หน้า 20 จาก 31ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย PowerPoint 2007

 
 

ตัวตรวจสอบการสะกดและคำสั่งบนแท็บ 'ตรวจทาน'

คุณจะตรวจสอบการสะกดของคุณได้อย่างไร
บรรยายภาพ 1 บนแท็บ ตรวจทาน ให้คลิก การสะกด
บรรยายภาพ 2 เลือกจากตัวเลือกที่คุณเคยใช้

งานที่เสร็จสิ้นสำหรับการสร้างการนำเสนอภาพนิ่งบนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง และ ตรวจทาน

การบรรยาย ติดตั้งและอื่นๆ     ใช้แท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง สำหรับการสร้างการบรรยาย และการเรียกใช้การแสดง การสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเอง การติดตั้งบนหลายจอภาพ และอื่นๆ

การสะกด การค้นคว้า และข้อคิดเห็น     บนแท็บ ตรวจทาน ให้เรียกใช้การตรวจสอบการสะกดเช่นเดียวกันกับที่คุณทำเสมอ ใช้บริการการค้นหาและอรรถาภิธาน และใช้ข้อคิดเห็นเพื่อตรวจทานงานนำเสนอ

หน้า 20 จาก 31ย้อนกลับถัดไป