หน้า 22 จาก 27ย้อนกลับถัดไป

สร้างงานนำเสนอแรกของคุณ


การดูตัวอย่างหน้าบันทึกย่อในตัวอย่างก่อนพิมพ์


คุณได้พิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายสำหรับแจกให้ผู้ชมแล้ว ตอนนี้พิมพ์บันทึกย่อสำหรับผู้บรรยายให้ตัวเอง เพื่อใช้อ้างอิงเมื่อคุณนำเสนอ

เป็นวิธีการที่ดีที่จะตรวจดูบันทึกย่อสำหรับผู้บรรยาย ก่อนที่จะพิมพ์ เพื่อดูว่าเป็นอย่างที่ต้องการหรือไม่ เริ่มโดยการคลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์ ในเมนูปุ่ม Microsoft Office

บรรยายภาพ 1 เมื่อต้องการพิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยาย ให้เลือกหน้าบันทึกย่อ ในรายการสิ่งที่พิมพ์
บรรยายภาพ 2 หน้าบันทึกย่อของคุณแสดงในหน้าต่างตัวอย่าง โดยเริ่มจากภาพนิ่งภาพแรก (ยกเว้นคุณจะระบุเป็นอย่างอื่น)

หากคุณพบว่ามีบางอย่างไม่ได้รับการจัดรูปแบบตามที่ต้องการหรือเห็นข้อความบันทึกย่อที่ถูกตัดทอน (เช่น หากเกินพื้นที่ในตัวยึดข้อความ) คุณต้องแก้ไขบันทึกย่อในมุมมองหน้าบันทึกย่อหรือในมุมมองปกติ ซึ่งจะได้ฝึกในการฝึกปฏิบัติ

หลังจากคุณได้ตรวจสอบบันทึกย่อและพร้อมจะพิมพ์แล้ว ให้คลิก พิมพ์

หน้า 22 จาก 27ย้อนกลับถัดไป