การเคลื่อนไหวข้อความทีละตัวอักษร ทีละคำ หรือทีละย่อหน้า

 1. เคลื่อนไหว (ภาพเคลื่อนไหว: การเพิ่มลักษณะพิเศษของภาพหรือเสียงให้กับข้อความหรือวัตถุ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้ข้อความสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเลื่อนเข้ามาจากทางซ้ายทีละคำ หรือได้ยินเสียงปรบมือในขณะที่เปิดตัวรูปภาพ)ข้อความที่คุณต้องการด้วยการใช้ลักษณะพิเศษเข้า เน้น ออก หรือเส้นทางเคลื่อนไหว (เส้นทางเคลื่อนไหว: เส้นทางที่วัตถุหรือข้อความที่ระบุจะเคลื่อนที่ตามโดยเป็นส่วนหนึ่งของลำดับการเคลื่อนไหวของภาพนิ่ง)

  แสดงการเพิ่มการเคลื่อนไหวเข้า เน้น หรือออก

  เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการเพิ่มการเคลื่อนไหว (ภาพเคลื่อนไหว: การเพิ่มลักษณะพิเศษของภาพหรือเสียงให้กับข้อความหรือวัตถุ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้ข้อความสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเลื่อนเข้ามาจากทางซ้ายทีละคำ หรือได้ยินเสียงปรบมือในขณะที่เปิดตัวรูปภาพ) และให้เลือกทำอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  แสดงใช้โครงร่างการเคลื่อนไหวที่กำหนดไว้แล้ว

  1. ถ้าคุณต้องการนำโครงร่างการเคลื่อนไหว (โครงร่างภาพเคลื่อนไหว: การเพิ่มรูปลักษณะพิเศษที่ได้ตั้งไว้ล่วงหน้าให้กับข้อความในภาพนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นโครงร่างแบบธรรมดา หรือแบบซับซ้อน โดยทั่วไปแล้วแต่ละโครงร่างจะมีลักษณะพิเศษสำหรับชื่อเรื่องภาพนิ่ง และลักษณะพิเศษที่ใช้กับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือย่อหน้าบนภาพนิ่ง)ไปใช้กับภาพนิ่งเพียงไม่กี่ภาพ ให้คลิกแท็บ ภาพนิ่ง แล้วเลือกภาพนิ่งที่ต้องการ
  2. บนเมนู การนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิก โครงร่างการเคลื่อนไหว
  3. ในบานหน้าต่างงาน (บานหน้าต่างงาน (task pane): หน้าต่างที่อยู่ในโปรแกรมประยุกต์ Office สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ ที่ตั้งและขนาดที่เล็กของหน้าต่างนี้ยอมให้คุณใช้คำสั่งเหล่านั้นได้ในขณะที่ยังทำงานกับแฟ้มของคุณ) ออกแบบภาพนิ่ง ที่อยู่ใต้ นำไปใช้กับภาพนิ่งที่เลือก ให้คลิกโครงร่างการเคลื่อนไหวในรายการ
  4. ถ้าคุณต้องการนำโครงร่างไปใช้กับภาพนิ่งทั้งหมด ให้คลิก นำไปใช้กับภาพนิ่งทั้งหมด

  แสดงใช้การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

  1. ในมุมมองปกติ ให้แสดงภาพนิ่งที่มีข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว
  2. เลือกวัตถุที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหว
  3. บนเมนู การนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิก การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
  4. ในบานหน้าต่างงาน (บานหน้าต่างงาน (task pane): หน้าต่างที่อยู่ในโปรแกรมประยุกต์ Office สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ ที่ตั้งและขนาดที่เล็กของหน้าต่างนี้ยอมให้คุณใช้คำสั่งเหล่านั้นได้ในขณะที่ยังทำงานกับแฟ้มของคุณ) การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง ให้คลิก รูปปุ่มเพิ่มลักษณะพิเศษ แล้วเลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้
   • ถ้าคุณต้องการทำให้ข้อความหรือวัตถุเข้าสู่งานนำเสนอภาพนิ่งโดยมีลักษณะพิเศษ ให้ชี้ไปที่ รูปปุ่ม เข้า แล้วคลิกลักษณะพิเศษ
   • ถ้าคุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษให้กับข้อความหรือวัตถุที่อยู่บนภาพนิ่ง ให้ชี้ไปที่ รูปปุ่ม เน้น แล้วคลิกลักษณะพิเศษ
   • ถ้าคุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษให้กับข้อความหรือวัตถุเพื่อทำให้สิ่งนั้นออกจากภาพนิ่ง ณ ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ให้ชี้ไปที่ รูปปุ่ม ออก แล้วคลิกลักษณะพิเศษ

