การแทรกหรือลบเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องจะใช้ในเอกสารที่พิมพ์ออกมาเพื่ออธิบาย แสดงข้อคิดเห็น หรือให้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับข้อความในเอกสาร คุณอาจใช้เชิงอรรถสำหรับข้อคิดเห็นเชิงรายละเอียด และใช้อ้างอิงท้ายเรื่องสำหรับการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาได้

 หมายเหตุ   ถ้าคุณต้องการสร้างบรรณานุกรม คุณสามารถค้นหาคำสั่งสำหรับการสร้างและจัดการแหล่งที่มาและข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ได้บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่ม ข้อมูลอ้างอิง & บรรณานุกรม

ในบทความนี้


เกี่ยวกับเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง

เชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องจะประกอบด้วยสองส่วนที่เชื่อมโยงกัน ได้แก่ เครื่องหมายการอ้างอิงหมายเหตุ (เครื่องหมายหมายเหตุอ้างอิง: ตัวเลข อักขระ หรือการผสมของอักขระที่ระบุว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในเชิงอรรถ หรืออ้างอิงท้ายเรื่อง)และข้อความหมายเหตุที่สอดคล้องกัน


ตัวอย่างของเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องในเอกสาร

บรรยายภาพ 1 เครื่องหมายการอ้างอิงเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง
บรรยายภาพ 2 เส้นคั่น
บรรยายภาพ 3 ข้อความเชิงอรรถ
บรรยายภาพ 4 ข้อความอ้างอิงท้ายเรื่อง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แทรกเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

Microsoft Office Word จะลำดับเลขเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องให้คุณโดยอัตโนมัติภายหลังจากที่คุณระบุแบบแผนการลำดับเลขแล้ว คุณสามารถใช้แบบแผนการลำดับเลขแบบแผนเดียวตลอดทั้งเอกสาร หรือคุณสามารถใช้แบบแผนการลำดับเลขที่แตกต่างกันภายในแต่ละส่วน (ส่วน: ส่วนของเอกสารที่คุณได้ตั้งตัวเลือกการจัดรูปแบบหน้าบางอย่างเอาไว้ คุณต้องสร้างส่วนใหม่เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของลำดับเลขบรรทัด จำนวนคอลัมน์ หรือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ)ในเอกสารก็ได้

เมื่อคุณเพิ่ม ลบ หรือย้ายหมายเหตุที่มีการจัดลำดับเลขโดยอัตโนมัติแล้ว Word จะลำดับเลขเครื่องหมายการอ้างอิงเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องใหม่

 หมายเหตุ   ถ้าเชิงอรรถในเอกสารของคุณเรียงลำดับเลขไม่ถูกต้อง เอกสารของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม ให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามเพื่อที่ว่า Word จะเรียงลำดับเลขเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องได้ถูกต้อง

 1. ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ (มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์: มุมมองของเอกสารหรือวัตถุอื่นเหมือนกับสิ่งที่ปรากฏเมื่อคุณพิมพ์สิ่งนั้นออกมา ตัวอย่างรายการ เช่น หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คอลัมน์ และกล่องข้อความที่ปรากฏในตำแหน่งจริงของรายการนั้น) ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกเครื่องหมายการอ้างอิงหมายเหตุ
 2. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่ม เชิงอรรถ ให้คลิก แทรกเชิงอรรถ หรือ แทรกอ้างอิงท้ายเรื่อง

รูป Ribbon ของ Word

แป้นพิมพ์ลัด  เมื่อต้องการแทรกเชิงอรรถต่อมา ให้กด CTRL+ALT+F เมื่อต้องการแทรกอ้างอิงท้ายเรื่องต่อมา ให้กด CTRL+ALT+D

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Word จะวางเชิงอรรถที่จุดสิ้นสุดของแต่ละหน้า และวางอ้างอิงท้ายเรื่องที่จุดสิ้นสุดของเอกสาร

