การตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

รุ่นภาษาของ Microsoft Office ทุกรุ่นจะมีเครื่องมือพิสูจน์อักษรต่างๆ เช่น พจนานุกรมและหลักไวยากรณ์ สำหรับภาษามากกว่าหนึ่งภาษา เมื่อต้องการดูว่าภาษาใดที่มาพร้อมกับ Microsoft Office 2010 แต่ละรุ่น ให้ดูที่ ชุดโปรแกรม Office 2010: รุ่นที่แปลงเป็นภาษาท้องถิ่น ถ้ารุ่นของ Microsoft Office ของคุณไม่มีภาษาที่คุณต้องการ คุณอาจต้องการรับ แพคภาษา Microsoft Office สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ พิจารณาว่าคุณต้องการแพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อหรือไม่

 หมายเหตุ 

คุณต้องการทำสิ่งใด


ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

ถ้าคุณสร้างเอกสารที่มีข้อความในภาษาต่างๆ คุณจะต้องการใช้พจนานุกรมที่เหมาะสมในการตรวจการสะกดของภาษาแต่ละภาษาที่คุณใช้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณจะต้องระบุภาษาของข้อความของคุณเพื่อให้โปรแกรมนำพจนานุกรมของภาษาที่ถูกต้องมาใช้เมื่อคุณเรียกใช้ตัวตรวจการสะกด

คุณใช้โปรแกรม โปรแกรมใดอยู่


Access

 สิ่งสำคัญ   ภาษาของพจนานุกรมจะนำไปใช้กับฐานข้อมูลทั้งหมด และไม่สามารถกำหนดเฉพาะสำหรับระเบียนแต่ละระเบียน หรือเขตข้อมูลแต่ละเขตข้อมูล ถ้าฐานข้อมูลของคุณมีคำที่อยู่ในภาษามากกว่าหนึ่งภาษา คุณจำเป็นต้องตรวจสอบการสะกดในภาษาใดภาษาหนึ่งก่อน แล้วทำกระบวนการนี้ซ้ำสำหรับภาษาเพิ่มเติมแต่ละภาษาในฐานข้อมูลของคุณ

การกำหนดภาษาของพจนานุกรม

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมสำหรับฐานข้อมูลในขณะทำการตรวจสอบการสะกดของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ระเบียน ให้คลิก การสะกด

การสะกดบนแท็บ หน้าแรก ใน Ribbon ของ Access

 1. ในรายการ ภาษาของพจนานุกรม ให้ตรวจสอบว่าได้เลือกภาษาของพจนานุกรมที่ถูกต้องแล้ว ถ้าไม่ถูกต้อง ให้คลิกภาษาของพจนานุกรมที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง

 หมายเหตุ 

 • ถ้าตัวตรวจสอบการสะกดไม่รู้จักคำเท่านั้น รายการ ภาษาของพจนานุกรม จะปรากฏขึ้น
 • ถ้าคุณเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรม คุณจำเป็นต้องปิดกล่องโต้ตอบ การสะกด แล้วเริ่มตัวตรวจสอบการสะกดใหม่
 1. คลิก ปิด เพื่อปิดตัวตรวจสอบการสะกด แล้วคลิก การสะกด อีกครั้งเพื่อเริ่มตัวตรวจสอบการสะกดด้วยภาษาของพจนานุกรมใหม่ที่คุณเลือกไว้

 หมายเหตุ 

 • ในแต่ละครั้งที่คุณเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมและเรียกใช้ตัวตรวจสอบการสะกด คำใดๆ ที่ไม่ได้อยู่ในภาษาของพจนานุกรมที่เลือกจะถูกทำเครื่องหมายว่าไม่ถูกต้อง ดังนั้น คุณจำเป็นต้องจำว่าภาษาใดที่คุณได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
 • ถ้าภาษาของพจนานุกรมที่คุณต้องการใช้ไม่แสดงอยู่ในรายการ อาจจำเป็นต้องใช้แพคภาษาหรือแพคเครื่องมือพิสูจน์อักษร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ พิจารณาว่าคุณต้องการแพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อหรือไม่

การตรวจการสะกด

บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ระเบียน ให้คลิก การสะกด

 หมายเหตุ   คำสั่งการสะกดอาจไม่พร้อมใช้งานในทุกมุมมอง ถ้าคำสั่ง การสะกด ไม่พร้อมใช้งาน ให้กด F7 เพื่อเริ่มตัวตรวจสอบการการสะกด

