การแทรกรูปภาพหรือภาพตัดปะ

คุณสามารถแทรกหรือคัดลอกรูปภาพและภาพตัดปะจากแหล่งต่างๆ ลงในเอกสารได้ รวมทั้งดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่ให้บริการภาพตัดปะ คัดลอกจากเว็บเพจ หรือแทรกจากโฟลเดอร์ที่คุณบันทึกรูปภาพไว้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของรูปภาพหรือภาพตัดปะที่ปรากฏกับข้อความในเอกสารได้โดยใช้คำสั่ง ตำแหน่ง และ ตัดข้อความ

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการแทรกรูปภาพจากสแกนเนอร์หรือกล้องของคุณ ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมกับสแกนเนอร์หรือกล้องเพื่อถ่ายโอนรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นให้บันทึกรูปภาพ แล้วแทรกรูปภาพโดยทำตามคำแนะนำสำหรับ แทรกรูปภาพจากแฟ้ม

คุณต้องการทำสิ่งใด


แทรกภาพตัดปะ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก ภาพตัดปะ

Ribbon ของ Office 2010

 หมายเหตุ   คำสั่งที่แสดงบางคำสั่งจะไม่สามารถใช้ได้ใน Word Starter

 1. ในบานหน้าต่างงาน ภาพตัดปะ ในกล่องข้อความ ค้นหา ให้พิมพ์คำหรือวลีซึ่งบรรยายถึงภาพตัดปะที่คุณต้องการ หรือพิมพ์ชื่อแฟ้มของภาพตัดปะเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
 2. เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนการค้นหาของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการขยายการค้นหาเพื่อครอบคลุมภาพตัดปะบนเว็บ ให้คลิกกล่องกาเครื่องหมาย รวมเนื้อหา Office.com
  • เมื่อต้องการจำกัดผลลัพธ์การค้นหาไปที่สื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้คลิกลูกศรในกล่อง ผลลัพธ์ควรเป็น แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ติดกับ ภาพประกอบ รูปถ่าย วิดีโอ หรือ เสียง
 3. คลิก ไป
 4. ในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิกที่ภาพตัดปะเพื่อทำการแทรก

เมื่อต้องการปรับขนาดภาพตัดปะ ให้เลือกภาพตัดปะที่คุณได้แทรกไว้ในเอกสาร เมื่อต้องการเพิ่มหรือลดขนาดในทิศทางใดทิศทางหนึ่งหรือหลายทิศทาง ให้ลากที่จับสำหรับปรับขนาดออกจากหรือเข้าหาศูนย์กลาง ในขณะที่คุณทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการรักษากึ่งกลางของวัตถุไว้ในตำแหน่งเดิม ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณลากที่จับสำหรับปรับขนาด
 • เมื่อต้องการรักษาสัดส่วนเดิมของวัตถุไว้ ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลากที่จับสำหรับปรับขนาด
 • เมื่อต้องการรักษาทั้งสัดส่วนของวัตถุ และรักษากึ่งกลางของวัตถุไว้ที่ตำแหน่งเดิม ให้กดทั้ง CTRL และ SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลากที่จับสำหรับปรับขนาด

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แทรกรูปภาพจากเว็บเพจ

 1. เปิดเอกสาร
 2. ลากรูปภาพที่คุณต้องการจากเว็บเพจลงในเอกสาร Word

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพที่คุณเลือกไม่ได้เป็นการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่น ถ้าคุณลากรูปภาพที่ถูกเชื่อมโยงไว้ สิ่งที่จะแทรกในเอกสารของคุณจะเป็นการเชื่อมโยง แทนที่จะเป็นภาพ

การแทรกรูปภาพที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติจากเว็บเพจ

 1. เปิดเอกสาร Word
 2. บนเว็บเพจ ให้คลิกขวาที่รูปภาพที่คุณต้องการ จากนั้นให้คลิก คัดลอก
 3. ในเอกสาร Word ให้คลิกขวาที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ จากนั้นให้คลิก วาง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แทรกรูปภาพจากแฟ้ม

เมื่อต้องการแทรกรูปภาพจากสแกนเนอร์หรือกล้องของคุณ ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมกับสแกนเนอร์หรือกล้องเพื่อถ่ายโอนรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นให้บันทึกรูปภาพ แล้วแทรกรูปภาพโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพในเอกสารของคุณ
 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปภาพ

Ribbon ของ Office 2010

 หมายเหตุ   คำสั่งที่แสดงบางคำสั่งจะไม่สามารถใช้ได้ใน Word Starter

 1. ระบุตำแหน่งรูปภาพที่คุณต้องการแทรก ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีแฟ้มรูปภาพอยู่ใน เอกสารของฉัน
 2. คลิกสองครั้งที่รูปภาพที่คุณต้องการแทรก

