การใส่ลำดับเลขเซลล์ในตาราง

  1. เลือกเซลล์ (เซลล์: ช่องที่เกิดขึ้นจากการตัดกันของแถวและคอลัมน์ในแผ่นงานหรือตารางที่คุณใส่ข้อมูลเข้าไป)ที่ต้องการใส่ลำดับเลข

    เมื่อต้องการใส่ลำดับเลขไว้ที่ต้นของแต่ละแถว ให้เลือกเฉพาะคอลัมน์แรกในตารางด้วยการคลิกเส้นตาราง (เส้นตาราง: เส้นบางๆ ที่ระบุขอบเขตของเซลล์ในตาราง เส้นตารางจะไม่พิมพ์ออกมาเมื่อคุณพิมพ์เอกสาร) หรือเส้นขอบด้านบนของคอลัมน์นั้น

    เลือกคอลัมน์แรกในตาราง

  2. คลิก ลำดับเลข ภาพปุ่ม บนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ) จัดรูปแบบ
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word