กลับไปยังรายการโปรแกรมของ Office

Excel

การกำหนดภาษาของพจนานุกรม

 สิ่งสำคัญ   ภาษาของพจนานุกรมจะนำไปใช้กับสมุดงานทั้งหมด และไม่สามารถกำหนดเฉพาะสำหรับแผ่นงานแต่ละแผ่นงาน หรือเซลล์แต่ละเซลล์ ถ้าสมุดงานของคุณมีคำที่อยู่ในภาษามากกว่าหนึ่งภาษา คุณจำเป็นต้องตรวจสอบการสะกดในภาษาใดภาษาหนึ่งก่อน แล้วทำกระบวนการนี้ซ้ำสำหรับภาษาเพิ่มเติมแต่ละภาษาในสมุดงานของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมสำหรับสมุดงาน และตรวจสอบการสะกดของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกด

การสะกดบนแท็บ หน้าแรก ใน Ribbon ของ Excel

 1. ในรายการ ภาษาของพจนานุกรม ให้ตรวจสอบว่าได้เลือกภาษาของพจนานุกรมที่ถูกต้องแล้ว ถ้าไม่ถูกต้อง ให้คลิกภาษาของพจนานุกรมที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง

 หมายเหตุ 

 • ถ้าตัวตรวจสอบการสะกดไม่รู้จักคำเท่านั้น รายการ ภาษาของพจนานุกรม จะปรากฏขึ้น
 • ถ้าคุณเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรม คุณจำเป็นต้องปิดกล่องโต้ตอบ การสะกด แล้วเริ่มตัวตรวจสอบการสะกดใหม่
 1. คลิก ปิด เพื่อปิดตัวตรวจสอบการสะกด แล้วคลิก การสะกด อีกครั้งเพื่อเริ่มตัวตรวจสอบการสะกดด้วยภาษาของพจนานุกรมใหม่ที่คุณเลือกไว้

ตรวจการสะกด

 • เมื่อต้องการตรวจการสะกดของเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง หรือกลุ่มของเซลล์ ให้เลือกเซลล์ที่คุณต้องการตรวจ จากนั้นบนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกด
 • เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดของสมุดงานทั้งเล่ม บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกด คุณไม่จำเป็นต้องเลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งหรือกลุ่มของเซลล์

 หมายเหตุ   ตัวตรวจสอบการสะกดจะใช้ภาษาของพจนานุกรมที่ระบุ (ถ้ามี) ในการตรวจการสะกดในเซลล์หรือในแผ่นงานที่เลือก ถ้าคำสั่ง การสะกด ไม่พร้อมใช้งาน ให้กด F7 เพื่อเริ่มตัวตรวจสอบการการสะกด

กลับไปยังรายการโปรแกรมของ Office

OneNote

 สิ่งสำคัญ   คุณสามารถตรวจสอบการสะกดของข้อความในหลายภาษาที่เขียนลงบนเพจเดียวกันโดยการเรียกใช้ตัวตรวจสอบการสะกดเพียงครั้งเดียวได้ แต่คุณจะต้องเลือกภาษาการพิสูจน์อักษรสำหรับแต่ละส่วนของข้อความที่อยู่ในภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาที่คุณใช้ตามปกติ

การตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษรสำหรับข้อความและตรวจสอบการสะกดของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการตั้งค่าภาษา
 2. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก ภาษา แล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร ภาษาบนแท็บ ตรวจทาน ใน Ribbon ของ One Note
 3. ในบานหน้าต่าง ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร ให้ตรวจสอบว่าได้ตั้งภาษาที่สัมพันธ์กับข้อความอย่างถูกต้องแล้ว ถ้าไม่ถูกต้อง คุณจำเป็นต้องเลือกภาษาที่คุณต้องการใช้สำหรับพจนานุกรม
 4. คลิกในบันทึกย่อเพื่อปิดบานหน้าต่างพจนานุกรม
 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-4 สำหรับข้อความแต่ละส่วนที่คุณต้องการตรวจ

การตรวจการสะกด

บนแท็บ ตรวจทาน ให้คลิก การสะกด

 หมายเหตุ   ถ้าคำสั่ง การสะกด ไม่พร้อมใช้งาน ให้กด F7 เพื่อเริ่มตัวตรวจสอบการการสะกด