 หมายเหตุ   โดยค่าเริ่มต้น Microsoft Word จะฝัง (ฝัง: การแทรกข้อมูลที่สร้างในโปรแกรมหนึ่ง เช่น แผนภูมิ หรือสมการ ลงไปในโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่ง หลังจากที่ฝังวัตถุ ข้อมูลจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับวัตถุจะมีผลต่อเอกสารนั้นด้วย)รูปภาพลงในเอกสาร คุณสามารถลดขนาดของแฟ้มโดยใช้การเชื่อมโยง (การเชื่อมโยง: ใช้เพื่อแทรกสำเนาของข้อมูลที่สร้างในโปรแกรมหนึ่งลงในเอกสารของ Microsoft Word ในขณะที่ยังคงรักษาความเชื่อมโยงระหว่างแฟ้มทั้งสองเอาไว้ เมื่อข้อมูลในแฟ้มแหล่งข้อมูลเกิดการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลต่อเอกสารปลายทางด้วย)ไปยังรูปภาพ ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก แทรก แล้วคลิก เชื่อมโยงไปยังแฟ้ม

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดรูปภาพ ให้เลือกรูปภาพที่คุณได้แทรกไว้ในเอกสาร เมื่อต้องการเพิ่มหรือลดขนาดในทิศทางใดทิศทางหนึ่งหรือหลายทิศทาง ให้ลากที่จับสำหรับปรับขนาดออกจากหรือเข้าหาศูนย์กลาง ในขณะที่คุณทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการรักษากึ่งกลางของวัตถุไว้ที่ตำแหน่งเดิม ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณลากที่จับสำหรับปรับขนาด
 • เมื่อต้องการรักษาสัดส่วนเดิมของวัตถุไว้ ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลากที่จับสำหรับปรับขนาด
 • เมื่อต้องการรักษาทั้งสัดส่วนของวัตถุ และรักษากึ่งกลางของวัตถุไว้ที่ตำแหน่งเดิม ให้กดทั้ง CTRL และ SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลากที่จับสำหรับปรับขนาด

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ทำให้รูปภาพอยู่ติดกับข้อความที่สัมพันธ์กับรูปภาพเสมอ หรือทำให้รูปภาพอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งในหน้านั้นเท่านั้น

รูปภาพแบบอินไลน์จะรักษาตำแหน่งของตัวเองให้สัมพันธ์กับส่วนของข้อความ ซึ่งโดยค่าเริ่มต้นใน Word รูปภาพจะถูกแทรกเป็นรูปภาพแบบอินไลน์

รูปภาพลอยจะรักษาตำแหน่งของตัวเองให้สัมพันธ์กับหน้ากระดาษ และลอยอยู่ในตำแหน่งนั้นโดยมีข้อความจัดเรียงอยู่รอบๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณวางรูปภาพไว้ที่ครึ่งล่างด้านซ้ายของหน้า จากนั้นคุณได้เพิ่มย่อหน้าสองย่อหน้าที่ด้านบนของหน้า รูปภาพจะยังคงอยู่ที่ครึ่งล่างด้านซ้ายของหน้านั้นเหมือนเช่นเดิม

เพื่อให้แน่ใจว่ารูปภาพจะติดอยู่กับข้อความที่อ้างอิงถึงรูปนั้นเสมอ ตัวอย่างเช่น คำบรรยายเกี่ยวกับภาพข้างบน ให้วางตำแหน่งรูปภาพให้เป็นรูปภาพแบบอินไลน์ ถ้าคุณเพิ่มย่อหน้าอีกสองย่อหน้าเหนือคำบรรยายนั้น รูปภาพจะเลื่อนตำแหน่งลงไปพร้อมกับคำบรรยาย

 1. ถ้ารูปภาพไม่ได้อยู่บนพื้นที่วาดรูป (พื้นที่วาดรูป: พื้นที่ที่คุณสามารถเขียนรูปร่างต่างๆ เนื่องจากรูปร่างบรรจุอยู่ในพื้นที่วาดรูป ดังนั้นรูปร่างเหล่านี้จะสามารถเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนขนาดพร้อมกันได้) ให้เลือกที่รูปภาพ ถ้ารูปภาพอยู่บนพื้นที่วาดรูป ให้เลือกที่พื้นที่วาดรูป
 2. ใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง คลิก ตำแหน่ง

รูป Ribbon

ถ้าคุณไม่เห็น ตำแหน่ง ให้คลิก จัดเรียง จากนั้นให้คลิก ตำแหน่ง

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

รักษาตำแหน่งรูปภาพพร้อมกับคำบรรยายภาพหรือกล่องข้อความ

รูปภาพแบบอินไลน์จะรักษาตำแหน่งของตัวเองให้สัมพันธ์กับส่วนของข้อความ ซึ่งโดยค่าเริ่มต้นใน Word รูปภาพจะถูกแทรกเป็นรูปภาพแบบอินไลน์ เพื่อให้แน่ใจว่ารูปภาพจะติดอยู่กับข้อความที่อ้างอิงถึงรูปนั้นเสมอ ตัวอย่างเช่น คำบรรยายเกี่ยวกับภาพข้างบน ให้วางตำแหน่งรูปภาพให้เป็นรูปภาพแบบอินไลน์ ถ้าคุณเพิ่มย่อหน้าอีกสองย่อหน้าเหนือคำบรรยายนั้น รูปภาพจะเลื่อนตำแหน่งลงไปพร้อมกับคำบรรยาย

