แป้นพิมพ์ลัด

แป้นพิมพ์ลัดที่อธิบายไว้ในหัวข้อวิธีใช้นี้อ้างอิงกับเค้าโครงแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา แป้นที่อยู่บนเค้าโครงอื่นๆ อาจไม่ตรงกันพอดีกับแป้นที่อยู่บนแป้นพิมพ์แบบสหรัฐอเมริกา

วิธีใช้ของ Microsoft Word จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดชนิดที่กดตั้งแต่สองปุ่มขึ้นไปพร้อมกัน โดยมีเครื่องหมายบวก (+) คั่น ส่วนแป้นพิมพ์ลัดที่กดปุ่มหนึ่งตามด้วยอีกปุ่มหนึ่งนั้น จะถูกแสดงโดยมีเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น

เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ ให้กดแป้น TAB เพื่อเลือก แสดงทั้งหมด กดแป้น ENTER จากนั้นกด CTRL+P

บานหน้าต่างงานวิธีใช้ และหน้าต่างวิธีใช้

แสดงใช้บานหน้าต่างงานวิธีใช้ และหน้าต่างวิธีใช้

บานหน้าต่างงาน วิธีใช้ ให้การเข้าถึงไปยังเนื้อหาของวิธีใช้ Office ทั้งหมด และปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Word หน้าต่างวิธีใช้ จะแสดงหัวข้อ และเนื้อหาวิธีใช้อื่น และจะปรากฏเป็นหน้าต่างอยู่ถัดไป แต่แยกออกจาก Word

ในบานหน้าต่างงานวิธีใช้

F1
แสดงบานหน้าต่างงาน วิธีใช้
F6
สลับระหว่างบานหน้าต่างงาน วิธีใช้ และ Word
แท็บ
เลือกรายการถัดไปในบานหน้าต่างงาน วิธีใช้
SHIFT+TAB
เลือกรายการก่อนหน้านี้ในบานหน้าต่างงาน วิธีใช้
ENTER
แสดงการกระทำสำหรับรายการที่เลือก
ลูกศรลงและลูกศรขึ้น
ในสารบัญ ให้เลือกรายการถัดไปและก่อนหน้านี้ตามลำดับ
RIGHT ARROW และ LEFT ARROW
ในสารบัญ ให้ขยายและยุบรายการที่เลือกตามลำดับ
ALT+ลูกศรซ้าย
ย้ายกลับไปยังบานหน้าต่างงานก่อนหน้านี้
ALT+ลูกศรขวา
ย้ายไปข้างหน้าเพื่อไปยังบานหน้าต่างงานถัดไป
CTRL+SPACEBAR
เปิดเมนูของบานหน้าต่างงาน
CTRL+F1
ปิดและเปิดบานหน้าต่างงานปัจจุบันใหม่
ลูกศรขวา
ขยายรายการ +/-
ลูกศรซ้าย
ยุบรายการ +/-

ในหน้าต่างวิธีใช้

แท็บ
เลือกข้อความซ่อน หรือการเชื่อมโยงหลายมิติถัดไป หรือ แสดงทั้งหมด หรือ ซ่อนทั้งหมด ตรงด้านบนของหัวข้อ
SHIFT+TAB
เลือกข้อความซ่อน หรือการเชื่อมโยงหลายมิติก่อนหน้า หรือปุ่ม มุมมองเบราว์เซอร์ ตรงด้านบนบทความเว็บไซต์ของ Microsoft Office
ENTER
ทำการ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด สำหรับข้อความซ่อน หรือการเชื่อมโยงหลายมิติที่ถูกเลือก
ALT+ลูกศรซ้าย
ย้ายกลับมายังหัวข้อวิธีใช้ก่อนหน้านี้
ALT+ลูกศรขวา
ย้ายไปข้างหน้าเพื่อไปยังหัวข้อวิธีใช้ถัดไป
CONTROL+P
พิมพ์หัวข้อวิธีใช้ปัจจุบัน
ลูกศรขึ้น และลูกศรลง
เลื่อนขึ้นและเลื่อนลงเล็กน้อยตามลำดับ ภายในหัวข้อวิธีใช้ที่ถูกแสดงอยู่ปัจจุบัน
PAGE UP และ PAGE DOWN
เลื่อนขึ้นและเลื่อนลงมากขึ้นตามลำดับ ภายในหัวข้อวิธีใช้ที่ถูกแสดงอยู่ปัจจุบัน
ALT+U
เปลี่ยนบานหน้าต่างวิธีใช้จากที่แยกกันอยู่ (ไม่เรียงต่อกัน) ให้เชื่อมต่อกับ (เรียงต่อกัน) Word
SHIFT+F10
แสดงเมนูคำสั่งสำหรับหน้าต่างวิธีใช้ โดยที่หน้าต่างวิธีใช้จะต้องถูกโฟกัสอยู่ (คลิกรายการในหน้าต่างวิธีใช้)

เมนู แถบเครื่องมือ บานหน้าต่างงาน และกล่องโต้ตอบ

แสดงการเข้าถึงและการใช้เมนูและแถบเครื่องมือต่างๆ

F10 หรือ ALT
เลือกแถบเมนู (แถบเมนู: แถบแนวนอนด้านล่างของแถบชื่อเรื่องซึ่งประกอบด้วยชื่อของเมนูหลายชื่อ แถบเมนูเป็นได้ทั้งแถบเมนูภายในหรือแถบเมนูกำหนดเอง) หรือปิดเมนู และเมนูย่อยที่เปิดอยู่ในเวลาเดียวกัน
CTRL+TAB หรือ CTRL+SHIFT+TAB
เลือกบานหน้าต่างงาน หรือแถบเครื่องมือหลังจากกดแป้น F10 หรือ ALT เพื่อเลือกแถบเมนู การกดแป้นคีย์ซ้ำๆ กันจะย้ายโฟกัสไปมาระหว่างแถบเครื่องมือ แถบเมนู และบานหน้าต่างงานที่เปิดอยู่
TAB หรือ SHIFT+TAB
เมื่อแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ)หรือแถบเมนูถูกเลือก ให้เลือกปุ่มหรือเมนูถัดไปหรือก่อนหน้า
ENTER
เปิดเมนูที่เลือก หรือกระทำการกระทำสำหรับปุ่มหรือคำสั่งที่เลือก  
SHIFT+F10
แสดงเมนูทางลัด (เมนูทางลัด : เมนูที่แสดงชุดรายการของคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับรายการเฉพาะ ในการแสดงเมนูทางลัด ให้คลิกขวาที่รายการนั้นหรือกด SHIFT+F10)สำหรับรายการที่เลือก
ALT+SPACEBAR
แสดงเมนูทางลัดไปยังแถบชื่อเรื่อง
ลูกศรลงหรือลูกศรขึ้น
เมื่อเมนูหรือเมนูย่อย (เมนูย่อย: เมนูที่ปรากฏเมื่อผู้ใช้ชี้ไปที่คำสั่งในเมนูที่ระดับสูงขึ้นไป)เปิดอยู่ เลือกคำสั่งถัดไปหรือคำสั่งก่อนหน้า
ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา
เลือกเมนูทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวา เมื่อเมนูย่อยเปิดอยู่ สลับระหว่างเมนูหลัก และเมนูย่อย
HOME หรือ END
เลือกคำสั่งแรกหรือคำสั่งสุดท้ายบนเมนูหรือเมนูย่อย
Esc
ปิดเมนูที่เปิดอยู่ เมื่อเมนูย่อยเปิดอยู่ จะปิดเฉพาะเมนูย่อย
SHIFT+ลูกศรลง
เปิดเมนูที่เลือกไว้
CTRL+ลูกศรลง
เมื่อเมนูที่ถูกตัดให้สั้นลงเปิดอยู่ จะแสดงชุดของคำสั่งแบบเต็ม
ALT+CTRL+= (เครื่องหมายเท่ากับ)
เพิ่มปุ่มแถบเครื่องมือไปยังเมนู เมื่อคุณพิมพ์แป้นพิมพ์ลัดนี้จากนั้นคลิกปุ่มแถบเครื่องมือ Microsoft Word จะเพิ่มปุ่มนั้นไปยังเมนูที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ภาพปุ่ม บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ เพื่อเพิ่มคำสั่ง สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ไปยังเมนู รูปแบบ
ALT+CTRL+- (แป้นเส้นประ)
เอาคำสั่งออกจากเมนู เมื่อคุณกดแป้นพิมพ์ลัดนี้ แล้วเลือกคำสั่งบนเมนู คำสั่งนั้นจะถูกเอาออก คุณสามารถเพิ่มคำสั่งบนเมนูกลับไปยังเมนูได้ ถ้าคุณเปลี่ยนใจ
ALT+CTRL++ (แป้นบวกบนแผงแป้นพิเศษตัวเลข)
กำหนดแป้นพิมพ์ลัดเองสำหรับคำสั่งบนเมนู เมื่อคุณกดแป้นพิมพ์ลัดนี้ แล้วเลือกคำสั่งบนเมนู กล่องโต้ตอบ กำหนดแป้นพิมพ์เอง จะเปิดขึ้น ดังนั้นคุณสามารถที่จะเพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาแป้นพิมพ์ลัดออกก็ได้

หมายเหตุ  คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เพื่อเลือกคำสั่งเมนูใดๆ บนแถบเมนู กด ALT เพื่อเลือกแถบเมนู กดตัวอักษรที่ถูกขีดเส้นใต้ในชื่อเมนูที่มีคำสั่งที่คุณต้องการ ในเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้กดตัวอักษรที่ถูกขีดเส้นใต้ในชื่อคำสั่งที่คุณต้องการ

