การจัดเรียงเอกสาร Word บนหน้าจอ

ให้ปฏิบัติดังเพื่อจัดเรียงเอกสารจากบนลงล่างบนหน้าจอ

  1. ถ้าเอกสาร Microsoft Word ที่คุณต้องการจัดเรียงถูกย่อให้เล็กสุด ให้คืนค่าเอกสารที่ถูกย่อให้เล็กสุดนั้น

    แสดงวิธีการ

    เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  2. บนเมนู หน้าต่าง คลิก จัดเรียงทั้งหมด
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word