เปลี่ยนระยะขอบของหน้ากระดาษ

  1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ จากนั้นคลิกแท็บ ระยะขอบ

  2. ภายใต้ ระยะขอบ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ 

หมายเหตุ  ในการเปลี่ยน ค่าเริ่มต้น (ค่าเริ่มต้น (default): ค่าที่ตั้งไว้ก่อน คุณสามารถใช้ค่าเลือกที่ตั้งไว้เริ่มต้นได้เลย หรือเปลี่ยนค่าดังกล่าวเพื่อให้เหมาะกับความต้องการ) ของระยะขอบ  (ระยะขอบ: ช่องว่างภายนอกพื้นที่พิมพ์บนหน้ากระดาษ) ให้คลิก ค่าเริ่มต้น หลังจากคุณเลือกการตั้งค่าของระยะขอบใหม่ การตั้งค่าของระยะขอบใหม่จะถูกบันทึกในแม่แบบที่เอกสารใช้อยู่ เอกสารใหม่แต่ละอันจะขึ้นอยู่กับแม่แบบนั้นโดยอัตโนมัติ โดยใช้การตั้งค่าของระยะขอบใหม่

คุณสามารถทำตามวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้:

แสดงตั้งค่าระยะขอบเพื่อการเย็บเล่มหนังสือสำหรับการจัดหน้า

ระยะขอบของหน้ากระดาษซ้ายจะเป็นด้านตรงข้ามของหน้ากระดาษขวา นั่นคือ ขอบด้านในจะมีความกว้างเท่ากัน และขอบด้านนอกก็มีความกว้างเท่ากันด้วย

  1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ จากนั้นคลิกแท็บ ระยะขอบ
  2. ในรายการ หลายหน้า เลือก ระยะขอบเพื่อการเย็บเล่มหนังสือ
  3. ในกล่อง ภายใน และ ภายนอก ให้ป้อนค่าสำหรับระยะขอบเพื่อการเย็บเล่มหนังสือ (ระยะขอบเพื่อการเย็บเล่มหนังสือ: ระยะขอบทางด้านซ้ายของหน้าจะเป็นระยะขอบเพื่อการเย็บเล่มหนังสือของหนังสือที่วางหน้าอยู่ทางขวา นั่นคือ ระยะขอบด้านในและระยะขอบด้านนอกจะมีความกว้างเท่ากัน)

แสดงตั้งค่าระยะขอบเพื่อเย็บกระดาษสำหรับเอกสารที่ถูกผูกไว้

การตั้งค่า ระยะขอบเพื่อเย็บกระดาษ (ระยะขอบเย็บกระดาษ: การตั้งค่าระยะขอบซึ่งจะเพิ่มช่องว่างเพิ่มเติมด้านข้าง หรือขอบด้านบนของเอกสารที่คุณจะทำการรวมเล่ม ระยะขอบเย็บกระดาษจะช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าข้อความจะไม่ถูกบังหลังการรวมเล่ม) จะเพิ่มระยะพิเศษขึ้นมาเพื่อไม่ให้ข้อความถูกซ้อนทับจากการเย็บเล่ม

  1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ จากนั้นคลิกแท็บ ระยะขอบ
  2. ในรายการ หลายหน้า เลือก ปรกติ
  3. ในกล่อง ขอบเย็บกระดาษ ให้ป้อนค่าสำหรับระยะขอบเย็บกระดาษ
  4. ใน กล่องตำแหน่งขอบเย็บกระดาษ คลิก ซ้าย หรือ บน

หมายเหตุ  ในการเปลี่ยนระยะขอบสำหรับบางส่วนของเอกสาร เลือกข้อความ แล้วตั้งค่าระยะขอบที่คุณต้องการ ในกล่อง นำไปใช้กับ คลิก ข้อความที่ถูกเลือก Microsoft Word จะแทรกตัวแบ่งส่วน (ตัวแบ่งส่วน: เครื่องหมายที่คุณแทรกเอาไว้เพื่อแสดงส่วนท้ายของส่วน ตัวแบ่งส่วนจะเก็บองค์ประกอบของการจัดรูปแบบส่วนเอาไว้ เช่น ระยะขอบ การวางหน้ากระดาษ หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ และลำดับของหมายเลขหน้า)โดยอัตโนมัติ ก่อนและหลังข้อความด้วยการตั้งค่าใหม่ของระยะขอบ ถ้าเอกสารของคุณถูกแบ่งออกเป็นส่วน (ส่วน: ส่วนของเอกสารที่คุณได้ตั้งตัวเลือกการจัดรูปแบบหน้าบางอย่างเอาไว้ คุณต้องสร้างส่วนใหม่เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของลำดับเลขบรรทัด จำนวนคอลัมน์ หรือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ)แล้ว คุณสามารถคลิกในส่วนหรือเลือกหลายส่วน แล้วเปลี่ยนระยะขอบ

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word