แสดงการเข้าถึง และการใช้บานหน้าต่างงาน

CTRL+F1
เปิดบานหน้าต่างงาน หรือซ่อนบานหน้าต่างงานปัจจุบัน
F6
ย้ายบานหน้าต่างบานอื่นไปยังบานหน้าต่างงาน (บานหน้าต่างงาน (task pane): หน้าต่างที่อยู่ในโปรแกรมประยุกต์ Office สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ ที่ตั้งและขนาดที่เล็กของหน้าต่างนี้ยอมให้คุณใช้คำสั่งเหล่านั้นได้ในขณะที่ยังทำงานกับแฟ้มของคุณ)ในบานหน้าต่างของโปรแกรม (คุณอาจจะต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง)
หมายเหตุ    ถ้าการกดแป้น F6 ไม่แสดงบานหน้าต่างงานที่คุณต้องการ ให้ลองกดแป้น ALT เพื่อวางโฟกัสบนแถบเมนู จากนั้นกดแป้น CTRL+TAB เพื่อย้ายไปยังหน้าต่างงาน นอกจากนี้ ถ้าคุณเปิดกล่องโต้ตอบจากบานหน้าต่างงาน เปิดเผยการจัดรูปแบบ โฟกัสอาจจะอยู่ในเอกสารของคุณหลังจากคุณปิดกล่องโต้ตอบ ไม่ใช่อยู่ในบานหน้าต่างงาน คุณสามารถใช้แป้น F6 หรือ CTRL+TAB ได้ เพื่อกลับไปยังบานหน้าต่างงาน
CTRL+TAB
เมื่อเมนู หรือแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ)นั้นใช้งานอยู่ ให้ย้ายไปยังบานหน้าต่างงาน (คุณอาจจะต้องกด CTRL+TAB มากกว่าหนึ่งครั้ง)
CTRL+SPACEBAR
เปิดเมนูของบานหน้าต่างงาน
ALT+HOME
ไปที่บานหน้าต่างงาน เริ่มต้น
ALT+ลูกศรซ้าย
กลับลำดับของบานหน้าต่างงานที่คุณเปิดไว้
ALT+ลูกศรขวา
ทำซ้ำลำดับของบานหน้าต่างงานที่คุณเปิดไว้
Esc
ปิดเมนูถ้ามีเมนูเปิดอยู่ปัจจุบัน หรือกลับไปยังเอกสาร
TAB หรือ SHIFT+TAB
เมื่อบานหน้าต่างงานนั้นใช้งานอยู่ ให้เลือกตัวเลือกถัดไป หรือก่อนหน้าในบานหน้าต่างงาน
ลูกศรลงหรือลูกศรขึ้น
ย้ายระหว่างตัวเลือกในเมนูย่อยที่ถูกเลือก ย้ายระหว่างตัวเลือกบางตัวเลือกในกลุ่มของตัวเลือก
SPACEBAR หรือ ENTER
เปิดเมนูที่ถูกเลือกไว้ หรือทำการกระทำที่ได้มอบหมายให้กับปุ่มที่ถูกเลือก
SHIFT+F10
เปิดเมนูทางลัด (เมนูทางลัด : เมนูที่แสดงชุดรายการของคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับรายการเฉพาะ ในการแสดงเมนูทางลัด ให้คลิกขวาที่รายการนั้นหรือกด SHIFT+F10) ในเอกสาร เปิดเมนูแบบหล่นลงสำหรับที่เก็บรายการที่ถูกเลือก
HOME หรือ END
เมื่อเมนู หรือเมนูย่อยปรากฏ จะเป็นการเลือกคำสั่งแรก หรือคำสั่งสุดท้ายบนเมนู หรือเมนูย่อย
PAGE UP หรือ PAGE DOWN
เลื่อนขึ้น หรือเลื่อนลงในที่เก็บรายการที่ถูกเลือก
CTRL+RIGHT ARROW หรือ CTRL+LEFT ARROW
การขยายหรือยุบรายการที่สามารถยุบได้ในรายการของที่เก็บ
CTRL+HOME หรือ CTRL+END
ย้ายไปยังบนสุด หรือล่างสุดของที่เก็บรายการที่ถูกเลือก

แสดงการลดขนาดและย้ายแถบเครื่องมือ เมนู และบานหน้าต่างงาน

 1. กด ALT เพื่อเลือกแถบเมนู (แถบเมนู: แถบแนวนอนด้านล่างของแถบชื่อเรื่องซึ่งประกอบด้วยชื่อของเมนูหลายชื่อ แถบเมนูเป็นได้ทั้งแถบเมนูภายในหรือแถบเมนูกำหนดเอง)
 2. กดแป้น CTRL+TAB ซ้ำๆ กันเพื่อเลือกแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ) หรือบานหน้าต่างงาน (บานหน้าต่างงาน (task pane): หน้าต่างที่อยู่ในโปรแกรมประยุกต์ Office สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ ที่ตั้งและขนาดที่เล็กของหน้าต่างนี้ยอมให้คุณใช้คำสั่งเหล่านั้นได้ในขณะที่ยังทำงานกับแฟ้มของคุณ)
 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้:

  แสดงการปรับขนาดแถบเครื่องมือ

  1. ในแถบเครื่องมือ ให้กดแป้น CTRL+SPACEBAR เพื่อแสดงเมนู ตัวเลือกแถบเครื่องมือ
  2. เลือกคำสั่งขนาด จากนั้นกดแป้น DELETE
  3. ใช้แป้นพิมพ์ลูกศรเพื่อปรับขนาดแถบเครื่องมือ ให้กด CTRL+ แป้นพิมพ์ลูกศรเพื่อปรับขนาดทีละหนึ่งพิกเซล

  แสดงการเคลื่อนย้ายแถบเครื่องมือ

  1. ในแถบเครื่องมือ ให้กดแป้น CTRL+SPACEBAR เพื่อแสดงเมนู ตัวเลือกแถบเครื่องมือ
  2. เลือกคำสั่ง ย้าย จากนั้นกดแป้น ENTER
  3. ใช้แป้นพิมพ์ลูกศรเพื่อจัดตำแหน่งแถบเครื่องมือ กด CTRL+ ลูกศร เพื่อย้ายทีละหนึ่งพิกเซล เพื่อที่จะไม่เทียบชิดขอบแถบเครื่องมือ ให้กดลูกศรลงซ้ำๆ กัน เพื่อที่จะเทียบชิดขอบแถบเครื่องมือในแนวตั้งทางด้านซ้าย หรือขวา ให้กดลูกศรซ้าย หรือขวา ซ้ำๆ กันเมื่อแถบเครื่องมือนั้นอยู่ทางซ้าย หรือทางขวา

  แสดงการปรับขนาดบานหน้าต่างงาน

  1. ในบานหน้าต่างงาน ให้กดแป้บ CTRL+SPACEBAR เพื่อแสดงเมนูคำสั่งเพิ่มเติม
  2. ใช้แป้นพิมพ์ลูกศรลงเพื่อเลือกคำสั่ง ขนาด จากนั้นกด ENTER
  3. ใช้แป้นพิมพ์ลูกศรเพื่อปรับขนาดบานหน้าต่างงาน ใช้ CTRL+ แป้นพิมพ์ลูกศรเพื่อปรับขนาดทีละหนึ่งพิกเซล

  แสดงการย้ายบานหน้าต่างงาน

  1. ในบานหน้าต่างงาน ให้กดแป้น CTRL+SPACEBAR เพื่อแสดงเมนูของคำสั่งเพิ่มเติม
  2. ใช้แป้นพิมพ์ลูกศรลงเพื่อเลือกคำสั่ง ย้าย จากนั้นกด ENTER
  3. ใช้แป้นพิมพ์ลูกศรเพื่อการจัดตำแหน่งบานหน้าต่างงาน ใช้ CTRL+ แป้นพิมพ์ลูกศรเพื่อย้ายทีละหนึ่งพิกเซล

   หมายเหตุ   ถ้าคุณย้ายบานหน้าต่างงานขึ้นไปไว้ในแถบเครื่องมือ หรือย้ายลงมาไว้ในแถบสถานะ บานหน้าต่างดังกล่าวจะแนบตัวเองไปยังแถบ และปรับการวางของตนเองใหม่ในแนวนอน เมื่อต้องการให้บานหน้าต่างงานกลับไปอยู่ในตำแหน่งแนวตั้งของตนเอง ให้คุณใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายบานหน้าต่างงานออกไปจากแถบ

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการย้าย หรือปรับขนาด กดแป้น ESC หรือ ENTER

แสดงการใช้กล่องโต้ตอบ

ALT+F6
ย้ายจากกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่กลับไปยังเอกสารสำหรับกล่องโต้ตอบอย่างเช่น ค้นหาและแทนที่ ซึ่งสนับสนุนลักษณะการทำงานนี้
แท็บ
ย้ายไปยังตัวเลือก หรือกลุ่มตัวเลือกถัดไป
SHIFT+TAB
ย้ายไปยังตัวเลือก หรือกลุ่มตัวเลือกก่อนหน้า
CTRL+TAB
สลับไปที่แท็บถัดไปในกล่องโต้ตอบ 
CTRL+SHIFT+TAB
สลับไปที่แท็บก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ 
แป้นพิมพ์ลูกศร
ย้ายระหว่างตัวเลือกในรายการแบบหล่นลงที่เปิดอยู่ หรือระหว่างตัวเลือกในกลุ่มของตัวเลือก
SPACEBAR
ทำการกระทำที่ได้มอบหมายให้กับปุ่มที่ถูกเลือก ตรวจสอบ หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่ถูกเลือกไว้
อักขระตัวแรกของตัวเลือกในรายการแบบหล่นลง
เปิดรายการถ้ารายการนั้นถูกปิดอยู่ และย้ายไปยังตัวเลือกนั้นในรายการ
ALT+ ตัวอักขระที่ถูกขีดเส้นใต้ในตัวเลือก
เลือกตัวเลือก เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย
ALT+ลูกศรลง
เปิดรายการแบบหล่นลงที่เลือกไว้
Esc
ปิดรายการแบบหล่นลงที่เลือกไว้ ยกเลิกคำสั่ง และปิดกล่องโต้ตอบ
ENTER
เรียกใช้คำสั่งที่เลือกไว้

