คีย์ลัดสำหรับ Microsoft Word

คีย์ลัดที่อธิบายไว้ในหัวข้อวิธีใช้นี้อ้างอิงรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ดแบบอื่นๆ อาจไม่ตรงกับคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

 หมายเหตุ   บทความนี้จะไม่ครอบคลุมถึงการกำหนดคีย์ลัดเองหรือการสร้างคีย์ลัดให้กับแมโครหรือข้อความอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกลิงก์ที่อยู่ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ในบทความนี้


การค้นหาและการใช้คีย์ลัด

สำหรับคีย์ลัดที่คุณต้องกดหลายแป้นพร้อมกันนั้น แป้นที่ต้องกดจะคั่นด้วยเครื่องหมายบวก (+) ในวิธีใช้ Microsoft Word 2013 สำหรับคีย์ลัดที่ให้คุณกดแป้นหนึ่งแล้วตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที จะใช้จุลภาค (,) คั่นระหว่างแป้น

การใช้คีย์บอร์ดเพื่อขยายส่วนต่างๆ

 • เมื่อต้องการขยายส่วนต่างๆ ทั้งหมดของบทความนี้ออก ให้กด TAB จนกระทั่ง แสดงทั้งหมด ถูกเลือก แล้วกด ENTER กด ENTER อีกครั้งเพื่อยุบส่วนต่างๆ ทั้งหมดของบทความนี้เข้า
 • เมื่อต้องการขยายเพียงส่วนเดียวของบทความนี้ออก ให้กด TAB จนกระทั่งหัวเรื่องของส่วนนั้นและเครื่องหมายบวกถูกเลือก แล้วกด ENTER กด ENTER อีกครั้งเมื่อต้องการยุบส่วนนั้นเข้า

ค้นหาบทความนี้

 สิ่งสำคัญ   ก่อนที่คุณจะเริ่มค้นหา ให้กด TAB จนกระทั่ง แสดงทั้งหมด จะถูกเลือก แล้วกด ENTER

 1. กด CTRL+F

กล่องโต้ตอบ ค้นหา จะเปิดขึ้นมา พร้อมกับเคอร์เซอร์ที่พร้อมให้คุณพิมพ์เพื่อค้นหาได้เลย

 1. ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการจะค้นหาลงในกล่องนี้
 2. กด ENTER

พิมพ์บทความนี้

เมื่อต้องการพิมพ์บทความนี้ ให้กดแป้น TAB จนกว่า แสดงทั้งหมด จะถูกเลือก จากนั้นกด ENTER แล้วกด CTRL+P

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

พื้นฐานของ Microsoft Office

แสดงการแสดงและใช้หน้าต่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
สลับไปยังหน้าต่างถัดไป ALT+TAB
สลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า ALT+SHIFT+TAB
ปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ CTRL+W หรือ CTRL+F4
ทำให้หน้าต่างที่ใช้งานอยู่กลับเป็นขนาดเดิมหลังจากขยายใหญ่สุด ALT+F5
ย้ายจากบานหน้าต่างงานหนึ่งไปยังอีกบานหน้าต่างงานหนึ่งในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางตามเข็มนาฬิกา) คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง F6
ย้ายจากบานหน้าต่างงานหนึ่งไปยังอีกบานหน้าต่างงานหนึ่งในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา) SHIFT+F6
สลับไปยังหน้าต่างถัดไป เมื่อมีหน้าต่างเปิดอยู่มากกว่าหนึ่งหน้าต่าง CTRL+F6
สลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า CTRL+SHIFT+F6
ขยายหน้าต่างให้ใหญ่สุดหรือให้หน้าต่างที่เลือกไว้กลับเป็นขนาดเดิม CTRL+F10
คัดลอกรูปภาพของหน้าจอลงในคลิปบอร์ด PRINT SCREEN
คัดลอกรูปภาพของหน้าต่างที่เลือกไว้ลงในคลิปบอร์ด ALT+PRINT SCREEN

แสดงการใช้กล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกถัดไป TAB
ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกก่อนหน้า SHIFT+TAB
สลับไปยังแท็บถัดไปในกล่องโต้ตอบ CTRL+TAB
สลับไปยังแท็บก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ CTRL+SHIFT+TAB
ย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกต่างๆ ในรายการดรอปดาวน์ที่เปิดอยู่ หรือระหว่างตัวเลือกต่างๆ ในกลุ่มตัวเลือก แป้นลูกศร
ดำเนินการกระทำที่ได้กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่เลือก SPACEBAR
เลือกตัวเลือก เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ALT+ ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ในตัวเลือก
เปิดรายการดรอปดาวน์ที่เลือก ALT+ลูกศรลง
เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ ตัวอักษรแรกของตัวเลือกในรายการดรอปดาวน์
ปิดรายการดรอปดาวน์ที่เลือกไว้ ยกเลิกคำสั่ง และปิดกล่องโต้ตอบ ESC
เรียกใช้คำสั่งที่เลือก ENTER

แสดงการใช้กล่องแก้ไขภายในกล่องโต้ตอบ

กล่องแก้ไขจะเป็นช่องว่างที่ให้คุณพิมพ์หรือวางรายการ เช่น ชื่อผู้ใช้ของคุณหรือเส้นทางไปยังโฟลเดอร์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ HOME
ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ END
ย้ายไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งอักขระ ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา
ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ CTRL+ ลูกศรซ้าย
ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ CTRL+ ลูกศรขวา
เลือกหรือไม่เลือกหนึ่งอักขระไปทางซ้าย SHIFT+ ลูกศรซ้าย
เลือกหรือไม่เลือกหนึ่งอักขระไปทางขวา SHIFT+ ลูกศรขวา
เลือกหรือไม่เลือกหนึ่งคำไปทางซ้าย CTRL+SHIFT+ ลูกศรซ้าย
เลือกหรือไม่เลือกหนึ่งคำไปทางขวา CTRL+SHIFT+ ลูกศรขวา
เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ SHIFT+HOME
เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ SHIFT+END

