หน้า 24 จาก 25ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Excel 2007 

ชนิดแฟ้มใหม่ใน Excel ได้แก่ .xlsx, .xlsm, .xltx และ .xlsb

ชนิดแฟ้มที่คุณสามารถเลือกได้เมื่อคุณบันทึกแฟ้มของคุณใน Excel 2007

มีแฟ้มหลายชนิดที่คุณสามารถเลือกได้เมื่อคุณบันทึกแฟ้มใน Excel 2007

Excel Workbook (*.xlsx)      บันทึกสมุดงานเป็นแฟ้มชนิดนี้ถ้าสมุดงานไม่มีแมโครหรือโค้ด Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ถ้าคุณพยายามบันทึกสมุดงานเป็นสมุดงาน Excel และมีคำสั่งแมโครหรือโครงการ VBA อยู่ในแฟ้ม Excel 2007 จะเตือนคุณว่าแมโครหรือโค้ด VBA จะถูกลบจากแฟ้ม

Excel Macro-Enabled Workbook (*.xlsm)     บันทึกสมุดงานของคุณเป็นแฟ้มชนิดนี้เมื่อสมุดงานมีแมโครหรือโค้ด VBA ถ้าคุณพยายามบันทึกสมุดงานที่มีแมโครหรือ VBA เป็นชนิดแฟ้ม Excel Workbook แล้ว Excel จะเตือนคุณเกี่ยวกับตัวเลือกนี้

Excel Template (*.xltx)     บันทึกสมุดงานของคุณเป็นแฟ้มชนิดนี้เมื่อคุณต้องการแม่แบบ

Excel Macro-Enabled Template *.xltm)     บันทึกสมุดงานของคุณเป็นแฟ้มชนิดนี้เมื่อคุณต้องการแม่แบบและสมุดงานมีแมโครหรือ VBA

Excel Binary Workbook (*.xlsb)     บันทึกสมุดงานของคุณเป็นแฟ้มชนิดนี้เมื่อคุณมีสมุดงานขนาดใหญ่เป็นพิเศษ แฟ้มชนิดนี้จะเปิดได้เร็วกว่า Excel Workbook ที่มีขนาดใหญ่ คุณยังคงมีคุณลักษณะใหม่ของ Excel ในแฟ้มชนิดนี้ แต่ไม่ใช่ XML

Excel 97 - Excel 2003 Workbook (*.xls)     บันทึกสมุดงานของคุณเป็นแฟ้มชนิดนี้เมื่อคุณต้องการใช้สมุดงานร่วมกับผู้ที่ใช้ Excel รุ่นก่อนหน้า และไม่มีแพ็คความเข้ากันได้ของ Microsoft สำหรับ Office 2007

Microsoft Excel 5.0/95 Workbook (*.xls)     บันทึกสมุดงานของคุณเป็นแฟ้มชนิดนี้เมื่อคุณต้องการใช้สมุดงานร่วมกับผู้ที่ใช้ Microsoft Excel 5.0 คุณลักษณะ Excel 2007 เกือบทั้งหมดจะใช้งานไม่ได้เมื่อคุณบันทึกเป็นแฟ้มชนิดนี้

ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน


ถ้าคุณบันทึกแฟ้มที่สร้างใน Excel รุ่นก่อนหน้าเป็นแฟ้ม Excel 2007 แฟ้มสามารถใช้คุณลักษณะ Excel ใหม่ทั้งหมดได้

จริง

เท็จ

รูปแบบแฟ้ม Excel 2007 ได้ถูกเปลี่ยนแปลงเป็น XML เนื่องจาก

คุณลักษณะใหม่สามารถถูกเพิ่มใน Excel

แฟ้มปลอดภัยกว่า

ความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายของแฟ้มน้อยกว่า

ขนาดแฟ้มที่ลดลง

ถูกทุกข้อ

ด้วยแพ็คความเข้ากันได้ของ Microsoft ที่ติดตั้งไว้ แฟ้ม Excel 2007 สามารถถูกเปิดใน Excel รุ่นต่อไปนี้

Excel 95 - Excel 2003

Excel 97 - Excel 2003

Excel 2000 - Excel 2003

ใครบางคนส่งแฟ้ม Excel 2003 ให้คุณ ซึ่งคุณเปิดใน Excel 2007 เมื่อคุณทำงานกับแฟ้มใน 2007 เสร็จแล้ว แฟ้มจะถูกบันทึกเป็น Excel 2007 โดยอัตโนมัติ นอกจากคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเลือก

จริง

เท็จ

หน้า 24 จาก 25ย้อนกลับถัดไป