คุณลักษณะของ Word สำหรับภาษาจากขวาไปซ้าย

คุณลักษณะหรือตัวเลือกบางตัวเลือกที่อธิบายไว้ในหัวข้อวิธีใช้นี้จะสามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อเปิดการใช้งานการสนับสนุนภาษาที่มีรูปแบบการอ่านจากขวาไปซ้าย (จากขวาไปซ้าย (right-to-left) อ้างถึงการตั้งค่าแป้นพิมพ์ มุมมองเอกสาร วัตถุที่ติดต่อกับผู้ใช้ และทิศทางที่ข้อความแสดงออก ภาษาอาระบิกและฮิบรูเป็นภาษาที่มีทิศจากขวาไปซ้าย) ในการตั้งค่าภาษาของ Microsoft Office เท่านั้น

การสร้าง การเปิด และการบันทึกเอกสารภาษาจากขวาไปซ้าย

แสดงการสร้างเอกสารใหม่

แม่แบบปกติ (แม่แบบ Normal: แม่แบบส่วนกลางที่คุณสามารถใช้กับเอกสารชนิดใดก็ได้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนแม่แบบนี้ได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบหรือเนื้อหาเริ่มต้นของเอกสาร)บรรจุการตั้งค่าเอกสารทั้งหมด แมโครส่วนรวม และความหมายข้อความอัตโนมัติ สำหรับภาษาที่ถูกติดตั้ง (ภาษาที่ติดตั้ง: ภาษาพื้นฐานที่ใช้ในการดูแลสิ่งที่ลักษณะพิเศษทางภาษาหลายลักษณะที่แสดงออกมา เช่น ภาษาของพจนานุกรมหลัก และทิศทางและการจัดตำแหน่งของข้อความ (จากซ้ายไปขวา หรือจากขวาไปซ้าย)) ตัวอย่างเช่น ถ้าภาษาอาหรับเป็นภาษาที่ถูกติดตั้ง เอกสารใหม่จะเปิดด้วยการตั้งทิศทางจากขวาไปซ้าย และตั้งภาษาเป็นภาษาอาหรับ

แสดงการบันทึกเอกสาร

 • ถ้าคุณเปิดและแปลงแฟ้มจากโปรแกรมอื่น การบันทึกใน Microsoft Word ด้วยคุณลักษณะจากขวาไปซ้าย จะทำให้แฟ้มไม่สอดคล้องกับโปรแกรมดั้งเดิม
 • ถ้าคุณมีแฟ้มที่ใช้คุณลักษณะขวาไปซ้าย และคุณต้องการบันทึกแฟ้มนั้นใน Word 6.0/95 คุณควรจะบันทึกแฟ้มในรูปแบบ RTF
 • คุณสามารถรวมเครื่องหมายจากขวาไปซ้ายเมื่อคุณบันทึกแฟ้มข้อความ

หมายเหตุ  คุณสามารถบันทึกแฟ้มโดยรวมหรือไม่รวมอักขระควบคุม (อักขระควบคุม: อักขระที่ถูกแทรกลงในข้อความแบบจากขวาไปซ้ายและแบบผสมเพื่อระบุการจัดรูปแบบของข้อความเมื่อทิศทางเดิมของข้อความที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอที่จะใช้แสดงผลลัพธ์แบบที่ต้องการได้)กับข้อความ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณรวมอักขระควบคุมจากขวาไปซ้ายเมื่อคุณบันทึกแฟ้ม Word จะเก็บคุณสมบัติขวาไปซ้ายและซ้ายไปขวา และเก็บลำดับของอักขระกลางๆ (อักขระเป็นกลาง: อักขระที่ไม่มีคุณลักษณะด้านทิศของภาษาทั้งจากซ้ายไปขวาและจากขวาไปซ้ายอย่างเด่นชัด ตัวเลขเป็นตัวอย่างหนึ่งของอักขระเป็นกลาง)

