การเพิ่มภาคผนวกลงในเอกสารของคุณ

ใช้ได้กับ
Microsoft Office Word 2003
Microsoft Word 2000 และ 2002

คุณต้องการเพิ่มภาคผนวกลงในหนังสือ บทความ รายงาน คู่มือ หรือเอกสารอื่นๆ ของคุณหรือไม่ ภาคผนวกคือการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ไม่จำเป็นต้องใส่รวมไว้ในตัวเนื้อหาหลักของเอกสารของคุณ ภาคผนวกอาจประกอบด้วยตาราง รายการ การคำนวณ ข้อมูล ข้อมูลประกอบ และข้อมูลประเภทอื่นๆ

เมื่อคุณสร้างภาคผนวกหนึ่งหรือหลายภาคผนวกในเอกสาร Word ของคุณ คุณจะสามารถเรียงลำดับหมายเลขภาคผนวกของคุณได้โดยอัตโนมัติ (ตัวอย่างเช่น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข... หรือ ภาคผนวก 1 ภาคผนวก 2... ) รวมทั้งเรียงลำดับหมายเลขหน้าในภาคผนวกของคุณได้โดยอัตโนมัติ และแม้แต่รวมภาคผนวกดังกล่าวไว้ในสารบัญ

ตัวอย่างเอกสาร Word พร้อมภาคผนวก

ในการตั้งค่าเอกสาร Word ของคุณสำหรับภาคผนวกที่รวมการเรียงหมายเลขชื่อเรื่องภาคผนวกโดยอัตโนมัติ และการเรียงหมายเลขหน้าโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้คุณลักษณะต่างๆ ของ Word ดังต่อไปนี้:

 • ตัวแบ่งส่วน ที่คุณสามารถใช้เพื่อแบ่งเอกสารของคุณออกเป็นภาคหรือส่วนย่อย ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเริ่มการเรียงหมายเลขหน้าใหม่ในแต่ละภาคผนวกหากคุณต้องการ
 • ลักษณะเค้าร่างลำดับเลข ที่คุณสามารถใช้เรียงลำดับหมายเลขภาคผนวกของคุณโดยอัตโนมัติ การลำดับหมายเลขอัตโนมัตินี้นังแสดงขึ้นในขณะที่คุณสร้างสารบัญ
 • การให้หมายเลขหน้า ซึ่งคุณสามารถใช้เรียงลำดับหมายเลขหน้าได้โดยอัตโนมัต

นอกจากนั้นคุณยังสามารถสร้างหมายเลขหน้าบท (1-1, 1-2...) ตามลักษณะลักษณะเค้าร่างลำดับเลข เมื่อคุณใช้ตัวแบ่งส่วน คุณยังสามารถเริ่มการให้หมายเลขหน้าใหม่ในแต่ละภาคผนวก (ก-1, ก-2, ข-1...)

บทความนี้จะแสดงวิธีการทำงานกับเอกสารตัวอย่างที่ใช้การให้หมายเลขบทสำหรับแต่ละชื่อบท (บทที่ 1 บทที่ 2) และมีภาคผนวกที่มีหมายเลขที่ตอนท้าย (ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การให้หมายเลขบทในเอกสารของคุณ ให้คลิก เพิ่มหมายเลขที่หัวเรื่อง และ เริ่มการให้หมายเลขหน้าใหม่สำหรับแต่ละบท ในส่วน ดูเพิ่มเติม ของบทความนี้

เริ่มต้น: เพิ่มตัวแบ่งส่วนลงในเอกสารของคุณ

ในกรณีที่คุณต้องการเริ่มการให้หมายเลขหน้าใหม่ในภาคผนวกของคุณ (เพื่อให้หน้าแรกในแต่ละภาคผนวกเป็นหมายเลข 1) และคุณยังไม่ได้เพิ่มตัวแบ่งส่วนไว่ที่ตอนต้นของแต่ละภาคผนวก ให้แทรกตัวแบ่งส่วน โดยดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. คลิกที่จุดเริ่มต้นของชื่อภาคผนวก
 2. บนเมนู แทรก คลิก ตัวแบ่ง
 3. ภายใต้ ชนิดตัวแบ่งส่วน ในกล่องโต้ตอบ ตัวแบ่ง ให้คลิก หน้าถัดไป หรือ หน้าคี่ แล้วจึงคลิก ตกลง
 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 สำหรับแต่ละภาคผนวกในเอกสารของคุณ

การเรียงลำดับภาคผนวกของคุณโดยอัตโนมัติ

โดยการใช้ลักษณะเค้าร่างลำดับเลข จะทำให้คุณสามารถลำดับเลขภาคผนวกของคุณได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องพิมพ์ เช่น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข... หรือภาคผนวก 1 ภาคผนวก 2.... แท็บ เค้าร่างลำดับเลข ในกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข (เมนูรูปแบบ คำสั่ง สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข) มีรูปแบบการให้หมายเลขบทที่คุณสามารถใช้

แท็บเค้าร่างลำดับเลขในกล่องโต้ตอบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

