ข้ามไปยังผลลัพธ์การค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ของ Office.com
การประมวลผล SQL บนเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบพาส-ทรู
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด คุณสามารถใช้ Microsoft Office Access 2007 เป็นเครื่องมือสร้างและปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล ตลอดจนทำงานกับข้อมูล และคุณยังสามารถใช้ Office Acce...
Access 2007
บทนำในการใช้แบบสอบถาม
บทความ เมื่อคุณต้องการตรวจทาน เพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลจากฐานข้อมูล คุณสามารถใช้แบบสอบถาม เมื่อใช้แบบสอบถาม คุณจะสามารถตอบคำถามที่เจาะจงเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ ซึ่ง...
Access 2007
การใช้เขตข้อมูลที่มีหลายค่าในแบบสอบถาม
บทความ ใน Microsoft Office Access 2007 คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลที่เก็บค่าหลายค่าได้ เช่น รายการของคนที่คุณได้มอบหมายประเด็นให้ เขตข้อมูลที่มีหลายค่านั้นเหมาะสมสำหรับบาง...
Access 2007
การจัดทำข้อมูลสรุปเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านโดยใช้แบบสอบถามแบบตาราง
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด เมื่อคุณต้องการจัดโครงสร้างข้อมูลสรุปใหม่เพื่อให้อ่านและเข้าใจง่ายขึ้น ให้ใช้แบบสอบถามแบบตาราง แบบสอบถามแบบตารางจะคำนวณผลรวม ค่าเฉลี่ย ห...
Access 2007
การเรียกใช้แบบสอบถาม
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด แบบสอบถามเป็นชุดคำสั่งที่คุณสามารถใช้เพื่อทำงานกับข้อมูล คุณจะต้องเรียกใช้แบบสอบถามเพื่อดำเนินการตามคำสั่งเหล่านี้ นอกเหนือจากการส่งกลับ...
Access 2007
การแก้ไขข้อมูลในแบบสอบถาม
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด คุณอาจพบสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางต้นแบบได้ เนื่องจาก มุมมองแผ่นข้อมูล (มุมมองแผ่นข้อมูล: มุมมองที่แสดงข้อมูลจากตา...
Access 2007
เปรียบเทียบสองตารางและค้นหาเฉพาะข้อมูลที่ตรงกัน
บทความ บางครั้ง คุณอาจต้องการตรวจทานระเบียนจากตารางหนึ่งต่อเมื่อมีระเบียนที่ตรงกันในอีกตารางซึ่งมีเขตข้อมูลที่มีข้อมูลตรงกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการตรวจทานระเบียนพน...
Access 2007
เปรียบเทียบสองตารางและค้นหาระเบียนที่ไม่มีข้อมูลตรงกัน
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด บางครั้งคุณอาจต้องการเปรียบเทียบสองตาราง และค้นหาระเบียนในตารางหนึ่งซึ่งไม่มีระเบียนที่ตรงกันในอีกตาราง วิธีที่ง่ายที่สุดในการค้นหาระเบี...
Access 2007
การค้นหาระเบียนที่มีค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดในกลุ่มหรือเขตข้อมูล
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด บทความนี้จะอธิบายวิธีใช้แบบสอบถามแบบใช้หาค่าสูงสุดเพื่อค้นหาค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดในชุดระเบียน คุณใช้แบบสอบถามแบบใช้หาค่าสูงสุดเพื่อตอบค...
Access 2007
การใช้แบบสอบถามเพื่อลบระเบียนอย่างน้อยหนึ่งระเบียนออกจากฐานข้อมูล
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด บทความนี้จะอธิบายวิธีลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูล Microsoft Office Access 2007 โดยใช้แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูลและแบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูล ...
Access 2007
ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า "ไม่สามารถลบออกจากตารางที่ระบุได้"
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด เมื่อคุณเรียกใช้ แบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูล (แบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูล: แบบสอบถาม (คำสั่ง SQL) ที่เอาแถวที่ตรงกับเงื่อนไขที่คุณระบุออกจากตารา...
Access 2007
การใช้แบบสอบถามเป็นแหล่งระเบียนสำหรับฟอร์มหรือรายงาน
บทความ คุณสามารถใช้แบบสอบถามเพื่อจัดหาข้อมูลให้กับฟอร์มหรือรายงาน คุณสามารถทำเช่นนี้ได้โดยใช้ตัวช่วยสร้าง หรือคุณอาจทำสิ่งนี้ด้วยตนเองโดยการตั้งค่าคุณสมบัติ แหล่...
