หน้า 21 จาก 27ย้อนกลับถัดไป

สร้างงานนำเสนอแรกของคุณ


การเลือกประเภทเอกสารประกอบคำบรรยายในตัวอย่างก่อนพิมพ์


ประเภทที่ใช้งานมากที่สุดในการพิมพ์ข้อมูลสำหรับผู้ชมของ PowerPoint เรียกว่าเอกสารประกอบคำบรรยาย โดยที่เอกสารประกอบคำบรรยายอาจมีภาพนิ่งภาพเดียวหรือหลายภาพต่อหน้า โดยสูงสุดไม่เกินเก้าภาพต่อหน้า

การฝึกปฏิบัติที่ดีคือการใช้ตัวอย่างก่อนพิมพ์ เพื่อเลือกประเภทเอกสารประกอบคำบรรยายที่ต้องการ ดังแสดงไว้ในที่นี้ เพื่อให้คุณสามารถเห็นได้ก่อนการพิมพ์จริง (เริ่มโดยการคลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์ ในเมนูปุ่ม Microsoft Office)

บรรยายภาพ 1 ใน ตัวอย่างก่อนพิมพ์ จะมีการแสดงรายการในช่องสิ่งที่พิมพ์ โดยการคลิกลูกศร
บรรยายภาพ 2 เลือกประเภทเอกสารประกอบคำบรรยายจากรายการ
บรรยายภาพ 3 เมื่อคุณคลิกประเภทเอกสารประกอบคำบรรยายแล้ว จะเห็นตัวอย่างของภาพนิ่งเมื่อพิมพ์ด้วยรูปแบบนี้ คุณสามารถนำทางไปยังหน้าเอกสารประกอบคำบรรยาย ประเภทเอกสารประกอบคำบรรยายที่มีสามภาพนิ่งต่อหน้ายังมีบรรทัดสำหรับให้ผู้ชมบันทึกย่อด้วย

เมื่อคุณพร้อมจะพิมพ์ ให้คลิกพิมพ์.

คุณจะใช้ตัวอย่างก่อนพิมพ์ ในส่วนการฝึกปฏิบัติ

หมายเหตุ     คุณไม่ต้องเลือกเอกสารประกอบคำบรรยายในตัวอย่างก่อนพิมพ์ คุณสามารถเปิดกล่องโต้ตอบพิมพ์ จากเมนูปุ่ม Microsoft Office แล้วเลือกประเภทเอกสารประกอบได้

หน้า 21 จาก 27ย้อนกลับถัดไป