แสดงการใช้กล่องโต้ตอบ เปิด และ บันทึกเป็น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
แสดงกล่องโต้ตอบ เปิด CTRL+F12 หรือ CTRL+O
แสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น F12
เปิดโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่เลือก ENTER
เปิดโฟลเดอร์ที่อยู่เหนือโฟลเดอร์ที่เลือกไว้ขึ้นไปหนึ่งระดับ BACKSPACE
ลบโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่เลือก DELETE
แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก เช่น โฟลเดอร์หรือไฟล์ SHIFT+F10
เคลื่อนผ่านตัวเลือกต่างๆ ไปข้างหน้า TAB
เคลื่อนผ่านตัวเลือกต่างๆ กลับไปข้างหลัง SHIFT+TAB
เปิดรายการ มองหาใน F4 หรือ ALT+I

แสดงเลิกทำและทำซ้ำการกระทำ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ยกเลิกการกระทำ ESC
เลิกทำการกระทำ CTRL+Z
ทำอีกครั้งหรือทำซ้ำการกระทำ CTRL+Y

แสดงเข้าถึงและใช้บานหน้าต่างงานและแกลเลอรี

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ย้ายจากบานหน้าต่างงานหนึ่งไปยังอีกบานหน้าต่างงานในหน้าต่างโปรแกรม (คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง) F6
ย้ายไปที่บานหน้าต่างงาน เมื่อเมนูถูกใช้งานอยู่ (คุณอาจจำเป็นต้องกด CTRL+TAB มากกว่าหนึ่งครั้ง) CTRL+TAB
เลือกตัวเลือกก่อนหน้าหรือถัดไปในบานหน้าต่างงานเมื่อบานหน้าต่างงานใช้งานอยู่ TAB หรือ SHIFT+TAB
แสดงชุดคำสั่งทั้งหมดบนเมนูบานหน้าต่างงาน CTRL+SPACEBAR
ดำเนินการการกระทำที่ได้กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก SPACEBAR หรือ ENTER
เปิดเมนูแบบดรอปดาวน์สำหรับรายการแกลเลอรีที่เลือก SHIFT+F10
เลือกรายการแรกหรือรายการสุดท้ายในแกลเลอรี HOME หรือ END
เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงในรายการแกลเลอรีที่เลือก PAGE UP หรือ PAGE DOWN

ปิดบานหน้าต่างงาน

 1. กด F6 เพื่อย้ายไปที่บานหน้าต่างงาน ถ้าจำเป็น
 2. กด CTRL+SPACEBAR
 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ปิด จากนั้นให้กด ENTER

ย้ายบานหน้าต่างงาน

 1. กด F6 เพื่อย้ายไปที่บานหน้าต่างงาน ถ้าจำเป็น
 2. กด CTRL+SPACEBAR
 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ย้าย แล้วกด ENTER
 4. ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายบานหน้าต่างงาน แล้วกด ENTER

ปรับขนาดบานหน้าต่างงาน

 1. กด F6 เพื่อย้ายไปที่บานหน้าต่างงาน ถ้าจำเป็น
 2. กด CTRL+SPACEBAR
 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ขนาด แล้วกด ENTER
 4. ใช้แป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดบานหน้าต่างงาน แล้วกด ENTER

แสดงการเข้าถึงและใช้งานการกระทำที่มีอยู่

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก SHIFT+F10
แสดงเมนูหรือข้อความสำหรับการกระทำที่มีอยู่ หรือสำหรับปุ่ม ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ รูปปุ่ม หรือปุ่ม ตัวเลือกการวาง รูปปุ่ม สลับไปยังการกระทำถัดไปและแสดงเมนูหรือข้อความของการกระทำนั้น ถ้ามีการกระทำอยู่มากกว่าหนึ่งการกระทำ ALT+SHIFT+F10
ย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกในเมนูการกระทำที่มีอยู่ แป้นลูกศร
ดำเนินการการกระทำสำหรับรายการที่เลือกบนเมนูการกระทำที่มีอยู่ ENTER
ปิดเมนูหรือข้อความของการกระทำที่มีอยู่ ESC

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถขอให้แจ้งให้คุณทราบด้วยเสียงได้ทุกครั้งที่มีการกระทำเกิดขึ้น ถ้าต้องการได้ยินเสียงแจ้งให้ทราบ คุณต้องมีการ์ดเสียง นอกจากนี้คุณยังต้องติดตั้ง Microsoft Office Sounds บนคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย
 • ถ้าคุณเข้าอินเทอร์เน็ตได้ คุณจะสามารถดาวน์โหลด Microsoft Office Sounds ได้จาก Office.com หลังจากติดตั้งไฟล์เสียงนี้แล้ว ให้คุณทำดังนี้
  1. กด ALT+F, T เพื่อเปิด ตัวเลือกของ Word
  2. กด A เพื่อเลือก ขั้นสูง แล้วกด TAB เพื่อไปที่ ตัวเลือกขั้นสูงในการทำงานกับ Word
  3. กด ALT+S สองครั้งเพื่อไปที่กล่องกาเครื่องหมาย ให้ผลตอบสนองพร้อมเสียง ที่อยู่ภายใต้ ทั่วไป แล้วกด SPACEBAR
  4. กด TAB ซ้ำๆ เพื่อเลือก ตกลง แล้วกด ENTER

 หมายเหตุ   เมื่อคุณเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ การตั้งค่าดังกล่าวนี้จะมีผลต่อโปรแกรม Office ทั้งหมดที่สนับสนุนการใช้งานเสียง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การนำทางบน Ribbon

แสดงเข้าถึงทุกคำสั่งได้ด้วยการกดแป้นเพียงไม่กี่ครั้ง

คีย์ลัดจะทำให้คุณสามารถใช้คำสั่งได้อย่างรวดเร็วด้วยการกดแป้นเพียงไม่กี่ครั้ง ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ตำแหน่งใดก็ตามในโปรแกรม คำสั่งทุกคำสั่งใน Word 2013 สามารถใช้ได้โดยใช้คีย์ลัด คุณสามารถใช้คำสั่งส่วนใหญ่ได้ด้วยการกดแป้นเพียงสองถึงห้าครั้ง เมื่อต้องการใช้คีย์ลัด ให้ทำดังนี้

 1. กด ALT

เคล็ดลับคีย์บอร์ดจะแสดงขึ้นมาเหนือฟีเจอร์แต่ละฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งานอยู่ในมุมมองปัจจุบัน

