การเปลี่ยนแปลงหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

ปฏิบัติตามขั้นตอนใดก็ได้ต่อไปนี้

แสดงแก้ไขหรือจัดรูปแบบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
 2. ถ้าจำเป็น ให้คลิก แสดงก่อนหน้า ภาพปุ่ม หรือ แสดงถัดไป ภาพปุ่ม บน แถบเครื่องมืด (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ)หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เพื่อย้ายไปที่ หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ (หัวกระดาษและท้ายกระดาษ: หัวกระดาษซึ่งอาจประกอบด้วยข้อความหรือกราฟิก จะอยู่ที่ส่วนบนสุดของทุกหน้ากระดาษในแต่ละส่วน ท้ายกระดาษจะปรากฏอยู่ส่วนล่างสุดของทุกหน้ากระดาษ หัวกระดาษและท้ายกระดาษมักจะมีเลขหน้า ชื่อบท วันที่ และชื่อผู้แต่ง) ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ตัวอย่างเช่น แก้ไขข้อความ เปลี่ยนแปลงแบบอักษร นำรูปแบบตัวหนาไปใช้ หรือนำสีแบบอักษรสีอื่นไปใช้

  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษค่าใดค่าหนึ่ง Microsoft Word ก็จะเปลี่ยนแปลงหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของทั้งเอกสารให้เหมือนกันหมดโดยอัตโนมัติ นอกเสียจากในเอกสารนั้นจะมีหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษแบบอื่นอยู่ในส่วน (ส่วน: ส่วนของเอกสารที่คุณได้ตั้งตัวเลือกการจัดรูปแบบหน้าบางอย่างเอาไว้ คุณต้องสร้างส่วนใหม่เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของลำดับเลขบรรทัด จำนวนคอลัมน์ หรือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ)ใดส่วนหนึ่ง

  แสดงคำแนะนำ

  ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ (มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์: มุมมองของเอกสารหรือวัตถุอื่นเหมือนกับสิ่งที่ปรากฏเมื่อคุณพิมพ์สิ่งนั้นออกมา ตัวอย่าง รายการเช่น หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ คอลัมน์ และกล่องใส่ข้อความที่ปรากฏในตำแหน่งจริงของรายการนั้น)นั้น คุณสามารถสลับระหว่างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษกับข้อความในเอกสารได้อย่างรวดเร็ว โดยแค่คลิกสองครั้งที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่มีสีเทาจาง หรือข้อความในเอกสารที่มีสีเทาจาง

แสดงเปลี่ยนแปลงหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของหน้าแรก

คุณสามารถปล่อยหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ (หัวกระดาษและท้ายกระดาษ: หัวกระดาษซึ่งอาจประกอบด้วยข้อความหรือกราฟิก จะอยู่ที่ส่วนบนสุดของทุกหน้ากระดาษในแต่ละส่วน ท้ายกระดาษจะปรากฏอยู่ส่วนล่างสุดของทุกหน้ากระดาษ หัวกระดาษและท้ายกระดาษมักจะมีเลขหน้า ชื่อบท วันที่ และชื่อผู้แต่ง)ของหน้าแรกให้ว่างเปล่าไว้ได้ หรือจะสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของหน้าแรกในเอกสาร หรือหน้าแรกของแต่ละส่วน (ส่วน: ส่วนของเอกสารที่คุณได้ตั้งตัวเลือกการจัดรูปแบบหน้าบางอย่างเอาไว้ คุณต้องสร้างส่วนใหม่เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของลำดับเลขบรรทัด จำนวนคอลัมน์ หรือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ)ภายในเอกสารให้แตกต่างไปจากหน้าอื่นๆ ก็ได้

 1. ถ้าเอกสารของคุณถูกแบ่งออกเป็นหลายๆ ส่วน ให้คลิกในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเลือกหลายๆ ส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยน แต่ในกรณีที่ไม่ได้แบ่งเอกสารออกเป็นหลายๆ ส่วน ก็ให้คลิกบริเวณใดก็ได้ในเอกสารนั้น
 2. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
 3. บนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ) หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ ภาพปุ่ม
 4. คลิกแท็บ เค้าโครง
 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าแรกต่างกัน จากนั้นคลิก ตกลง
 6. ถ้าจำเป็น ให้คลิก แสดงก่อนหน้า ภาพปุ่ม หรือ แสดงถัดไป ภาพปุ่ม บนแถบเครื่องมือ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เพื่อย้ายไปไว้ในบริเวณ หัวกระดาษหน้าแรก หรือบริเวณ ท้ายกระดาษหน้าแรก
 7. สร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษสำหรับหน้าแรกของเอกสารหรือส่วน

  ถ้าคุณไม่ต้องการหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าแรก ให้ปล่อยพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษว่างไว้

แสดงเปลี่ยนแปลงหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของหน้าคี่และหน้าคู่

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
 2. บนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ) หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ ภาพปุ่ม
 3. คลิกแท็บ เค้าโครง
 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน จากนั้นคลิก ตกลง
 5. ถ้าจำเป็น ให้คลิก แสดงก่อนหน้า ภาพปุ่ม หรือ แสดงถัดไป ภาพปุ่ม บนแถบเครื่องมือ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เพื่อย้ายไปไว้ในบริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ (หัวกระดาษและท้ายกระดาษ: หัวกระดาษซึ่งอาจประกอบด้วยข้อความหรือกราฟิก จะอยู่ที่ส่วนบนสุดของทุกหน้ากระดาษในแต่ละส่วน ท้ายกระดาษจะปรากฏอยู่ส่วนล่างสุดของทุกหน้ากระดาษ หัวกระดาษและท้ายกระดาษมักจะมีเลขหน้า ชื่อบท วันที่ และชื่อผู้แต่ง)ของหน้าคี่หรือหน้าคู่
 6. สร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของหน้าคี่ไว้ในบริเวณ หัวกระดาษหน้าคี่ หรือ ท้ายกระดาษหน้าคี่ แล้วสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของหน้าคู่ไว้ในบริเวณ หัวกระดาษหน้าคู่ หรือ ท้ายกระดาษหน้าคู่

