มาตรฐานการเข้ารหัสสำหรับการเปิดและบันทึกแฟ้ม

เมื่อคุณเปิดหรือบันทึกแฟ้มข้อความเข้ารหัส คุณสามารถเลือกมาตรฐานการเข้ารหัส (การเข้ารหัส: ไบต์ (หรือลำดับของไบต์) ที่แสดงแทนแต่ละอักขระใน HTML หรือแฟ้มข้อความล้วน การเข้ารหัสแบบ Unicode จะสนับสนุนอักขระทั้งหมดในทุกภาษาและสามารถอ่านได้ด้วย Microsoft Internet Explorer 4.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าและ Netscape Navigator 4.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า)สำหรับใช้กับ Microsoft Word

เมื่อคุณเปิดแฟ้มข้อความเข้ารหัส Word จะใช้แบบอักษรที่ระบุใช้ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกเว็บ (เมนู เครื่องมือ คำสั่ง ตัวเลือก แท็บ ทั่วไป ปุ่ม ตัวเลือกเว็บ แท็บ แบบอักษร) คุณสามารถใช้แท็บ แบบอักษร ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกเว็บ ในการกำหนดแบบอักษรเองเพื่อควบคุมการแสดงข้อความได้

ถ้าไม่มีแบบอักษรที่คุณต้องการ คุณสามารถติดตั้งแบบอักษรเพิ่มเติมได้

แสดงวิธีการ

  1. เริ่มต้นโปรแกรมติดตั้ง Microsoft Office

  2. บนหน้าจอ Advanced Customization ให้ขยาย Office Shared Features จากนั้นขยาย International Support

  3. เลือกรายการที่คุณต้องการ แล้วคลิกลูกศรถัดจากสิ่งที่คุณเลือก แล้วเลือก Run from My Computer

ภาษา มาตรฐานการเข้ารหัส และแบบอักษรที่ Microsoft Word ใช้ เมื่อคุณเปิดหรือบันทึกแฟ้ม

แสดงMultilingual/Unicode/Other script

มาตรฐานการเข้ารหัสคือ Unicode (UCS-2 little-endian และ big-endian UTF-8 UTF-7) Word นำแบบอักษรเริ่มต้นตามลักษณะปกติสำหรับรุ่นภาษาของ Word ของคุณไปใช้

แสดงภาษาอาหรับ

มาตรฐานการเข้ารหัสคือ Windows 1256 ASMO 708 Word นำ Courier New ไปใช้

แสดงภาษาจีนสมัยใหม่

มาตรฐานการเข้ารหัสคือ GB2312, GBK, EUC-CN, ISO-2022-CN, HZ Word นำ SimSun ไปใช้

แสดงภาษาจีนดั้งเดิม

มาตรฐานการเข้ารหัสคือ BIG5, EUC-TW, ISO-2022-TW Word นำ MingLiU ไปใช้

แสดงภาษาซิริลลิก

มาตรฐานการเข้ารหัสเป็น Windows 1251, KOI8-R, KOI8-RU, ISO8859-5, DOS 866 Word ใช้ Courier New

แสดงEnglish/Western European/OtherLatin script

มาตรฐานการเข้ารหัสคือ Windows 1250, 1252-1254, 1257, ISO8859-x Word นำ Courier New ไปใช้

แสดงภาษากรีก

มาตรฐานการเข้ารหัสคือ Windows 1253 Word นำ Courier New ไปใช้

แสดงภาษาฮิบรู

มาตรฐานการเข้ารหัสคือ Windows 1255 Word นำ Courier New ไปใช้

แสดงภาษาญี่ปุ่น

มาตรฐานการเข้ารหัสคือ Shift-JIS, ISO-2022-JP (JIS), EUC-JP Word นำ MS Gothic ไปใช้

แสดงภาษาเกาหลี

มาตรฐานการเข้ารหัสคือ Wansung, Johab, ISO-2022-KR, EUC-KR Word นำ GulimChe ไปใช้

แสดงภาษาไทย

มาตรฐานการเข้ารหัสคือ Windows 874 Word นำ Tahoma ไปใช้

แสดงภาษาเวียดนาม

มาตรฐานการเข้ารหัสคือ Windows 1258 Word นำ Courier New ไปใช้

แสดงภาษาอินดิก

ภาษาต่อไปนี้ใช้มาตรฐานการเข้ารหัส Indian Script Code for Information Interchange (ISCII)

การใช้ภาษาเหล่านี้ต้องการ ระบบสนับสนุน และแบบอักษร OpenType ที่เหมาะสม

หมายเหตุ  ภาษาเนปาล ภาษาอัสสัม ภาษาเบงกอล ภาษาคุชราต ภาษาแมลละยาลัม และภาษาโอริยาจะมีการสนับสนุนที่จำกัด

ภาษาทมิฬ
หมายเลขของโค้ดเพจภาษา ISCII คือ 57004  Word นำ Latha ไปใช้
ภาษาเนปาล
หมายเลขของโค้ดเพจภาษา ISCII คือ 57002 (เทวะนาคลี) Word นำ Mangal ไปใช้
ภาษากองกานี
หมายเลขของโค้ดเพจภาษา ISCII คือ 57002 (เทวะนาคลี) Word นำ Mangal ไปใช้
ภาษาฮินดี
หมายเลขของโค้ดเพจภาษา ISCII คือ 57002 (เทวะนาคลี) Word นำ Mangal ไปใช้
ภาษาอัสสัม
หมายเลขของโค้ดเพจภาษา ISCII คือ 57006
ภาษาเบงกอล
หมายเลขของโค้ดเพจภาษา ISCII คือ 57003
ภาษาคุชราต
หมายเลขของโค้ดเพจภาษา ISCII คือ 57010
ภาษาแคนาดา
หมายเลขของโค้ดเพจภาษา ISCII คือ 57008
ภาษามาเลย์
หมายเลขของโค้ดเพจภาษา ISCII คือ 57009
ภาษาโอริยา
หมายเลขของโค้ดเพจภาษา ISCII คือ 57007
ภาษามาราธี
หมายเลขของโค้ดเพจภาษา ISCII คือ 57002 (เทวะนาคลี)
ภาษาปันจาบ
หมายเลขของโค้ดเพจภาษา ISCII คือ 57011
ภาษาสันสกฤต
หมายเลขของโค้ดเพจภาษา ISCII คือ 57002 (เทวะนาคลี)
ภาษาเตลูกู
หมายเลขของโค้ดเพจภาษา ISCII คือ 57005
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word