 1. กดตัวอักษรที่แสดงอยู่ในเคล็ดลับคีย์บอร์ดเหนือฟีเจอร์ที่คุณต้องการใช้
 2. เคล็ดลับคีย์บอร์ดเพิ่มเติมอาจแสดงขึ้นมาให้คุณอีก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณกดที่แป้นตัวอักษรใด ตัวอย่างเช่น ถ้า หน้าแรก เปิดใช้งานอยู่แล้วคุณกด N แทรก จะแสดงขึ้นมาพร้อมกับเคล็ดลับคีย์บอร์ดต่างๆ สำหรับกลุ่มต่างๆ ใน แทรก
 3. กดตัวอักษรต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะกดตัวอักษรของคำสั่งหรือตัวควบคุมที่คุณต้องการใช้ ในบางกรณี คุณจะต้องกดตัวอักษรของกลุ่มที่มีคำสั่งนั้นเสียก่อน

 หมายเหตุ   เมื่อต้องการยกเลิกการกระทำที่คุณกำลังดำเนินการและซ่อนเคล็ดลับคีย์บอร์ด ให้กด ALT

แสดงเปลี่ยนโฟกัสของคีย์บอร์ดโดยไม่ต้องใช้เมาส์

อีกวิธีหนี่งในการใช้คีย์บอร์ดเพื่อทำงานกับโปรแกรมที่มี Ribbon ของ Office คือการย้ายโฟกัสระหว่างแท็บและคำสั่งต่างๆ จนกว่าคุณจะพบคุณฟีเจอร์ที่คุณต้องการใช้ ตารางต่อไปนี้จะแสดงวิธีเลื่อนโฟกัสของคีย์บอร์ดโดยไม่ต้องใช้เมาส์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
เลือกแท็บที่ใช้งานอยู่ของ Ribbon และเรียกใช้งานคีย์ลัด ALT หรือ F10 กดแป้นใดแป้นหนึ่งนี้อีกครั้งเพื่อกลับไปที่เอกสารและยกเลิกคีย์ลัด
ย้ายไปที่แท็บอื่นของ Ribbon F10 เพื่อเลือกแท็บที่ใช้งานอยู่ แล้วใช้ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา
ขยายหรือยุบ Ribbon CTRL+F1
แสดงเมนูทางลัดของรายการที่เลือก SHIFT+F10

ย้ายโฟกัสเพื่อเลือกพื้นที่ของหน้าต่างแต่ละพื้นที่ต่อไปนี้

 • แท็บที่ใช้งานอยู่ของ Ribbon
 • บานหน้าต่างงานใดๆ ที่เปิดอยู่
 • แถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าต่าง
 • เอกสารของคุณ
F6
ย้ายโฟกัสไปยังแต่ละคำสั่งบน Ribbon ไปข้างหน้าและข้างหลังตามลำดับ TAB หรือ SHIFT+TAB
เลื่อนลง ขึ้น ซ้าย หรือขวาตามลำดับ ระหว่างรายการต่างๆ บน Ribbon ลูกศรลง ลูกศรขึ้น ลูกศรซ้าย หรือ ลูกศรขวา
เปิดใช้งานคำสั่งหรือตัวควบคุมที่เลือกบน Ribbon SPACEBAR หรือ ENTER
เปิดเมนูหรือแกลเลอรีที่เลือกบน Ribbon SPACEBAR หรือ ENTER
เปิดใช้งานคำสั่งหรือตัวควบคุมบน Ribbon เพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนค่าได้ ENTER
เสร็จสิ้นการปรับเปลี่ยนค่าในตัวควบคุมบน Ribbon แล้วย้ายโฟกัสกลับไปยังเอกสาร ENTER
รับวิธีใช้เกี่ยวกับคำสั่งหรือตัวควบคุมที่เลือกบน Ribbon (ถ้าไม่มีหัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งที่เลือกนั้น จะแสดงหัวข้อวิธีใช้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมขึ้นแทน) F1

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การอ้างอิงแบบด่วนของ Microsoft Word

แสดงงานต่างๆ ทั่วไปใน Microsoft Word

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
สร้างช่องว่างไม่แยก CTRL+SHIFT+SPACEBAR
สร้างยัติภังค์ไม่แยก CTRL+SHIFT+ยัติภังค์
ทำอักษรตัวหนา CTRL+B
ทำอักษรตัวเอียง CTRL+I
ทำอักษรตัวขีดเส้นใต้ CTRL+U
ลดขนาดฟอนต์ลงหนึ่งค่า CTRL+SHIFT+<
เพิ่มขนาดฟอนต์ขึ้นหนึ่งค่า CTRL+SHIFT+>
ลดขนาดฟอนต์ลง 1 พอยต์ CTRL+[
เพิ่มขนาดฟอนต์ขึ้น 1 พอยต์ CTRL+]
ลบการจัดรูปแบบย่อหน้าหรืออักขระออก CTRL+SPACEBAR
คัดลอกข้อความหรือวัตถุที่เลือกไว้ CTRL+C
ตัดข้อความหรือวัตถุที่เลือกไว้ CTRL+X
วางข้อความหรือวัตถุ CTRL+V
วางแบบพิเศษ CTRL+ALT+V
วางเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น CTRL+SHIFT+V
เลิกทำการกระทำล่าสุด CTRL+Z
ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง CTRL+Y
เปิดกล่องโต้ตอบ นับจำนวนคำ CTRL+SHIFT+G

การทำงานกับเอกสารและเว็บเพจ

แสดงสร้าง ดู และบันทึกเอกสาร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
สร้างเอกสารใหม่ CTRL+N
เปิดเอกสาร CTRL+O
ปิดเอกสาร CTRL+W
แยกหน้าต่างเอกสาร ALT+CTRL+S
ลบการแยกหน้าต่างเอกสารออก ALT+SHIFT+C หรือ ALT+CTRL+S
บันทึกเอกสาร CTRL+S

