การบันทึกข้อความ

Microsoft Outlook จะบันทึกข้อความทั้งหมดที่ยังไม่เสร็จโดยอัตโนมัติ ตามค่าเริ่มต้น ข้อความที่ยังไม่เสร็จจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ แบบร่าง ทุกสามนาที อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาหรือตำแหน่งได้ ทั้งยังสามารถบันทึกข้อความเป็นแฟ้มหรือเป็นแม่แบบ (แม่แบบ: เอกสารชนิดพิเศษที่สามารถใช้เป็นเอกสารหลัก แม่แบบ Outlook จะมีชื่อแฟ้มที่มีส่วนขยายเป็น .oft)ได้ด้วย

แสดงการเปลี่ยนช่วงเวลาหรือตำแหน่งสำหรับการบันทึกรายการที่ยังไม่เสร็จ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก
 2. คลิก ตัวเลือกอีเมล แล้วคลิก ตัวเลือกอีเมลขั้นสูง
 3. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  แสดงเปลี่ยนตำแหน่งที่ใช้ในการบันทึกแบบร่าง

  • ภายใต้ บันทึกข้อความ ในรายการ บันทึกรายการที่ยังไม่ส่งใน ให้คลิก แบบร่าง กล่องขาเข้า จดหมายที่ถูกส่ง หรือ กล่องขาออก

  แสดงเปลี่ยนความถี่ในการบันทึกแบบร่าง

  • ภายใต้ บันทึกข้อความ ในกล่อง บันทึกข้อความที่ยังไม่ส่งโดยอัตโนมัติทุกๆ x นาที ให้พิมพ์ตัวเลขจาก 1 ถึง 99

แสดงการบันทึกข้อความเป็นแฟ้ม

 1. คลิกรายการ (รายการ: รายการเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่เก็บข้อมูลใน Outlook (ทำหน้าที่เหมือนแฟ้มในโปรแกรมอื่น) ซึ่งรายการจะรวมถึงข้อความอีเมล การนัดหมาย ที่ติดต่อ งาน รายการบันทึกรายวัน บันทึกย่อ รายการที่ประกาศ และเอกสาร)ที่คุณต้องการบันทึกเป็นแฟ้ม
 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น
 3. ในกล่อง บันทึกใน ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม
 4. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อแฟ้ม
 5. ในกล่อง เก็บเป็นชนิด ให้คลิกชนิดแฟ้มที่คุณต้องการ

แสดงการบันทึกข้อความเป็นแม่แบบ

ถ้าคุณใช้ Microsoft Word เป็นตัวแก้ไขอีเมลของคุณ คุณต้องปิดชั่วคราวเพื่อทำกระบวนงานนี้

แสดงวิธีการ

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

แสดงการเปิดหรือปิดการใช้ Word เป็นตัวแก้ไขอีเมลเริ่มต้นของคุณสำหรับข้อความใหม่ทั้งหมด

 1. จากหน้าต่างหลักของ Outlook ให้คลิกเมนู เครื่องมือ จากนั้นคลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ รูปแบบจดหมาย
 2. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ Microsoft Word ในการแก้ไขข้อความอีเมล

แสดงการเปิดการใช้ Word เป็นตัวแก้ไขอีเมลของคุณสำหรับข้อความใหม่หนึ่งข้อความ

 • บนเมนู การกระทำ ให้ชี้ไปที่ สร้างข้อความจดหมายใหม่โดยใช้ แล้วคลิก Microsoft Word (รูปแบบข้อความ)

แสดงการเปิดการใช้งาน Word สำหรับการแสดงข้อความที่มีรูปแบบ Outlook Rich Text ทั้งหมด

คุณอาจต้องการตั้งค่าตัวเลือกนี้ ถ้าคุณได้รับข้อความ "ข้อความนี้มีการจัดรูปแบบที่จะแสดงได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Word ให้คลิกที่นี่เพื่อแสดงใน Word" บ่อยๆ

 1. จากหน้าต่างหลัก Outlook บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ รูปแบบจดหมาย
 2. เลือกกล่อง ใช้ Microsoft Word ในการอ่านข้อความอีเมลที่มีรูปแบบ Rich Text

หมายเหตุ  ถ้า Word เป็นตัวแก้ไขอีเมลของคุณ ดูวิธีใช้ Word สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานกับข้อความ

 1. ในข้อความ บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น
 2. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อแฟ้ม
 3. ในกล่อง เก็บเป็นชนิด ให้คลิก แม่แบบ Outlook

แสดงการเปลี่ยนรูปแบบแฟ้มเริ่มต้นสำหรับการบันทึกข้อความ

ถ้าคุณบันทึกข้อความในรูปแบบข้อความ Unicode เป็นประจำ (รูปแบบข้อความ Outlook - Unicode) ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้ข้อความทั้งหมดที่คุณและเพื่อนร่วมงานสร้างขึ้นสามารถใช้งานร่วมกันได้ โดยเพื่อนร่วมงานของคุณใช้ภาษาอื่น เช่น กรีก รัสเซีย อังกฤษ และญี่ปุ่น หรือภาษาที่ต้องใช้ Unicode เท่านั้น เช่น ฮินดี คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบแฟ้มเริ่มต้นที่ Outlook ใช้ในการบันทึกข้อความได้
 1. คลิก ตัวเลือกขั้นสูง
 2. คลิก อื่นๆ
 3. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก
 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ 'รูปแบบข้อความ Unicode' ในการบันทึกข้อความ
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Outlook 2003, Word 2003, Outlook, Word