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ เชิงอรรถ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ในกล่อง รูปแบบตัวเลข ให้คลิกรูปแบบที่คุณต้องการ
  • เมื่อต้องการใช้เครื่องหมายที่กำหนดเองแทนที่จะเป็นรูปแบบตัวเลขดั้งเดิม ให้คลิก สัญลักษณ์ ที่อยู่ถัดจาก เครื่องหมายที่กำหนดเอง แล้วเลือกเครื่องหมายจากสัญลักษณ์ที่มีอยู่
 2. คลิก แทรก

 หมายเหตุ   วิธีการนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ที่มีอยู่ แต่เป็นการเพิ่มสัญลักษณ์ใหม่เท่านั้น

Word จะแทรกตัวเลขหมายเหตุและวางตำแหน่งจุดแทรกถัดจากตัวเลขหมายเหตุนั้น

 1. พิมพ์ข้อความหมายเหตุ
 2. คลิกสองครั้งที่ตัวเลขเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องเพื่อกลับไปยังเครื่องหมายการอ้างอิงในเอกสาร

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนรูปแบบตัวเลขของเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

 1. วางตำแหน่งจุดแทรกในส่วน (ส่วน: ส่วนของเอกสารที่คุณได้ตั้งตัวเลือกการจัดรูปแบบหน้าบางอย่างเอาไว้ คุณต้องสร้างส่วนใหม่เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของลำดับเลขบรรทัด จำนวนคอลัมน์ หรือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ)ที่คุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง ถ้าไม่มีการแบ่งเอกสารเป็นส่วนๆ ให้วางตำแหน่งจุดแทรกที่ใดก็ได้ในเอกสาร
 2. บนแท็บ การอ้างอิง ให้คลิกตัวเปิดใช้งานกล่องโต้ตอบ เชิงอรรถและการอ้างอิงท้ายเรื่อง
 1. คลิก เชิงอรรถ หรือ อ้างอิงท้ายเรื่อง
 2. ในกล่อง รูปแบบตัวเลข ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ
 3. คลิก นำไปใช้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

สร้างหมายเหตุแสดงการมีต่อของเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

ถ้าเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องยาวเกินกว่าที่จะพอดีในหน้ากระดาษ คุณสามารถสร้างหมายเหตุแสดงการมีต่อเพื่อแจ้งให้ผู้อ่านทราบว่าเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องนั้นมีต่อในหน้าถัดไป

 1. ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในมุมมองแบบร่างด้วยการคลิก แบบร่าง ที่อยู่ถัดจาก มุมมอง บนแถบสถานะ
 2. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่ม เชิงอรรถ ให้คลิก แสดงหมายเหตุ

รูป Ribbon ของ Word

 1. ถ้าเอกสารของคุณมีทั้งเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง จะมีข้อความปรากฏขึ้น ให้คลิก แสดงส่วนของเชิงอรรถ หรือ แสดงส่วนของอ้างอิงท้ายเรื่อง แล้วคลิก ตกลง
 2. ในรายการบานหน้าต่างหมายเหตุ ให้คลิก หมายเหตุแสดงการมีต่อของเชิงอรรถ หรือ หมายเหตุแสดงการมีต่อของอ้างอิงท้ายเรื่อง
 3. ในบานหน้าต่างหมายเหตุ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้กับหมายเหตุแสดงการมีต่อ ตัวอย่างเช่น ให้พิมพ์ มีอ้างอิงท้ายเรื่องต่อในหน้าถัดไป

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ลบเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

เมื่อคุณต้องการลบหมายเหตุ คุณจะทำงานกับเครื่องหมายการอ้างอิงหมายเหตุในหน้าต่างเอกสาร ไม่ใช่กับข้อความในหมายเหตุ


เครื่องหมายการอ้างอิงหมายเหตุในเอกสาร

บรรยายภาพ 1 เครื่องหมายการอ้างอิงหมายเหตุ

ถ้าคุณลบเครื่องหมายการอ้างอิงหมายเหตุที่มีการจัดลำดับเลขโดยอัตโนมัติแล้ว Word จะจัดลำดับเลขหมายเหตุใหม่ในลำดับแบบใหม่

ลบหมายเหตุ

 • ในเอกสาร ให้เลือกเครื่องหมายการอ้างอิงหมายเหตุของเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Word 2007