ข้ามไปยังผลลัพธ์การค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ของ Office.com
การจัดระเบียบภาพนิ่งของคุณเป็นส่วนต่างๆ
บทความ ในบทความนี้ ภาพรวมของส่วนต่างๆ การเพิ่มและตั้งชื่อส่วน การเปลี่ยนชื่อส่วน การย้ายส่วนขึ้นหรือลงในรายการของภาพนิ่ง การเอาส่วนออก ภาพรวมของส่วนต่างๆ คุณเคยประสบปั...
PowerPoint 2010
การใช้การวางแนวภาพนิ่งในแนวตั้งและแนวนอนในงานนำเสนอเดียวกัน
บทความ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Microsoft PowerPoint 2010 เค้าโครงภาพนิ่งจะถูกตั้งค่าเป็นการวางแนวในแนวนอน  การวางแนวหน้ากระดาษในแนวตั้ง  การวางแนวหน้ากระดาษในแนวนอน เมื่อต...
PowerPoint 2010
การนำรูปภาพ สี หรือลายน้ำพื้นหลังไปใช้กับภาพนิ่งของคุณ
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด ในบทความนี้ ภาพรวมของพื้นหลังและลายน้ำ การใช้รูปภาพเป็นพื้นหลังภาพนิ่ง การใช้สีเป็นพื้นหลังภาพนิ่ง การใช้รูปภาพเป็นลายน้ำ การใช้กล่องข้อ...
PowerPoint 2010
การเปลี่ยนลำดับของภาพนิ่ง
บทความ เมื่อคุณสร้างงานนำเสนอ คุณอาจต้องการเปลี่ยนลำดับของภาพนิ่ง ในบานหน้าต่างที่มีแท็บ เค้าร่าง และแท็บ ภาพนิ่ง ให้คลิกแท็บ ภาพนิ่ง บนแท็บ ภาพนิ่ง ให้เลือกรูปขนาดย่อ...
PowerPoint 2010
การเปลี่ยนแปลงลำดับของวัตถุ พื้นที่ที่สำรองไว้ หรือรูปร่างที่เรียงซ้อนกันที่จะปรากฏบนภาพนิ่ง
บทความ คุณสามารถเรียงซ้อนรายการต่างๆ เช่น วัตถุ พื้นที่ที่สำรองไว้ หรือรูปร่าง (และแม้แต่วัตถุที่จัดกลุ่ม) เพื่อให้รายการหนึ่งปรากฏอยู่หน้าอีกรายการหนึ่ง คุณสามารถเปล...
PowerPoint 2010
การเลือกคอมโพเนนต์ของภาพนิ่งแต่ละตัวที่วางซ้อนกันอยู่
บทความ เมื่อวัตถุบนภาพนิ่งวางซ้อนทับกัน การเลือกแต่ละวัตถุจะทำได้ยาก ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเลือกวัตถุหนึ่งเพื่อนำลักษณะที่กำหนดเองไปใช้ แต่วัตถุนั้นถูกฝังอยู่ภายใต...
PowerPoint 2010
การสร้างเค้าโครงภาพนิ่งที่ตรงตามความต้องการของคุณ
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด ถ้าคุณไม่พบ เค้าโครง (เค้าโครง: การจัดเรียงองค์ประกอบบนภาพนิ่ง เช่น ชื่อเรื่องและชื่อเรื่องย่อยของข้อความ รายการ รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ รู...
PowerPoint 2010
การเปลี่ยนแปลงหรือการลบพื้นที่ที่สำรองไว้
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด คุณสามารถเปลี่ยน พื้นที่ที่สำรองไว้ (ตัวยึด: กล่องที่มีขอบประจุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเค้าโครงภาพนิ่งเกือบทั้งหมด กล่องเหล่านี้จะยึดตำแหน...
PowerPoint 2010
การเปลี่ยนหรือลบข้อมูลหัวกระดาษและท้ายกระดาษในงานนำเสนอ
บทความ คุณต้องการทำสิ่งใด เปลี่ยนข้อมูลหัวกระดาษและท้ายกระดาษบนภาพนิ่งของคุณ เปลี่ยนข้อมูลหัวกระดาษและท้ายกระดาษบนบันทึกย่อและเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ ลบข้อมูลหัวกระ...
PowerPoint 2010
การเปลี่ยนชื่อเค้าโครง
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด เมื่อคุณเพิ่ม พื้นที่ที่สำรองไว้ (ตัวยึด: กล่องที่มีเส้นขอบแบบเส้นจุดหรือเส้นประซึ่งเป็นส่วนของเค้าโครงภาพนิ่งโดยส่วนใหญ่ กล่องเหล่านี้จ...
PowerPoint 2010
การนำเค้าโครงไปใช้กับภาพนิ่ง
บทความ หมายเหตุ    ถ้าคุณนำเค้าโครงภาพนิ่งไปใช้กับภาพนิ่งหนึ่งหรือหลายภาพในงานนำเสนอของคุณ จากนั้นได้ย้อนกลับไปแก้ไขเค้าโครงนั้นด้วยการเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้หรือข้อคว...