แสดงการเข้ากันได้ของแฟ้มกับรุ่นก่อนหน้า

Microsoft Word สามารถเปิดเอกสารที่สร้างใน Word รุ่นก่อนได้ อย่างไรก็ตาม ในการแสดงข้อความจากขวาไปซ้ายอย่างถูกต้อง การใช้งานภาษาจากขวาไปซ้ายต้องถูกเปิดใช้ (ภาษาที่ใช้ได้: ภาษาที่สามารถเพิ่มเข้าไปเพื่อใช้ในการแก้ไขข้อความในโปรแกรม Microsoft Office ภาษาเหล่านี้จะถูกเพิ่มเติมเข้าไปในผลิตภัณฑ์รุ่นภาษาที่ติดตั้งอยู่ และเพิ่มคุณลักษณะอื่นๆ เพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมแบบหลายภาษา)

การทำงานกับข้อความจากขวาไปซ้าย

แสดงการจัดรูปแบบข้อความและย่อหน้า

คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้กับข้อความจากขวาไปซ้าย

แสดงการเปลี่ยนการแสดงเอกสารหรือทิศทางของข้อความ

คุณสามารถปฏิบัติได้ดังนี้

 • การเปลี่ยนทิศทางของข้อความในส่วนหนึ่ง

 • การเปลี่ยนทิศทางของข้อความในย่อหน้าและการตั้งค่าการจัดตำแหน่งย่อหน้าสำหรับข้อความแนวนอนและแนวตั้ง

 • การเปลี่ยนทิศทางคอลัมน์ของข้อความ

 • การเปลี่ยนทิศทางตารางของข้อความ

 • การให้ Microsoft Word แสดงแถบเลื่อนแนวตั้งที่ด้านซ้ายของหน้าต่างเอกสารและแสดงไม้บรรทัดบนด้านขวาของหน้าต่างเอกสาร

แสดงการใช้เครื่องมือสะกดและไวยากรณ์ภาษาจากขวาไปซ้าย

 • Microsoft Word ตรวจการสะกดข้อความภาษาจากขวาไปซ้ายเหมือนกับการตรวจภาษาจากซ้ายไปขวา คุณไม่ต้องแยกการตรวจออกจากกัน นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการสะกดในภาษาจากขวาไปซ้ายแต่ละภาษาได้

 • ค้นหาคำในอรรถาภิธานภาษาอาหรับ และภาษาฮิบรู

แสดงการทำงานกับคอลัมน์

ทิศทางเริ่มต้นของคอลัมน์คือทิศทางของส่วน (ส่วน: ส่วนของเอกสารที่คุณได้ตั้งตัวเลือกการจัดรูปแบบหน้าบางอย่างเอาไว้ คุณต้องสร้างส่วนใหม่เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของลำดับเลขบรรทัด จำนวนคอลัมน์ หรือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ)นั้น คุณสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลในคอลัมน์รวมถึงข้อความจากขวาไปซ้ายในทิศทางย่อหน้าจากขวาไปซ้ายหรือจากซ้ายไปขวา

คอลัมน์แบบหนังสือพิมพ์เป็นคอลัมน์พื้นฐานในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร และเป็นชนิดเดียวที่สนับสนุนโดย Microsoft Word เมื่อคุณลักษณะจากขวาไปซ้ายที่ใช้งานได้ (ภาษาที่ใช้ได้: ภาษาที่สามารถเพิ่มเข้าไปเพื่อใช้ในการแก้ไขข้อความในโปรแกรม Microsoft Office ภาษาเหล่านี้จะถูกเพิ่มเติมเข้าไปในผลิตภัณฑ์รุ่นภาษาที่ติดตั้งอยู่ และเพิ่มคุณลักษณะอื่นๆ เพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมแบบหลายภาษา) ข้อความจากคอลัมน์หนึ่งต่อไปยังอีกคอลัมน์หนึ่ง เมื่อคอลัมน์สุดท้ายของหน้าเต็มแล้ว ข้อความจะต่อไปยังคอลัมน์แรกของหน้าต่อไป คุณสามารถระบุความกว้างของแต่ละคอลัมน์แยกกันได้