แสดงค้นหา แทนที่ และเรียกดูตลอดข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
เปิดบานหน้าต่างงาน การนำทาง (เพื่อค้นหาในเอกสาร) CTRL+F
ค้นหาซ้ำ (หลังจากที่ปิดหน้าต่าง ค้นหาและแทนที่ แล้ว) ALT+CTRL+Y
แทนที่ข้อความ การจัดรูปแบบเฉพาะอย่าง และรายการพิเศษ CTRL+H
ไปที่ หน้า บุ๊กมาร์ก เชิงอรรถ ตาราง ข้อคิดเห็น กราฟิก หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ CTRL+G
สลับไปมาระหว่างสี่ตำแหน่งล่าสุดที่คุณได้ทำการแก้ไข ALT+CTRL+Z
เปิดรายการตัวเลือกการเรียกดู กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก แล้วกด ENTER เพื่อเรียกดูเอกสารโดยใช้ตัวเลือกที่ได้เลือกนั้น ALT+CTRL+HOME
ย้ายไปที่วัตถุที่เรียกดูก่อนหน้า (ชุดที่อยู่ในตัวเลือกการเรียกดูนั้นๆ) CTRL+PAGE UP
ย้ายไปที่วัตถุที่เรียกดูถัดมา (ชุดที่อยู่ในตัวเลือกการเรียกดูนั้นๆ) CTRL+PAGE DOWN

แสดงสลับไปยังมุมมองอื่น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
สลับไปยังมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ALT+CTRL+P
สลับไปยังมุมมอง เค้าโครงเว็บ
สลับไปยังมุมมอง เค้าร่าง ALT+CTRL+O
สลับไปยังมุมมอง แบบร่าง ALT+CTRL+N

แสดงมุมมอง เค้าร่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
เลื่อนระดับย่อหน้าขึ้น ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย
ลดระดับย่อหน้าลง ALT+SHIFT+ลูกศรขวา
ลดระดับเป็นเนื้อความ CTRL+SHIFT+N
ย้ายย่อหน้าที่เลือกขึ้น ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น
ย้ายย่อหน้าที่เลือกลง ALT+SHIFT+ลูกศรลง
ขยายข้อความใต้หัวเรื่อง ALT+SHIFT+เครื่องหมายบวก
ยุบข้อความใต้หัวเรื่อง ALT+SHIFT+เครื่องหมายลบ
ขยายหรือยุบข้อความหรือหัวเรื่องทั้งหมด ALT+SHIFT+A
ซ่อนหรือแสดงการจัดรูปแบบอักขระ แป้นเครื่องหมายทับ (/) บนคีย์บอร์ดตัวเลข
แสดงบรรทัดแรกของเนื้อความ หรือเนื้อความทั้งหมด ALT+SHIFT+L
แสดงหัวเรื่องทั้งหมดที่มีสไตล์ หัวเรื่อง 1 ALT+SHIFT+1
แสดงหัวเรื่องทั้งหมดจนถึง หัวเรื่อง n ALT+SHIFT+n
แทรกอักขระแท็บ CTRL+TAB

แสดงพิมพ์และแสดงตัวอย่างเอกสาร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
พิมพ์เอกสาร CTRL+P
สลับไปยังตัวอย่างก่อนพิมพ์ ALT+CTRL+I
ย้ายไปรอบๆ หน้าแสดงตัวอย่างเมื่อขยาย แป้นลูกศร
ย้ายไปทีละหนึ่งหน้าแสดงตัวอย่างเมื่อย่อ PAGE UP หรือ PAGE DOWN
ย้ายไปที่หน้าแสดงตัวอย่างแรกเมื่อย่อ CTRL+HOME
ย้ายไปที่หน้าแสดงตัวอย่างสุดท้ายเมื่อย่อ CTRL+END

แสดงรีวิวเอกสาร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
แทรกข้อคิดเห็น ALT+CTRL+M
เปิดหรือปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง CTRL+SHIFT+E
ปิด บานหน้าต่างการรีวิว ถ้าเปิดอยู่ ALT+SHIFT+C

แสดงโหมดการอ่าน

 หมายเหตุ   โปรแกรมอ่านหน้าจอบางโปรแกรมอาจใช้ไม่ได้กับโหมดการอ่าน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ไปที่จุดเริ่มต้นของเอกสาร HOME
ไปที่จุดสิ้นสุดของเอกสาร END
ไปที่หน้า n n, ENTER
ออกจากโหมดการอ่าน ESC

แสดงอ้างอิง เชิงอรรถ และอ้างอิงท้ายเรื่อง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ทำเครื่องหมายรายการสารบัญ ALT+SHIFT+O
ทำเครื่องหมายรายการสารบัญอ้างอิงทางกฎหมาย (ข้อมูลอ้างอิง) ALT+SHIFT+I
ทำเครื่องหมายรายการดัชนี ALT+SHIFT+X
แทรกเชิงอรรถ ALT+CTRL+F
แทรกการอ้างอิงท้ายเรื่อง ALT+CTRL+D

แสดงทำงานกับเว็บเพจ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
แทรกไฮเปอร์ลิงก์ CTRL+K
ย้อนกลับไปหนึ่งหน้า ALT+ ลูกศรซ้าย
ไปข้างหน้าหนึ่งหน้า ALT+ ลูกศรขวา
รีเฟรช F9

แก้ไขและย้ายข้อความและกราฟิก

แสดงลบข้อความและกราฟิก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย BACKSPACE
ลบหนึ่งคำทางซ้าย CTRL+BACKSPACE
ลบหนึ่งอักขระทางขวา DELETE
ลบหนึ่งคำทางขวา CTRL+DELETE
ตัดข้อความที่เลือกไปยัง Office คลิปบอร์ด CTRL+X
เลิกทำการกระทำล่าสุด CTRL+Z
ตัดไปยังที่เก็บชั่วคราว CTRL+F3

แสดงคัดลอกและย้ายข้อความและกราฟิก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
เปิด Office คลิปบอร์ด กด ALT+H เพื่อไปที่แท็บ หน้าแรก แล้วกด F,O
คัดลอกข้อความหรือกราฟิกที่เลือกไปไว้ที่ Office คลิปบอร์ด CTRL+C
ตัดข้อความหรือกราฟิกที่เลือกไปไว้ที่ Office คลิปบอร์ด CTRL+X
วางการเพิ่มล่าสุดหรือรายการที่วางแล้วจาก Office คลิปบอร์ด CTRL+V
ย้ายข้อความหรือกราฟิกหนึ่งครั้ง F2 (จากนั้นย้ายเคอร์เซอร์ แล้วกด ENTER)
คัดลอกข้อความหรือกราฟิกหนึ่งครั้ง SHIFT+F2 (จากนั้นให้ย้ายเคอร์เซอร์แล้วกด ENTER)
เปิดกล่องโต้ตอบ สร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่ เมื่อมีการเลือกข้อความหรือวัตถุ ALT+F3
แสดงเมนูทางลัดที่เกี่ยวข้องกับแบบเอกสารสำเร็จรูป เมื่อมีการเลือกแบบเอกสารสำเร็จรูป  เช่น กราฟิก SmartArt  SHIFT+F10
ตัดไปยังที่เก็บชั่วคราว CTRL+F3
วางเนื้อหาของที่เก็บชั่วคราว CTRL+SHIFT+F3
คัดลอกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ใช้ในส่วนก่อนหน้าของเอกสาร ALT+SHIFT+R