แสดงการใช้กล่องแก้ไขภายในกล่องโต้ตอบ

กล่องแก้ไขเป็นกล่องเปล่าที่คุณพิมพ์ หรือวางรายการ เช่น ชื่อผู้ใช้ของคุณ หรือเส้นทาง (เส้นทาง: เส้นทางที่ระบบปฏิบัติการใช้ในการค้นหาตำแหน่งของโฟลเดอร์หรือแฟ้ม ตัวอย่างเช่น C:\House finances\March.doc) ไปยังโฟลเดอร์

HOME
ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ
END
ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ
ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา
ย้ายหนึ่งอักขระไปทางซ้าย หรือขวา
CTRL+ลูกศรซ้าย
ย้ายหนึ่งคำไปทางซ้าย
CTRL+ลูกศรขวา
ย้ายหนึ่งคำไปทางขวา
SHIFT+ลูกศรซ้าย
เลือก หรือไม่เลือกหนึ่งอักขระไปทางซ้าย
SHIFT+ลูกศรขวา
เลือก หรือไม่เลือกหนึ่งอักขระไปทางขวา
CTRL+SHIFT+ลูกศรซ้าย
เลือก หรือไม่เลือกหนึ่งคำไปทางซ้าย
CTRL+SHIFT+ลูกศรขวา
เลือก หรือไม่เลือกหนึ่งคำไปทางขวา
SHIFT+HOME
เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ
SHIFT+END
เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

แสดงการใช้กล่องโต้ตอบ เปิด บันทึกเป็น และ แทรกรูปภาพ

CTRL+F12
แสดงกล่องโต้ตอบ เปิด
F12
แสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น
Alt+1
ไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้านี้ (ภาพปุ่ม)
Alt+2
เปิดโฟลเดอร์เหนือขึ้นไปหนึ่งระดับจากโฟลเดอร์ที่เปิดอยู่ (ปุ่ม เลื่อนขึ้นหนึ่งระดับภาพปุ่ม)
Alt+3
ปิดกล่องโต้ตอบและเปิดเพจค้นหาเวิลด์ไวด์เว็บ (เวิลด์ไวด์เว็บ (WWW): เป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของมัลติมีเดียซึ่งไม่ได้แสดงเพียงแค่ข้อความ แต่ยังแสดงกราฟิก เสียง และวิดีโอด้วย เมื่ออยู่บนเว็บ ผู้ใช้สามารถข้ามจากรายการหนึ่งไปยังอีกรายการหนึ่ง เพจหนึ่งไปยังอีกเพจหนึ่ง หรือไซต์หนึ่งไปยังอีกไซต์หนึ่งได้อย่างง่ายดายโดยใช้การเชื่อมโยงหลายมิติ) ของคุณ (ปุ่ม ค้นหาเว็บภาพปุ่ม)
Alt+4
ลบโฟลเดอร์หรือแฟ้มที่เลือกไว้ (ปุ่ม ลบ ภาพปุ่ม)
Alt+5
สร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่ในโฟลเดอร์ที่เปิดอยู่ (ปุ่ม สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ภาพปุ่ม)
Alt+6
สลับระหว่างมุมมอง รายการ รายละเอียด คุณสมบัติ แสดงตัวอย่าง รูปขนาดย่อ ต่อกัน และ ไอคอน (คลิกลูกศรถัดจาก มุมมอง ภาพปุ่ม)
ALT+7 หรือ ALT+L
แสดงเมนู เครื่องมือ (ปุ่ม เครื่องมือ )
SHIFT+F10
แสดงเมนูทางลัด (เมนูทางลัด : เมนูที่แสดงชุดรายการของคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับรายการเฉพาะ ในการแสดงเมนูทางลัด ให้คลิกขวาที่รายการนั้นหรือกด SHIFT+F10) สำหรับรายการที่ถูกเลือกเอาไว้ เช่น โฟลเดอร์ หรือแฟ้ม
แท็บ
ย้ายระหว่างตัวเลือก หรือพื้นที่ในกล่องโต้ตอบ 
F4 หรือ ALT+I
เปิดรายการ มองหาใน หรือ บันทึกใน
F5
ปรับปรุงแฟ้มที่มองเห็นในกล่องโต้ตอบ เปิด หรือ บันทึกเป็น (เมนู แฟ้ม )

อ้างอิงแบบด่วน

แสดงงานทั่วไปที่ทำในเอกสาร Microsoft Word

CTRL+SHIFT+SPACEBAR
สร้างช่องว่างแบบไม่แยก
CTRL+ยัติภังค์
สร้างยัติภังค์แบบไม่แยก
CTRL+B
ทำอักษรตัวหนา
CTRL+I
ทำอักษรตัวเอียง
CTRL+U
ทำอักษรตัวขีดเส้นใต้
CTRL+SHIFT+<
ลดขนาดแบบอักษร
CTRL+SHIFT+>
เพิ่มขนาดแบบอักษร
CTRL+SPACEBAR
เอาการจัดรูปแบบย่อหน้าหรืออักขระออก
CTRL+C
คัดลอกข้อความหรือวัตถุที่เลือกไว้
CTRL+X
ตัดข้อความหรือวัตถุที่เลือกไว้
CTRL+V
วางข้อความหรือวัตถุ
CTRL+Z
เลิกทำการกระทำล่าสุด
CTRL+Y
ทำซ้ำการกระทำล่าสุด

แถบภาษา

แสดงการจดจำเสียงพูดและการเขียนด้วยลายมือ

ALT ซ้าย +SHIFT
สลับระหว่างภาษาหรือเค้าโครงแป้นพิมพ์
แป้นโลโก้ Windows+V
สลับเปิดหรือปิดไมโครโฟน
แป้นโลโก้ Windows +T
สลับระหว่างโหมดคำสั่งเสียงและโหมดเขียนตามคำบอก
แป้นโลโก้ Windows +C
แสดงรายการของทางเลือกการแก้ไขให้ถูกต้อง
แป้นโลโก้ Windows +H
เปิดหรือปิดการเขียนด้วยลายมือ
ALT+~
เปิดหรือปิด Input Method Editor (IME) (IME: โปรแกรมที่ใส่ข้อความภาษาทางเอเชียตะวันออก (จีนดั้งเดิม จีนประยุกต์ ญี่ปุ่น หรือเกาหลี) เข้าไปในโปรแกรมอื่นโดยการเปลี่ยนแป้นกดให้เป็นตัวอักขระทางเอเชียตะวันออกแบบซับซ้อน IME จะถูกใช้งานราวกับเป็นเค้าโครงทดแทนของแป้นพิมพ์) ภาษาญี่ปุ่นบนแป้นพิมพ์แบบ 101
ALT ขวา
เปิดหรือปิด IME ภาษาเกาหลีบนแป้นพิมพ์แบบ 101
CTRL+SPACEBAR
เปิดหรือปิด IME ภาษาจีนบนแป้นพิมพ์แบบ 101

หมายเหตุ

 • คุณสามารถตั้งแป้นผสมสำหรับใช้สลับระหว่างภาษาต่างๆ หรือเค้าโครงแป้นพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าแป้นขั้นสูง เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าแป้นขั้นสูง คลิกขวาแถบ ภาษา จากนั้นคลิก การตั้งค่า ภายใต้ กำหนดลักษณะ คลิก การตั้งค่าแป้น
 • แป้นโลโก้ Windows (แป้นโลโก้ Windows) มีให้พร้อมใช้งานอยู่บนแถวล่างของแป้นบนแป้นพิมพ์ส่วนใหญ่

อีเมล

แสดงการส่งข้อความอีเมล

ใช้แป้นต่างๆ ต่อไปนี้ (ถ้าคุณกำลังส่งอีเมลเอกสารหรือข้อความ) เมื่อจุดแทรกอยู่ในส่วนหัวอีเมล ถ้าต้องการย้ายจุดแทรกลงในส่วนหัวอีเมล ให้กดแป้น SHIFT+TAB

ALT+S
ส่ง เอกสารที่ทำงานอยู่  (เอกสารที่ใช้งานอยู่: เอกสารที่คุณกำลังทำงานอยู่ ข้อความที่คุณพิมพ์ หรือกราฟิกที่คุณแทรกเข้าไปใน Microsoft Word จะปรากฏในเอกสารที่ใช้งานอยู่ แถบชื่อเรื่องของเอกสารที่ใช้งานอยู่จะถูกเน้น) หรือข้อความ
CTRL+SHIFT+B
เปิดสมุดรายชื่อ
ALT+K, CTRL+K
เมื่อจุดแทรกอยู่ในส่วนหัวข้อความ ให้ตรวจสอบชื่อบนบรรทัด To, Cc และ Bcc เทียบกับสมุดรายชื่อ
ALT+. (มหัพภาค)
เปิดสมุดรายชื่อในเขตข้อมูล To
ALT+C
เมื่อจุดแทรกอยู่ในส่วนหัวข้อความ เปิดสมุดรายชื่อในเขตข้อมูล Cc
ALT+B
ถ้ามองเห็นเขตข้อมูล Bcc เปิดสมุดรายชื่อในเขตข้อมูล Bcc เมื่อต้องการแสดงเขตข้อมูล Bcc ให้เปิดสมุดรายชื่อสำหรับเขตข้อมูลใดๆ แล้วแทรกหรือพิมพ์ชื่อลงในกล่อง Bcc
ALT+J
ไปยังเขตข้อมูลเนื้อเรื่อง
ALT+P
เปิดกล่องโต้ตอบ Microsoft Outlook ตัวเลือกข้อความ
CTRL+SHIFT+G
สร้างค่าสถานะข้อความ
แท็บ
เมื่อจุดแทรกอยู่ในส่วนหัวข้อความ ให้ย้ายไปยังกล่องถัดไปในส่วนหัวอีเมล เมื่อกล่องสุดท้ายในส่วนหัวอีเมลทำงาน ให้กด TAB เพื่อย้ายจุดแทรกไปยังเนื้อความของเอกสารหรือข้อความ
SHIFT+TAB
เลือกเขตข้อมูลหรือปุ่มก่อนหน้านี้ในส่วนหัวอีเมล
CTRL+TAB
เมื่อจุดแทรกอยู่ในส่วนหัวข้อความ ให้เลือกปุ่ม ส่ง จากนั้นคุณสามารถใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังปุ่มอื่นๆ เมื่อต้องการแสดงการกระทำสำหรับปุ่มหรือคำสั่งที่เลือก ให้กดแป้น ENTER