แสดงเปลี่ยนแปลงหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของบางส่วนในเอกสาร

ก่อนอื่นจะต้องแบ่งเอกสารออกเป็นหลายๆ ส่วน (ส่วน: ส่วนของเอกสารที่คุณได้ตั้งตัวเลือกการจัดรูปแบบหน้าบางอย่างเอาไว้ คุณต้องสร้างส่วนใหม่เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของลำดับเลขบรรทัด จำนวนคอลัมน์ หรือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ) เพื่อที่จะสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ (หัวกระดาษและท้ายกระดาษ: หัวกระดาษซึ่งอาจประกอบด้วยข้อความหรือกราฟิก จะอยู่ที่ส่วนบนสุดของทุกหน้ากระดาษในแต่ละส่วน ท้ายกระดาษจะปรากฏอยู่ส่วนล่างสุดของทุกหน้ากระดาษ หัวกระดาษและท้ายกระดาษมักจะมีเลขหน้า ชื่อบท วันที่ และชื่อผู้แต่ง)ของบางส่วนในเอกสารให้แตกต่างจากส่วนที่เหลือ

 1. ถ้าคุณยังไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น ให้แทรกตัวแบ่งส่วน (ตัวแบ่งส่วน: เครื่องหมายที่คุณแทรกเอาไว้เพื่อแสดงส่วนท้ายของส่วน ตัวแบ่งส่วนจะเก็บองค์ประกอบของการจัดรูปแบบส่วนเอาไว้ เช่น ระยะขอบ การวางหน้ากระดาษ หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ และลำดับของหมายเลขหน้า)ตรงตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นส่วนใหม่ที่จะมีหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่แตกต่างจากส่วนอื่น

  แสดงวิธีการ

  1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวแบ่งส่วน (ตัวแบ่งส่วน: เครื่องหมายที่คุณแทรกเอาไว้เพื่อแสดงส่วนท้ายของส่วน ตัวแบ่งส่วนจะเก็บองค์ประกอบของการจัดรูปแบบส่วนเอาไว้ เช่น ระยะขอบ การวางหน้ากระดาษ หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ และลำดับของหมายเลขหน้า)
  2. บนเมนู แทรก ให้คลิก ตัวแบ่ง
  3. ภายใต้ ชนิดตัวแบ่งส่วน ให้คลิกตัวเลือกที่ใช้ระบุตำแหน่งในการเริ่มต้นส่วน (ส่วน: ส่วนของเอกสารที่คุณได้ตั้งตัวเลือกการจัดรูปแบบหน้าบางอย่างเอาไว้ คุณต้องสร้างส่วนใหม่เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของลำดับเลขบรรทัด จำนวนคอลัมน์ หรือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ)ใหม่
 2. คลิกในส่วนที่คุณต้องการสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่แตกต่าง
 3. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
 4. บนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ) หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก เชื่อมโยงกับก่อนหน้านี้ ภาพปุ่ม เพื่อแยกความต่อเนื่องระหว่างหัวกระดาษและท้ายกระดาษในส่วนปัจจุบันกับส่วนก่อนหน้า

  Microsoft Word ก็จะไม่แสดงข้อความว่า "เหมือนก่อนหน้า" ในมุมบนขวาของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษอีกต่อไป

 5. ทำการเปลี่ยนแปลงหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่มีอยู่ หรือสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษขึ้นใหม่สำหรับส่วนนี้

แสดงเปลี่ยนแปลงหัวกระดาษและท้ายกระดาษที่แตกต่างให้กลับไปเหมือนกับส่วนอื่นๆ

 1. คลิกในส่วน (ส่วน: ส่วนของเอกสารที่คุณได้ตั้งตัวเลือกการจัดรูปแบบหน้าบางอย่างเอาไว้ คุณต้องสร้างส่วนใหม่เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของลำดับเลขบรรทัด จำนวนคอลัมน์ หรือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ)ใดส่วนหนึ่งที่มีหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ (หัวกระดาษและท้ายกระดาษ: หัวกระดาษซึ่งอาจประกอบด้วยข้อความหรือกราฟิก จะอยู่ที่ส่วนบนสุดของทุกหน้ากระดาษในแต่ละส่วน ท้ายกระดาษจะปรากฏอยู่ส่วนล่างสุดของทุกหน้ากระดาษ หัวกระดาษและท้ายกระดาษมักจะมีเลขหน้า ชื่อบท วันที่ และชื่อผู้แต่ง)ที่ต้องการทำให้เหมือนกับหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษในส่วนก่อนหน้า
 2. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
 3. ถ้าจำเป็น ให้คลิก แสดงก่อนหน้า ภาพปุ่ม หรือ แสดงถัดไป ภาพปุ่ม บนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ) หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เพื่อย้ายไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 4. บนแถบเครื่องมือ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก เชื่อมโยงกับก่อนหน้านี้ ภาพปุ่ม เพื่อสร้างความต่อเนื่องอีกครั้งของหัวกระดาษและท้ายกระดาษในส่วนปัจจุบันกับหัวกระดาษและท้ายกระดาษในส่วนก่อนหน้า
 5. Microsoft Word จะถามว่าต้องการลบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ตลอดจนสร้างความต่อเนื่องกับหัวกระดาษและท้ายกระดาษในส่วนก่อนหน้าหรือไม่ คลิก ใช่
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word