจไม่สามารถเข้ากันได้กับมุมมองการอ่านแบบเต็มหน้าจอ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ไปที่จุดเริ่มต้นของเอกสาร HOME
ไปที่จุดสิ้นสุดของเอกสาร END
ไปที่เพจ n nn, ENTER
ออกจากมุมมองเค้าโครงการอ่าน ESC

แสดงอ้างอิง เชิงอรรถ และอ้างอิงท้ายเรื่อง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ทำเครื่องหมายรายการสารบัญ ALT+SHIFT+O
ทำเครื่องหมายรายการสารบัญอ้างอิงทางกฎหมาย (ข้อมูลอ้างอิง) ALT+SHIFT+I
ทำเครื่องหมายรายการดัชนี ALT+SHIFT+X
แทรกเชิงอรรถ ALT+CTRL+F
แทรกการอ้างอิงท้ายเรื่อง ALT+CTRL+D

แสดงทำงานกับเว็บเพจ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ CTRL+K
ย้อนกลับไปหนึ่งเพจ ALT+ ลูกศรซ้าย
ไปข้างหน้าหนึ่งเพจ ALT+ ลูกศรขวา
ฟื้นฟู F9

แก้ไขและย้ายข้อความและกราฟิก

แสดงการลบข้อความและกราฟิก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย BACKSPACE
ลบหนึ่งคำทางซ้าย CTRL+BACKSPACE
ลบหนึ่งอักขระทางขวา DELETE
ลบหนึ่งคำทางขวา CTRL+DELETE
ตัดข้อความที่เลือกไปยัง Office คลิปบอร์ด Ctrl+X
เลิกทำการกระทำล่าสุด CTRL+Z
ตัดไปยังที่เก็บชั่วคราว CTRL+F3

แสดงคัดลอกและย้ายข้อความและกราฟิก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
เปิด Office คลิปบอร์ด กด ALT+H เพื่อย้ายไปยังแท็บ หน้าแรก แล้วกด F,O
คัดลอกข้อความหรือกราฟิกที่เลือกไปไว้ที่ Office คลิปบอร์ด Ctrl+C
ตัดข้อความหรือกราฟิกที่เลือกไปไว้ที่ Office คลิปบอร์ด Ctrl+X
วางการเพิ่มล่าสุดหรือวางรายการจาก Office คลิปบอร์ด Ctrl+V
ย้ายข้อความหรือกราฟิกหนึ่งครั้ง F2 (จากนั้นย้ายเคอร์เซอร์ แล้วกด ENTER)
คัดลอกข้อความหรือกราฟิกหนึ่งครั้ง SHIFT+F2 (จากนั้นให้ย้ายเคอร์เซอร์แล้วกด ENTER)
ขณะที่มีการเลือกข้อความหรือวัตถุ ให้เปิดกล่องโต้ตอบ สร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่ ALT+F3
เมื่อมีการเลือกแบบเอกสารสำเร็จรูป (ตัวอย่างเช่น กราฟิก SmartArt) ไว้ ให้แสดงเมนูทางลัดที่สัมพันธ์กับแบบเอกสารสำเร็จรูปนั้น SHIFT+F10
ตัดไปยังที่เก็บชั่วคราว CTRL+F3
วางเนื้อหาของที่เก็บชั่วคราว CTRL+SHIFT+F3
คัดลอกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ใช้ในส่วนก่อนหน้าของเอกสาร ALT+SHIFT+R