ในส่วนขวาไปซ้าย ทิศทางเอกสารคือจากขวาไปซ้ายกับคอลัมน์แรกของหน้าทางด้านขวา และคอลัมน์สุดท้ายทางด้านซ้าย สำหรับส่วนที่มีข้อความจากซ้ายไปขวาทิศทางจะเป็นไปในทางตรงกันข้าม

แสดงการทำงานกับตาราง

ใน Microsoft Word ตารางทำงานดังต่อไปนี้ด้วยคุณลักษณะจากขวาไปซ้าย

 • ทิศทางตารางเริ่มต้นถูกตั้งค่าตามทิศทางย่อหน้าตรงจุดแทรก
 • แถวในตารางจะอยู่จากขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวาทั้งหมด
 • เมื่อแทรกหรือลบคอลัมน์ในตาราง คอลัมน์จะเลื่อนตามทิศทางของตาราง
 • เมื่อแทรกข้อความในตาราง ทิศทางตารางจะถูกตั้งค่าตามทิศทางย่อหน้าของข้อความที่ถูกเลือก   ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณแปลงข้อความภาษาอาหรับไปยังตาราง ทิศทางของตารางจะเป็นทางขวาไปซ้าย
 • เส้นขอบและการอ้างอิงเซลล์ถูกสะท้อนสำหรับตารางขวาไปซ้ายและซ้ายไปขวากับภาษาและทิศทางที่ถูกสะท้อนสำหรับแต่ละอัน  เช่น R1C1 (แถว 1 คอลัมน์ 1) อยู่ด้านบนทางขวาสำหรับตารางขวาไปซ้ายและด้านบนทางซ้ายสำหรับตารางซ้ายไปขวา

แสดงการค้นหาและการแทนที่อักขระจากขวาไปซ้าย

Microsoft Word ให้ตัวเลือกที่ใช้สำหรับการหาสายอักขระของข้อความที่บรรจุข้อความจากขวาไปซ้าย ในกรณีเพิ่มเติม เมื่อคุณค้นหาและแทนที่ข้อความ ให้คุณเทียบการควบคุมอักขระของการออกเสียง alef hamza kashida

แสดงการใช้คลิกแล้วพิมพ์

ถ้าคุณกำลังทำงานกับเอกสารจากขวาไปซ้าย การคลิกแล้วพิมพ์จะไปตามทิศทางของข้อความของคุณเหมือนกับการทำงานกับข้อความจากซ้ายไปขวา

แสดงการทำงานกับแมโคร

เมื่อทำงานกับแมโคร (แมโคร: การกระทำหรือชุดของการกระทำที่คุณสามารถใช้งานอัตโนมัติ แมโครจะถูกเก็บไว้ใน Visual Basic สำหรับภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมประยุกต์)ในข้อความจากขวาไปซ้าย ควรคำนึงสิ่งต่อไปนี้

แสดงการทำงานกับตัวเลขและวันที่จากขวาไปซ้าย

 • เลือกรูปแบบวันที่เฉพาะภาษา 

 • เลือกชนิดปฏิทินเพื่อคำนวณวันที่

 • ระบุรูปแบบชื่อเดือนและตัวเลข

 • การเพิ่มอัญประกาศให้กับตัวเลขฮิบรู

 • การเปลี่ยนการลำดับหมายเลขหน้าและรูปแบบตัวเลขในเอกสารจากขวาไปซ้าย

แสดงตัวเลือกเรียงลำดับ

 • เรียงลำดับรายการหรือตารางตามกฎของภาษาอื่น

 • เมื่อเรียงลำดับข้อความ ให้ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับข้อความจากขวาไปซ้าย ตัวอย่างเช่น เลือก ละเว้น alef lam หรือ ละเว้น he เพื่อป้องกัน Microsoft Word จากการเรียงลำดับคำที่ขึ้นต้นด้วย alef lam หรือ he

แสดงเปลี่ยนภาษาที่แป้นพิมพ์

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word