หน้า 11 จาก 27ย้อนกลับถัดไป

สร้างงานนำเสนอแรกของคุณ


ตัวอย่างสามตัวอย่างองของชุดรูปแบบ ใช้กับชื่อเรื่องภาพนิ่ง


ทุกๆ การนำเสนอจะมีชุดรูปแบบ โดยบางรูปแบบจะมีสีสันมากกว่าแบบอื่นๆ

ชุดรูปแบบเป็นตัวกำหนดหน้าตาและสีสันของภาพนิ่งของคุณและทำให้งานนำเสนอมีลักษณะรูปแบบที่คงที่ โดยที่คุณจะเห็นว่ามีชื่อเรื่องของภาพนิ่งที่มีเนื้อหาเหมือนกันแต่ใช้ชุดรูปแบบที่แตกต่างกัน

ชุดรูปแบบประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่ให้มาเป็นชุด:

  • การออกแบบพื้นหลัง
  • โครงร่างสี
  • ประเภทและขนาดของแบบอักษรและ
  • ตำแหน่งของตัวยึด

โครงร่างสีมีผลต่อสีพื้นหลัง สีแบบอักษร สีเติมสำหรับรูปร่าง สีขอบ การเชื่อมโยงหลายมิติและองค์ประกอบต่างๆ ของภาพนิ่งเช่นตารางและแผนภูมิ

ขึ้นกับตัวยึดต่างๆ ชุดรูปแบบจะใช้เค้าโครงที่คุณเลือก โดยจะมีการเลื่อนสิ่งต่างๆ เพียงเล็กน้อย เช่น ในการนำเสนอสามภาพนิ่ง แต่ละชุดรูปแบบจะกำหนดชื่อเรื่องและชื่อเรื่องย่อยไว้ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน แต่เค้าโครง ภาพนิ่งชื่อเรื่องพื้นฐานจะยังคงอยู่

หน้า 11 จาก 27ย้อนกลับถัดไป