การปรับระยะบรรทัดและระยะห่างย่อหน้า

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างบรรทัดหรือระยะห่างก่อนหรือหลังของแต่ละย่อหน้าได้

แสดงเปลี่ยนระยะห่างบรรทัด

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้กด ALT และกด SHIFT+F10) จัดรูปแบบ ให้ชี้ไปที่ ระยะห่างบรรทัด ภาพปุ่ม แล้วเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการนำการตั้งค่าใหม่ไปใช้ ให้คลิกลูกศรแล้วเลือกตัวเลขที่คุณต้องการ
  • เมื่อต้องการนำการตั้งค่าที่ใช้ล่าสุดไปใช้ ให้คลิกปุ่ม
  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะห่างที่ละเอียดเที่ยงตรงมากขึ้น ให้คลิกลูกศร แล้วคลิก เพิ่มเติม จากนั้นเลือกตัวเลือกต่างๆ ที่คุณต้องการภายใต้ ระยะห่างบรรทัด

 หมายเหตุ   ถ้าคุณเลือกระยะห่างบรรทัด (ระยะห่างบรรทัด: จำนวนช่องว่างจากขอบล่างของบรรทัดของข้อความหนึ่ง ไปยังขอบล่างของบรรทัดต่อไป Microsoft Word จะปรับระยะห่างบรรทัดให้เหมาะสมกับแบบอักษรที่ใหญ่ที่สุด หรือกราฟิกที่สูงที่สุดในบรรทัดนั้น)เป็น แน่นอน หรือ อย่างน้อย ให้ใส่ระยะห่างที่ต้องการลงในกล่อง ขนาด แต่ถ้าคุณเลือกระยะห่างบรรทัดเป็น หลายบรรทัด ให้ใส่จำนวนบรรทัดลงในกล่อง ขนาด

แสดงเปลี่ยนระยะห่างก่อนหรือหลังของย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าที่ต้องการเปลี่ยนระยะห่าง
 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ย่อหน้า แล้วคลิกแท็บ การเยื้องและระยะห่าง
 3. ภายใต้ ระยะห่าง ให้ใส่ระยะห่างที่คุณต้องการลงในกล่อง ก่อน หรือ หลังจาก
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word