การเพิ่มรูปร่างไปยังกราฟิก SmartArt

คุณสามารถเพิ่มรูปร่างได้ทั้งจากภายในกราฟิก SmartArt หรือ จากภายในบานหน้าต่างข้อความ

เพิ่มรูปร่างที่อยู่ในกราฟิก SmartArt

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างลงไป
 2. คลิกรูปร่างที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างใหม่มากที่สุด
 3. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt ให้คลิกแท็บ ออกแบบ

รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

 1. ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิกลูกศรภายใต้ เพิ่มรูปร่าง แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับรูปร่างใหม่

รูป สร้างกลุ่มกราฟิก

 • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างที่ระดับเดียวกันกับรูปร่างที่ถูกเลือก แต่แทรกตามหลัง ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก
 • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างที่ระดับเดียวกันกับรูปร่างที่ถูกเลือก แต่แทรกไว้ข้างหน้า ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน
 • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างเหนือรูปร่างที่ถูกเลือกหนึ่งระดับ ให้คลิก เพิ่มรูปร่างเหนือ

รูปร่างใหม่จะเข้าแทนที่ในตำแหน่งของรูปร่างที่ถูกเลือก แล้วรูปร่างที่ถูกเลือกและรูปร่างทั้งหมดที่อยู่ข้างล่างจะถูกลดระดับลงมาหนึ่งระดับ

 • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างใต้รูปร่างที่ถูกเลือกหนึ่งระดับ ให้คลิก เพิ่มรูปร่างใต้

รูปร่างใหม่จะถูกเพิ่มต่อท้ายรูปร่างอื่นๆ ที่ระดับเดียวกัน

 หมายเหตุ 

 • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างที่ตรงกับรูปร่างอื่นๆ ในกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างรวดเร็ว ให้คลิก เพิ่มรูปร่าง แทนการคลิกลูกศรภายใต้ เพิ่มรูปร่าง ในขั้นตอนที่ 4 ด้านบน
 • ถ้าคุณคลิก เพิ่มรูปร่าง เมื่อคุณไม่ได้เลือกรูปร่าง รูปร่างจะถูกเพิ่มที่ตอนท้ายของรูประดับบนสุดหรือด้านล่างของรูประดับบนสุดเพื่อรักษาสมดุลของกราฟิก SmartArt ของคุณ
 • รูปร่าง เพิ่มผู้ช่วย จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกเค้าโครงแผนผังองค์กร

เพิ่มรูปร่างจากภายในบานหน้าต่างข้อความ

เพิ่มรูปร่างก่อนหน้ารูปร่างที่มีอยู่

 1. ในบานหน้าต่างข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณที่จุดเริ่มต้นข้อความที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่าง
 2. พิมพ์ข้อความของคุณ จากนั้นกด ENTER

เพิ่มรูปร่างหลังจากรูปร่างที่มีอยู่

 1. ในบานหน้าต่างข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณที่จุดสิ้นสุดข้อความที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่าง
 2. กด ENTER จากนั้นพิมพ์ข้อความของคุณ

 หมายเหตุ 

 • เมื่อต้องการเยื้องรูปร่างใหม่ ให้กด TAB จากภายในบานหน้าต่างข้อความ เมื่อต้องการเยื้องออก ให้กด SHIFT+TAB
 • ถ้าคุณเลือกรูปร่างที่เชื่อมต่อ หรือเชื่อมโยงกับรูปร่างอื่นๆ เช่น เส้นบรรทัดหรือลูกศร แล้วคลิก เพิ่มรูปร่าง ทั้งรูปร่างที่มีการเชื่อมต่อและรูปร่างที่อยู่ติดกันจะถูกเพิ่มไปยังรูปร่าง เพื่อรักษาสมดุลของการออกแบบเค้าโครง เมื่อต้องการแทรกเฉพาะรูปร่างที่มีการเชื่อมต่อ ให้เพิ่มเส้นบรรทัดหรือรูปร่างอื่นๆ ไปยังกราฟิก SmartArt ของคุณ
 • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างที่แตกต่างจากรูปร่างทั้งหมดที่แสดงในเค้าโครงในขณะนั้น ให้เพิ่มรูปร่างเริ่มต้นเสียก่อน จากนั้นให้แทนที่รูปร่างนั้น
 • ถ้าคุณต้องการเพิ่มรูปร่างที่กำหนดเองลงในกราฟิก SmartArt เดียวกันหรือกราฟิก SmartArt อื่นที่มีชื่อเค้าโครงเดียวกัน ให้คัดลอกและวางรูปร่างดังกล่าว คุณไม่ต้องทำการกำหนดเองของคุณทั้งหมดซ้ำหลังจากเพิ่มรูปร่าง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปร่างใดรูปร่างหนึ่งใน กระบวนการพื้นฐาน 1A เป็นสามเหลี่ยมสีแดง คุณสามารถคัดลอกและวางสามเหลี่ยมสีแดงนั้นไปที่ กระบวนการพื้นฐาน 1B โดยไม่ต้องทำการกำหนดสีของคุณเองอีกครั้ง การกำหนดสามเหลี่ยมเองจะไม่มีการคงไว้เว้นแต่ว่าคุณคัดลอกและวางภายในกราฟิก SmartArt เดียวกัน
 • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่าง ผู้ช่วย อย่างรวดเร็ว ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณที่ท้ายข้อความที่แสดงผู้ช่วย จากนั้นกด ENTER
 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007