การแทรกเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

Microsoft Word จะใส่หมายเลขให้กับเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณจะใช้รูปแบบลำดับเลขแบบเดียวกันทั้งเอกสาร หรือใช้รูปแบบตัวเลขแตกต่างกันไปในแต่ละส่วน (ส่วน: ส่วนของเอกสารที่คุณได้ตั้งตัวเลือกการจัดรูปแบบหน้าบางอย่างเอาไว้ คุณต้องสร้างส่วนใหม่เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของลำดับเลขบรรทัด จำนวนคอลัมน์ หรือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ)ของเอกสารก็ตาม

เมื่อคุณเพิ่ม ลบ หรือย้ายหมายเหตุอ้างอิงที่มีการใส่หมายเลขโดยอัตโนมัติ Word ก็จะจัดหมายเลขใหม่ให้กับเครื่องหมายอ้างอิง (เครื่องหมายหมายเหตุอ้างอิง: ตัวเลข อักขระ หรือการผสมของอักขระที่ระบุว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในเชิงอรรถ หรืออ้างอิงท้ายเรื่อง)ของเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องโดยอัตโนมัติ

ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่คุณต้องการใช้กับเครื่องหมายอ้างอิงหมายเหตุ:

แสดงรูปแบบลำดับเลขแบบเดียวสำหรับทั้งเอกสาร

 1. ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ (มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์: มุมมองของเอกสารหรือวัตถุอื่นเหมือนกับสิ่งที่ปรากฏเมื่อคุณพิมพ์สิ่งนั้นออกมา ตัวอย่าง รายการเช่น หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ คอลัมน์ และกล่องใส่ข้อความที่ปรากฏในตำแหน่งจริงของรายการนั้น) ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกเครื่องหมายการอ้างอิงหมายเหตุ
 2. บนเมนู แทรก ให้ชี้ไปที่ การอ้างอิง จากนั้นคลิก เชิงอรรถ
 3. คลิก เชิงอรรถ หรือ อ้างอิงท้ายเรื่อง

  โดยค่าเริ่มต้นแล้ว Word จะวางเชิงอรรถไว้ที่ท้ายของแต่ละหน้า และวางอ้างอิงท้ายเรื่องไว้ที่ท้ายเอกสาร โดยคุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งการวางของเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องได้ด้วยการเลือกรายการในกล่อง เชิงอรรถ หรือในกล่อง อ้างอิงท้ายเรื่อง

 4. ในกล่อง รูปแบบลำดับเลข ให้คลิกรูปแบบที่คุณต้องการ
 5. คลิก แทรก

  Word จะแทรกหมายเลขของหมายเหตุอ้างอิง และวางจุดแทรกไว้ติดกับหมายเลขของหมายเหตุอ้างอิง

 6. พิมพ์ข้อความหมายเหตุอ้างอิง
 7. เลื่อนไปยังตำแหน่งของข้อความในเอกสารของคุณ แล้วพิมพ์ข้อความต่อไป

  ขณะที่คุณแทรกเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องเพิ่มเติมลงในเอกสาร Word จะนำรูปแบบลำดับเลขที่ถูกต้องไปใช้โดยอัตโนมัติ

แสดงรูปแบบหมายเลขแบบต่างๆ สำหรับส่วนต่างๆ ของเอกสาร

ก่อนอื่นจะต้องแบ่งเอกสารออกเป็นหลายๆ ส่วนเพื่อเอาไว้แทรกเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องที่มีรูปแบบลำดับที่แตกต่างกัน

 1. หากยังไม่มีการแบ่งเอกสารออกเป็นหลายๆ ส่วน ให้แทรกตัวแบ่งส่วน (ตัวแบ่งส่วน: เครื่องหมายที่คุณแทรกเอาไว้เพื่อแสดงส่วนท้ายของส่วน ตัวแบ่งส่วนจะเก็บองค์ประกอบของการจัดรูปแบบส่วนเอาไว้ เช่น ระยะขอบ การวางหน้ากระดาษ หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ และลำดับของหมายเลขหน้า)ไว้บริเวณที่ต้องการเริ่มต้นรูปแบบลำดับเลขของเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องที่มีความแตกต่างกัน

  แสดงวิธีการ

  1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวแบ่งส่วน
  2. บนเมนู แทรก ให้คลิก ตัวแบ่ง
  3. ภายใต้ ชนิดตัวแบ่งส่วน ให้คลิกตัวเลือกที่ใช้ระบุตำแหน่งในการเริ่มต้นส่วน (ส่วน: ส่วนของเอกสารที่คุณได้ตั้งตัวเลือกการจัดรูปแบบหน้าบางอย่างเอาไว้ คุณต้องสร้างส่วนใหม่เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของลำดับเลขบรรทัด จำนวนคอลัมน์ หรือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ)ใหม่
 2. ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ (มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์: มุมมองของเอกสารหรือวัตถุอื่นเหมือนกับสิ่งที่ปรากฏเมื่อคุณพิมพ์สิ่งนั้นออกมา ตัวอย่าง รายการเช่น หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ คอลัมน์ และกล่องใส่ข้อความที่ปรากฏในตำแหน่งจริงของรายการนั้น) ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกเครื่องหมายการอ้างอิงหมายเหตุ

