หน้า 7 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


ข้อความที่เลือกไว้ในข้อความใหม่, แถบเครื่องมือขนาดเล็ก


แถบเครื่องมือขนาดเล็ก จะช่วยให้คุณเข้าถึงคำสั่งการจัดรูปแบบได้อย่างรวดเร็วในตำแหน่งที่คุณต้องการใช้ทันทีในเนื้อหาของข้อความอีเมล

บรรยายภาพ 1 เลือกข้อความของคุณด้วยการลากเมาส์ แล้วชี้ไปที่ข้อความที่เลือกนั้น
บรรยายภาพ 2 แถบเครื่องมือขนาดเล็กจะปรากฏขึ้นเป็นสีจาง ถ้าคุณชี้ไปที่แถบเครื่องมือขนาดเล็ก แถบเครื่องมือขนาดเล็กจะกลายเป็นสีทึบ จากนั้นคุณจึงสามารถคลิกตัวเลือกการจัดรูปแบบได้
หน้า 7 จาก 36ย้อนกลับถัดไป