แสดงแทรกอักขระพิเศษ

เมื่อต้องการแทรก ให้กด
เขตข้อมูล CTRL+F9
ตัวแบ่งบรรทัด SHIFT+ENTER
ตัวแบ่งหน้า CTRL+ENTER
ตัวแบ่งคอลัมน์ CTRL+SHIFT+ENTER
เส้นประยาว ALT+CTRL+เครื่องหมายลบ
เส้นประสั้น CTRL+เครื่องหมายลบ
ยัติภังค์เผื่อเลือก CTRL+ยัติภังค์
ยัติภังค์ไม่แยก CTRL+SHIFT+ยัติภังค์
ช่องว่างไม่แยก CTRL+SHIFT+SPACEBAR
สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ ALT+CTRL+C
สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ALT+CTRL+R
สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า ALT+CTRL+T
จุดไข่ปลา ALT+CTRL+เครื่องหมายมหัพภาค (.)
เครื่องหมายอัญประกาศเปิดเดี่ยว CTRL+`(เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว), `(เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว)
เครื่องหมายอัญประกาศปิดเดี่ยว CTRL+' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว), ' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว)
เครื่องหมายอัญประกาศเปิดคู่ CTRL+` (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว), SHIFT+' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว)
เครื่องหมายอัญประกาศปิดคู่ CTRL+' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว), SHIFT+' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว)
รายการข้อความอัตโนมัติ ENTER (หลังจากที่คุณพิมพ์อักขระสองสามอักขระแรกของชื่อรายการข้อความอัตโนมัติและเมื่อคำแนะนำบนหน้าจอปรากฏ)

แสดงแทรกอักขระโดยใช้โค้ดอักขระ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
แทรกอักขระ Unicode สำหรับโค้ดอักขระ Unicode (เลขฐานสิบหก) ที่ระบุ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์สกุลเงินยูโร (สัญลักษณ์สกุลเงินยูโร ) ให้พิมพ์ 20AC แล้วกด ALT ค้างไว้และกด X โค้ดอักขระ ALT+X
ค้นหาโค้ดอักขระ Unicode สำหรับอักขระที่เลือก ALT+X
แทรกอักขระ ANSI สำหรับโค้ดอักขระ ANSI (เลขฐานสิบ) ที่ระบุ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์สกุลเงินยูโร ให้กด ALT ค้างไว้ แล้วกด 0128 บนคีย์บอร์ดตัวเลข ALT+โค้ดอักขระ (บนคีย์บอร์ดตัวเลข)

แสดงเลือกข้อความและกราฟิก

เลือกข้อความโดยกด SHIFT ค้างไว้และใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์

แสดงขยายส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
เปิดโหมดขยาย F8
เลือกอักขระที่ใกล้ที่สุด F8 แล้วกดลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา
เพิ่มขนาดของส่วนที่เลือก F8 (กดหนึ่งครั้งเพื่อเลือกคำ กดสองครั้งเพื่อเลือกประโยค และต่อๆ ไป)
ลดขนาดของส่วนที่เลือก SHIFT+F8
ปิดโหมดขยาย ESC
ขยายส่วนที่เลือกไปทางขวาหนึ่งอักขระ SHIFT+ ลูกศรขวา
ขยายส่วนที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ SHIFT+ ลูกศรซ้าย
ขยายส่วนที่เลือกไปยังท้ายคำ CTRL+SHIFT+ ลูกศรขวา
ขยายส่วนที่เลือกไปยังต้นคำ CTRL+SHIFT+ ลูกศรซ้าย
ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดบรรทัด SHIFT+END
ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นบรรทัด SHIFT+HOME
ขยายส่วนที่เลือกลงไปหนึ่งบรรทัด SHIFT+ลูกศรลง
ขยายส่วนที่เลือกขึ้นไปหนึ่งบรรทัด SHIFT+ลูกศรขึ้น
ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดย่อหน้า CTRL+SHIFT+ ลูกศรลง
ขยายส่วนที่เลือกขึ้นไปยังจุดเริ่มต้นย่อหน้า CTRL+SHIFT+ ลูกศรขึ้น
ขยายส่วนที่เลือกลงไปหนึ่งหน้าจอ SHIFT+PAGE DOWN
ขยายส่วนที่เลือกขึ้นไปหนึ่งหน้าจอ SHIFT+PAGE UP
ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นเอกสาร CTRL+SHIFT+HOME
ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดเอกสาร CTRL+SHIFT+END
ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดหน้าต่าง ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
ขยายส่วนที่เลือกเพื่อรวมทั้งเอกสาร CTRL+A
เลือกกลุ่มข้อความแนวตั้ง CTRL+SHIFT+F8 แล้วใช้แป้นลูกศร กด ESC เพื่อยกเลิกโหมดการเลือก
ขยายส่วนที่เลือกไปยังตำแหน่งที่ระบุในเอกสาร F8+แป้นลูกศร กดแป้น ESC เพื่อยกเลิกโหมดการเลือก

แสดงเลือกข้อความและกราฟิกในตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
เลือกเนื้อหาของเซลล์ถัดไป TAB
เลือกเนื้อหาของเซลล์ก่อนหน้า SHIFT+TAB
ขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์ที่อยู่ติดกัน กด SHIFT ค้างไว้ แล้วกดแป้นลูกศรซ้ำๆ กัน
เลือกคอลัมน์

ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์ด้านบนหรือด้านล่างของคอลัมน์ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • กด SHIFT+ALT+PAGE DOWN เพื่อเลือกคอลัมน์จากบนลงล่าง
 • กด SHIFT+ALT+PAGE UP เพื่อเลือกคอลัมน์จากล่างขึ้นบน
ขยายส่วนที่เลือก (หรือบล็อก) CTRL+SHIFT+F8 แล้วใช้แป้นลูกศร กด ESC เพื่อยกเลิกโหมดการเลือก
เลือกทั้งตาราง ALT+5 บนคีย์บอร์ดตัวเลข (โดยที่ NUM LOCK ถูกปิดอยู่)

แสดงย้ายไปตามส่วนต่างๆ ในเอกสารของคุณ

เมื่อต้องการย้าย ให้กด
ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ ลูกศรซ้าย
ไปทางขวาหนึ่งอักขระ ลูกศรขวา
ไปทางซ้ายหนึ่งคำ CTRL+ ลูกศรซ้าย
ไปทางขวาหนึ่งคำ CTRL+ ลูกศรขวา
ขึ้นหนึ่งย่อหน้า CTRL+ ลูกศรขึ้น
ลงหนึ่งย่อหน้า CTRL+ ลูกศรลง
ไปทางซ้ายหนึ่งเซลล์ (ในตาราง) SHIFT+TAB
ไปทางขวาหนึ่งเซลล์ (ในตาราง) TAB
ขึ้นหนึ่งบรรทัด ลูกศรขึ้น
ลงหนึ่งบรรทัด ลูกศรลง
ไปยังจุดสิ้นสุดบรรทัด END
ไปยังจุดเริ่มต้นบรรทัด HOME
ไปยังด้านบนของหน้าต่าง ALT+CTRL+PAGE UP
ไปยังจุดสิ้นสุดหน้าต่าง ALT+CTRL+PAGE DOWN
ขึ้นหนึ่งหน้าจอ (การเลื่อน) PAGE UP
ลงหนึ่งหน้าจอ (การเลื่อน) PAGE DOWN
ไปยังด้านบนของหน้าถัดไป CTRL+PAGE DOWN
ไปยังด้านบนของหน้าก่อนหน้านี้ CTRL+PAGE UP
ไปยังจุดสิ้นสุดเอกสาร CTRL+END
ไปยังจุดเริ่มต้นเอกสาร CTRL+HOME
ไปยังการรีวิวก่อนหน้า SHIFT+F5
หลังจากที่คุณเปิดเอกสาร ให้ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณกำลังทำงานอยู่เมื่อเอกสารถูกปิดครั้งล่าสุด SHIFT+F5

แสดงย้ายไปรอบๆ ในตาราง

เมื่อต้องการย้าย ให้กด
ไปยังเซลล์ถัดไปในแถว TAB
ไปยังเซลล์ก่อนหน้าในแถว SHIFT+TAB
ไปยังเซลล์แรกในแถว ALT+HOME
ไปยังเซลล์สุดท้ายในแถว ALT+END
ไปยังเซลล์แรกในคอลัมน์ ALT+PAGE UP
ไปยังเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์ ALT+PAGE DOWN
ไปยังแถวก่อนหน้า ลูกศรขึ้น
ไปยังแถวถัดไป ลูกศรลง
เลื่อนแถวขึ้น ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น
เลื่อนแถวลง ALT+SHIFT+ลูกศรลง

แสดงแทรกย่อหน้าและอักขระแท็บในตาราง

เมื่อต้องการแทรก ให้กด
ย่อหน้าใหม่ในเซลล์ ENTER
อักขระแท็บในเซลล์ CTRL+TAB

แสดงใช้โหมดพิมพ์ทับ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์ทับเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงโหมดพิมพ์ทับด้วยการกด INSERT ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. กด ALT+F, T เพื่อเปิด ตัวเลือกของ Word
 2. กด A เพื่อเลือก ขั้นสูง แล้วกด TAB
 3. กด ALT+O เพื่อย้ายไปยังกล่องกาเครื่องหมาย ใช้แป้น Insert ในการควบคุมโหมดพิมพ์ทับ
 4. กด SPACEBAR เพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แล้วกด ENTER

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดโหมดพิมพ์ทับ ให้กด INSERT

จัดรูปแบบอักขระและย่อหน้า

แสดงคัดลอกการจัดรูปแบบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
คัดลอกการจัดรูปแบบจากข้อความ CTRL+SHIFT+C
นำการจัดรูปแบบที่คัดลอกไปใช้กับข้อความ CTRL+SHIFT+V

แสดงเปลี่ยนหรือปรับขนาดฟอนต์

 หมายเหตุ   คีย์ลัดต่อไปนี้ไม่สามารถใช้งานได้ในโหมดการอ่าน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
เปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ เพื่อเปลี่ยนฟอนต์ CTRL+SHIFT+F
เพิ่มขนาดฟอนต์ CTRL+SHIFT+>
ลดขนาดฟอนต์ CTRL+SHIFT+<
เพิ่มขนาดฟอนต์ขึ้น 1 พอยต์ CTRL+]
ลดขนาดฟอนต์ลง 1 พอยต์ CTRL+[

แสดงนำรูปแบบอักขระไปใช้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
เปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ เพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบของอักขระ CTRL+D
เปลี่ยนตัวพิมพ์ของอักษร SHIFT+F3
จัดรูปแบบอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด CTRL+SHIFT+A
นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ CTRL+B
นำการขีดเส้นใต้ไปใช้ CTRL+U
ขีดเส้นใต้คำแต่ไม่ขีดเส้นใต้ช่องว่าง CTRL+SHIFT+W
ข้อความขีดเส้นใต้คู่ CTRL+SHIFT+D
นำการจัดรูปแบบข้อความที่ซ่อนไปใช้ CTRL+SHIFT+H
นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ CTRL+I
จัดรูปแบบตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็ก CTRL+SHIFT+K
นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ) CTRL+เครื่องหมายเท่ากับ
นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ) CTRL+SHIFT+เครื่องหมายบวก
เอาการจัดรูปแบบอักขระด้วยตนเองออก CTRL+SPACEBAR
เปลี่ยนส่วนที่เลือกเป็นฟอนต์สัญลักษณ์ CTRL+SHIFT+Q

แสดงแสดงและคัดลอกรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
แสดงอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมา CTRL+SHIFT+* (เครื่องหมายดอกจันบนคีย์บอร์ดตัวเลขไม่ทำงาน)
รีวิวการจัดรูปแบบข้อความ SHIFT+F1 (แล้วคลิกข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการรีวิว)
คัดลอกรูปแบบ CTRL+SHIFT+C
วางรูปแบบ CTRL+SHIFT+V