กลับไปยังรายการโปรแกรมของ Office

Outlook

 สิ่งสำคัญ   ถ้าคุณใช้ Outlook Express 6.0 แล้วติดตั้ง Office 2010 และขณะนี้สามารถตรวจสอบการสะกดได้เฉพาะภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น คุณจำเป็นต้องใช้ตัวตรวจสอบการสะกดของบริษัทอื่นสำหรับภาษาอื่นๆ เพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ปัญหาการตรวจการสะกดใน Outlook Express 6.0

การตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษรสำหรับข้อความ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ในข้อความอีเมลใหม่ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการตรวจ
 2. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิกลูกศรที่อยู่ภายใต้ ภาษา แล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร ภาษาบนแท็บ ตรวจทาน ใน Ribbon ของข้อความ Outlook
 3. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้ตรวจสอบว่าได้ตั้งภาษาที่สัมพันธ์กับข้อความอย่างถูกต้องแล้ว ถ้าไม่ถูกต้อง ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้สำหรับพจนานุกรมและเครื่องมือพิสูจน์อักษรอื่นๆ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาที่คุณต้องการ ให้เลื่อนไปยังด้านท้ายของรายการ

 หมายเหตุ   ถ้าภาษาที่คุณต้องการมีไอคอน การสะกดและไวยากรณ์ อยู่ด้านหน้า แสดงว่า มีการติดตั้งเครื่องมือพิสูจน์อักษรต่างๆ เช่น พจนานุกรมและตัวตรวจสอบการสะกดสำหรับภาษานั้นไว้แล้ว ถ้าภาษาที่คุณต้องการไม่มีไอคอน การสะกดและไวยากรณ์ อยู่ด้านหน้า แสดงว่าเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษานั้นไม่พร้อมใช้งาน และคุณไม่สามารถตรวจการสะกดและไวยากรณ์สำหรับภาษานั้นได้

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการระบุภาษาของพจนานุกรมสำหรับข้อความใหม่ก่อนการพิมพ์ข้อความใดๆ ให้วางตำแหน่งเคอร์เซอร์ของคุณในเนื้อหาข้อความของข้อความใหม่ แล้วทำขั้นตอนที่ 2 และ 3 ให้เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นพิมพ์ข้อความอีเมลของคุณ และทำการตรวจการสะกดตามที่อธิบายไว้ในส่วน การตรวจการสะกดและไวยากรณ์สำหรับ Outlook ด้านล่างนี้

การตรวจการสะกดและไวยากรณ์

บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์

 หมายเหตุ   ตัวตรวจสอบการสะกดจะใช้ภาษาของพจนานุกรมที่ระบุ (ถ้ามี) ในการตรวจการสะกดและไวยากรณ์ของข้อความหรือรายการ Outlook ที่เลือก ถ้าคำสั่ง การสะกด ไม่พร้อมใช้งาน ให้กด F7 เพื่อเริ่มตัวตรวจสอบการการสะกด

กลับไปยังรายการโปรแกรมของ Office

PowerPoint

การตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษรสำหรับข้อความในงานนำเสนอของคุณ ให้ทำต่อไปนี้

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการตรวจสอบ
 2. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก ภาษา แล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร ภาษาที่ตั้งค่าบนแท็บ ตรวจทาน ใน Ribbon ของ PowerPoint
 3. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้ตรวจสอบว่าได้ตั้งภาษาที่สัมพันธ์กับข้อความอย่างถูกต้องแล้ว ถ้าไม่ถูกต้อง ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้สำหรับพจนานุกรม

 หมายเหตุ   ถ้าภาษาดังกล่าวมีไอคอน การสะกดและไวยากรณ์ อยู่ด้านหน้า แสดงว่า มีการติดตั้งพจนานุกรมและตัวตรวจสอบการสะกดสำหรับภาษานั้นไว้แล้ว ถ้าภาษาดังกล่าวไม่มีไอคอน การสะกดและไวยากรณ์ อยู่ด้านหน้า แสดงว่าพจนานุกรมสำหรับภาษานั้นไม่พร้อมใช้งาน และคุณไม่สามารถตรวจการสะกดสำหรับภาษานั้นได้

 1. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 สำหรับข้อความแต่ละส่วนที่คุณต้องการตรวจ

การตรวจการสะกด

บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกด

 หมายเหตุ   ถ้าคำสั่ง การสะกด ไม่พร้อมใช้งาน ให้กด F7 เพื่อเริ่มตัวตรวจสอบการการสะกด