รูปภาพลอยจะรักษาตำแหน่งของตัวเองให้สัมพันธ์กับหน้ากระดาษ และลอยอยู่ในตำแหน่งนั้นโดยมีข้อความจัดเรียงอยู่รอบๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณวางรูปภาพไว้ที่ครึ่งล่างด้านซ้ายของหน้า จากนั้นคุณได้เพิ่มย่อหน้าสองย่อหน้าที่ด้านบนของหน้า รูปภาพจะยังคงอยู่ที่ครึ่งล่างด้านซ้ายของหน้านั้นเหมือนเช่นเดิม

 หมายเหตุ   เมื่อต้องการรักษาตำแหน่งของคำบรรยายภาพหรือกล่องข้อความให้ติดอยู่กับรูปภาพเสมอ คุณต้องทำให้รูปภาพและกล่องข้อความหรือรูปร่างเป็นแบบลอย แล้วจัดกลุ่มรูปภาพไว้กับคำบรรยายภาพหรือรูปร่างอื่น

 1. ถ้ารูปภาพไม่ได้อยู่บนพื้นที่วาดรูป (พื้นที่วาดรูป: พื้นที่ที่คุณสามารถเขียนรูปร่างต่างๆ เนื่องจากรูปร่างบรรจุอยู่ในพื้นที่วาดรูป ดังนั้นรูปร่างเหล่านี้จะสามารถเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนขนาดพร้อมกันได้) ให้เลือกที่รูปภาพ ถ้ารูปภาพอยู่บนพื้นที่วาดรูป ให้เลือกที่พื้นที่วาดรูป
 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก ตำแหน่ง

รูป Ribbon

ถ้าคุณไม่เห็น ตำแหน่ง ให้คลิก จัดเรียง แล้วคลิก ตำแหน่ง

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปภาพแบบอินไลน์ (วัตถุอินไลน์: กราฟิกหรือวัตถุอื่นๆ ที่ได้รับการจัดตำแหน่งลงในข้อความของเอกสาร Microsoft Word ที่จุดแทรกโดยตรง)ไปเป็นรูปภาพลอย (วัตถุลอย: กราฟิกหรือวัตถุอื่นๆ ที่ถูกแทรกเลเยอร์รูปวาดเพื่อให้คุณสามารถจัดตำแหน่งของวัตถุได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตำแหน่งบนหน้า ด้านหน้าหรือด้านหลังข้อความและวัตถุอื่นๆ) ให้เลือกตัวเลือกตำแหน่งหน้ากระดาษ โดยมีการตัดข้อความ ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น ชิด
 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก กล่องข้อความ แล้วคลิก วาดกล่องข้อความ
 3. คลิกที่ตำแหน่งของป้ายคำอธิบายสำหรับภาพที่คุณต้องการ แล้ววาดกล่องข้อความตามขนาดที่ต้องการ
 4. พิมพ์คำอธิบายลงในกล่องข้อความ
 5. เลือกกล่องข้อความ
 6. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก ตำแหน่ง

รูป Ribbon

ถ้าคุณไม่เห็น ตำแหน่ง ให้คลิก จัดเรียง แล้วคลิก ตำแหน่ง

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนกล่องข้อความแบบอินไลน์ (วัตถุอินไลน์: กราฟิกหรือวัตถุอื่นๆ ที่ได้รับการจัดตำแหน่งลงในข้อความของเอกสาร Microsoft Word ที่จุดแทรกโดยตรง)ไปเป็นกล่องข้อความลอย (วัตถุลอย: กราฟิกหรือวัตถุอื่นๆ ที่ถูกแทรกเลเยอร์รูปวาดเพื่อให้คุณสามารถจัดตำแหน่งของวัตถุได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตำแหน่งบนหน้า ด้านหน้าหรือด้านหลังข้อความและวัตถุอื่นๆ) ให้เลือกตัวเลือกตำแหน่งหน้ากระดาษ โดยมีการตัดข้อความ ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น ชิด
 2. เลือกรูปภาพและป้ายคำอธิบาย จากนั้นบนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก กลุ่ม

ถ้าคุณต้องการย้ายกลุ่มที่คุณสร้างไปพร้อมกับข้อความ ให้เลือกกลุ่มนั้น จากนั้นบนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก ตัดข้อความ แล้วคลิกติดไปกับข้อความ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Word 2010