หน้า 30 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


ข้อความใหม่ที่มีรูปภาพอยู่ในบรรทัดเดียวกับข้อความ คำสั่ง รูปภาพ บนแท็บ แทรก ที่ถูกเน้น


ใน Outlook คุณสามารถส่งรูปภาพให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันกับข้อความในข้อความอีเมลของคุณได้อย่างง่ายดาย แทนที่จะส่งเป็นแฟ้มที่แนบมาในลักษณะแยกต่างหาก เมื่อคุณต้องการทำเช่นนั้น คุณจะต้องทำดังนี้

บรรยายภาพ 1 คลิกคำสั่ง รูปภาพ ที่อยู่บนแท็บ แทรก
บรรยายภาพ 2 เมื่อคุณแทรกรูปภาพด้วยวิธีนี้ คุณจะเห็นรูปภาพอยู่ในบรรทัดเดียวกันกับข้อความตามที่แสดงไว้ในที่นี้

หมายเหตุ    เมื่อคุณแทรกรูปภาพลงในข้อความ เท่ากับคุณเพิ่มรูปภาพนั้นลงในข้อความเป็นวัตถุฝังตัว กล่าวคือ รูปภาพจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อความ เมื่อต้องการดูภาพนั้น ผู้ที่รับข้อความจะต้องสามารถรับข้อความ HTML หรือ Rich Text ได้

หน้า 30 จาก 36ย้อนกลับถัดไป