กลับไปยังรายการโปรแกรมของ Office

Project

การตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษรสำหรับข้อความ และตรวจสอบการสะกดในเพจโครงการของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ Project ในกลุ่ม Proofing ให้คลิก Spelling ปุ่ม Spelling ใน Ribbon ของ Project
 2. ในรายการ Dictionary language ให้ตรวจสอบว่าได้เลือกภาษาของพจนานุกรมที่ถูกต้องแล้ว ถ้าไม่ถูกต้อง ให้คลิกภาษาของพจนานุกรมที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก OK

 หมายเหตุ 

 • ถ้าตัวตรวจสอบการสะกดไม่รู้จักคำเท่านั้น รายการ Dictionary language จะปรากฏขึ้น
 • ถ้าคุณเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรม คุณจำเป็นต้องปิดกล่องโต้ตอบ Spelling แล้วเริ่มตัวตรวจสอบการสะกดใหม่
 1. คลิก Close เพื่อปิดตัวตรวจสอบการสะกด แล้วคลิก Spelling เพื่อเริ่มตัวตรวจสอบการสะกดด้วยภาษาของพจนานุกรมใหม่ที่คุณเลือกไว้

การตรวจการสะกด

บนแท็บ Project ในกลุ่ม Proofing ให้คลิก Spelling

 หมายเหตุ   ถ้าคำสั่ง Spelling ไม่พร้อมใช้งาน ให้กด F7 เพื่อเริ่มตัวตรวจสอบการการสะกด

กลับไปยังรายการโปรแกรมของ Office

Publisher

การตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษรสำหรับข้อความและตรวจสอบการสะกดของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการตั้งค่าภาษา
 2. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิกลูกศรที่อยู่ภายใต้ การสะกด แล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร ปุ่มภาษาใน Ribbon ของ Publisher
 3. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้ตรวจสอบว่าได้ตั้งภาษาที่สัมพันธ์กับข้อความอย่างถูกต้องแล้ว ถ้าไม่ถูกต้อง ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้สำหรับพจนานุกรมและเครื่องมือพิสูจน์อักษรอื่นๆ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาที่คุณต้องการ ให้เลื่อนจนกว่าคุณจะพบภาษานั้น
 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 สำหรับข้อความแต่ละส่วนที่คุณต้องการตรวจ

การตรวจการสะกด

บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การสะกด

 หมายเหตุ   ถ้าคำสั่ง การสะกด ไม่พร้อมใช้งาน ให้กด F7 เพื่อเริ่มตัวตรวจสอบการการสะกด

กลับไปยังรายการโปรแกรมของ Office

SharePoint Workspace

การตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษรใน SharePoint Workspace คุณต้องเริ่มเซสชันการตรวจสอบการสะกดก่อน

 1. ให้เปิดรายการในเครื่องมือการแก้ไขสำหรับพื้นที่ทำงาน แล้วคลิกในเขตข้อมูล Rich Text
 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การสะกด หรือกด F7
 3. ถ้าโปรแกรมพบความผิดพลาดในการสะกด กล่องโต้ตอบ การสะกด จะเปิดขึ้น

ถ้าโปรแกรมไม่พบความผิดพลาดในการสะกด คุณต้องเพิ่มคำที่สะกดผิดลงในเขตข้อมูล Rich Text เพื่อบังคับให้กล่องโต้ตอบการสะกดเปิดขึ้น

 1. คลิก ตัวเลือก
 2. คลิกรายการแบบหล่นลง ภาษาของพจนานุกรม แล้วคลิกที่ภาษาที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นภาษาการพิสูจน์อักษร

ถ้าคุณไม่เห็นภาษาที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นภาษาการพิสูจน์อักษร คุณอาจสามารถติดตั้งภาษานั้นได้ดังที่อธิบายใน การตั้งค่าภาษาสำหรับการแก้ไข ภาษาที่ใช้แสดง หรือภาษาของวิธีใช้

 1. คลิก ตกลง

กลับไปยังรายการโปรแกรมของ Office

Visio

ตัวตรวจสอบการสะกดจะใช้พจนานุกรมของภาษาที่ตรงกับภาษาที่สัมพันธ์กับบล็อกข้อความแต่ละบล็อก ถ้าไดอะแกรมของคุณมีบล็อกข้อความในภาษาอื่น คุณต้องตั้งค่าภาษาที่เหมาะสมสำหรับบล็อกข้อความแต่ละบล็อก

