การเลือกการวางแนวหน้ากระดาษ

  1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ จากนั้นคลิกแท็บ ระยะขอบ
  2. ภายใต้ การวางแนว ให้คลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

แสดงใช้การวางแนวแบบแนวตั้งและแบบแนวนอนในเอกสารเดียวกัน

  1. เลือกหน้าต่างๆ ที่ต้องการเปลี่ยนการวางแนวเป็นแบบแนวตั้งหรือแบบแนวนอน
  2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ จากนั้นคลิกแท็บ ระยะขอบ
  3. คลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน
  4. ในกล่อง นำไปใช้กับ ให้คลิก ข้อความที่เลือก

หมายเหตุ    Microsoft Word จะแทรกตัวแบ่งส่วน (ตัวแบ่งส่วน: เครื่องหมายที่คุณแทรกเอาไว้เพื่อแสดงส่วนท้ายของส่วน ตัวแบ่งส่วนจะเก็บองค์ประกอบของการจัดรูปแบบส่วนเอาไว้ เช่น ระยะขอบ การวางหน้ากระดาษ หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ และลำดับของหมายเลขหน้า)ไว้ก่อนหน้าและหลังจากข้อความที่มีการตั้งค่าระยะขอบ (ระยะขอบ: ช่องว่างภายนอกพื้นที่พิมพ์บนหน้ากระดาษ)ใหม่โดยอัตโนมัติ หากเอกสารถูกแบ่งออกเป็นหลายๆ ส่วน (ส่วน: ส่วนของเอกสารที่คุณได้ตั้งตัวเลือกการจัดรูปแบบหน้าบางอย่างเอาไว้ คุณต้องสร้างส่วนใหม่เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของลำดับเลขบรรทัด จำนวนคอลัมน์ หรือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ)อยู่ก่อนแล้ว ก็สามารถคลิกในส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือเลือกหลายๆ ส่วน จากนั้นเปลี่ยนค่าระยะขอบได้ทันที

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word