ในกรณีที่คุณกำลังใช้การให้หมายเลขบทในตัวเอกสารของคุณ (ตัวอย่างเช่น บทที่ 1 บทที่ 2…) และคุณต้องการให้ภาคผนวกของคุณมีชนิดการลำดับเลขที่แตกต่าง เช่น ภาคผนวก ก  — หรือในกรณีที่คุณต้องการเริ่มการลำดับเลขใหม่ — ให้ใช้ลักษณะระดับหัวเรื่องสำหรับชื่อภาคผนวกของคุณที่แตกต่างจากลักษณะที่คุณใช้สำหรับชื่อบทของคุณ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่คุณกำลังใช้รูปแบบเค้าร่างลำดับเลขด้วย หัวเรื่อง 1 ชื่อบท คุณสามารถใช้ลักษณะหัวเรื่อง 7 กับชื่อภาคผนวก กำหนดลักษณะหัวเรื่อง 7 เองเพื่อให้มีรูปลักษณ์ตามที่คุณต้องการ แล้วจึงกำหนดรูปแบบเค้าร่างลำดับเลขเพื่อให้ลำดับเลขภาคผนวกของคุณโดยอัตโนมัติ

การใช้และกำหนดหัวเรื่อง 7 เอง

 1. เลือกชื่อภาคผนวกทั้งหมดในเอกสารของคุณ

  แสดงทำอย่างไร?

  1. เลือกชื่อภาคผนวกแรก
  2. กด CTRL ค้างไว้
  3. เลือกชื่อภาคผนวกที่สองในขณะที่ยังคงกด CTRL ค้างไว้
  4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 จนกว่าจะเลือกชื่อภาคผนวกทั้งหมด
 2. ในกรณีที่บานหน้าต่างงาน ลักษณะและการจัดรูปแบบ ไม่เปิดขึ้น ให้คลิก  (บานหน้าต่างงาน (task pane): หน้าต่างที่อยู่ในโปรแกรมประยุกต์ Office สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ ที่ตั้งและขนาดที่เล็กของหน้าต่างนี้ยอมให้คุณใช้คำสั่งเหล่านั้นได้ในขณะที่ยังทำงานกับแฟ้มของคุณ) ลักษณะและการจัดรูปแบบ รูปปุ่ม รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ การจัดรูปแบบ
 3. ในกรณีที่ หัวเรื่อง 7 ไม่แสดงรายการในบานหน้าต่างงาน ลักษณะและการจัดรูปแบบ ให้คลิก ลักษณะทั้งหมด ในกล่อง แสดง
 4. ในบานหน้าต่างงาน ลักษณะและการจัดรูปแบบ คลิก หัวเรื่อง 7
 5. ในบานหน้าต่างงาน ลักษณะและการจัดรูปแบบ คลิกขวา หัวเรื่อง 7 แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
 6. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
 7. ในการดูตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิก รูปแบบ และคลิกที่คุณลักษณะ  — เช่น แบบอักษร หรือ ย่อหน้า — ที่คุณต้องการเปลี่ยน

การกำหนดรูปแบบเค้าร่างลำดับเลขเองให้กับภาคผนวกลำดับเลขอัตโนมัติ

 1. เลือกชื่อภาคผนวกในเอกสารของคุณ
 2. บนเมนู รูปแบบ คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข แล้วคลิกที่แท็บเค้าร่างลำดับเลข
 3. คลิกที่รูปแบบรายการที่คุณกำลังใช้สำหรับลำดับหัวเรื่องในตัวเอกสารของคุณ ตัวอย่างเช่น บทที่ 1 (ตัวเลือกรูปแบบสุดท้ายในกล่องโต้ตอบในกรณีที่คุณไม่ได้กำหนดรูปแบบการลำดับเลขเอง) แล้วจึงคลิก กำหนดเอง

  หมายเหตุ  ในกรณีที่คุณไม่พบรูปแบบรายการที่คุณต้องการ คุณอาจจำเป็นต้องตั้งค่ารูปแบบรายการกำหนดเองใหม่ให้เป็นการตั้งค่าเดิม คลิกที่รูปแบบที่คุณต้องการตั้งค่ารใหม่ (ตัวอย่างเช่น ตัวเลือกรูปแบบในมุมล่างด้านขวาบนแท็บ เค้าร่างลำดับเลข) แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่

 4. ในรายการ ระดับ คลิก 7
 5. ในกล่อง รูปแบบตัวเลข พิมพ์ ภาคผนวก และกด SPACEBAR เพื่อแทรกช่องว่างหลังจากคำว่า “ภาคผนวก”
 6. ในรายการ ลักษณะตัวเลข คลิก ก, ข, ค, ...ตามที่แสดงในภาพประกอบดังต่อไปนี้

