เซิร์ฟเวอร์Exchange Server 2010


บรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้นพร้อมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายในการปรับใช้ การบริหาร และ
การบังคับใช้


เรียนรู้เพิ่มเติม > (ภาษาอังกฤษ)
Project Server 2010


รับข้อมูลที่คุณต้องใช้ในการวิเคราะห์และรายงาน เพิ่มความสะดวกในการจัดการ
ย่นระยะเวลาในการส่งผลิตภัณฑ์สู่ตลาด และปรับปรุงคุณภาพ


เรียนรู้เพิ่มเติม > (ภาษาอังกฤษ)SharePoint Server 2010

เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุนด้วยโครงสร้างพื้นฐานร่วม และตอบสนองความต้องการทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว


เรียนรู้เพิ่มเติม > (ภาษาอังกฤษ)
Office Communications Server 2007 R2

ใช้ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร รวมถึงข้อมูลสถานะ
การรับส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที การประชุม และ Enterprise Voice


เรียนรู้เพิ่มเติม > (ภาษาอังกฤษ)