PowerPoint 2010
การเพิ่มตัวแทนเนื้อหาอย่างน้อยหนึ่งตัวลงในเค้าโครง
บทความ ตัวแทนเนื้อหาคือกล่องที่มีเส้นขอบแบบจุดที่มีเนื้อหาและอยู่ภายในเค้าโครงภาพนิ่ง เค้าโครงภาพนิ่งที่มีอยู่แล้วภายในทั้งหมดจะมีตัวแทนเนื้อหาอยู่แล้ว ยกเว้นเค้าโครง ...
PowerPoint 2010
การเพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ
บทความ หมายเหตุ    เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขภาพนิ่ง หมายเลขหน้า หรือวันที่และเวลาลงในภาพนิ่งของคุณ ให้ดู การเพิ่มหมายเลขภาพนิ่งหรือหมายเลขหน้าหรือวันที่และเวลา คุณสามาร...
PowerPoint 2010
การแก้ไขและนำเค้าโครงภาพนิ่งไปใช้ใหม่
บทความ เมื่อต้องการแก้ไขเค้าโครง ให้ทำดังต่อไปนี้ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้คลิก ต้นแบบภาพนิ่ง ในบานหน้าต่างที่มีต้นแบบและเค้าโครงภาพนิ่ง ให้คลิกเค้าโครงที...
PowerPoint 2010
การปรับขนาดหรือย้ายส่วนหัวหรือส่วนท้าย
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด คุณสามารถเปลี่ยนแปลง ตัวแทน (ตัวยึด: กล่องที่มีขอบประจุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเค้าโครงภาพนิ่งเกือบทั้งหมด กล่องเหล่านี้จะยึดตำแหน่งสำหรับ...
PowerPoint 2010
เค้าโครงภาพนิ่งคืออะไร
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด ในบทความนี้ ภาพรวมของเค้าโครงภาพนิ่ง การใช้เค้าโครงมาตรฐาน การสร้างเค้าโครงแบบกำหนดเอง การเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเค้าโครงภา...
PowerPoint 2010
การใช้สไลด์แนวตั้งและแนวนอนสลับกันในงานนำเสนอเดียวกัน
บทความ คุณไม่สามารถใช้ทั้งสไลด์แนวนอนและแนวตั้งรวมกันในงานนำเสนอเดียวได้ แต่นี่คือลูกเล่นในการทำให้ดูเหมือนว่าคุณทำได้
PowerPoint 2013
เพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษในเอกสารประกอบคำบรรยายหรือหน้าบันทึกย่อของคุณ
บทความ เพิ่มข้อมูลที่ด้านบน (หัวกระดาษ) หรือด้านล่าง (ท้ายกระดาษ) ของหน้าบันทึกย่อหรือเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ
PowerPoint 2013
จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น
บทความ การจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่นช่วยให้คุณหมุน พลิก ปรับขนาด หรือจัดเรียงสิ่งเหล่านั้นได้พร้อมกัน ราวกับว่าเป็นรูปร่างหรือวัตถุเดียว
Excel 2013, PowerPoint 2013...
การคัดลอกและวางสไลด์
บทความ คัดลอกสไลด์จากงานนำเสนออื่นเพื่อนำเนื้อหาหรือสไตล์การออกแบบที่คุณต้องการมาใช้อีกครั้ง
PowerPoint 2013
การเปลี่ยนฟอนต์ในส่วนท้ายบนสไลด์
บทความ การเปลี่ยนสไตล์ของข้อความในส่วนท้าย
PowerPoint 2013
การเปลี่ยนหมายเลขสไลด์เริ่มต้น
บทความ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขสไลด์ที่ปรากฏบนสไลด์แรกในงานนำเสนอของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใส่หมายเลขลงบนสไลด์เพียงหนึ่งภาพ หรือลงบนสไลด์ทุกภ...
PowerPoint 2013
การซ่อนหรือแสดงสไลด์
บทความ คุณมีสไลด์ที่มีรายละเอียดในระดับต่างๆ สำหรับผู้ชมในกลุ่มที่ต่างกันหรือไม่ คุณสามารถซ่อนสไลด์เหล่านี้เพื่อไม่ให้แสดงอยู่ในงานนำเสนอหลักของคุณ แต่ยังสามารถเข้าถึง...
PowerPoint 2013
การทำซ้ำสไลด์ภายในงานนำเสนอ
บทความ คุณต้องการเพิ่มสไลด์ที่มีเนื้อหาจากสไลด์ที่มีอยู่แล้วในงานนำเสนอของคุณใช่หรือไม่ วิธีการทำซ้ำสไลด์ของคุณ
PowerPoint 2013
การแสดงข้อมูลท้ายกระดาษบนสไลด์
บทความ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ การเพิ่มข้อมูลที่ด้านล่างของสไลด์
PowerPoint 2013
ย้อนกลับ12ถัดไป
ไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหาอยู่ใช่ไหมค้นหาทั้งหมดใน Office.com