  หมายเหตุ  ลักษณะพิเศษจะปรากฏในรายการการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง (รายการการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง: รายการที่แสดงลำดับของภาพเคลื่อนไหวในภาพนิ่ง โดยจะเรียงลำดับรายการตามการเพิ่มภาพเคลื่อนไหว ทั้งนี้รวมถึงไอคอนที่ใช้แสดงเวลาซึ่งสัมพันธ์กับเหตุการณ์ของภาพเคลื่อนไหวอื่นๆ)จากบนลงล่างตามลำดับที่คุณนำไปใช้ รายการที่เคลื่อนไหวนี้จะถูกหมายเหตุไว้บนภาพนิ่งด้วยป้ายลำดับเลขที่ไม่พิมพ์ออกมา ซึ่งจะคู่กับลักษณะพิเศษในรายการ ป้ายนี้จะไม่แสดงขึ้นมาในมุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง

  แสดงเคล็ดลับ

  ถ้าคุณแสดงตัวอย่างภาพเคลื่อนไหวของภาพนิ่งโดยใช้ปุ่ม เล่น บนบานหน้าต่างงาน (บานหน้าต่างงาน (task pane): หน้าต่างที่อยู่ในโปรแกรมประยุกต์ Office สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ ที่ตั้งและขนาดที่เล็กของหน้าต่างนี้ยอมให้คุณใช้คำสั่งเหล่านั้นได้ในขณะที่ยังทำงานกับแฟ้มของคุณ) การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง คุณจะไม่ต้องคลิกให้ทริกเกอร์ลำดับภาพเคลื่อนไหวใดๆ เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างการทำงานของภาพเคลื่อนไหวที่ถูกทริกเกอร์ (ทริกเกอร์ของภาพเคลื่อนไหว: ตัวเลือกของภาพเคลื่อนไหวที่สามารถกำหนดให้เล่นภาพเคลื่อนไหว เมื่อมีการคลิกรายการที่กำหนดไว้) ให้คลิกปุ่ม การนำเสนอภาพนิ่ง แทน

  แสดงการเพิ่มเส้นทางเคลื่อนไหว

  1. ในมุมมองปกติ ให้แสดงภาพนิ่งที่มีข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการสร้างเส้นทางเคลื่อนไหว (เส้นทางเคลื่อนไหว: เส้นทางที่วัตถุหรือข้อความที่ระบุจะเคลื่อนที่ตามโดยเป็นส่วนหนึ่งของลำดับการเคลื่อนไหวของภาพนิ่ง)
  2. เลือกรายการข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหว (ภาพเคลื่อนไหว: การเพิ่มลักษณะพิเศษของภาพหรือเสียงให้กับข้อความหรือวัตถุ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้ข้อความสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเลื่อนเข้ามาจากทางซ้ายทีละคำ หรือได้ยินเสียงปรบมือในขณะที่เปิดตัวรูปภาพ)

   สำหรับรายการข้อความนั้น คุณสามารถเลือกตัวยึดตำแหน่ง (ตัวยึดตำแหน่ง: กล่องที่มีเส้นขอบแบบเส้นจุดหรือเส้นประซึ่งเป็นส่วนของเค้าโครงภาพนิ่งโดยส่วนใหญ่ กล่องเหล่านี้จะยึดชื่อเรื่อง ตัวข้อความ หรือวัตถุ เช่น แผนภูมิ ตาราง และรูปภาพ)หรือย่อหน้า (รวมถึงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย)

  3. ถ้าบานหน้าต่างงาน (บานหน้าต่างงาน (task pane): หน้าต่างที่อยู่ในโปรแกรมประยุกต์ Office สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ ที่ตั้งและขนาดที่เล็กของหน้าต่างนี้ยอมให้คุณใช้คำสั่งเหล่านั้นได้ในขณะที่ยังทำงานกับแฟ้มของคุณ) การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง ไม่ปรากฏ ให้คลิก การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง บนเมนู การนำเสนอภาพนิ่ง
  4. ในบานหน้าต่าง การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง ให้คลิก รูปปุ่มเพิ่มลักษณะพิเศษ ชี้ไปที่ รูปปุ่ม เส้นทางเคลื่อนไหว แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   แสดงใช้เส้นทางเคลื่อนไหวที่กำหนดไว้แล้ว

