การแทรกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

แสดงสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษสำหรับแต่หน้าให้เหมือนกัน

 1. บนเมนู มุมมอง คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เพื่อเปิดพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ (หัวกระดาษและท้ายกระดาษ: หัวกระดาษซึ่งอาจประกอบด้วยข้อความหรือกราฟิก จะอยู่ที่ส่วนบนสุดของทุกหน้ากระดาษในแต่ละส่วน ท้ายกระดาษจะปรากฏอยู่ส่วนล่างสุดของทุกหน้ากระดาษ หัวกระดาษและท้ายกระดาษมักจะมีเลขหน้า ชื่อบท วันที่ และชื่อผู้แต่ง) บนหน้ากระดาษ
 2. เมื่อต้องการสร้างหัวกระดาษ ป้อนข้อความหรือกราฟิกในพื้นที่หัวกระดาษ
 3. เมื่อต้องการสร้างท้ายกระดาษ คลิก สลับระหว่างหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ภาพปุ่ม บนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ) หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เพื่อย้ายไปยังพื้นที่ท้ายกระดาษ จากนั้นป้อนข้อความหรือกราฟิก
 4. ถ้าจำเป็น จัดรูปแบบข้อความด้วยปุ่มบน จัดรูปแบบ บนแถบเครื่องมือ
 5. เมื่อเสร็จแล้ว คลิก ปิด บนแถบเครื่องมือ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

แสดงคำแนะนำ

 • ข้อความหรือกราฟิกที่คุณป้อนเข้าในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษถูกจัดให้ชิดซ้ายโดยอัตโนมัติ คุณอาจต้องการป้อนรายการ (ตัวอย่างเช่น จัดวันที่ชิดซ้ายและจัดหมายเลขหน้าชิดขวา) เมื่อต้องการจัดรายการให้อยู่กึ่งกลาง กดแป้น TAB เมื่อต้องการจัดรายการให้ชิดขวา กดแป้น TAB สองครั้ง

 • คุณสามารถใช้ปุ่มต่างๆ บนแถบเครื่องมือ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เพื่อป้อนข้อความในพื้นที่หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

แสดงสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษหน้าแรกให้แตกต่าง

คุณสามารถปล่อยหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ (หัวกระดาษและท้ายกระดาษ: หัวกระดาษซึ่งอาจประกอบด้วยข้อความหรือกราฟิก จะอยู่ที่ส่วนบนสุดของทุกหน้ากระดาษในแต่ละส่วน ท้ายกระดาษจะปรากฏอยู่ส่วนล่างสุดของทุกหน้ากระดาษ หัวกระดาษและท้ายกระดาษมักจะมีเลขหน้า ชื่อบท วันที่ และชื่อผู้แต่ง)หน้าแรกให้ว่าง หรือสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษอย่างเป็นเอกลักษณ์สำหรับหน้าแรกของเอกสาร หรือหน้าแรกของแต่ละส่วนภายในเอกสาร

 1. ถ้าเอกสารของคุณถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วน (ส่วน: ส่วนของเอกสารที่คุณได้ตั้งตัวเลือกการจัดรูปแบบหน้าบางอย่างเอาไว้ คุณต้องสร้างส่วนใหม่เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของลำดับเลขบรรทัด จำนวนคอลัมน์ หรือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ) ให้คลิกในส่วนหนึ่งหรือเลือกหลายส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยน คลิกที่ใดก็ได้ ถ้าเอกสารของคุณไม่ได้แบ่งออกเป็นส่วนๆ
 2. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
 3. บนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ) หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ ภาพปุ่ม
 4. คลิกแท็บ เค้าโครง
 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าแรกต่างกัน จากนั้นคลิก ตกลง
 6. ถ้าจำเป็น คลิก แสดงก่อนหน้า ภาพปุ่ม หรือ แสดงถัดไป ภาพปุ่ม บนแถบเครื่องมือ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เพื่อย้ายตัวชี้ตำแหน่งไปไว้ในบริเวณ หัวกระดาษหน้าแรก หรือบริเวณ ท้ายกระดาษหน้าแรก
 7. สร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษสำหรับหน้าแรกของเอกสารหรือส่วน

  ถ้าคุณไม่ต้องการหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าแรก ให้ปล่อยพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษว่างไว้

 8. เมื่อต้องการย้ายไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของเอกสารหรือส่วนอื่นๆ ให้คลิก แสดงถัดไป ภาพปุ่ม บนแถบเครื่องมือ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ แล้วสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการ

แสดงการสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ต่างกันสำหรับหน้าเลขคี่และหน้าเลขคู่