แสดงแทรกอักขระพิเศษ

เมื่อต้องการแทรก ให้กด
เขตข้อมูล CTRL+F9
ตัวแบ่งบรรทัด SHIFT+ENTER
ตัวแบ่งหน้า CTRL+ENTER
ตัวแบ่งคอลัมน์ CTRL+SHIFT+ENTER
เส้นประยาว ALT+CTRL+เครื่องหมายลบ
เส้นประสั้น CTRL+เครื่องหมายลบ
ยัติภังค์เผื่อเลือก CTRL+ยัติภังค์
ยัติภังค์ไม่แยก CTRL+SHIFT+HYPHEN
ช่องว่างไม่แยก CTRL+SHIFT+SPACEBAR
สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ ALT+CTRL+C
สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ALT+CTRL+R
สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า ALT+CTRL+T
จุดไข่ปลา ALT+CTRL+เครื่องหมายมหัพภาค (.)
เครื่องหมายอัญประกาศเปิดเดี่ยว CTRL+`(เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว), `(เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว)
เครื่องหมายอัญประกาศปิดเดี่ยว CTRL+' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว), ' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว)
เครื่องหมายอัญประกาศเปิดคู่ CTRL+` (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว), SHIFT+' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว)
เครื่องหมายอัญประกาศปิดคู่ CTRL+' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว), SHIFT+' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว)
รายการข้อความอัตโนมัติ ENTER (หลังจากที่คุณพิมพ์อักขระสองสามอักขระแรกของชื่อรายการข้อความอัตโนมัติเมื่อคำแนะนำบนหน้าจอ ปรากฏ

แสดงแทรกอักขระโดยใช้โค้ดอักขระ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
แทรกอักขระ Unicode สำหรับโค้ดอักขระ Unicode (เลขฐานสิบหก) ที่ระบุ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์สกุลเงินยูโร (สัญลักษณ์สกุลเงินยูโร ) ให้พิมพ์ 20AC แล้วกด ALT ค้างไว้และกด X โค้ดอักขระ, ALT+X
ค้นหาโค้ดอักขระ Unicode สำหรับอักขระที่เลือก ALT+X
แทรกอักขระ ANSI สำหรับโค้ดอักขระ ANSI (เลขฐานสิบ) ที่ระบุ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์สกุลเงินยูโร ให้กด ALT ค้างไว้ แล้วกด 0128 บนแป้นพิมพ์ตัวเลข ALT+โค้ดอักขระ (บนแป้นพิมพ์ตัวเลข)

แสดงเลือกข้อความและกราฟิก

เลือกข้อความโดยกด SHIFT ค้างไว้และใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์

แสดงขยายส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
เปิดโหมดขยาย F8
เลือกอักขระที่ใกล้ที่สุด F8 แล้วกดลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา
เพิ่มขนาดของส่วนที่เลือก F8 (กดหนึ่งครั้งเพื่อเลือกคำ กดสองครั้งเพื่อเลือกประโยค และต่อๆ ไป)
ลดขนาดของส่วนที่เลือก SHIFT+F8
ปิดโหมดขยาย ESC
ขยายส่วนที่เลือกไปทางขวาหนึ่งอักขระ SHIFT+ ลูกศรขวา
ขยายส่วนที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ SHIFT+ ลูกศรซ้าย
ขยายส่วนที่เลือกไปยังท้ายคำ CTRL+SHIFT+ ลูกศรขวา
ขยายส่วนที่เลือกไปยังต้นคำ CTRL+SHIFT+ ลูกศรซ้าย
ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดบรรทัด SHIFT+END
ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นบรรทัด SHIFT+HOME
ขยายส่วนที่เลือกลงไปหนึ่งบรรทัด SHIFT+ลูกศรลง
ขยายส่วนที่เลือกขึ้นไปหนึ่งบรรทัด SHIFT+ลูกศรขึ้น
ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดย่อหน้า CTRL+SHIFT+ ลูกศรลง
ขยายส่วนที่เลือกขึ้นไปยังจุดเริ่มต้นย่อหน้า CTRL+SHIFT+ ลูกศรขึ้น
ขยายส่วนที่เลือกลงไปหนึ่งหน้าจอ SHIFT+PAGE DOWN
ขยายส่วนที่เลือกขึ้นไปหนึ่งหน้าจอ SHIFT+PAGE UP
ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นเอกสาร CTRL+SHIFT+HOME
ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดเอกสาร CTRL+SHIFT+END
ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดหน้าต่าง ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
ขยายส่วนที่เลือกเพื่อรวมทั้งเอกสาร CTRL+A
เลือกกลุ่มข้อความแนวตั้ง CTRL+SHIFT+F8 แล้วใช้แป้นลูกศร กด ESC เพื่อยกเลิกโหมดการเลือก
ขยายส่วนที่เลือกไปยังตำแหน่งที่ระบุในเอกสาร F8+แป้นลูกศร กดแป้น ESC เพื่อยกเลิกโหมดการเลือก