ตัวอย่างเช่น ถ้าเพจใดเพจหนึ่งมีข้อความทั้งในภาษาฝรั่งเศสและภาษาสเปน และคุณต้องการตรวจการสะกดโดยใช้พจนานุกรมที่เหมาะสม คุณจะต้องตั้งค่าภาษาของข้อความภาษาฝรั่งเศสเป็น ฝรั่งเศส และของข้อความของภาษาสเปนเป็น สเปน ถ้ารุ่น Office 2010 ของคุณไม่มีพจนานุกรมสำหรับภาษาที่คุณต้องการใช้คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การพิจารณาว่าคุณต้องการแพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อหรือไม่

การตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษรสำหรับข้อความ และตรวจสอบการสะกดของคุณในสิ่งพิมพ์ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกบล็อกข้อความที่คุณต้องการตรวจ
 2. บนแท็บ Review ในกลุ่ม Language ให้คลิก Language แล้วคลิก Set Proofing Language ปุ่ม Language ใน Ribbon ของ Visio
 3. ในกล่อง Language ให้ตรวจสอบว่าได้ตั้งภาษาที่สัมพันธ์กับกลุ่มข้อความอย่างถูกต้องแล้ว ถ้าไม่ถูกต้อง ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้สำหรับพจนานุกรม
 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 สำหรับบล็อกข้อความแต่ละบล็อกที่คุณต้องการตรวจสอบ

การตรวจการสะกด

บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกด

 หมายเหตุ   ตัวตรวจสอบการสะกดจะใช้ภาษาของพจนานุกรมที่ระบุ (ถ้ามี) ในการตรวจการสะกดของบล็อกข้อความแต่ละบล็อก

กลับไปยังรายการโปรแกรมของ Office

Word

การตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษรสำหรับข้อความ และตรวจสอบการสะกดในเอกสารของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการตรวจสอบ
 2. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก ภาษา แล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร ปุ่มภาษาใน Ribbon ของ Word
 3. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้ตรวจสอบว่าได้ตั้งภาษาที่สัมพันธ์กับข้อความอย่างถูกต้องแล้ว ถ้าไม่ถูกต้อง ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้สำหรับพจนานุกรมและเครื่องมือพิสูจน์อักษรอื่นๆ

ถ้าภาษาดังกล่าวมีไอคอน การสะกดและไวยากรณ์ อยู่ด้านหน้า แสดงว่ามีการติดตั้งเครื่องมือพิสูจน์อักษรต่างๆ เช่น ตัวตรวจสอบการสะกดสำหรับภาษานั้นไว้แล้ว ถ้าภาษาไม่มีไอคอน การสะกดและไวยากรณ์ อยู่ด้านหน้า แสดงว่าพจนานุกรมสำหรับภาษานั้นไม่พร้อมใช้งาน และคุณไม่สามารถตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์สำหรับภาษานั้นได้

 1. ทำขั้นตอนที่ 1-3 ให้เสร็จสมบูรณ์สำหรับข้อความแต่ละส่วนในภาษาต่างๆ

การตรวจการสะกดและไวยากรณ์

บนแท็บ ตรวจทาน ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์

 หมายเหตุ   ตัวตรวจสอบการสะกดจะใช้ภาษาของพจนานุกรมที่ระบุ (ถ้ามี) ในการตรวจการสะกดของข้อความแต่ละส่วน

กลับไปยังรายการโปรแกรมของ Office

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เพิ่มภาษาของพจนานุกรมเพิ่มเติม

ภาษาของพจนานุกรมจะมาพร้อมกับเครื่องมือพิสูจน์อักษรโดยขึ้นอยู่กับภาษาที่มากับรุ่นภาษาของ Office 2010 ถ้าภาษาที่คุณต้องการแสดงอยู่ในรายการในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าภาษา โดยที่ไม่มี รูปปุ่ม อยู่ด้านหน้าชื่อภาษา แสดงว่าภาษานั้นไม่พร้อมใช้งาน คุณอาจต้องรับแพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ โดยคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การพิจารณาว่าคุณต้องการแพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อหรือไม่

เมื่อต้องการดูภาษาของเครื่องมือพิสูจน์อักษรที่มีอยู่ในรุ่น Office 2010 ของคุณ โปรดดูที่ ชุดโปรแกรม Office 2010: รุ่นที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, SharePoint Workspace 2010, Word 2010