  รายการเค้าร่างลำดับเลขกำหนดเอง

  หลังจากที่คลิก ก, ข, ค, กล่อง รูปแบบตัวเลข จะแสดง ภาคผนวก ก

 7. ในกล่อง รูปแบบตัวเลข วางจุดการแทรกไว้หลังจาก ภาคผนวก ก และกด SPACEBAR เพื่อแทรกช่องว่าง
 8. ในกรณีที่รายการ เริ่มที่ ไม่แสดง ให้ป้อน
 9. คลิก เพิ่มเติม
 10. ในรายการ เชื่อมระดับกับลักษณะ คลิก หัวข้อ 7 และคลิก ตกลง

ในตอนนี้ชื่อภาคผนวกในเอกสารของคุณควรมีการลำดับเลขโดยอัตโนมัติ

การลำดับเลขหน้าของคุณโดยอัตโนมัติ

ในตอนนี้คุณได้แบ่งเอกสารของคุณออกเป็นส่วนต่างๆและใช้ลักษณะหัวเรื่อง คุณสามารถเริ่มลำดับเลขหน้าใหม่ในภาคผนวกหนึ่งหรือหลายภาคผนวกและเพิ่มลำดับเลขหน้าลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของเอกสารของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบหมายเลขหน้าให้รวมการให้หมายเลขบท ให้คลิก แทรกหมายเลขบทและชื่อในหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ในส่วน ดูเพิ่มเติม ของบทความนี้

การจัดรูปแบบหมายเลขหน้าให้รวมการให้หมายเลขภาคผนวก

 1. คลิกที่ใดก็ได้บนหน้าที่มีชื่อภาคผนวกแรก
 2. บนเมนู มุมมอง คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
 3. ในกรณีที่คุณต้องการให้หมายเลขหน้าปรากฏในท้ายกระดาษของเอกสาร ให้คลิก สลับระหว่างหัวกระดาษและท้ายกระดาษ รูปปุ่มบนแถบเครื่องมือ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
 4. ในกรณีที่คุณต้องการให้รูปแบบการลำดับเลขหน้าในส่วนนี้มีความแตกต่างจากส่วนก่อนหน้า ให้คลิก เชื่อมโยงกับก่อนหน้านี้ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เพื่อแบ่งการเชื่อมโยงระหว่างหัวกระดาษและท้ายกระดาษในส่วนปัจจุบันและในส่วนก่อนหน้านี้

  ใน Word 2000 และ Word 2002 ให้คลิก เหมือนก่อนหน้า

  หมายเหตุ  Word จะไม่แสดง เหมือนก่อนหน้า ในมุมบนด้านขวาของหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 5. ในกรณีที่หมายเลขหน้ายังไม่ปรากฏในหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก แทรกเลขหน้า รูปปุ่มบนแถบเครื่องมือ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
 6. บนแถบเครื่องมือ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิก จัดรูปแบบเลขหน้า รูปปุ่ม
 7. ในกล่องโต้ตอบ รูปแบบเลขหน้า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมหมายเลขของบท
 8. ในรายการ เริ่มบทด้วยลักษณะ คลิก หัวเรื่อง 7
 9. ภายใต้ การให้หมายเลขหน้า คลิก เริ่มที่และในกล่อง เริ่มที่ ให้ป้อน 1 และคลิก ตกลง
 10. ในการจัดรูปแบบเลขหน้าในภาคผนวก (ส่วน) ถัดไป ให้คลิก แสดงถัดไป รูปปุ่มบนแถบเครื่องมือ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ แล้วจึงทำซ้ำขั้นตอนที่ 4-8
 11. เมื่อเลขหน้าเป็นไปในรูปแบบที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิก ปิด บนแถบเครื่องมือ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

การรวมภาคผนวกของคุณเข้าไว้ในสารบัญ

ในการรวมภาคผนวกของคุณลงในสารบัญด้วยการให้หมายเลขหน้าภาคผนวกที่คุณได้ตั้งค่า คุณสามารถรวมลักษณะหัวข้อ 7 เมื่อคุณสร้างสารบัญโดยใช้ลักษณะหัวข้อ ตัวอย่างเช่น การดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. คลิกในเอกสารที่คุณต้องการสารบัญ
 2. ใน Word 2003 หรือ 2002 ให้ชี้เมาส์ไปที่ การอ้างอิง บนเมนู แทรก และคลิก ดัชนีและตาราง

  ใน Word 2000 ให้คลิก ดัชนีและตาราง บนเมนู แทรก

 3. คลิกแท็บ สารบัญ
 4. คลิก ตัวเลือก
 5. เพื่อให้รวมชื่อหัวเรื่อง 7 ด้วยการจัดรูปแบบแบบเดียวกันกับชื่อหัวเรื่อง 1 ในสารบัญ ให้พิมพ์ 1ในกล่อง ระดับของสารบัญ ที่ด้านขวาของ หัวเรื่อง 7 ในรายการ ลักษณะที่มีอยู่
 6. ล้างก่องกาเครื่องหมาย ระดับเค้าร่าง
 7. คลิก ตกลง
 8. ในกล่องโต้ตอบ ดัชนีและตาราง คลิก ตกลง

ตัวอย่างสารบัญพร้อมภาคผนวก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของสารบัญ ให้คลิกที่การเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม ในบทความนี้

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Office XP, Word