แสดงเลือกข้อความและกราฟิกในตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
เลือกเนื้อหาของเซลล์ถัดไป TAB
เลือกเนื้อหาของเซลล์ก่อนหน้า SHIFT+TAB
ขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์ที่อยู่ติดกัน กด SHIFT ค้างไว้ แล้วกดแป้นลูกศรซ้ำๆ กัน
เลือกคอลัมน์

ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์ด้านบนหรือด้านล่างของคอลัมน์ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • กด SHIFT+ALT+PAGE DOWN เพื่อเลือกคอลัมน์จากบนลงล่าง
 • กด SHIFT+ALT+PAGE UP เพื่อเลือกคอลัมน์จากล่างขึ้นบน
ขยายส่วนที่เลือก (หรือบล็อก) CTRL+SHIFT+F8 แล้วใช้แป้นลูกศร กด ESC เพื่อยกเลิกโหมดการเลือก
เลือกทั้งตาราง ALT+5 บนแป้นตัวเลข (โดยที่ NUM LOCK ถูกปิดอยู่)

แสดงย้ายไปตามส่วนต่างๆ ในเอกสารของคุณ

เมื่อต้องการย้าย ให้กด
ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ ลูกศรซ้าย
ไปทางขวาหนึ่งอักขระ ลูกศรขวา
ไปทางซ้ายหนึ่งคำ CTRL+ ลูกศรซ้าย
ไปทางขวาหนึ่งคำ CTRL+ ลูกศรขวา
ขึ้นหนึ่งย่อหน้า CTRL+ ลูกศรขึ้น
ลงหนึ่งย่อหน้า CTRL+ ลูกศรลง
ไปทางซ้ายหนึ่งเซลล์ (ในตาราง) SHIFT+TAB
ไปทางขวาหนึ่งเซลล์ (ในตาราง) TAB
ขึ้นหนึ่งบรรทัด ลูกศรขึ้น
ลงหนึ่งบรรทัด ลูกศรลง
ไปยังจุดสิ้นสุดบรรทัด END
ไปยังจุดเริ่มต้นบรรทัด HOME
ไปยังด้านบนของหน้าต่าง ALT+CTRL+PAGE UP
ไปยังจุดสิ้นสุดหน้าต่าง ALT+CTRL+PAGE DOWN
ขึ้นหนึ่งหน้าจอ (การเลื่อน) PAGE UP
ลงหนึ่งหน้าจอ (การเลื่อน) PAGE DOWN
ไปยังด้านบนของหน้าถัดไป CTRL+PAGE DOWN
ไปยังด้านบนของหน้าก่อนหน้านี้ CTRL+PAGE UP
ไปยังจุดสิ้นสุดเอกสาร CTRL+END
ไปยังจุดเริ่มต้นเอกสาร CTRL+HOME
ไปยังการตรวจทานก่อนหน้า SHIFT+F5
หลังจากที่คุณเปิดเอกสาร ให้ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณกำลังทำงานอยู่เมื่อเอกสารถูกปิดครั้งล่าสุด SHIFT+F5

แสดงย้ายไปรอบๆ ในตาราง

เมื่อต้องการย้าย ให้กด
ไปยังเซลล์ถัดไปในแถว TAB
ไปยังเซลล์ก่อนหน้าในแถว SHIFT+TAB
ไปยังเซลล์แรกในแถว ALT+HOME
ไปยังเซลล์สุดท้ายในแถว ALT+END
ไปยังเซลล์แรกในคอลัมน์ ALT+PAGE UP
ไปยังเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์ ALT+PAGE DOWN
ไปยังแถวก่อนหน้า ลูกศรขึ้น
ไปยังแถวถัดไป ลูกศรลง
เลื่อนแถวขึ้น ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น
เลื่อนแถวลง ALT+SHIFT+ลูกศรลง

