แสดงหรือซ่อนไม้บรรทัด

แสดงหรือซ่อนไม้บรรทัดแนวนอน

เมื่อต้องการดูไม้บรรทัดแนวนอนที่ด้านบนสุดของเอกสาร Word ของคุณ คุณจะต้องอยู่ใน มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ (มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์: มุมมองของเอกสารหรือวัตถุอื่นเหมือนกับสิ่งที่ปรากฏเมื่อคุณพิมพ์สิ่งนั้นออกมา ตัวอย่าง รายการเช่น หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ คอลัมน์ และกล่องใส่ข้อความที่ปรากฏในตำแหน่งจริงของรายการนั้น) มุมมองปกติ (มุมมองปกติ: มุมมองที่แสดงการจัดรูปแบบข้อความ และเค้าโครงหน้าแบบง่าย มุมมองปกติจะสะดวกสำหรับการแก้ไขหรือจัดรูปแบบงาน) หรือ มุมมองเค้าโครงเว็บ (มุมมองเค้าโครงเว็บ: มุมมองของเอกสารที่ปรากฏในเว็บเบราว์เซอร์ ตัวอย่างเช่น เอกสารที่ปรากฏเป็นหน้าต่อเนื่อง (ไม่มีตัวแบ่งหน้า) การตัดข้อความและตารางให้พอดีกับหน้าต่าง)

  • บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ไม้บรรทัด

แสดงหรือซ่อนไม้บรรทัดแนวตั้ง

เมื่อต้องการดูไม้บรรทัดแนวตั้งที่ด้านข้างของเอกสาร Word ของคุณ คุณจะต้องอยู่ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ มุมมอง
  2. ภายใต้ ตัวเลือกมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์และมุมมองเค้าโครงเว็บ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ไม้บรรทัดแนวตั้ง (มุมมองการพิมพ์เท่านั้น)
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word