แสดงตั้งค่าระยะห่างบรรทัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ระยะบรรทัดแบบบรรทัดเดี่ยว CTRL+1
ระยะบรรทัดแบบ 2 เท่า CTRL+2
ตั้งค่าระยะบรรทัด 1.5 เท่า CTRL+5
เพิ่มหรือเอาระยะห่าง 1 บรรทัดก่อนย่อหน้าออก CTRL+0 (ศูนย์)

แสดงจัดแนวย่อหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
สลับย่อหน้าระหว่างการจัดแนวกึ่งกลางและชิดซ้าย CTRL+E
สลับย่อหน้าระหว่างการจัดเต็มแนวและชิดซ้าย CTRL+J
สลับย่อหน้าระหว่างการจัดชิดขวาและชิดซ้าย CTRL+R
จัดแนวย่อหน้าให้ชิดซ้าย CTRL+L
เยื้องย่อหน้าจากทางซ้าย CTRL+M
เอาย่อหน้าที่เยื้องจากทางซ้ายออก CTRL+SHIFT+M
สร้างกั้นหน้าลอย CTRL+T
ลดกั้นหน้าลอย CTRL+SHIFT+T
เอาการจัดรูปแบบย่อหน้าออก CTRL+Q

แสดงนำสไตล์ย่อหน้าไปใช้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
เปิดบานหน้าต่างงาน ใช้สไตล์ CTRL+SHIFT+S
เปิดบานหน้าต่างงาน สไตล์ ALT+CTRL+SHIFT+S
เริ่มการจัดรูปแบบอัตโนมัติ ALT+CTRL+K
นำสไตล์ปกติไปใช้ CTRL+SHIFT+N
นำสไตล์หัวเรื่อง 1 ไปใช้ ALT+CTRL+1
นำสไตล์หัวเรื่อง 2 ไปใช้ ALT+CTRL+2
นำสไตล์หัวเรื่อง 3 ไปใช้ ALT+CTRL+3

ปิดบานหน้าต่างงานสไตล์

 1. ถ้าไม่ได้มีการเลือกบานหน้าต่างงาน สไตล์ ให้กด F6 เพื่อเลือกบานหน้าต่างงานดังกล่าว
 2. กด CTRL+SPACEBAR
 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ปิด จากนั้นให้กด ENTER

แทรกและแก้ไขวัตถุ

แสดงแทรกวัตถุ

 1. กด ALT, N, J แล้ว J เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ วัตถุ
 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • กดลูกศรลงเพื่อเลือกชนิดของวัตถุ แล้วกด ENTER เพื่อสร้างวัตถุ
  • กด CTRL+TAB เพื่อสลับไปยังแท็บ สร้างจากไฟล์ กด TAB แล้วพิมพ์ชื่อไฟล์ของวัตถุที่คุณต้องการจะแทรกหรือเรียกดูไฟล์ดังกล่าว

แสดงการแก้ไขวัตถุ

 1. เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ในตำแหน่งทางซ้ายของวัตถุในเอกสารของคุณ ให้เลือกวัตถุนั้นด้วยการกด SHIFT+ ลูกศรขวา
 2. กดแป้น SHIFT+F10
 3. กดแป้น TAB เพื่อไปยัง ชื่อวัตถุ กด ENTER แล้วกด ENTER อีกครั้ง

แสดงแทรกกราฟิก SmartArt

 1. กดแล้วปล่อย ALT, N แล้วตามด้วย M เพื่อเลือก SmartArt
 2. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกชนิดกราฟิกที่คุณต้องการ
 3. กด TAB จากนั้นให้กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกกราฟิกที่คุณต้องการแทรก
 4. กด ENTER

แสดงแทรกอักษรศิลป์

 1. กดแล้วปล่อย ALT, N แล้วตามด้วย W เพื่อเลือก อักษรศิลป์
 2. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER
 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ
 4. กด ESC เพื่อเลือกวัตถุอักษรศิลป์ แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายวัตถุนั้น
 5. กด ESC อีกครั้งเพื่อกลับไปยังเอกสาร

จดหมายเวียนและเขตข้อมูล

แสดงดำเนินการจดหมายเวียน

 หมายเหตุ   คุณจะต้องคลิก การส่งจดหมาย เพื่อใช้คีย์ลัดเหล่านี้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
แสดงตัวอย่างจดหมายเวียน ALT+SHIFT+K
ผสานเอกสาร ALT+SHIFT+N
พิมพ์เอกสารที่ผสาน ALT+SHIFT+M
แก้ไขเอกสารข้อมูลของจดหมายเวียน ALT+SHIFT+E
แทรกเขตข้อมูลผสาน ALT+SHIFT+F

แสดงทำงานกับเขตข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
แทรกเขตข้อมูล DATE ALT+SHIFT+D
แทรกเขตข้อมูล LISTNUM ALT+CTRL+L
แทรกเขตข้อมูล PAGE ALT+SHIFT+P
แทรกเขตข้อมูล TIME ALT+SHIFT+T
แทรกเขตข้อมูลว่าง CTRL+F9
อัปเดตข้อมูลที่มีลิงก์ในเอกสารต้นฉบับของ Microsoft Word CTRL+SHIFT+F7
อัปเดตเขตข้อมูลที่เลือก F9
ยกเลิกลิงก์เขตข้อมูล CTRL+SHIFT+F9
สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลที่เลือกและผลลัพธ์ของโค้ดเขตข้อมูลนั้น SHIFT+F9
สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์เขตข้อมูลทั้งหมด ALT+F9
เรียกใช้ GOTOBUTTON หรือ MACROBUTTON จากเขตข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ของเขตข้อมูล ALT+SHIFT+F9
ไปที่เขตข้อมูลถัดไป F11
ไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า SHIFT+F11
ล็อกเขตข้อมูล CTRL+F11
ปลดล็อกเขตข้อมูล CTRL+SHIFT+F11