แสดงแทรกย่อหน้าและอักขระแท็บในตาราง

เมื่อต้องการแทรก ให้กด
ย่อหน้าใหม่ในเซลล์ ENTER
อักขระแท็บในเซลล์ CTRL+TAB

แสดงใช้โหมดพิมพ์ทับ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์ทับเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงโหมดพิมพ์ทับด้วยการกด INSERT ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. กด ALT+F, T เพื่อเปิด ตัวเลือกของ Word
 2. กด A เพื่อเลือก ขั้นสูง แล้วกด TAB
 3. กด ALT+O เพื่อย้ายไปยังกล่องกาเครื่องหมาย ใช้แป้น Insert ในการควบคุมโหมดพิมพ์ทับ
 4. กด SPACEBAR เพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แล้วกด ENTER

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดโหมดพิมพ์ทับ ให้กด INSERT

จัดรูปแบบอักขระและย่อหน้า

แสดงคัดลอกการจัดรูปแบบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
คัดลอกการจัดรูปแบบจากข้อความ CTRL+SHIFT+C
นำการจัดรูปแบบที่คัดลอกไปใช้กับข้อความ CTRL+SHIFT+V

แสดงเปลี่ยนหรือปรับขนาดแบบอักษร

 หมายเหตุ   แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ไม่ทำงานในโหมดการอ่านแบบเต็มหน้าจอ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
เปิดกล่องโต้ตอบ แบบอักษร เพื่อเปลี่ยนแบบอักษร CTRL+SHIFT+F
เพิ่มขนาดแบบอักษร CTRL+SHIFT+>
ลดขนาดแบบอักษร CTRL+SHIFT+<
เพิ่มขนาดแบบอักษรขึ้น 1 พอยต์ CTRL+]
ลดขนาดแบบอักษรลง 1 พอยต์ CTRL+[

แสดงใช้รูปแบบอักขระ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
เปิดกล่องโต้ตอบ แบบอักษร เพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบของอักขระ CTRL+D
เปลี่ยนตัวพิมพ์ของอักษร SHIFT+F3
จัดรูปแบบอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด CTRL+SHIFT+A
นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ CTRL+B
นำการขีดเส้นใต้ไปใช้ CTRL+U
ขีดเส้นใต้คำแต่ไม่ขีดเส้นใต้ช่องว่าง CTRL+SHIFT+W
ข้อความขีดเส้นใต้คู่ CTRL+SHIFT+D
นำการจัดรูปแบบข้อความที่ซ่อนไปใช้ CTRL+SHIFT+H
นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ CTRL+I
จัดรูปแบบตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็ก CTRL+SHIFT+K
นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ) CTRL+เครื่องหมายเท่ากับ
นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ) CTRL+SHIFT+เครื่องหมายบวก
เอาการจัดรูปแบบอักขระด้วยตนเองออก CTRL+SPACEBAR
เปลี่ยนส่วนที่เลือกเป็นแบบอักษรสัญลักษณ์ CTRL+SHIFT+Q

แสดงแสดงและคัดลอกรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
แสดงอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมา CTRL+SHIFT+* (เครื่องหมายดอกจันบนแป้นพิมพ์ตัวเลขไม่ทำงาน)
ตรวจทานการจัดรูปแบบข้อความ SHIFT+F1 (แล้วคลิกข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการตรวจทาน)
คัดลอกรูปแบบ CTRL+SHIFT+C
วางรูปแบบ CTRL+SHIFT+V

แสดงตั้งค่าระยะห่างบรรทัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ระยะบรรทัดแบบบรรทัดเดี่ยว CTRL+1
ระยะบรรทัดแบบ 2 เท่า CTRL+2
ตั้งค่าระยะบรรทัด 1.5 เท่า CTRL+5
เพิ่มหรือเอาระยะห่าง 1 บรรทัดก่อนย่อหน้าออก CTRL+0 (ศูนย์)

