การเยื้องย่อหน้า

การเยื้องจะกำหนดระยะห่างของย่อหน้าจากระยะขอบซ้ายหรือระยะขอบขวา คุณสามารถเพิ่มหรือลดการเยื้องของย่อหน้าหรือกลุ่มย่อหน้าภายในระยะขอบ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างการเยื้องแบบเนกาทิฟ (เรียกอีกอย่างว่าการเยื้องออก) ซึ่งจะดึงย่อหน้าออกไปหาระยะขอบซ้าย คุณยังสามารถสร้างกั้นหน้าลอย ซึ่งบรรทัดแรกของย่อหน้าจะไม่เยื้อง แต่บรรทัดต่อๆ ไปจะเยื้อง
การเยื้องของย่อหน้าและระยะขอบกระดาษ

บรรยายภาพ 1 ระยะขอบกระดาษ
บรรยายภาพ 2 การเยื้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างลักษณะพร้อมการจัดรูปแบบที่คุณต้องการนำมาใช้ใหม่ ให้ดูที่ สร้างลักษณะใหม่

คุณต้องการทำสิ่งใด

เยื้องเฉพาะบรรทัดแรกของย่อหน้า

เพิ่มหรือลดเยื้องซ้ายของทั้งย่อหน้า

เพิ่มหรือลดเยื้องขวาของทั้งย่อหน้า

ตั้งค่าการเยื้องโดยใช้แป้น TAB

เยื้องทั้งหมดยกเว้นบรรทัดแรกของย่อหน้า

สร้างการเยื้องแบบเนกาทีฟ

การเยื้องเฉพาะบรรทัดแรกของย่อหน้า

ข้อความที่มีการเยื้องบรรทัดแรก

 1. คลิกที่หน้าบรรทัดที่คุณต้องการให้เยื้อง
 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า แล้วคลิก แท็บ การเยื้องและระยะห่าง
 1. ในรายการ พิเศษ ภายใต้หัวเรื่อง การเยื้อง ให้คลิก บรรทัดแรก จากนั้นในกล่อง ตาม ให้ตั้งค่าจำนวนช่องว่างที่คุณต้องการให้บรรทัดแรกเยื้อง

 หมายเหตุ   บรรทัดแรกของย่อหน้านี้และย่อหน้าต่อๆ ไปทั้งหมดที่คุณพิมพ์จะถูกเยื้อง อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องเยื้องย่อหน้าที่อยู่ก่อนย่อหน้าที่เลือกใดๆ ด้วยตนเองโดยใช้ขั้นตอนเดียวกันนี้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเพิ่มหรือลดเยื้องซ้ายของทั้งย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เยื้องซ้าย เพื่อเพิ่มหรือลดการเยื้องซ้ายของย่อหน้านั้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเพิ่มหรือการลดเยื้องขวาของทั้งย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เยื้องขวา เพื่อเพิ่มหรือลดการเยื้องขวาของย่อหน้า

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าการเยื้องโดยใช้แป้น TAB

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word
 1. คลิก การสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ
 2. ภายใต้หัวข้อ การตั้งค่าการแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ จากนั้นให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์
 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตั้งค่าการเยื้องซ้ายและย่อหน้าแรกโดยการใช้ Tab และ Backspace
 4. เมื่อต้องการเยื้องบรรทัดแรกของย่อหน้า ให้คลิกที่หน้าบรรทัด

เมื่อต้องการเยื้องทั้งย่อหน้า ให้คลิกที่หน้าบรรทัดใดๆ ยกเว้นบรรทัดแรก

 1. กดแป้น TAB

 หมายเหตุ   เมื่อต้องการเอาการเยื้องออก ให้กด BACKSPACE ก่อนที่คุณจะย้ายจุดแทรก นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิก เลิกทำ บน แถบเครื่องมือด่วน ได้เช่นกัน

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเยื้องทั้งหมดยกเว้นบรรทัดแรกของย่อหน้า

ข้อความที่มีกั้นหน้าลอย

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้องทั้งย่อหน้ายกเว้นบรรทัดแรกของย่อหน้า หรือเรียกอีกอย่างว่ากั้นหน้าลอย
 2. บนไม้บรรทัดแนวนอน ให้ลากเครื่องหมาย กั้นหน้าลอย ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้เริ่มการเยื้อง

เครื่องหมายกั้นหน้าลอย

ถ้าคุณไม่เห็นไม้บรรทัดแนวนอนที่วางอยู่ส่วนบนของเอกสาร ให้คลิกปุ่ม แสดงไม้บรรทัด ที่ด้านบนของแถบเลื่อนแนวตั้ง

การใช้การวัดที่แม่นยำเพื่อตั้งค่ากั้นหน้าลอย

เพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นในการตั้งค่ากั้นหน้าลอย คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่แท็บ การเยื้องและระยะห่าง ได้

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า แล้วคลิก แท็บ การเยื้องและระยะห่าง
 1. ในรายการ พิเศษ ภายใต้หัวข้อ การเยื้อง ให้คลิก ลอย จากนั้นในกล่อง ตาม ให้ตั้งค่าจำนวนช่องว่างที่คุณต้องการให้มีกั้นหน้าลอย

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การสร้างการเยื้องแบบเนกาทีฟ

ข้อความที่มีการเยื้องแบบเนกาทีฟ

 1. เลือกข้อความหรือย่อหน้าที่คุณต้องการให้ขยายไปทางระยะขอบซ้าย
 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกลูกศรลงในกล่อง เยื้องซ้าย

คลิกลูกศรลงต่อไปจนกระทั่งข้อความที่เลือกอยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการในระยะขอบซ้าย

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Word 2007