แถบภาษา

แสดงการรับรู้ลายมือเขียน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
สลับระหว่างภาษาหรือรูปแบบคีย์บอร์ด ALT ซ้าย +SHIFT
แสดงรายการของทางเลือกการแก้ไข แป้นโลโก้ของ Windows +C
เปิดหรือปิดลายมือเขียน แป้นโลโก้ของ Windows +H
เปิดหรือปิดตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น (IME) บนคีย์บอร์ด 101 ALT+~
เปิดหรือปิด IME ภาษาเกาหลีบนคีย์บอร์ด 101 ALT ขวา
เปิดหรือปิด IME ภาษาจีนบนคีย์บอร์ด 101 CTRL+SPACEBAR

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถเลือกคีย์บอร์ดผสมเพื่อสลับไปมาระหว่างภาษาหรือรูปแบบคีย์บอร์ดต่างๆ ได้ ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าคีย์บอร์ดขั้นสูง เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าคีย์บอร์ดขั้นสูง ให้คลิกขวาที่แถบ ภาษา แล้วคลิก การตั้งค่า ภายใต้ การกำหนดลักษณะ ให้คลิก การตั้งค่าคีย์บอร์ด
 • ในคีย์บอร์ดส่วนใหญ่ แป้นโลโก้ของ Windows แป้นโลโก้ของ Windows จะพร้อมใช้งานที่แถวล่างสุดของคีย์บอร์ด

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การอ้างอิงแป้นฟังก์ชัน

แสดงแป้นฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ดูวิธีใช้หรือเยี่ยมชม Office.com F1
ย้ายข้อความหรือกราฟิก F2
ทำการกระทำล่าสุดซ้ำอีกครั้ง F4
เลือกคำสั่ง ไปที่ (แท็บ หน้าแรก) F5
ไปยังบานหน้าต่างหรือเฟรมถัดไป F6
เลือกคำสั่ง การสะกด (แท็บ รีวิว) F7
ขยายส่วนที่เลือก F8
อัปเดตเขตข้อมูลที่เลือก F9
แสดงเคล็ดลับคีย์บอร์ด F10
ไปที่เขตข้อมูลถัดไป F11
เลือกคำสั่ง บันทึกเป็น F12

แสดงSHIFT+แป้นฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
เริ่มวิธีใช้แบบตามบริบทหรือเปิดเผยการจัดรูปแบบ SHIFT+F1
คัดลอกข้อความ SHIFT+F2
เปลี่ยนตัวพิมพ์ของตัวอักษร SHIFT+F3
ทำซ้ำการกระทำ ค้นหา หรือ ไปที่ SHIFT+F4
ย้ายไปที่การเปลี่ยนแปลงล่าสุด SHIFT+F5
ไปที่บานหน้าต่างหรือเฟรมก่อนหน้า (หลังจากกด F6) SHIFT+F6
เลือกคำสั่ง อรรถาภิธาน (แท็บ รีวิว กลุ่ม การพิสูจน์อักษร) SHIFT+F7
ลดขนาดของส่วนที่เลือก SHIFT+F8
สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์ของโค้ดเขตข้อมูลนั้น SHIFT+F9
แสดงเมนูทางลัด SHIFT+F10
ไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า SHIFT+F11
เลือกคำสั่ง บันทึก SHIFT+F12

แสดงCTRL+แป้นฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ขยายหรือยุบ Ribbon CTRL+F1
เลือกคำสั่ง แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ CTRL+F2
ตัดไปยังที่เก็บชั่วคราว CTRL+F3
ปิดหน้าต่าง CTRL+F4
ไปที่หน้าต่างถัดไป CTRL+F6
แทรกเขตข้อมูลว่าง CTRL+F9
ขยายหน้าต่างเอกสารให้ใหญ่สุด CTRL+F10
ล็อกเขตข้อมูล CTRL+F11
เลือกคำสั่ง เปิด CTRL+F12

แสดงCTRL+SHIFT+แป้นฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
แทรกเนื้อหาของที่เก็บชั่วคราว CTRL+SHIFT+F3
แก้ไขบุ๊กมาร์ก CTRL+SHIFT+F5
ไปที่หน้าต่างก่อนหน้า CTRL+SHIFT+F6
อัปเดตข้อมูลที่มีลิงก์ในเอกสารต้นฉบับของ Word 2013 CTRL+SHIFT+F7
ขยายส่วนที่เลือกหรือบล็อก CTRL+SHIFT+F8 แล้วกดแป้นลูกศร
ยกเลิกลิงก์เขตข้อมูล CTRL+SHIFT+F9
ปลดล็อกเขตข้อมูล CTRL+SHIFT+F11
เลือกคำสั่ง พิมพ์ CTRL+SHIFT+F12

แสดงALT+แป้นฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ไปที่เขตข้อมูลถัดไป ALT+F1
สร้าง แบบเอกสารสำเร็จรูป ใหม่ ALT+F3
จบการทำงาน Word 2013 ALT+F4
คืนค่าขนาดของหน้าต่างโปรแกรม ALT+F5
ย้ายจากกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่กลับไปยังเอกสาร สำหรับกล่องโต้ตอบที่สนับสนุนลักษณะการทำงานนี้ ALT+F6
ค้นหาข้อผิดพลาดในทางไวยากรณ์และในการสะกดผิดถัดไป ALT+F7
เรียกใช้แมโคร ALT+F8
สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์เขตข้อมูลทั้งหมด ALT+F9
แสดงบานหน้าต่างงาน ส่วนที่เลือกและการมองเห็น ALT+F10
แสดงโค้ดของ Microsoft Visual Basic ALT+F11

แสดงALT+SHIFT+แป้นฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
ไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า ALT+SHIFT+F1
เลือกคำสั่ง บันทึก ALT+SHIFT+F2
แสดงบานหน้าต่างงาน ค้นคว้า ALT+SHIFT+F7
เรียกใช้ GOTOBUTTON หรือ MACROBUTTON จากเขตข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ของเขตข้อมูล ALT+SHIFT+F9
แสดงเมนูหรือข้อความสำหรับการกระทำที่มีอยู่ ALT+SHIFT+F10
เลือกปุ่ม สารบัญ ในคอนเทนเนอร์ สารบัญ เมื่อคอนเทนเนอร์นั้นใช้งานอยู่ ALT+SHIFT+F12

แสดงCTRL+ALT+แป้นฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้กด
แสดงข้อมูลระบบของ Microsoft CTRL+ALT+F1
เลือกคำสั่ง เปิด CTRL+ALT+F2

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Word 2013