   • คลิกเส้นทางที่กำหนดไว้แล้ว หรือคลิก เส้นทางเคลื่อนไหวเพิ่มเติม เพื่อเลือกจากตัวเลือกอื่นๆ

   แสดงสร้างเส้นทางเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

   1. ชี้ไปที่ วาดเส้นทางแบบกำหนดเอง แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
    • คลิก รูปแบบอิสระ รูปปุ่ม เพื่อวาดเส้นทางด้วยส่วนของเส้นโค้งและเส้นตรง ให้ลากเพื่อวาดรูปร่างอิสระ คลิกแล้วย้ายเมาส์เพื่อวาดเส้นตรง
    • คลิก การเขียน รูปปุ่ม แล้วลากเพื่อวาดเส้นทางที่มีลักษณะเหมือนกับวาดด้วยปากกา หรือเพื่อสร้างเส้นโค้งที่เรียบ

    • คลิก เส้น รูปปุ่ม แล้วลากเพื่อวาดเส้นทางตรง
    • คลิก เส้นโค้ง รูปปุ่ม แล้วคลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้เส้นทางโค้งเริ่มต้น จากนั้นจึงขยับเมาส์ต่อไป แล้วคลิกที่ใดๆ ที่คุณต้องการเพิ่มส่วนโค้ง
   2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  แสดงเคล็ดลับ

  • เมื่อต้องการให้เส้นทางเคลื่อนไหวเลียนแบบลักษณะพิเศษออก ให้ตั้งค่าตัวเลือกลักษณะพิเศษเพื่อซ่อนหรือทำให้รายการนั้นเลือนหลังจากภาพเคลื่อนไหวเล่น หรือลากเส้นทางเคลื่อนไหวออกไปนอกภาพนิ่ง
 2. ในบานหน้าต่างงาน (บานหน้าต่างงาน (task pane): หน้าต่างที่อยู่ในโปรแกรมประยุกต์ Office สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ ที่ตั้งและขนาดที่เล็กของหน้าต่างนี้ยอมให้คุณใช้คำสั่งเหล่านั้นได้ในขณะที่ยังทำงานกับแฟ้มของคุณ) การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง ในรายการการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง (รายการการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง: รายการที่แสดงลำดับของภาพเคลื่อนไหวในภาพนิ่ง โดยจะเรียงลำดับรายการตามการเพิ่มภาพเคลื่อนไหว ทั้งนี้รวมถึงไอคอนที่ใช้แสดงเวลาซึ่งสัมพันธ์กับเหตุการณ์ของภาพเคลื่อนไหวอื่นๆ) ให้คลิกรายการข้อความเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ
 3. คลิกลูกศร คลิก ตัวเลือกลักษณะพิเศษ แล้วทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้
  • ถ้าคุณต้องการให้เคลื่อนไหวทีละตัวอักษร บนแท็บ ลักษณะพิเศษ ในรายการ เคลื่อนไหวข้อความ ให้คลิก ทีละตัวอักษร
  • ถ้าคุณต้องการให้เคลื่อนไหวทีละคำ บนแท็บ ลักษณะพิเศษ ในรายการ เคลื่อนไหวข้อความ ให้คลิก ทีละคำ
  • ถ้าคุณต้องการให้เคลื่อนไหวในระดับย่อหน้าหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย บนแท็บ เคลื่อนไหวข้อความ ในรายการ จัดกลุ่มข้อความ ให้คลิกตัวเลือก

หมายเหตุ  ถ้าคุณต้องการให้มีการหน่วงเวลาปฏิบัติการระหว่างการเคลื่อนไหวตัวอักษร คำ หรือย่อหน้า บนแท็บ การกำหนดเวลา ให้ใส่ตัวเลขในช่อง หน่วงเวลา

แสดงเคล็ดลับ

เมื่อต้องการเคลื่อนไหวข้อความทั้งหมดพร้อมกัน บนแท็บ ลักษณะพิเศษ ในรายการ เคลื่อนไหวข้อความ ให้คลิก เป็นวัตถุเดียว

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, PowerPoint 2003, PowerPoint