แสดงจัดแนวย่อหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
สลับย่อหน้าระหว่างการจัดแนวกึ่งกลางและชิดซ้าย CTRL+E
สลับย่อหน้าระหว่างการจัดเต็มแนวและชิดซ้าย CTRL+J
สลับย่อหน้าระหว่างการจัดชิดขวาและชิดซ้าย CTRL+R
จัดแนวย่อหน้าให้ชิดซ้าย CTRL+L
เยื้องย่อหน้าจากทางซ้าย CTRL+M
เอาย่อหน้าที่เยื้องจากทางซ้ายออก CTRL+SHIFT+M
สร้างกั้นหน้าลอย CTRL+T
ลดกั้นหน้าลอย CTRL+SHIFT+T
เอาการจัดรูปแบบย่อหน้าออก CTRL+Q

แสดงนำลักษณะย่อหน้าไปใช้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
เปิดบานหน้าต่างงาน ใช้ลักษณะ CTRL+SHIFT+S
เปิดบานหน้าต่างงาน ลักษณะ ALT+CTRL+SHIFT+S
เริ่มการจัดรูปแบบอัตโนมัติ ALT+CTRL+K
นำลักษณะปกติไปใช้ CTRL+SHIFT+N
นำลักษณะหัวเรื่อง 1 ไปใช้ ALT+CTRL+1
นำลักษณะหัวเรื่อง 2 ไปใช้ ALT+CTRL+2
นำลักษณะหัวเรื่อง 3 ไปใช้ ALT+CTRL+3

ปิดบานหน้าต่างงานลักษณะ

 1. ถ้าไม่ได้มีการเลือกบานหน้าต่างงาน ลักษณะ ให้กด F6 เพื่อเลือกบานหน้าต่างงานดังกล่าว
 2. กด CTRL+SPACEBAR
 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ปิด จากนั้นให้กด ENTER

แทรกและแก้ไขวัตถุ

แสดงแทรกวัตถุ

 1. กด ALT, N, J แล้ว J เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ วัตถุ
 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • กดลูกศรลงเพื่อเลือกชนิดของวัตถุ แล้วกด ENTER เพื่อสร้างวัตถุ
  • กด CTRL+TAB เพื่อสลับไปยังแท็บ สร้างจากแฟ้ม กด TAB แล้วพิมพ์ชื่อแฟ้มของวัตถุที่คุณต้องการจะแทรกหรือเรียกดูแฟ้มดังกล่าว

แสดงการแก้ไขวัตถุ

 1. เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ในตำแหน่งทางซ้ายของวัตถุในเอกสารของคุณ ให้เลือกวัตถุนั้นด้วยการกด SHIFT+ ลูกศรขวา
 2. กดแป้น SHIFT+F10
 3. กดแป้น TAB เพื่อไปยัง ชื่อวัตถุ กด ENTER แล้วกด ENTER อีกครั้ง

แสดงแทรกกราฟิก SmartArt

 1. กดแล้วปล่อย ALT, N แล้วตามด้วย M เพื่อเลือก SmartArt
 2. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกชนิดกราฟิกที่คุณต้องการ
 3. กด TAB จากนั้นให้กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกกราฟิกที่คุณต้องการแทรก
 4. กด ENTER

แสดงการแทรกอักษรศิลป์

 1. กดแล้วปล่อย ALT, N แล้วตามด้วย W เพื่อเลือก อักษรศิลป์
 2. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกลักษณะอักษรศิลป์ที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER
 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ
 4. กด ESC เพื่อเลือกวัตถุอักษรศิลป์ แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายวัตถุนั้น
 5. กด ESC อีกครั้งเพื่อกลับไปยังเอกสาร

จดหมายเวียนและเขตข้อมูล

แสดงดำเนินการจดหมายเวียน

 หมายเหตุ   คุณต้องอยู่บนแท็บ การส่งจดหมาย เพื่อใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
แสดงตัวอย่างจดหมายเวียน ALT+SHIFT+K
ผสานเอกสาร ALT+SHIFT+N
พิมพ์เอกสารที่ผสาน ALT+SHIFT+M
แก้ไขเอกสารข้อมูลของจดหมายเวียน ALT+SHIFT+E
แทรกเขตข้อมูลผสาน ALT+SHIFT+F