 3. บนเมนู แทรก ให้ชี้ไปที่ การอ้างอิง จากนั้นคลิก เชิงอรรถ

 4. คลิก เชิงอรรถ หรือ อ้างอิงท้ายเรื่อง

  โดยค่าเริ่มต้นแล้ว Word จะวางเชิงอรรถไว้ที่ท้ายของแต่ละหน้า และวางอ้างอิงท้ายเรื่องไว้ที่ท้ายเอกสาร โดยคุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งการวางของเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องได้ด้วยการเลือกรายการในกล่อง เชิงอรรถ หรือในกล่อง อ้างอิงท้ายเรื่อง

 5. ในกล่อง รูปแบบลำดับ ให้คลิกรูปแบบที่ต้องการใช้กับส่วนปัจจุบัน

 6. ในกล่อง ลำดับเลข ให้คลิกเลือกว่าจะเริ่มต้นการใส่หมายเลขที่แต่ละส่วนหรือแต่ละหน้า หรือจะใส่หมายเลขตามลำดับต่อเนื่องกันทุกหน้าและทุกตัวแบ่งส่วนหรือไม่

 7. ในกล่อง นำไปใช้กับ ให้เลือกส่วนของเอกสารที่ต้องการแทรกเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องพร้อมกับใช้รูปแบบลำดับเลขที่ได้ระบุไว้

 8. คลิก แทรก

  Word จะแทรกหมายเลขของหมายเหตุอ้างอิง และวางจุดแทรกไว้ติดกับหมายเลขของหมายเหตุอ้างอิง

 9. พิมพ์ข้อความหมายเหตุอ้างอิง

 10. คลิกบริเวณที่ต้องการแทรกเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องที่มีรูปแบบลำดับเลขแตกต่างกันไป จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 3 ถึง 9 ซ้ำ

  ขณะที่คุณแทรกเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องเพิ่มเติมลงในแต่ละส่วน Word จะนำรูปแบบลำดับเลขที่ถูกต้องไปใช้กับแต่ละส่วนโดยอัตโนมัติ

แสดงรูปแบบกำหนดเอง

คุณสามารถแทรกเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องที่มีรูปแบบลำดับเลขแตกต่างกันไปบนหน้าเดียวกันได้โดยไม่ต้องใส่ตัวแบ่งส่วน (ตัวแบ่งส่วน: เครื่องหมายที่คุณแทรกเอาไว้เพื่อแสดงส่วนท้ายของส่วน ตัวแบ่งส่วนจะเก็บองค์ประกอบของการจัดรูปแบบส่วนเอาไว้ เช่น ระยะขอบ การวางหน้ากระดาษ หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ และลำดับของหมายเลขหน้า)โดยการใช้เชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเครื่องกำหนดเองแต่อย่างใด ตัวอย่างเช่น ใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เป็นเครื่องหมายอ้างอิงหมายเหตุกำหนดเอง ซึ่งเครื่องหมายอ้างอิงหมายเหตุกำหนดเองนี้จะไม่มีการจัดหมายเลขใหม่โดยอัตโนมัติ

 1. บนเมนู แทรก ให้ชี้ไปที่ การอ้างอิง จากนั้นคลิก เชิงอรรถ

 2. คลิก เชิงอรรถ หรือ อ้างอิงท้ายเรื่อง

 3. เลือกว่าจะสร้างเครื่องหมายกำหนดเอง หรือจะใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายกำหนดเองหรือไม่ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกล่อง เครื่องหมายที่กำหนดเอง ให้ใส่เครื่องหมายแบบใดแบบหนึ่ง

  • คลิก สัญลักษณ์ เพื่อแทรกสัญลักษณ์แบบที่มีอยู่แล้วภายใน

 4. คลิก แทรก

แสดงคำแนะนำ   

นอกจากนี้ยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดในการแทรกเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องได้โดยไม่ต้องใช้คำสั่ง เชิงอรรถ แต่อย่างใด ให้เลือกรูปแบบลำดับเลขและตัวเลือกอื่นๆ ตามขั้นตอนข้างต้น จากนั้นใช้แป้นพิมพ์ทางลัดเพื่อแทรกเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องแบบตามลำดับต่อเนื่อง
 • กด CTRL+ALT+F เพื่อแทรกเชิงอรรถ

 • กด CTRL+ALT+D เพื่อแทรกอ้างอิงท้ายเรื่อง

เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบหมายเลข ให้ใช้คำสั่ง เชิงอรรถ อีกครั้ง

หมายเหตุ  แต่ไม่สามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดในการแทรกเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องกำหนดเองได้

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word