การทำงานกับเอกสารและเว็บเพจ

แสดงการสร้าง การดู และการบันทึกเอกสาร

CTRL+N
สร้างเอกสารใหม่ที่เป็นชนิดเดียวกับเอกสารปัจจุบันหรือเอกสารล่าสุด
CTRL+O
เปิดเอกสาร
CTRL+W
ปิดเอกสาร
ALT+CTRL+S
แบ่งหน้าต่างเอกสาร
ALT+SHIFT+C
เอาการแบ่งหน้าต่างเอกสารออก
CTRL+S
บันทึกเอกสาร

แสดงการค้นหา การแทนที่ และการเรียกดูตลอดข้อความ

Ctrl+F
ค้นหาข้อความ การจัดรูปแบบ และรายการพิเศษ
ALT+CTRL+Y
ค้นหาซ้ำ (หลังจากปิดหน้าต่าง ค้นหาและแทนที่ )
CTRL+H
แทนที่ข้อความ การจัดรูปแบบเฉพาะ และรายการพิเศษ
CTRL+G
ไปที่ หน้า ที่คั่นหน้า เชิงอรรถ ตาราง ข้อคิดเห็น กราฟิก หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ
ALT+CTRL+Z
สลับระหว่างเอกสารหรือส่วนของเอกสาร และระหว่างเอกสารกับข้อความอีเมลที่เปิดอยู่ถ้าคุณใช้ Word เป็นตัวแก้ไขอีเมลของคุณ
ALT+CTRL+HOME
เปิดรายการของตัวเลือกการเรียกดู ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก จากนั้นกดแป้น ENTER เพื่อเรียกดูตลอดเอกสารโดยการใช้ตัวเลือกที่เลือกไว้

แสดงการยกเลิกและการทำซ้ำการกระทำ

Esc
ยกเลิกการกระทำ
CTRL+Z
เลิกทำการกระทำ
CTRL+Y
ทำอีกครั้งหรือทำซ้ำการกระทำ

แสดงการสลับไปยังมุมมองอื่น

ALT+CTRL+P
สลับไปยัง มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ (มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์: มุมมองของเอกสารหรือวัตถุอื่นเหมือนกับสิ่งที่ปรากฏเมื่อคุณพิมพ์สิ่งนั้นออกมา ตัวอย่าง รายการเช่น หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ คอลัมน์ และกล่องใส่ข้อความที่ปรากฏในตำแหน่งจริงของรายการนั้น)
ALT+CTRL+O
สลับไปยังมุมมองเค้าร่าง (มุมมองเค้าร่าง: มุมมองที่แสดงหัวข้อของเอกสารแบบเยื้อง เพื่อแสดงระดับของหัวข้อในโครงสร้างเอกสาร คุณสามารถใช้มุมมองเค้าร่างเพื่อทำงานกับเอกสารหลัก)
ALT+CTRL+N
สลับไปยังมุมมองปกติ (มุมมองปกติ: มุมมองที่แสดงการจัดรูปแบบข้อความ และเค้าโครงหน้าแบบง่าย มุมมองปกติจะสะดวกสำหรับการแก้ไขหรือจัดรูปแบบงาน)
ALT+R
สลับไปยังมุมมองการอ่าน
CTRL+\
ย้ายหรือยุบเอกสารย่อยในเอกสารหลัก

แสดงมุมมองเค้าร่าง

ในมุมมองเค้าร่าง ให้กด

ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย
เลื่อนระดับย่อหน้าขึ้น
ALT+SHIFT+ลูกศรขวา
ลดระดับย่อหน้าลง
CTRL+SHIFT+N
ลดระดับเป็นข้อความเนื้อหา
ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น
ย้ายย่อหน้าที่เลือกขึ้น
ALT+SHIFT+ลูกศรลง
ย้ายย่อหน้าที่เลือกลง
ALT+SHIFT+เครื่องหมายบวก
ขยายข้อความใต้หัวเรื่อง
ALT+SHIFT+เครื่องหมายลบ
ยุบข้อความใต้หัวเรื่อง
ALT+SHIFT+A
ขยายหรือยุบข้อความหรือหัวเรื่องทั้งหมด
แป้นเครื่องหมายทับ (/) บนแป้นตัวเลข
ซ่อนหรือแสดงการจัดรูปแบบอักขระ
ALT+SHIFT+L
แสดงบรรทัดแรกของข้อความเนื้อหา หรือข้อความเนื้อหาทั้งหมด
ALT+SHIFT+1
แสดงหัวเรื่องทั้งหมดที่มีลักษณะ Heading 1
ALT+SHIFT+n
แสดงหัวเรื่องทั้งหมดจนถึง Heading n
CTRL+TAB
แทรกอักขระแท็บ

แสดงการพิมพ์ และแสดงตัวอย่างเอกสาร

Ctrl+P
พิมพ์เอกสาร
ALT+CTRL+I
สลับเข้าหรือสลับออกจาก ตัวอย่างก่อนพิมพ์ (การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์: มุมมองของเอกสารดังที่จะปรากฏเมื่อคุณพิมพ์)
แป้นพิมพ์ลูกศร
ย้ายไปรอบๆ หน้าแสดงตัวอย่างเมื่อขยาย
PAGE UP หรือ PAGE DOWN
ย้ายไปทีละหนึ่งหน้าแสดงตัวอย่างเมื่อย่อ
CTRL+HOME
ย้ายไปที่หน้าแสดงตัวอย่างแรกเมื่อย่อ
CTRL+END
ย้ายไปที่หน้าแสดงตัวอย่างสุดท้ายเมื่อย่อ

แสดงการตรวจทานเอกสาร

ALT+CTRL+M
แทรก หมายเหตุ (ข้อคิดเห็น: บันทึกย่อ หรือคำอธิบายประกอบที่ผู้เขียน หรือผู้ตรวจทานเพิ่มเข้าไปในเอกสาร Microsoft Word จะแสดงข้อคิดเห็นในบอลลูนตรงขอบกระดาษของเอกสาร หรือในบานหน้าต่างตรวจทาน)
CTRL+SHIFT+E
เปิดหรือปิด การติดตามการเปลี่ยนแปลง (ติดตามการเปลี่ยนแปลง: เครื่องหมายที่แสดงถึงตำแหน่งที่มีการลบ การแทรก หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำในเอกสาร)
ALT+SHIFT+C
ปิดบานหน้าต่างตรวจทาน ถ้าเปิดอยู่

แสดงมุมมองเค้าโครงการอ่าน

HOME
ไปยังส่วนต้นของเอกสาร
END
ไปยังส่วนท้ายของเอกสาร
ใส่ตัวเลข แล้วกด ENTER
ไปยังหมายเลขหน้า
CTRL+]
เพิ่มขนาดของข้อความที่เลือกขึ้นหนึ่งพอยท์
CTRL+[
ลดขนาดของข้อความที่เลือกลงหนึ่งพอยท์
Esc
ออกจากมุมมองเค้าโครงการอ่าน

แสดงอ้างอิง เชิงอรรถ และอ้างอิงท้ายเรื่อง

ALT+SHIFT+O
ทำเครื่องหมายรายการสารบัญ
ALT+SHIFT+I
ทำเครื่องหมายรายการสารบัญผู้เขียน (การอ้างอิง)
ALT+SHIFT+X
ทำเครื่องหมายรายการดัชนี
ALT+CTRL+F
แทรกเชิงอรรถ
ALT+CTRL+D
แทรกการอ้างอิงท้ายเรื่อง

แสดงการทำงานกับเว็บเพจ

CTRL+K
แทรก การเชื่อมโยงหลายมิติ (การเชื่อมโยงหลายมิติ: ข้อความที่มีสีและขีดเส้นใต้ หรือรูปภาพที่คุณคลิกเพื่อไปยังแฟ้ม ตำแหน่งในแฟ้ม เว็บเพจบนเวิลด์ไวด์เว็บ หรือเว็บเพจบนอินทราเน็ต การเชื่อมโยงหลายมิติสามารถไปยังกลุ่มข่าว และไปยังไซต์ Gopher, Telnet และ FTP ได้)
ALT+ลูกศรซ้าย
ย้อนกลับไปหนึ่งเพจ
ALT+ลูกศรขวา
ไปข้างหน้าหนึ่งเพจ
F9
ฟื้นฟู

หมายเหตุ  เมื่อต้องการใช้แป้นต่างๆ ในการย้อนกลับหรือไปข้างหน้าหนึ่งเพจ หรือเพื่อฟื้นฟูเพจ แถบเครื่องมือ เว็บ จะต้องแสดงอยู่ ถ้าแถบเครื่องมือ เว็บ ไม่ได้แสดงอยู่ ให้กดแป้น ALT กด V แล้วกด T ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก เว็บ จากนั้นกด ENTER

การแก้ไขและย้ายข้อความและกราฟิก

แสดงการลบข้อความและกราฟิก

BACKSPACE
ลบไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ
CTRL+BACKSPACE
ลบหนึ่งคำไปทางซ้าย
DELETE
ลบไปทางขวาหนึ่งอักขระ
CTRL+DELETE
ลบหนึ่งคำไปทางขวา
CTRL+X
ตัดข้อความที่เลือกไปยังคลิปบอร์ดของ Office
CTRL+Z
เลิกทำการกระทำล่าสุด
CTRL+F3
ตัดไปยัง ที่เก็บชั่วคราว (ที่เก็บชั่วคราว: รายการข้อความอัตโนมัติพิเศษที่เก็บชุดการลบเอาไว้ Microsoft Word จะผนวกรายการหนึ่งๆ เข้ากับอีกรายการหนึ่งจนกระทั่งคุณวางเนื้อหาพร้อมกันทั้งกลุ่มลงในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ภายในเอกสารของคุณ คุณสามารถใช้คลิปบอร์ดของ Microsoft Office ได้ ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน)