แสดงทำงานกับเขตข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
แทรกเขตข้อมูล DATE ALT+SHIFT+D
แทรกเขตข้อมูล LISTNUM ALT+CTRL+L
แทรกเขตข้อมูล PAGE ALT+SHIFT+P
แทรกเขตข้อมูล TIME ALT+SHIFT+T
แทรกเขตข้อมูลว่าง CTRL+F9
ปรับปรุงข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงในเอกสารต้นฉบับของ Microsoft Word CTRL+SHIFT+F7
ปรับปรุงเขตข้อมูลที่เลือก F9
ยกเลิกการเชื่อมโยงเขตข้อมูล CTRL+SHIFT+F9
สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลที่เลือกและผลลัพธ์ของโค้ดเขตข้อมูลนั้น SHIFT+F9
สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์เขตข้อมูลทั้งหมด ALT+F9
เรียกใช้ GOTOBUTTON หรือ MACROBUTTON จากเขตข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ของเขตข้อมูล ALT+SHIFT+F9
ไปที่เขตข้อมูลถัดไป F11
ไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า SHIFT+F11
ล็อกเขตข้อมูล CTRL+F11
ปลดล็อกเขตข้อมูล CTRL+SHIFT+F11

แถบภาษา

แสดงการรับรู้ลายมือเขียน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
สลับระหว่างภาษาหรือรูปแบบแป้นพิมพ์ ALT ซ้าย +SHIFT
แสดงรายการของทางเลือกการแก้ไข แป้นโลโก้ของ Windows +C
เปิดหรือปิดลายมือเขียน แป้นโลโก้ของ Windows +H
เปิดหรือปิดตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น (IME) บนแป้นพิมพ์ 101 ALT+~
เปิดหรือปิด IME ภาษาเกาหลีบนแป้นพิมพ์ 101 ALT ขวา
เปิดหรือปิด IME ภาษาจีนบนแป้นพิมพ์ 101 CTRL+SPACEBAR

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถเลือกการกดแป้นพิมพ์พร้อมกันเพื่อสลับไปมาระหว่างภาษาหรือรูปแบบแป้นพิมพ์ต่างๆ ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าแป้นพิมพ์ขั้นสูง ได้ เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าแป้นพิมพ์ขั้นสูง ให้คลิกขวาที่แถบ ภาษา แล้วคลิก การตั้งค่า ภายใต้ การกำหนดลักษณะ ให้คลิก การตั้งค่าแป้นพิมพ์
 • ในแป้นพิมพ์ส่วนใหญ่ แป้นโลโก้ของ Windows แป้นโลโก้ของ Windows จะพร้อมใช้งานที่แถวล่างสุดของแป้นพิมพ์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การอ้างอิงแป้นฟังก์ชัน

แสดงแป้นฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
เรียกวิธีใช้หรือเยี่ยมชม Microsoft Office.com F1
ย้ายข้อความหรือกราฟิก F2
ทำการกระทำล่าสุดซ้ำอีกครั้ง F4
เลือกคำสั่ง ไปที่ (แท็บ หน้าแรก) F5
ไปยังบานหน้าต่างหรือเฟรมถัดไป F6
เลือกคำสั่ง การสะกด (แท็บ ตรวจทาน) F7
ขยายส่วนที่เลือก F8
ปรับปรุงเขตข้อมูลที่เลือก F9
แสดงเคล็ดลับการใช้แป้นพิมพ์ F10
ไปที่เขตข้อมูลถัดไป F11
เลือกคำสั่ง บันทึกเป็น F12

