การพิมพ์หนังสือพับเล่มเล็ก

เมื่อคุณเลือก หนังสือพับ สำหรับการตั้งค่าหน้ากระดาษ Microsoft Word จะพิมพ์สองหน้า ลงบนด้านหนึ่งของกระดาษ เมื่อคุณพับกระดาษก็จะเปิดเหมือนหนังสือ ตัวเลือกนี้มีจุดมุ่งหมายสำหรับเอกสารที่มีมากกว่า 2 หน้า

 1. การตั้งค่าเอกสารให้มีลักษณะเหมือนหนังสือเล่มเล็ก

  แสดงวิธีการ

  เมื่อคุณต้องการสร้างหนังสือเล่มเล็ก จะเป็นการดีที่สุดที่จะเริ่มด้วยการสร้างเอกสารใหม่ เพื่อคุณจะสามารถควบคุมการจัดวางข้อความ กราฟิก และส่วนประกอบอื่นๆ ได้ดีขึ้น คุณสามารถเพิ่มหนังสือพับลงบนเอกสารปัจจุบันได้ แต่คุณอาจต้องจัดตำแหน่งส่วนประกอบบางส่วนใหม่เมื่อหนังสือพับเข้าไปข้างใน

  1. เริ่มต้นสร้างเอกสารเปล่าใหม่
  2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ จากนั้นคลิกแท็บ ระยะขอบ
  3. ในรายการ หลายหน้า ให้เลือก หนังสือพับ

   ถ้าเอกสารของคุณไม่ได้ตั้งค่าเป็นการวางแนวนอน Microsoft Word จะตั้งค่าให้เป็นแนวนอน  

  4. ในกล่อง ภายใน และ ภายนอก ให้พิมพ์หรือเลือกจำนวนที่ว่างที่คุณต้องการสำหรับด้านในและด้านนอกระยะขอบ (ระยะขอบ: ช่องว่างภายนอกพื้นที่พิมพ์บนหน้ากระดาษ)

   ถ้าคุณต้องการที่ว่างตามรอยพับเพื่อใช้ในการเย็บเล่มเพิ่มมากกว่านี้ ให้พิมพ์หรือเลือกจำนวนที่ว่างที่คุณต้องการในกล่อง ขอบเย็บกระดาษ

  5. ในรายการ จำนวนหน้าต่อหนังสือเล่มเล็ก ให้เลือกจำนวนหน้าที่คุณต้องการเพิ่มไปในหนังสือเล่มเล็กเล่มเดียว

   ถ้าจำนวนหน้าในเอกสารนั้นเกินกว่าจำนวนหน้าที่คุณเลือกสำหรับหนังสือเล่มเล็ก Word จะพิมพ์เอกสารนั้นเป็นหนังสือเล่มเล็กหลายเล่ม

  6. เลือกตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณต้องการในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ
  7. เพิ่มข้อความ กราฟิกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ (หัวกระดาษและท้ายกระดาษ: หัวกระดาษซึ่งอาจประกอบด้วยข้อความหรือกราฟิก จะอยู่ที่ส่วนบนสุดของทุกหน้ากระดาษในแต่ละส่วน ท้ายกระดาษจะปรากฏอยู่ส่วนล่างสุดของทุกหน้ากระดาษ หัวกระดาษและท้ายกระดาษมักจะมีเลขหน้า ชื่อบท วันที่ และชื่อผู้แต่ง) และองค์ประกอบอื่นๆ ไปยังเอกสารของคุณตามปกติ
 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์
 3. ตั้งค่าการพิมพ์บนกระดาษทั้ง 2 ด้าน 

  แสดงถ้าคุณใช้เครื่องพิมพ์แบบสื่อสารสองทาง (เครื่องพิมพ์ที่พิมพ์บนกระดาษทั้ง 2 ด้านโดยอัตโนมัติ)

  คลิกที่ คุณสมบัติ แล้วตั้งค่าตัวเลือกที่คุณต้องการ ถ้าคุณมีตัวเลือกการตั้งค่าหน้ากระดาษและตัวเลือกแบบสื่อสารสองทาง ให้เลือกการวางแนวนอน และพลิกเอกสารบนขอบแบบสั้น หรือด้านแบบสั้น  

  แสดงถ้าคุณไม่ได้ใช้เครื่องพิมพ์แบบสื่อสารสองทาง

  ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กลับด้านพิมพ์เอง Word จะพิมพ์หน้าทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนด้านเดียวของกระดาษ และเตือนให้คุณพลิกกระดาษและใส่กระดาษอีกครั้ง

 4. เลือกช่วงหน้าที่คุณต้องการพิมพ์

  ถ้าคุณคลิก หน้าปัจจุบัน หรือ หน้า Word จะพิมพ์หน้าที่คุณกำหนด และอีก 3 หน้าบนกระดาษแผ่นเดียวกัน

  ถ้าคุณคลิก ส่วนที่เลือก Word จะพิมพ์หน้าที่คุณเลือกโดยใช้โครงร่างหน้ากระดาษเริ่มต้นแทนที่จะเป็นโครงร่างแบบหนังสือเล่มเล็ก

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word