วาดเส้นโค้งหรือวงกลม

วาดเส้นโค้ง

แสดงสำหรับโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เหล่านี้ ซึ่งได้แก่ Excel และ PowerPoint

 1. ให้เลือกดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • สำหรับ Office Excel 2007 บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง

แท็บแทรกของ Excel

 • สำหรับ Office PowerPoint 2007 บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด ให้คลิก รูปร่าง

แท็บหน้าแรกของ PowerPoint

 1. ภายใต้ เส้น ให้คลิก เส้นโค้งรูปภาพกลุ่ม
 2. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นเส้นโค้ง แล้วลากเพื่อวาด และคลิกตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มเส้นโค้ง
 3. เมื่อต้องการสิ้นสุดรูปร่าง ให้เลือกดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องการปล่อยให้รูปร่างเปิด ให้คลิกสองครั้งเมื่อใดก็ได้
  • เมื่อต้องการปิดรูปร่าง ให้คลิกใกล้จุดเริ่มต้นของรูปร่างนั้น

 หมายเหตุ 

 • เมื่อต้องการปรับเส้นโค้งให้ดูเรียบขึ้น คลิกที่รูปร่าง ภายใต้ เครื่องมือวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม แทรกรูปร่าง ให้คลิก แก้ไขรูปร่างรูปภาพปุ่ม จากนั้นคลิก แก้ไขจุด แล้วลากจุดยอดที่กำหนดรูปร่าง จุดยอดคือจุดที่แสดงเป็นจุดสีดำ เป็นจุดสิ้นสุดของเส้นโค้ง หรือเป็นจุดที่เซกเมนต์สองเส้นมาบรรจบกันในรูปแบบอิสระ เส้นโค้ง หรือรูปร่างการเขียน
 • เมื่อต้องการวาดรายละเอียดให้ง่ายขึ้น ให้เพิ่มอัตราส่วนเป็น 200 เปอร์เซ็นต์ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิกที่ ย่อ/ขยาย แล้วคลิกที่ 200%
 • เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมรูปวาด ตั้งค่าตัวชี้ให้มีความเร็วต่ำสุดใน Control Panel

แสดงสำหรับโปรแกรม Office รุ่น 2007 เหล่านี้ ซึ่งได้แก่ Outlook และ Word

 1. แทรกพื้นที่วาดรูป บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก สร้างพื้นที่วาดรูป

แท็บแทรกของ Word

 1. ภายใต้ เครื่องมือวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม แทรกรูปร่าง ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติมรูปภาพปุ่ม
 2. ภายใต้ เส้น ให้คลิก เส้นโค้งรูปภาพปุ่ม
 3. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นเส้นโค้ง แล้วลากเพื่อวาด และคลิกตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มเส้นโค้ง
 4. เมื่อต้องการสิ้นสุดรูปร่าง ให้เลือกดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องการปล่อยให้รูปร่างเปิด ให้คลิกสองครั้งเมื่อใดก็ได้
  • เมื่อต้องการปิดรูปร่าง ให้คลิกใกล้จุดเริ่มต้นของรูปร่างนั้น

 หมายเหตุ 

 • เมื่อต้องการปรับเส้นโค้งให้ดูเรียบขึ้น คลิกที่รูปร่าง ภายใต้ เครื่องมือวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม แทรกรูปร่าง ให้คลิก แก้ไขรูปร่างรูปภาพปุ่ม จากนั้นคลิก แก้ไขจุด แล้วลากจุดยอดที่กำหนดรูปร่าง จุดยอดคือจุดที่แสดงเป็นจุดสีดำ เป็นจุดสิ้นสุดของเส้นโค้ง หรือเป็นจุดที่เซกเมนต์สองเส้นมาบรรจบกันในรูปแบบอิสระ เส้นโค้ง หรือรูปร่างการเขียน
 • ใน Office Word 2007 เมื่อต้องการวาดรายละเอียดให้ง่ายขึ้น ให้เพิ่มอัตราส่วนไปยัง 200 เปอร์เซ็นต์ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยาย จากนั้นคลิก 200%
 • เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมรูปวาด ตั้งค่าตัวชี้ให้มีความเร็วต่ำสุดใน Control Panel

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

วาดวงกลม

แสดงสำหรับโปรแกรม Office รุ่น 2007 เหล่านี้ ซึ่งได้แก่ Excel และ PowerPoint

 1. ให้เลือกดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • สำหรับ Office Excel 2007 บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง

แท็บแทรกของ Excel

 • สำหรับ Office PowerPoint 2007 บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด ให้คลิก รูปร่าง

แท็บหน้าแรกของ PowerPoint

 1. ภายใต้ รูปร่างพื้นฐาน ให้คลิก วงรีรูปภาพรูปร่างวงรี
 2. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้วงกลมเริ่มต้น จากนั้นลากเพื่อวาด

แสดงสำหรับโปรแกรม Office รุ่น 2007 เหล่านี้ ซึ่งได้แก่ Outlook และ Word

 1. แทรกพื้นที่วาดรูป บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก สร้างพื้นที่วาดรูป

แท็บแทรกของ Word

 1. ภายใต้ เครื่องมือวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม แทรกรูปร่าง ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติมรูปภาพปุ่ม
 2. ภายใต้ รูปร่างพื้นฐาน ให้คลิก วงรีรูปภาพปุ่ม
 3. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้วงกลมเริ่มต้น จากนั้นลากเพื่อวาด

 เคล็ดลับ   คุณสามารถ เพิ่มการเติม หรือลักษณะพิเศษไปยังรูปร่างของคุณ หรือ เปลี่ยนสี ลักษณะ หรือน้ำหนักของเค้าร่าง ของรูปร่าง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007