แสดงSHIFT+แป้นฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
เริ่มวิธีใช้แบบตามบริบทหรือเปิดเผยการจัดรูปแบบ SHIFT+F1
คัดลอกข้อความ SHIFT+F2
เปลี่ยนตัวพิมพ์ของอักษร SHIFT+F3
ทำซ้ำการกระทำ ค้นหา หรือ ไปที่ SHIFT+F4
ย้ายไปที่การเปลี่ยนแปลงล่าสุด SHIFT+F5
ไปที่บานหน้าต่างหรือเฟรมก่อนหน้า (หลังจากกด F6) SHIFT+F6
เลือกคำสั่ง อรรถาภิธาน (แท็บ ตรวจทาน กลุ่ม การพิสูจน์อักษร) SHIFT+F7
ลดขนาดของส่วนที่เลือก SHIFT+F8
สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์ของโค้ดเขตข้อมูลนั้น SHIFT+F9
แสดงเมนูทางลัด SHIFT+F10
ไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า SHIFT+F11
เลือกคำสั่ง บันทึก SHIFT+F12

แสดงCTRL+แป้นฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ขยายหรือยุบ Ribbon CTRL+F1
เลือกคำสั่ง แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ CTRL+F2
ตัดไปยังที่เก็บชั่วคราว CTRL+F3
ปิดหน้าต่าง CTRL+F4
ไปที่หน้าต่างถัดไป CTRL+F6
แทรกเขตข้อมูลว่าง CTRL+F9
ขยายหน้าต่างเอกสารให้ใหญ่สุด CTRL+F10
ล็อกเขตข้อมูล CTRL+F11
เลือกคำสั่ง เปิด CTRL+F12

แสดงCTRL+SHIFT+แป้นฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
แทรกเนื้อหาของที่เก็บชั่วคราว CTRL+SHIFT+F3
แก้ไขที่คั่นหน้า CTRL+SHIFT+F5
ไปที่หน้าต่างก่อนหน้า CTRL+SHIFT+F6
ปรับปรุงข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงในเอกสารต้นฉบับของ Word 2010 CTRL+SHIFT+F7
ขยายส่วนที่เลือกหรือบล็อก CTRL+SHIFT+F8 แล้วกดแป้นลูกศร
ยกเลิกการเชื่อมโยงเขตข้อมูล CTRL+SHIFT+F9
ปลดล็อกเขตข้อมูล CTRL+SHIFT+F11
เลือกคำสั่ง พิมพ์ CTRL+SHIFT+F12

แสดงALT+แป้นฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ไปที่เขตข้อมูลถัดไป ALT+F1
สร้าง แบบเอกสารสำเร็จรูป ใหม่ ALT+F3
จบการทำงาน Word 2010 ALT+F4
คืนค่าขนาดของหน้าต่างโปรแกรม ALT+F5
ย้ายจากกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่กลับไปยังเอกสาร สำหรับกล่องโต้ตอบที่สนับสนุนลักษณะการทำงานนี้ ALT+F6
ค้นหาข้อผิดพลาดในทางไวยากรณ์และในการสะกดผิดถัดไป ALT+F7
เรียกใช้แมโคร ALT+F8
สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์เขตข้อมูลทั้งหมด ALT+F9
แสดงบานหน้าต่างงาน ส่วนที่เลือกและการมองเห็น ALT+F10
แสดงโค้ดของ Microsoft Visual Basic ALT+F11

แสดงALT+SHIFT+แป้นฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า ALT+SHIFT+F1
เลือกคำสั่ง บันทึก ALT+SHIFT+F2
แสดงบานหน้าต่างงาน การค้นคว้า ALT+SHIFT+F7
เรียกใช้ GOTOBUTTON หรือ MACROBUTTON จากเขตข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ของเขตข้อมูล ALT+SHIFT+F9
แสดงเมนูหรือข้อความสำหรับการกระทำที่มีอยู่ ALT+SHIFT+F10
เลือกปุ่ม สารบัญ ในคอนเทนเนอร์ สารบัญ เมื่อกำลังใช้งานคอนเทนเนอร์อยู่ ALT+SHIFT+F12

แสดงCTRL+ALT+แป้นฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
แสดงข้อมูลระบบของ Microsoft CTRL+ALT+F1
เลือกคำสั่ง เปิด CTRL+ALT+F2

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Word 2010