Access 2007
การค้นหา ซ่อน หรือกำจัดข้อมูลที่ซ้ำกัน
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด บทความนี้จะอธิบายวิธีค้นหาและซ่อนหรือกำจัดข้อมูลที่ซ้ำกันโดยใช้ Microsoft Office Access 2007 ตามกฏแล้ว คุณควรลบค่าที่ซ้ำกันทุกครั้งที่เป...
Access 2007
การสร้างแบบสอบถามแบบใช้สร้างตาราง
บทความ ข้อมูลในบทความนี้จะอธิบายวิธีสร้างและเรียกใช้แบบสอบถามแบบใช้สร้างตาราง คุณใช้แบบสอบถามแบบใช้สร้างตารางเมื่อคุณต้องการคัดลอกข้อมูลในตารางหรือเก็บข้อมูลถาวร ถ้าคุ...
Access 2007
การค้นหาระเบียนที่มีวันที่ล่าสุดหรือวันที่เก่าที่สุด
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีใช้แบบสอบถามแบบใช้ค่าสูงสุด เพื่อค้นหาวันที่ล่าสุดหรือวันที่เก่าที่สุดในชุดระเบียน คุณสามารถใช้ข้อมูลที่แบบสอบถา...
Access 2007
รวมผลลัพธ์ของแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูลหลายรายการโดยใช้แบบสอบถามแบบร่วม
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด เมื่อคุณต้องการตรวจทานข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูล ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันหลายรายการเป็นชุดรวมกัน คุณสามารถใช้แบบสอบ...
Access 2007
การรวมตารางและแบบสอบถาม
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด เมื่อคุณรวมตารางหลายตารางไว้ในแบบสอบถามหนึ่ง คุณสามารถใช้การรวมเพื่อช่วยให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการได้ การรวมจะช่วยให้แบบสอบถามส่งกลับเฉพาะร...
Access 2007
การสร้างแบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูล
บทความ บทความนี้จะอธิบายวิธีสร้างและเรียกใช้แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูล คุณสามารถใช้แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูลได้เมื่อคุณต้องการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มี...
Access 2007
การสร้างแบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูล
บทความ บทความนี้จะอธิบายวิธีการสร้างและเรียกใช้แบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูล คุณใช้แบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูลเมื่อคุณต้องการเพิ่มแถวของข้อมูลใหม่ลงในตารางที่มีอยู่ ถ้าคุณต้...
Access 2007
การสร้างหรือการปรับเปลี่ยนตารางหรือดัชนีโดยใช้แบบสอบถามแบบสร้างข้อกำหนดข้อมูล
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด ใน Microsoft Office Access 2007 คุณสามารถสร้างและปรับเปลี่ยนตาราง ข้อจำกัด (ข้อจำกัด: ข้อจำกัดที่วางบนค่าที่สามารถป้อนเข้าไปในคอลัมน์หรื...
Access 2007
ตัวอย่างของเกณฑ์แบบสอบถาม
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด เกณฑ์แบบสอบถามเป็นกฎที่ระบุระเบียนที่คุณต้องการรวมไว้ในผลลัพธ์แบบสอบถาม แบบสอบถามทั้งหมดไม่ต้องมีเกณฑ์เสมอไป แต่ถ้าคุณ ไม่ สนใจที่จะดูระ...
Access 2007
การสรุปข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
บทความ เรียนรู้วิธีการใช้ฟังก์ชันการรวมใน Access เพื่อสรุปข้อมูลในชุดผลลัพธ์แบบสอบถาม
Access 2007
ซ้อนแบบสอบถามภายในแบบสอบถามอื่นหรือในนิพจน์โดยใช้แบบสอบถามย่อย
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด บางครั้งคุณอาจต้องการใช้ผลลัพธ์ของแบบสอบถามเป็นเขตข้อมูลในแบบสอบถามอื่น หรือเป็นเกณฑ์สำหรับเขตข้อมูลแบบสอบถาม ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้...
Access 2007
การนับจำนวนข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
บทความ บทความนี้อธิบายถึงวิธีการนับจำนวนข้อมูลที่ส่งกลับจากแบบสอบถาม ตัวอย่างเช่น บนฟอร์มหรือรายงาน คุณสามารถนับจำนวนรายการในเขตข้อมูลตารางได้อย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลตา...
Access 2007
การใช้พารามิเตอร์ในแบบสอบถามและรายงาน
บทความ แบบสอบถามมีประโยชน์สำหรับการทำงานกับเขตข้อมูลเหล่านั้นซึ่งเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่จากตาราง เมื่อคุณต้องการจำกัดข้อมูลที่คุณทำงานด้วยต่อไป ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าที่...
Access 2007
ไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหาอยู่ใช่ไหมค้นหาทั้งหมดใน Office.com