แสดงการคัดลอกและย้ายข้อความและกราฟิก

CTRL+C
ทำสำเนาข้อความหรือกราฟิก
CTRL+C, CTRL+C
แสดงคลิปบอร์ดของ Office
F2 (จากนั้นย้ายจุดแทรก แล้วกดแป้น ENTER)
ย้ายข้อความหรือกราฟิก
ALT+F3
สร้าง ข้อความอัตโนมัติ (ข้อความอัตโนมัติ: ตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้เก็บข้อความหรือกราฟิกที่คุณต้องการจะใช้อีกครั้งหนึ่ง เช่น อนุประโยคสัญญามาตรฐาน หรือรายการการแจกจ่ายแบบยาว การเลือกข้อความหรือกราฟิกแต่ละครั้งจะถูกบันทึกเอาไว้เป็นรายการข้อความอัตโนมัติ โดยมีการกำหนดชื่อที่แตกต่างกันออกไป)
CTRL+V
วางเนื้อหาคลิปบอร์ดของ Office
CTRL+SHIFT+F3
วางเนื้อหาที่เก็บชั่วคราว (ที่เก็บชั่วคราว: รายการข้อความอัตโนมัติพิเศษที่เก็บชุดการลบเอาไว้ Microsoft Word จะผนวกรายการหนึ่งๆ เข้ากับอีกรายการหนึ่งจนกระทั่งคุณวางเนื้อหาพร้อมกันทั้งกลุ่มลงในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ภายในเอกสารของคุณ คุณสามารถใช้คลิปบอร์ดของ Microsoft Office ได้ ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน)
ALT+SHIFT+R
คัดลอกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ใช้ในส่วนก่อนหน้าของเอกสาร

แสดงการแทรกอักขระพิเศษ

CTRL+F9
เขตข้อมูล
กด ENTER (หลังจากพิมพ์อักขระสองสามตัวแรกของชื่อรายการข้อความอัตโนมัติ และเมื่อคำแนะนำบนหน้าจอปรากฏขึ้น)
รายการข้อความอัตโนมัติ (ข้อความอัตโนมัติ: ตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้เก็บข้อความหรือกราฟิกที่คุณต้องการจะใช้อีกครั้งหนึ่ง เช่น อนุประโยคสัญญามาตรฐาน หรือรายการการแจกจ่ายแบบยาว การเลือกข้อความหรือกราฟิกแต่ละครั้งจะถูกบันทึกเอาไว้เป็นรายการข้อความอัตโนมัติ โดยมีการกำหนดชื่อที่แตกต่างกันออกไป)
SHIFT+ENTER
ตัวแบ่งบรรทัด
CTRL+ENTER
ตัวแบ่งหน้า
CTRL+SHIFT+ENTER
ตัวแบ่งคอลัมน์
ALT+CTRL+เครื่องหมายลบ
เส้นประยาว
CTRL+เครื่องหมายลบ
เส้นประสั้น
CTRL+ยัติภังค์
ยัติภังค์แบบเผื่อเลือก
CTRL+SHIFT+HYPHEN
ยัติภังค์แบบไม่แยก
CTRL+SHIFT+SPACEBAR
ช่องว่างแบบไม่แยก
ALT+CTRL+C
สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์
ALT+CTRL+R
สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ALT+CTRL+T
สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า
ALT+CTRL+เครื่องหมายมหัพภาค (.)
จุดไข่ปลา
CTRL+`, `
เครื่องหมายอัญประกาศเปิดเดี่ยว
CTRL+', '
เครื่องหมายอัญประกาศปิดเดี่ยว
CTRL+`, SHIFT+'
เครื่องหมายอัญประกาศเปิดคู่
CTRL+', SHIFT+'
เครื่องหมายอัญประกาศปิดคู่

แสดงแทรกอักขระโดยใช้โค้ดอักขระ

โค้ดอักขระ ALT+X
อักขระ Unicode ของโค้ดอักขระ Unicode (ฐานสิบหก) ที่ระบุ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์สกุลเงินยูโร (สัญลักษณ์สกุลเงินยูโร) ให้พิมพ์ 20AC แล้วกดแป้น ALT ค้างไว้และกด X เป็นต้น
ALT+โค้ดอักขระ (บนแป้นพิมพ์ตัวเลข)
อักขระ ANSI (ชุดอักขระ ANSI: ชุดอักขระขนาด 8 บิต ที่ใช้โดย Microsoft Windows ซึ่งจะอนุญาตให้คุณแสดงผลได้ถึง 256 อักขระ (0 ถึง 255) โดยใช้แป้นพิมพ์ของคุณ ชุดอักขระ ASCII เป็นเซ็ตย่อยของชุดอักขระ ANSI) ของโค้ดอักขระ ANSI (ฐานสิบ) ที่ระบุ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์สกุลเงินยูโร ให้กดแป้น ALT ค้างไว้ แล้วกด 0128 บนแป้นพิมพ์ตัวเลข เป็นต้น

แสดงการเลือกข้อความและกราฟิก

เลือกข้อความโดยกดแป้น SHIFT ค้างไว้ แล้วกดแป้นที่ย้ายจุดแทรก

แสดงการเลือกพื้นที่หลายๆ พื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ติดกัน

หลังจากเสร็จสิ้นการเลือกครั้งแรก ให้กดแป้น CTRL ค้างไว้ จากนั้นเลือกรายการอื่นๆ ที่คุณต้องการ

แสดงการขยายสิ่งที่เลือก

F8
เปิดโหมดการขยาย
F8 แล้วกดลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา
เลือกอักขระที่ใกล้ที่สุด
F8 (กดหนึ่งครั้งเพื่อเลือกคำ กดสองครั้งเพื่อเลือกประโยค และต่อๆ ไป)
เพิ่มขนาดของสิ่งที่เลือก
SHIFT+F8
ลดขนาดของสิ่งที่เลือก
Esc
ปิดโหมดการขยาย
SHIFT+ลูกศรขวา
ไปทางขวาหนึ่งอักขระ
SHIFT+ลูกศรซ้าย
ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ
CTRL+SHIFT+ลูกศรขวา
ไปยังท้ายคำ
CTRL+SHIFT+ลูกศรซ้าย
ไปยังต้นคำ
SHIFT+END
ไปยังท้ายบรรทัด
SHIFT+HOME
ไปยังต้นบรรทัด
SHIFT+ลูกศรลง
ลงหนึ่งบรรทัด
SHIFT+ลูกศรขึ้น
ขึ้นหนึ่งบรรทัด
CTRL+SHIFT+ลูกศรลง
ไปยังท้ายย่อหน้า
CTRL+SHIFT+ลูกศรขึ้น
ไปยังต้นย่อหน้า
SHIFT+PAGE DOWN
ลงหนึ่งหน้าจอ
SHIFT+PAGE UP
ขึ้นหนึ่งหน้าจอ
CTRL+SHIFT+HOME
ไปยังต้นเอกสาร
CTRL+SHIFT+END
ไปยังท้ายเอกสาร
ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
ไปยังท้ายหน้าต่าง
CTRL+A
เพื่อรวมทั้งเอกสาร
CTRL+SHIFT+F8 แล้วใช้แป้นลูกศร กด ESC เพื่อยกเลิกโหมดการเลือก
บล็อกข้อความแนวตั้ง
F8+แป้นลูกศร กดแป้น ESC เพื่อยกเลิกโหมดการเลือก
ไปยังตำแหน่งที่ระบุในเอกสาร

แสดงคำแนะนำ  

ถ้าคุณทราบแป้นผสมเพื่อย้ายจุดแทรก คุณสามารถเลือกข้อความด้วยแป้นผสมเดียวกันตามปกติขณะที่กดแป้น SHIFT ค้างไว้ ตัวอย่างเช่น กดแป้น CTRL+RIGHT ARROW พร้อมกันเพื่อย้ายจุดแทรกไปที่คำถัดไป และกดแป้น CTRL+SHIFT+RIGHT ARROW เพื่อเลือกข้อความจากจุดแทรกไปยังจุดเริ่มของคำถัดไป

แสดงการเลือกข้อความและกราฟิกในตาราง

แท็บ
เลือกเนื้อหาของเซลล์ถัดไป
SHIFT+TAB
เลือกเนื้อหาของเซลล์ก่อนหน้า
กด SHIFT ค้างไว้ แล้วกดแป้นลูกศรซ้ำๆ กัน
ขยายสิ่งที่เลือกไปยังเซลล์ที่อยู่ติดกัน
คลิกในเซลล์ด้านบนหรือเซลล์ด้านล่างของคอลัมน์ กด SHIFT ค้างไว้ แล้วกดลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงซ้ำๆ กัน
เลือกคอลัมน์
CTRL+SHIFT+F8 แล้วใช้แป้นลูกศร กด ESC เพื่อยกเลิกโหมดการเลือก
ขยายสิ่งที่เลือก (หรือบล็อก)
SHIFT+F8
เอาสิ่งที่เลือกออก
ALT+5 บนแป้นตัวเลข (โดยที่ NUM LOCK ถูกปิดอยู่)
เลือกทั้งตาราง

