สร้างไดอะแกรมในโปรแกรม Word 2002, Excel 2002 และ PowerPoint 2002

ปรับใช้กับ
Microsoft Access 2002

คุณสามารถเพิ่มไดอะแกรมแบบต่าง ๆ ลงในสปรีดชีตของโปรแกรม Microsoft Excel 2002 เอกสารบนโปรแกรม Microsoft Word 2002 หรืองานนำเสนอบนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2002 เมื่อคุณใช้เครื่องมือสร้างไดอะแกรมบนแถบเครื่องมือรูปวาด คุณจะสามารถสร้างไดอะแกรมในแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

ประเภทของไดอะแกรม ใช้เพื่อแสดง

ไดอะแกรมในรูปวงจร

วงจร

กระบวนการที่มีวงจรต่อเนื่อง

ไดอะแกรมในรูปเป้าหมาย

เป้าหมาย

ขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อก้าวสู่เป้าหมาย

ไดอะแกรมในรูปรัศมี

รัศมี

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ กับองค์ประกอบหลัก

ไดอะแกรมในรูปส่วนที่ซ้อนทับกัน

ส่วนที่ซ้อนทับกัน

พื้นที่ที่ซ้อนทับกันระหว่างและในกลุ่มองค์ประกอบ

ไดอะแกรมในรูปปิรามิด

ปิรามิด

ความสัมพันธ์ที่อิงกับฐานราก

ไดอะแกรมคืออะไร

ไดอะแกรมคือรูปวาดประเภทหนึ่งที่คุณสามารถสร้าง และใช้เพื่อแสดงข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จและสร้างความกระจ่างชัดให้กับเอกสารและงานนำเสนอ (ไดอะแกรมจะไม่ยึดตามตัวเลข)

 หมายเหตุ   คำว่า "ไดอะแกรม" ที่นำมาใช้ในบทความนี้ หมายถึง รูปวาดประเภทหนึ่งที่คุณสามารถสร้างและแก้ไขโดยใช้แถบเครื่องมือไดอะแกรม ในโปรแกรม Word, Excel และ PowerPoint สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างไดอะแกรมและรูปวาดแบบต่าง ๆ สำหรับเอกสาร Office กรุณาอ่านเกี่ยวกับ Microsoft Visio สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มแผนผังองค์กรในเอกสารโปรแกรม Word แผ่นงานโปรแกรม Excel หรืองานนำเสนอโปรแกรม PowerPoint ให้ดูที่ การสร้างแผนผังองค์กรใน Office XP

ถ้าต้องการเพิ่มไดอะแกรมลงในเอกสาร แผ่นงานหรืองานนำเสนอ
 1. เมื่ออยู่บนแถบเครื่องมือรูปวาด ให้คลิกแทรกไดอะแกรมหรือแผนผังลำดับงาน
 2. คลิกประเภทของไดอะแกรมที่คุณต้องการ และคลิกตกลง
 3. ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้:
  • หากคุณต้องการเพิ่มข้อความลงในองค์ประกอบที่อยู่ในไดอะแกรม ให้คลิกขวาที่องค์ประกอบนั้น และคลิกแก้ไขข้อความ ก่อนพิมพ์ข้อความที่ต้องการ
   สำหรับไดอะแกรมวงกลมและเป้าหมาย คุณสามารถเพิ่มข้อความลงในตัววางข้อความ ที่จะปรากฏเมื่อคุณแทรกองค์ประกอบไดอะแกรมหรือแผนผัง
  • หากคุณต้องการเพิ่มองค์ประกอบ ให้คลิกแทรกรูปร่าง ที่อยู่บนแถบเครื่องมือไดอะแกรม
  • หากคุณต้องการเพิ่มโครงสร้างการออกแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้คลิกจัดรูปแบบอัตโนมัติบนแถบเครื่องมือไดอะแกรม และเลือกลักษณะจาก Diagram Style Gallery
 4. คลิกพื้นที่ด้านนอกรูปวาดเมื่อคุณดำเนินการเสร็จ

 หมายเหตุ   เมื่อคุณแทรกไดอะแกรม คุณจะไม่สามารถย้ายหรือปรับขนาดองค์ประกอบแต่ละอย่างในไดอะแกรม ถ้าต้องการย้ายหรือปรับ คุณต้องปิดคุณลักษณะเค้าโครงอัตโนมัติก่อน ด้วยการคลิกที่เค้าโครงอัตโนมัติบนเมนูรูปแบบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เค้าโครงอัตโนมัติ กรุณาอ่าน การจัดรูปแบบไดอะแกรมและแผนผังองค์กรในโปรแกรม Office XP.

ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงประเภทของไดอะแกรม
 • คลิกเปลี่ยนเป็น บนแถบเครื่องมือไดอะแกรม และคลิกประเภทของไดอะแกรมที่คุณต้องการ

คุณสามารถเปลี่ยนประเภทของไดอะแกรมได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เมื่อคุณเปลี่ยนประเภทของไดอะแกรม ส่วนของสี จำนวนของรูปร่าง ข้อความ และการจัดรูปแบบข้อความของไดอะแกรมดั้งเดิมจะคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ลักษณะพิเศษของภาพเคลื่อนไหวลงในไดอะแกรมบนแฟ้มงานนำเสนอ PowerPoint 2002