รูปแบบตัวเลขที่พร้อมใช้งาน

เมื่อนำรูปแบบตัวเลขแบบต่างๆ ไปใช้ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของตัวเลขได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่าของตัวเลขนั้น รูปแบบของตัวเลขจะไม่มีผลต่อค่าในเซลล์ตามจริงที่ Excel ใช้ในการคำนวณ ค่าตามจริงจะแสดงอยู่ใน แถบสูตร (แถบสูตร: แถบที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าต่าง Excel ที่คุณใช้ป้อนหรือแก้ไขค่าหรือสูตรที่อยู่ในเซลล์หรือในแผนภูมิ โดยแถบสูตรจะแสดงค่าคงที่หรือสูตรที่เก็บอยู่ในเซลล์ที่ใช้งานอยู่ด้วย)


แถบสูตรและเซลล์ที่เกี่ยวข้อง

แถบสูตรและเซลล์ที่เกี่ยวข้อง

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลสรุปรูปแบบตัวเลขที่พร้อมใช้งานบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข เมื่อต้องการดูรูปแบบตัวเลขที่พร้อมใช้งานทั้งหมด ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบถัดจาก ตัวเลข

ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ในกลุ่ม ตัวเลข

รูปแบบ คำอธิบาย
ทั่วไป รูปแบบตัวเลขเริ่มต้นที่ Excel นำไปใช้เมื่อคุณพิมพ์ตัวเลข โดยส่วนใหญ่แล้ว ตัวเลขที่จัดรูปแบบตามรูปแบบ ทั่วไป จะแสดงเหมือนกับที่คุณพิมพ์ อย่างไรก็ตาม ถ้าเซลล์นั้นไม่กว้างพอที่จะแสดงตัวเลขทั้งหมด รูปแบบ ทั่วไป จะปัดเศษตัวเลขที่มีทศนิยม นอกจากนี้ รูปแบบตัวเลข ทั่วไป จะใช้สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (เอ็กซ์โพเนนเชียล) สำหรับตัวเลขที่มีค่ามากๆ (ตัวเลข 12 หลักขึ้นไป)
ตัวเลข ใช้สำหรับการแสดงตัวเลขโดยทั่วไป คุณสามารถระบุจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการใช้ ระบุว่าคุณต้องการใช้ตัวคั่นหลักพันหรือไม่ และระบุวิธีที่คุณต้องการใช้แสดงค่าลบได้
เครื่องหมายสกุลเงิน ใช้สำหรับค่าทางการเงินทั่วไป และแสดงสัญลักษณ์สกุลเงินเริ่มต้นพร้อมกับตัวเลข คุณสามารถระบุจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการใช้ ระบุว่าคุณต้องการใช้ตัวคั่นหลักพันหรือไม่ และระบุวิธีที่คุณต้องการใช้แสดงค่าลบได้
บัญชี ใช้กับค่าทางการเงินด้วย แต่จะจัดแนวสัญลักษณ์สกุลเงินและจุดทศนิยมของตัวเลขในคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์
วันที่ แสดงเลขลำดับของวันที่และเวลาเป็นค่าวันที่ ตามชนิดและตำแหน่งที่ตั้ง (สถานที่) ที่คุณระบุ รูปแบบวันที่ที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าวันที่และเวลาของภูมิภาคที่ระบุไว้ในแผงควบคุม รูปแบบที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจันจะไม่ได้รับผลกระทบจากการตั้งค่าในแผงควบคุม
เวลา แสดงเลขลำดับของวันที่และเวลาเป็นค่าเวลา ตามชนิดและตำแหน่งที่ตั้ง (สถานที่) ที่คุณระบุ รูปแบบเวลาที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าวันที่และเวลาของภูมิภาคที่ระบุอยู่ในแผงควบคุม รูปแบบที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจันจะไม่ได้รับผลกระทบจากการตั้งค่าในแผงควบคุม
เปอร์เซ็นต์ จะคูณค่าในเซลล์ด้วย 100 แล้วแสดงผลลัพธ์ที่มีสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ (%) คุณสามารถระบุจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการใช้ได้
เศษส่วน แสดงตัวเลขเป็นเศษส่วนตามชนิดของเศษส่วนที่คุณระบุ
เชิงวิทยาศาสตร์ แสดงตัวเลขแบบตัวย่อเอ็กซ์โพเนนเชียล โดยแทนที่ส่วนหนึ่งของตัวเลขด้วย E+nโดยที่ E (ซึ่งย่อมาจาก Exponent หรือเลขชี้กำลัง) จะคูณตัวเลขที่นำหน้าด้วย 10 ยกกำลัง n ตัวอย่างเช่น รูปแบบ เชิงวิทยาศาสตร์ ที่มีทศนิยมสองตำแหน่งจะแสดง 12345678901 เป็น 1.23E+10 ซึ่งเท่ากับ 1.23 คูณ 10 ยกกำลัง 10 คุณสามารถระบุจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการใช้ได้
ข้อความ จะถือว่าเนื้อหาในเซลล์เป็นข้อความ และแสดงเนื้อหาดังกล่าวเหมือนกับที่คุณพิมพ์รวมถึงเมื่อคุณพิมพ์ตัวเลขด้วย
พิเศษ แสดงตัวเลขเป็นรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขประกันสังคม
กำหนดเอง คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนสำเนาของรหัสรูปแบบตัวเลขที่มีอยู่ได้ ให้ใช้รูปแบบนี้เพื่อสร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองที่จะถูกเพิ่มลงในรายการรหัสรูปแบบตัวเลข คุณสามารถเพิ่มรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองได้ตั้งแต่ 200 ถึง 250 รูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นภาษาของ Excel ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2010