แสดงการย้ายจุดแทรก

LEFT ARROW
ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ
RIGHT ARROW
ไปทางขวาหนึ่งอักขระ
CTRL+ลูกศรซ้าย
ไปทางซ้ายหนึ่งคำ
CTRL+ลูกศรขวา
ไปทางขวาหนึ่งคำ
CTRL+ลูกศรขึ้น
ขึ้นหนึ่งย่อหน้า
CTRL+ลูกศรลง
ลงหนึ่งย่อหน้า
SHIFT+TAB
ไปทางซ้ายหนึ่งเซลล์ (ในตาราง)
แท็บ
ไปทางขวาหนึ่งเซลล์ (ในตาราง))
ลูกศรขึ้น
ขึ้นหนึ่งบรรทัด
ลูกศรลง
ลงหนึ่งบรรทัด
END
ไปยังท้ายบรรทัด
HOME
ไปยังต้นบรรทัด
ALT+CTRL+PAGE UP
ไปยังด้านบนของหน้าต่าง
ALT+CTRL+PAGE DOWN
ไปยังท้ายหน้าต่าง
PAGE UP
ขึ้นหนึ่งหน้าจอ (การเลื่อน)
PAGE DOWN
ลงหนึ่งหน้าจอ (การเลื่อน)
CTRL+PAGE DOWN
ไปยังด้านบนของหน้าถัดไป
CTRL+PAGE UP
ไปยังด้านบนของหน้าก่อนหน้านี้
CTRL+END
ไปยังท้ายเอกสาร
CTRL+HOME
ไปยังต้นเอกสาร
SHIFT+F5
ไปยังการตรวจทานก่อนหน้า
SHIFT+F5
หลังจากเปิดเอกสาร ให้ไปยังตำแหน่งเดิมที่ซึ่งเอกสารถูกปิดไปครั้งล่าสุด

แสดงการย้ายไปรอบๆ ตาราง

แท็บ
เซลล์ถัดไปในแถว
SHIFT+TAB
เซลล์ก่อนหน้าในแถว
ALT+HOME
เซลล์แรกในแถว
ALT+END
เซลล์สุดท้ายในแถว
ALT+PAGE UP
เซลล์แรกในคอลัมน์
ALT+PAGE DOWN
เซลล์สุดท้ายในคอลัมน์
ลูกศรขึ้น
แถวก่อนหน้า
ลูกศรลง
แถวถัดไป

แสดงการแทรกย่อหน้าและอักขระแท็บในตาราง

ENTER
ย่อหน้าใหม่ในเซลล์
CTRL+TAB
อักขระแท็บในเซลล์

การจัดรูปแบบอักขระและย่อหน้า

แสดงการคัดลอกรูปแบบ

CTRL+SHIFT+C
ทำสำเนาการจัดรูปแบบจากข้อความ
CTRL+SHIFT+V
นำการจัดรูปแบบสำเนาที่ทำไว้ไปใช้กับข้อความ

แสดงเปลี่ยนหรือปรับขนาดตัวอักษร

CTRL+SHIFT+F
เปลี่ยนแบบอักษร
CTRL+SHIFT+P
เปลี่ยนขนาดแบบอักษร
CTRL+SHIFT+>
เพิ่มขนาดแบบอักษร
CTRL+SHIFT+<
ลดขนาดแบบอักษร
CTRL+]
เพิ่มขนาดแบบอักษรขึ้น 1 พอยท์
CTRL+[
ลดขนาดแบบอักษรลง 1 พอยท์

แสดงนำรูปแบบอักขระไปใช้

CTRL+D
เปลี่ยนการจัดรูปแบบของอักขระ (คำสั่ง แบบอักษร เมนู รูปแบบ )
SHIFT+F3
เปลี่ยนตัวพิมพ์ของอักษร
CTRL+SHIFT+A
จัดรูปแบบตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
CTRL+B
นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้
CTRL+U
นำการขีดเส้นใต้ไปใช้
CTRL+SHIFT+W
ขีดเส้นใต้คำแต่ไม่ขีดเส้นใต้ช่องว่าง
CTRL+SHIFT+D
ข้อความขีดเส้นใต้คู่
CTRL+SHIFT+H
นำการจัดรูปแบบข้อความที่ซ่อนไปใช้
CTRL+I
นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้
CTRL+SHIFT+K
จัดรูปแบบตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็ก
CTRL+เครื่องหมายเท่ากับ
นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ (เว้นระยะห่างอัตโนมัติ)
CTRL+SHIFT+เครื่องหมายบวก
นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ (เว้นระยะห่างอัตโนมัติ)
CTRL+SPACEBAR
เอาการจัดรูปแบบอักขระด้วยตนเองออก
CTRL+SHIFT+Q
เปลี่ยนสิ่งที่เลือกเป็นแบบอักษรสัญลักษณ์

แสดงการแสดงและคัดลอกรูปแบบข้อความ

CTRL+SHIFT+* (เครื่องหมายดอกจัน)
แสดงอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้
SHIFT+F1 (จากนั้นคลิกข้อความที่อยู่ในรูปแบบที่คุณต้องการจะตรวจทาน)
ตรวจทานการจัดรูปแบบข้อความ
CTRL+SHIFT+C
คัดลอกรูปแบบ
CTRL+SHIFT+V
วางรูปแบบ

แสดงการตั้งค่าระยะบรรทัด

CTRL+1
ระยะห่าง 1 บรรทัด
CTRL+2
ระยะห่าง 2 บรรทัด
CTRL+5
ตั้งค่าระยะห่าง 1.5 บรรทัด
CTRL+0 (ศูนย์)
เพิ่มหรือเอาระยะห่าง 1 บรรทัดที่นำหน้าย่อหน้าออก

แสดงการจัดตำแหน่งย่อหน้า

CTRL+E
จัดย่อหน้าไว้กึ่งกลาง
CTRL+J
จัดย่อหน้าชิดขอบ
CTRL+L
จัดย่อหน้าชิดซ้าย
CTRL+R
จัดย่อหน้าชิดขวา
CTRL+M
เยื้องย่อหน้าจากซ้าย
CTRL+SHIFT+M
เอาการเยื้องย่อหน้าจากซ้ายออก
CTRL+T
สร้างกั้นหน้าลอย
CTRL+SHIFT+T
ลดกั้นหน้าลอย
CTRL+Q
เอาการจัดรูปแบบย่อหน้าออก

แสดงการนำลักษณะย่อหน้าไปใช้

CTRL+SHIFT+S
นำลักษณะไปใช้
ALT+CTRL+K
เริ่มจัดรูปแบบอัตโนมัติ
CTRL+SHIFT+N
นำลักษณะปกติไปใช้
ALT+CTRL+1
นำลักษณะ Heading 1 ไปใช้
ALT+CTRL+2
นำลักษณะ Heading 2 ไปใช้
ALT+CTRL+3
นำลักษณะ Heading 3 ไปใช้
CTRL+SHIFT+L
นำลักษณะรายการไปใช้

วัตถุรูปวาดและวัตถุอื่นๆ

แสดงการแทรกและการแก้ไขวัตถุรูปวาด

การแทรกวัตถุโดยการใช้แป้นพิมพ์

 1. ใช้แป้นพิมพ์ในการเปิดกล่องโต้ตอบ วัตถุ (เมนู แทรก )
 2. ใช้แป้นลูกศรชี้ลงเพื่อเลือกวัตถุ จากนั้นแตะที่ ตกลง และกดแป้น ENTER

แก้ไขวัตถุโดยการใช้แป้นพิมพ์

 1. โดยที่มีจุดแทรกอยู่ด้านซ้ายของวัตถุในเอกสาร ให้เลือกวัตถุด้วยการกดแป้น SHIFT+RIGHT ARROW
 2. กดแป้น SHIFT+F10
 3. แตะที่ ชื่อวัตถุ วัตถุ กดแป้น ENTER จากนั้นกดแป้น ENTER อีกครั้ง

แสดงการแทรกและการเลือกวัตถุรูปวาด

แทรกรูปร่างอัตโนมัติโดยการใช้แป้นพิมพ์

 1. ใช้แป้นพิมพ์ในการแสดงแถบเครื่องมือ รูปวาด ถ้าแถบเครื่องมือนั้นไม่แสดงอยู่
 2. กดแป้น ALT+U เพื่อเลือก รูปร่างอัตโนมัติ บนแถบเครื่องมือ รูปวาด
 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายผ่านชนิดต่างๆ ของ รูปร่างอัตโนมัติ (ข้อความอัตโนมัติ: ตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้เก็บข้อความหรือกราฟิกที่คุณต้องการจะใช้อีกครั้งหนึ่ง เช่น อนุประโยคสัญญามาตรฐาน หรือรายการการแจกจ่ายแบบยาว การเลือกข้อความหรือกราฟิกแต่ละครั้งจะถูกบันทึกเอาไว้เป็นรายการข้อความอัตโนมัติ โดยมีการกำหนดชื่อที่แตกต่างกันออกไป) และเลือกรูปร่างอัตโนมัติที่คุณต้องการ
 4. กดแป้น CTRL+ENTER

หมายเหตุ  เมื่อต้องการแก้ไขรูปร่างอัตโนมัติ ให้เลือกรูปร่างอัตโนมัติ จากนั้นใช้แป้นพิมพ์เพื่อเลือก รูปร่างอัตโนมัติ บนเมนู รูปแบบ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแท็บที่มีให้พร้อมใช้งาน

แสดงการแทรกกล่องข้อความโดยการใช้แป้นพิมพ์

 1. ใช้แป้นพิมพ์ในการเลือก กล่องข้อความ บนเมนู แทรก
 2. ใช้แป้นลูกศรขวาเพื่อเปิดเมนูย่อย เลือก แนวนอน หรือ แนวตั้ง จากนั้นกดแป้น CTRL+ENTER
 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการลงในกล่องข้อความ (กล่องข้อความ (text box): ที่บรรจุข้อความหรือรูปภาพที่สามารถเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนขนาดได้ ซึ่งใช้กล่องข้อความในการตั้งตำแหน่งบล็อกของข้อความบนเพจหรือให้ข้อความในทิศทางที่ต่างจากข้อความอื่นในเอกสารนั้น)
 4. เมื่อคุณพิมพ์เสร็จ และต้องการสลับกลับไปยังข้อความที่แก้ไขในเอกสารของคุณ ให้กดแป้น SHIFT+F10 เลือก จบการทำงานการแก้ไขข้อความ บนเมนูย่อย (เมนูทางลัด : เมนูที่แสดงชุดรายการของคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับรายการเฉพาะ ในการแสดงเมนูทางลัด ให้คลิกขวาที่รายการนั้นหรือกด SHIFT+F10) จากนั้นกดแป้น ESC

