การสร้างรายการรูปภาพสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหลายระดับ

รายการรูปภาพสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย (สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย: จุดหรือสัญลักษณ์อื่นที่วางไว้ก่อนหน้าข้อความ เช่น รายการในชุดรายการ เพื่อเป็นการเน้นให้เด่นชัดขึ้น)หลายระดับ เหมือนกับเค้าร่างลำดับเลข (เค้าร่างลำดับเลข: รายการที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้โครงสร้างแบบลำดับขั้นกับรายการหรือเอกสารใด ๆ เอกสารหนึ่ง ๆ สามารถมีได้ถึง 9 ระดับ และ Microsoft Word จะไม่ใช้ลักษณะหัวเรื่องที่มีอยู่แล้วกับหัวข้อต่าง ๆ ของรายการ) รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยรูปภาพจะแสดงตัวเลือกรายการที่ระดับแตกต่างกันแทนที่จะถูกเยื้องที่ระดับเดียว ด้วยการใช้รูปภาพสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยรูปที่แตกต่างกันเพื่อแสดงระดับแต่ละระดับ

สัญลักษณ์รูปภาพแสดงหัวข้อย่อยหลายระดับ

ถ้าคุณกำลังใช้ชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบ: ชุดขององค์ประกอบที่ออกแบบรวมเพื่อให้ได้ลักษณะเอกสารของคุณ ด้วยการใช้สี แบบอักษร และรูปภาพ)สำหรับเว็บเพจ ชุดรูปแบบนั้นอาจจะมีรูปภาพสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสำหรับระดับต่างๆ คุณสามารถใช้ขั้นตอนนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่มีอยู่แล้วในชุดรูปแบบ หรือเพื่อเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเพื่อสร้างระดับเพิ่มเติมในรายการ

 1. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข จากนั้นคลิกแท็บ เค้าร่างลำดับเลข
 2. คลิกลักษณะของรายการใดๆ ในแถวบน หรือคลิกลักษณะรูปภาพสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่มีอยู่แล้ว จากนั้นคลิก กำหนดเอง
 3. ในกล่อง ระดับ ให้คลิก 1
 4. ในกล่อง ลักษณะลำดับ ให้คลิกรูปภาพที่มีอยู่แล้ว หรือคลิก รูปภาพใหม่ เพื่อเลือกรูปภาพ
 5. ทำซ้ำขั้นที่ 3 และ 4 ด้วยการเลือกระดับต่างๆ และรูปภาพสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละระดับจนกว่าคุณจะทำเสร็จแล้ว
 6. คลิก ตกลง

  รูปภาพสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยจะถูกแสดงสำหรับระดับแรก

 7. พิมพ์ข้อความรายการ ด้วยการกด ENTER หลังจากพิมพ์แต่ละรายการ

  รูปภาพสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่ตามมาจะถูกแทรกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของแต่ละบรรทัดที่ระดับแรก

 8. เมื่อต้องการย้ายรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไปยังระดับที่เหมาะสม เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้บนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ) จัดรูปแบบ
  • เมื่อต้องการลดขั้นรายการไปยังระดับที่ต่ำกว่า ให้คลิกตำแหน่งใดๆ ในรายการนั้น และคลิก เพิ่มการเยื้อง ภาพปุ่ม

  • เมื่อต้องการเลื่อนขั้นไปยังระดับที่สูงกว่า ให้คลิกตำแหน่งใดๆ ในรายการนั้น และคลิก ลดการเยื้อง ภาพปุ่ม

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word