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
 2. บนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ) หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ ภาพปุ่ม
 3. คลิกแท็บ เค้าโครง
 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน จากนั้นคลิก ตกลง
 5. ถ้าจำเป็น คลิก แสดงก่อนหน้า ภาพปุ่ม หรือ แสดงถัดไป ภาพปุ่ม บนแถบเครื่องมือ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เพื่อย้ายไปที่พื้นที่ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ (หัวกระดาษและท้ายกระดาษ: หัวกระดาษซึ่งอาจประกอบด้วยข้อความหรือกราฟิก จะอยู่ที่ส่วนบนสุดของทุกหน้ากระดาษในแต่ละส่วน ท้ายกระดาษจะปรากฏอยู่ส่วนล่างสุดของทุกหน้ากระดาษ หัวกระดาษและท้ายกระดาษมักจะมีเลขหน้า ชื่อบท วันที่ และชื่อผู้แต่ง) หน้าคี่หรือคู่
 6. สร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษสำหรับหน้าหมายเลขคี่ในพื้นที่ หัวกระดาษหน้าคี่ หรือ ท้ายกระดาษหน้าคี่ และสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษสำหรับพื้นที่หน้าหมายเลขคู่ในพื้นที่ หัวกระดาษหน้าคู่ หรือ ท้ายกระดาษหน้าคู่

แสดงการสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ต่างออกไปในบางช่วงของเอกสาร

เอกสารต้องถูกแบ่งออกเป็นส่วน (ส่วน: ส่วนของเอกสารที่คุณได้ตั้งตัวเลือกการจัดรูปแบบหน้าบางอย่างเอาไว้ คุณต้องสร้างส่วนใหม่เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของลำดับเลขบรรทัด จำนวนคอลัมน์ หรือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ)ไว้ก่อน เพื่อสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ (หัวกระดาษและท้ายกระดาษ: หัวกระดาษซึ่งอาจประกอบด้วยข้อความหรือกราฟิก จะอยู่ที่ส่วนบนสุดของทุกหน้ากระดาษในแต่ละส่วน ท้ายกระดาษจะปรากฏอยู่ส่วนล่างสุดของทุกหน้ากระดาษ หัวกระดาษและท้ายกระดาษมักจะมีเลขหน้า ชื่อบท วันที่ และชื่อผู้แต่ง)ที่ต่างกันสำหรับบางช่วงของเอกสาร

 1. ถ้าคุณยังไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น ให้แทรกตัวแบ่งส่วน (ตัวแบ่งส่วน: เครื่องหมายที่คุณแทรกเอาไว้เพื่อแสดงส่วนท้ายของส่วน ตัวแบ่งส่วนจะเก็บองค์ประกอบของการจัดรูปแบบส่วนเอาไว้ เช่น ระยะขอบ การวางหน้ากระดาษ หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ และลำดับของหมายเลขหน้า)ตรงตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นส่วนใหม่ที่จะมีหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่แตกต่างจากส่วนอื่น

  แสดงวิธีการ

  1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวแบ่งส่วน (ตัวแบ่งส่วน: เครื่องหมายที่คุณแทรกเอาไว้เพื่อแสดงส่วนท้ายของส่วน ตัวแบ่งส่วนจะเก็บองค์ประกอบของการจัดรูปแบบส่วนเอาไว้ เช่น ระยะขอบ การวางหน้ากระดาษ หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ และลำดับของหมายเลขหน้า)
  2. บนเมนู แทรก ให้คลิก ตัวแบ่ง
  3. ภายใต้ ชนิดตัวแบ่งส่วน ให้คลิกตัวเลือกที่ใช้ระบุตำแหน่งในการเริ่มต้นส่วน (ส่วน: ส่วนของเอกสารที่คุณได้ตั้งตัวเลือกการจัดรูปแบบหน้าบางอย่างเอาไว้ คุณต้องสร้างส่วนใหม่เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของลำดับเลขบรรทัด จำนวนคอลัมน์ หรือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ)ใหม่
 2. คลิกในส่วนที่คุณต้องการสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่แตกต่าง
 3. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
 4. บนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ) หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก เชื่อมโยงกับก่อนหน้านี้ ภาพปุ่ม เพื่อแยกความต่อเนื่องระหว่างหัวกระดาษและท้ายกระดาษในส่วนปัจจุบันกับส่วนก่อนหน้า

  Microsoft Word จะไม่แสดง"เหมือนก่อนหน้า" ในมุมขวาบนของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษอีกต่อไป

 5. ทำการเปลี่ยนแปลงหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่มีอยู่ หรือสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษขึ้นใหม่สำหรับส่วนนี้
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word