หมายเหตุ  เมื่อต้องการจัดรูปแบบกล่องข้อความ (เพิ่มสีเติมหรือเปลี่ยนขนาด เป็นต้น) ให้เลือกกล่องข้อความ เลือก กล่องข้อความ บนเมนู รูปแบบ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแท็บที่มีให้พร้อมใช้งาน

แสดงการแทรกวัตถุรูปวาด WordArt โดยการใช้แป้นพิมพ์

 1. ใช้แป้นพิมพ์เพื่อเลือก WordArt (เมนู แทรก เมนูย่อย รูปภาพ )
 2. ใช้แป้นลูกศรเลือกลักษณะ WordArt (WordArt: วัตถุข้อความที่คุณสร้างขึ้นด้วยลักษณะพิเศษสำเร็จรูปซึ่งคุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบเพิ่มเติมได้) ที่คุณต้องการ จากนั้นกดแป้น ENTER
 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ จากนั้นใช้แป้น TAB เพื่อเลือกตัวเลือกอื่นๆ ในกล่องโต้ตอบ
 4. กดแป้น ENTER เพื่อแทรก วัตถุรูปวาด (วัตถุรูปวาด: กราฟิกใดๆ ที่คุณเขียนหรือแทรกเข้าไปซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ วัตถุรูปวาดประกอบด้วยรูปร่างอัตโนมัติ เส้นโค้ง เส้นตรง และ WordArt) WordArt

หมายเหตุ  เมื่อต้องการแก้ไขวัตถุรูปวาด WordArt ให้เลือกวัตถุดังกล่าว เลือก WordArt บนเมนู รูปแบบ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแท็บที่มีให้พร้อมใช้งาน

แสดงการเลือกวัตถุรูปวาดโดยใช้แป้นพิมพ์

ถ้าจุดแทรกอยู่ภายในข้อความในเอกสารของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. กดแป้น F10 เพื่อทำให้แถบเมนู (แถบเมนู: แถบแนวนอนด้านล่างของแถบชื่อเรื่องซึ่งประกอบด้วยชื่อของเมนูหลายชื่อ แถบเมนูเป็นได้ทั้งแถบเมนูภายในหรือแถบเมนูกำหนดเอง)พร้อมรับการใช้งาน
 2. กดแป้น CTRL+TAB จนกระทั่ง รูปวาด ที่แถบเครื่องมือพร้อมใช้งาน
 3. กดแป้นลูกศร RIGHT ARROW เพื่อเลือก เลือกวัตถุ ภาพปุ่ม
 4. กดแป้น CTRL+ENTER เพื่อเลือก วัตถุรูปวาด (วัตถุรูปวาด: กราฟิกใดๆ ที่คุณเขียนหรือแทรกเข้าไปซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ วัตถุรูปวาดประกอบด้วยรูปร่างอัตโนมัติ เส้นโค้ง เส้นตรง และ WordArt) รูปแรก
 5. กดแป้น TAB เพื่อวนรอบไปข้างหน้า (หรือ SHIFT+TAB เพื่อวนรอบไปข้างหลัง) ผ่านวัตถุต่างๆ จนกว่าที่จับขนาดจะปรากกฏบนวัตถุที่คุณต้องการเลือก

ถ้าจุดแทรกอยู่ภายในข้อความในวัตถุรูปวาด ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. กด SHIFT+F10 จากนั้นใช้แป้นพิมพ์เพื่อเลือก จบการทำงานการแก้ไขข้อความ บนเมนูทางลัด
 2. กดแป้น TAB เพื่อวนรอบไปข้างหน้า (หรือ SHIFT+TAB เพื่อวนรอบไปข้างหลัง) ผ่านวัตถุต่างๆ จนกว่าที่จับขนาดจะปรากกฏบนวัตถุที่คุณต้องการเลือก

หมายเหตุ  เมื่อต้องการสลับจากการเลือกวัตถุกลับไปแก้ไขข้อความในเอกสารของคุณ ให้กด ESC

การแก้ไขวัตถุรูปวาด

แสดงการหมุนวัตถุรูปวาดโดยการใช้แป้นพิมพ์

 1. เลือกวัตถุรูปวาด (วัตถุรูปวาด: กราฟิกใดๆ ที่คุณเขียนหรือแทรกเข้าไปซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ วัตถุรูปวาดประกอบด้วยรูปร่างอัตโนมัติ เส้นโค้ง เส้นตรง และ WordArt)ที่คุณต้องการหมุน
 2. ใช้แป้นพิมพ์เลือกคำสั่งสำหรับวัตถุชนิดที่คุณเลือก เช่น บนเมนู จัดรูปแบบ ให้เลือก รูปร่างอัตโนมัติ หรือ กล่องข้อความ แล้วเลือกแท็บ ขนาด
 3. ภายใต้หัวข้อ ขนาดและการหมุน ให้ใช้แป้น TAB เพื่อเลือก การหมุน จากนั้นพิมพ์จำนวนของการหมุนตามที่คุณต้องการ

แสดงการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุรูปวาดบนหน้าโดยใช้แป้นพิมพ์

 1. เลือกวัตถุรูปวาด (วัตถุรูปวาด: กราฟิกใดๆ ที่คุณเขียนหรือแทรกเข้าไปซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ วัตถุรูปวาดประกอบด้วยรูปร่างอัตโนมัติ เส้นโค้ง เส้นตรง และ WordArt)ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 2. ใช้แป้นพิมพ์เลือกคำสั่งสำหรับวัตถุชนิดที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น บนเมนู รูปแบบ ให้เลือก รูปร่างอัตโนมัติ หรือ กล่องข้อความ จากนั้นเลือกแท็บ เค้าโครง
 3. เลือกตัวเลือกต่างๆ ที่ต้องการใช้ 

แสดงคำแนะนำ  

คุณสามารถขยับวัตถุที่เลือกให้เลื่อนขึ้น เลื่อนลง ไปซ้าย หรือขวาได้โดยการกด CTRL ค้างไว้ แล้วกดแป้นลูกศร

แสดงการเปลี่ยนขนาดวัตถุรูปวาดโดยใช้แป้นพิมพ์

 1. เลือกวัตถุรูปวาด (วัตถุรูปวาด: กราฟิกใดๆ ที่คุณเขียนหรือแทรกเข้าไปซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ วัตถุรูปวาดประกอบด้วยรูปร่างอัตโนมัติ เส้นโค้ง เส้นตรง และ WordArt)ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 2. ใช้แป้นพิมพ์เลือกคำสั่งสำหรับวัตถุชนิดที่คุณเลือก เช่น บนเมนู จัดรูปแบบ ให้เลือก รูปร่างอัตโนมัติ หรือ กล่องข้อความ แล้วเลือกแท็บ ขนาด
 3. เลือกตัวเลือกต่างๆ ที่ต้องการใช้ 

แสดงการคัดลอกคุณลักษณะของวัตถุรูปวาดโดยใช้แป้นพิมพ์

 1. เลือก วัตถุรูปวาด (วัตถุรูปวาด: กราฟิกใดๆ ที่คุณเขียนหรือแทรกเข้าไปซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ วัตถุรูปวาดประกอบด้วยรูปร่างอัตโนมัติ เส้นโค้ง เส้นตรง และ WordArt) ด้วยคุณลักษณะที่คุณต้องการจะคัดลอก

  ถ้าคุณเลือก รูปร่างอัตโนมัติ (รูปร่างอัตโนมัติ: กลุ่มของรูปร่างที่สร้างไว้แล้วซึ่งประกอบด้วยรูปร่างพื้นฐาน เช่น สี่เหลี่ยมและวงกลม รวมทั้งรูปแบบต่างๆ ของเส้นและจุดเชื่อมต่อ ลูกศรหัวบล็อก สัญลักษณ์แผนผังลำดับงาน รูปดาวและป้ายต่างๆ และคำบรรยายภาพ)ที่มีข้อความแนบอยู่ด้วย หน้าตาและลักษณะของข้อความจะถูกคัดลอกเช่นเดียวกันกับคุณลักษณะอื่นๆ ของรูปร่างอัตโนมัติ

 2. กด CTRL+SHIFT+C เพื่อคัดลอกคุณลักษณะของวัตถุ
 3. กดแป้น TAB หรือ SHIFT+TAB เพื่อเลือกวัตถุที่คุณต้องการจะคัดลอกคุณลักษณะไปยัง
 4. กดแป้น CTRL+SHIFT+V

จดหมายเวียนและเขตข้อมูล

แสดงการทำจดหมายเวียน

หมายเหตุ  คุณต้องเริ่มต้นบานหน้าต่าง จดหมายเวียน (เมนู เครื่องมือ คำสั่ง จดหมายและเมล คำสั่งย่อย จดหมายเวียน ) ก่อนที่คุณจะสามารถใช้คำสั่งเหล่านี้

ALT+SHIFT+K
แสดงตัวอย่างจดหมายเวียน
ALT+SHIFT+N
ผสานเอกสาร
ALT+SHIFT+M
พิมพ์เอกสารที่ผสาน
ALT+SHIFT+E
แก้ไขเอกสารข้อมูลของจดหมายเวียน
ALT+SHIFT+F
แทรกเขตข้อมูลผสาน

