การกำหนดตำแหน่งหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามนี้

แสดงปรับตำแหน่งแนวนอน

จัดกึ่งกลางหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ (หัวกระดาษและท้ายกระดาษ: หัวกระดาษซึ่งอาจประกอบด้วยข้อความหรือกราฟิก จะอยู่ที่ส่วนบนสุดของทุกหน้ากระดาษในแต่ละส่วน ท้ายกระดาษจะปรากฏอยู่ส่วนล่างสุดของทุกหน้ากระดาษ หัวกระดาษและท้ายกระดาษมักจะมีเลขหน้า ชื่อบท วันที่ และชื่อผู้แต่ง) หรือจัดชิดซ้ายหรือขวาค่าหน้ากระดาษ (ระยะขอบ: ช่องว่างภายนอกพื้นที่พิมพ์บนหน้ากระดาษ)

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. ถ้าจำเป็น คลิก แสดงก่อนหน้า ภาพปุ่ม หรือ แสดงถัดไป ภาพปุ่ม บนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ) หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เพื่อย้ายไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการปรับ

 3. บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ ให้คลิกปุ่มที่ใช้จัดตำแหน่ง

  แสดงคำแนะนำ

  ใช้ชุดก่อนแท็บหยุด (แท็บหยุด: ตำแหน่งบนไม้บรรทัดแนวนอนที่ระบุระยะทางสำหรับการเยื้องหรือตำแหน่งที่จะเริ่มต้นคอลัมน์ของข้อความ)ในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อจัดกึ่งกลางรายการหรือจัดชิดริมรายการหลายรายการอย่างรวดเร็ว (ตัวอย่างเช่น จัดวันชิดซ้าย และจัดหมายเลขหน้าชิดขวา) จัดรายการไว้กึ่งกลาง กด TAB จัดรายการชิดขวา กด TAB สองครั้ง

แสดงปรับตำแหน่งแนวตั้ง

ปรับระยะขอบบนหรือขอบล่างจากปลายหน้ากระดาษ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
 2. ถ้าจำเป็น คลิก แสดงก่อนหน้า ภาพปุ่ม หรือ แสดงถัดไป ภาพปุ่ม บนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ) หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เพื่อย้ายไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการปรับ (หัวกระดาษและท้ายกระดาษ: หัวกระดาษซึ่งอาจประกอบด้วยข้อความหรือกราฟิก จะอยู่ที่ส่วนบนสุดของทุกหน้ากระดาษในแต่ละส่วน ท้ายกระดาษจะปรากฏอยู่ส่วนล่างสุดของทุกหน้ากระดาษ หัวกระดาษและท้ายกระดาษมักจะมีเลขหน้า ชื่อบท วันที่ และชื่อผู้แต่ง)
 3. บนแถบเครื่องมือ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ ภาพปุ่ม
 4. คลิกแท็บ เค้าโครง
 5. ในกล่อง หัวกระดาษ ใส่ระยะจากขอบบนของหน้ากระดาษถึงส่วนบนสุดของหัวกระดาษที่คุณต้องการ

  ในกล่อง ท้ายกระดาษ ใส่ระยะจากขอบล่างของหน้ากระดาษถึงส่วนล่างสุดของท้ายกระดาษที่คุณต้องการ

แสดงการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างข้อความเอกสารและหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

ปรับจำนวนช่องว่างระหว่างข้อความเอกสารกับหัวกระดาษและท้ายกระดาษ (หัวกระดาษและท้ายกระดาษ: หัวกระดาษซึ่งอาจประกอบด้วยข้อความหรือกราฟิก จะอยู่ที่ส่วนบนสุดของทุกหน้ากระดาษในแต่ละส่วน ท้ายกระดาษจะปรากฏอยู่ส่วนล่างสุดของทุกหน้ากระดาษ หัวกระดาษและท้ายกระดาษมักจะมีเลขหน้า ชื่อบท วันที่ และชื่อผู้แต่ง)

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
 2. ถ้าจำเป็น คลิก แสดงก่อนหน้า ภาพปุ่ม หรือ แสดงถัดไป ภาพปุ่ม บนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ) หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เพื่อย้ายไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการปรับ
 3. บนไม้บรรทัดแนวตั้ง (ไม้บรรทัดในแนวตั้ง: แถบที่แสดงตามแนวทางด้านซ้ายของหน้าต่างเอกสาร คุณสามารถใช้ไม้บรรทัดในแนวตั้งเพื่อปรับขอบกระดาษด้านบนและด้านล่าง รวมทั้งความสูงของแถวในตาราง) ให้ชี้ไปที่ขอบเขตของระยะขอบบนและระยะขอบล่าง

  ขอบเขตของระยะขอบพร้อมกับไม้บรรทัด

 4. เมื่อตัวชี้กลายเป็นลูกศรสองทิศ ให้ลากระยะขอบบนหรือระยะขอบล่างขึ้นหรือลงตามต้องการ
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word