แสดงการทำงานกับเขตข้อมูล

ALT+SHIFT+D
แทรก เขตข้อมูล (เขตข้อมูล: ชุดของโค้ดที่สั่งให้ Microsoft Word แทรกข้อความ กราฟิก หมายเลขหน้า และวัสดุอื่นๆ ลงในเอกสารให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลวันที่จะแทรกวันที่ปัจจุบัน) วันที่
ALT+CTRL+L
แทรกเขตข้อมูล LISTNUM
ALT+SHIFT+P
แทรกเขตข้อมูล PAGE
ALT+SHIFT+T
แทรกเขตข้อมูล TIME
CTRL+F9
แทรกเขตข้อมูลว่าง
CTRL+SHIFT+F7
ปรับปรุงข้อมูลที่ถูกเชื่อมโยงในเอกสารต้นฉบับ Microsoft Word
F9
ปรับปรุงเขตข้อมูลที่เลือก
CTRL+SHIFT+F9
ยกเลิกเชื่อมโยงเขตข้อมูล
SHIFT+F9
สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูล (โค้ดเขตข้อมูล: ข้อความตัวยึดตำแหน่งที่แสดงจุดที่ข้อมูลที่ระบุจากแหล่งข้อมูลของคุณจะปรากฏขึ้น คือองค์ประกอบในเขตข้อมูลที่สร้างผลลัพธ์ของเขตข้อมูลนั้น โค้ดเขตข้อมูลประกอบด้วยอักขระเขตข้อมูล ชนิดของเขตข้อมูล และคำสั่ง) และผลลัพธ์ (ผลลัพธ์เขตข้อมูล: ข้อความหรือกราฟิกที่แทรกอยู่ในเอกสารเมื่อ Microsoft Word ดำเนินการตามคำสั่งของเขตข้อมูล เมื่อคุณพิมพ์เอกสารหรือซ่อนโค้ดเขตข้อมูล ผลลัพธ์เขตข้อมูลจะแทนที่โค้ดเขตข้อมูล) ของเขตข้อมูลที่ได้เลือกไว้
ALT+F9
การสลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์เขตข้อมูลทั้งหมด
ALT+SHIFT+F9
เรียกใช้ GOTOBUTTON หรือ MACROBUTTON จากเขตข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ของเขตข้อมูล
F11
ไปยังเขตข้อมูลถัดไป
SHIFT+F11
ไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า
CTRL+F11
ล็อกเขตข้อมูล
CTRL+SHIFT+F11
ยกเลิกการล็อกเขตข้อมูล

แป้นผสม

แสดงแป้นฟังก์ชัน

F1
เรียกวิธีใช้หรือเยี่ยมชม Microsoft Office Online
F2
ย้ายข้อความหรือกราฟิก
F3
แทรกรายการ ข้อความอัตโนมัติ (ข้อความอัตโนมัติ: ตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้เก็บข้อความหรือกราฟิกที่คุณต้องการจะใช้อีกครั้งหนึ่ง เช่น อนุประโยคสัญญามาตรฐาน หรือรายการการแจกจ่ายแบบยาว การเลือกข้อความหรือกราฟิกแต่ละครั้งจะถูกบันทึกเอาไว้เป็นรายการข้อความอัตโนมัติ โดยมีการกำหนดชื่อที่แตกต่างกันออกไป) (หลังจาก Microsoft Word แสดงรายการ)
F4
ทำการกระทำล่าสุดซ้ำอีกครั้ง
F5
เลือกคำสั่ง ไปที่ (เมนู แก้ไข)
F6
ไปยังบานหน้าต่างหรือเฟรมถัดไป
F7
เลือกคำสั่ง การสะกด (เมนู เครื่องมือ)
F8
ขยายสิ่งที่เลือก
F9
ปรับปรุงเขตข้อมูลที่เลือก
F10
เรียกใช้แถบเมนู
F11
ไปยังเขตข้อมูลถัดไป
F12
เลือกคำสั่ง บันทึกเป็น (เมนู แฟ้ม)

แสดงSHIFT+แป้นฟังก์ชัน

SHIFT+F1
เริ่มต้นวิธีใช้ตามบริบทหรือเปิดเผยการจัดรูปแบบ
SHIFT+F2
คัดลอกข้อความ
SHIFT+F3
เปลี่ยนตัวพิมพ์ของอักษร
SHIFT+F4
ทำซ้ำการกระทำ ค้นหา หรือ ไปที่
SHIFT+F5
ย้ายไปที่การเปลี่ยนแปลงล่าสุด
SHIFT+F6
ไปที่บานหน้าต่างหรือเฟรมก่อนหน้า
SHIFT+F7
เลือกคำสั่ง อรรถาภิธาน (เมนู เครื่องมือ เมนูย่อย ภาษา )
SHIFT+F8
ย่อขนาดสิ่งที่เลือก
SHIFT+F9
สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์
SHIFT+F10
แสดงเมนูทางลัด
SHIFT+F11
ไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า
SHIFT+F12
เลือกคำสั่ง บันทึก (เมนู แฟ้ม)

แสดงCTRL+แป้นฟังก์ชัน

CTRL+F2
เลือกคำสั่ง ตัวอย่างก่อนพิมพ์ (เมนู แฟ้ม)
CTRL+F3
ตัดไปยัง ที่เก็บชั่วคราว (ที่เก็บชั่วคราว: รายการข้อความอัตโนมัติพิเศษที่เก็บชุดการลบเอาไว้ Microsoft Word จะผนวกรายการหนึ่งๆ เข้ากับอีกรายการหนึ่งจนกระทั่งคุณวางเนื้อหาพร้อมกันทั้งกลุ่มลงในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ภายในเอกสารของคุณ คุณสามารถใช้คลิปบอร์ดของ Microsoft Office ได้ ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน)
CTRL+F4
ปิดหน้าต่าง
CTRL+F5
คืนค่ากลับไปเป็นขนาดหน้าต่างเอกสาร (ตัวอย่างเช่น หลังจากขยายใหญ่สุด)
CTRL+F6
ไปที่หน้าต่างถัดไป
CTRL+F7
เลือกคำสั่ง ย้าย (เมนูทางลัดแถบชื่อเรื่อง)
CTRL+F8
เลือกคำสั่ง ขนาด (เมนูทางลัดแถบชื่อเรื่อง)
CTRL+F9
แทรกเขตข้อมูลว่าง
CTRL+F10
ขยายหน้าต่างเอกสารให้ใหญ่สุด
CTRL+F11
ล็อกเขตข้อมูล
CTRL+F12
เลือกคำสั่ง เปิด (เมนู แฟ้ม)

แสดงCTRL+SHIFT+แป้นฟังก์ชัน

CTRL+SHIFT+F3
แทรกเนื้อหาของ ที่เก็บชั่วคราว (ที่เก็บชั่วคราว: รายการข้อความอัตโนมัติพิเศษที่เก็บชุดการลบเอาไว้ Microsoft Word จะผนวกรายการหนึ่งๆ เข้ากับอีกรายการหนึ่งจนกระทั่งคุณวางเนื้อหาพร้อมกันทั้งกลุ่มลงในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ภายในเอกสารของคุณ คุณสามารถใช้คลิปบอร์ดของ Microsoft Office ได้ ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน)
CTRL+SHIFT+F5
แก้ไขที่คั่นหน้า
CTRL+SHIFT+F6
ไปที่หน้าต่างก่อนหน้านี้
CTRL+SHIFT+F7
ปรับปรุงข้อมูลที่ถูกเชื่อมโยงในเอกสารต้นฉบับ Microsoft Word
CTRL+SHIFT+F8
ขยายสิ่งที่เลือกหรือบล็อค (จากนั้นกดแป้นลูกศร)
CTRL+SHIFT+F9
ยกเลิกเชื่อมโยงเขตข้อมูล
CTRL+SHIFT+F11
ยกเลิกการล็อกเขตข้อมูล
CTRL+SHIFT+F12
เลือกคำสั่ง พิมพ์ (เมนู แฟ้ม)

แสดงALT+แป้นฟังก์ชัน

ALT+F1
ไปยังเขตข้อมูลถัดไป
ALT+F3
สร้างรายการข้อความอัตโนมัติ (ข้อความอัตโนมัติ: ตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้เก็บข้อความหรือกราฟิกที่คุณต้องการจะใช้อีกครั้งหนึ่ง เช่น อนุประโยคสัญญามาตรฐาน หรือรายการการแจกจ่ายแบบยาว การเลือกข้อความหรือกราฟิกแต่ละครั้งจะถูกบันทึกเอาไว้เป็นรายการข้อความอัตโนมัติ โดยมีการกำหนดชื่อที่แตกต่างกันออกไป)
ALT+F4
ปิด Microsoft Word
ALT+F5
คืนค่าขนาดของหน้าต่างโปรแกรม
ALT+F6
ย้ายจากกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่กลับไปยังเอกสารสำหรับกล่องโต้ตอบอย่างเช่น ค้นหาและแทนที่ ซึ่งสนับสนุนลักษณะการทำงานนี้
ALT+F7
ค้นหาการสะกดผิดและไวยากรณ์ผิดถัดไป กล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะพิมพ์ ต้องถูกเลือกอยู่ (เมนูเครื่องมือ กล่องโต้ตอบ ตัวเลือก แท็บ การสะกดและไวยากรณ์ )
ALT+F8
เรียกใช้แมโคร
ALT+F9
การสลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์เขตข้อมูลทั้งหมด
ALT+F10
ขยายหน้าต่างโปรแกรมให้ใหญ่สุด
ALT+F11
แสดงโค้ดของ Microsoft Visual Basic

แสดงALT+SHIFT+แป้นฟังก์ชัน

ALT+SHIFT+F1
ไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า
ALT+SHIFT+F2
เลือกคำสั่ง บันทึก (เมนู แฟ้ม)
ALT+SHIFT+F9
เรียกใช้ GOTOBUTTON หรือ MACROBUTTON จากเขตข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ของเขตข้อมูล
ALT+SHIFT+F10
แสดงเมนู หรือข้อความสำหรับสมาร์ทแท็ก ถ้ามีสมาร์ทแท็กมากกว่าหนึ่งแสดงอยู่ จะสลับไปที่สมาร์ทแท็กถัดไป และแสดงเมนู หรือข้อความของสมาร์ทแท็กนั้น
ALT+SHIFT+F11
เริ่มต้น Microsoft Script Editor

แสดงCTRL+ALT+แป้นฟังก์ชัน

CTRL+ALT+F1
แสดงข้อมูลระบบของ Microsoft
CTRL+ALT+F2
คำสั่ง เปิด (เมนู แฟ้ม )
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word