ทำรูปแบบข้อความเป็นตัวยกหรือตัวห้อย

  1. เลือกข้อความที่คุณต้องการทำให้รูปแบบเป็นตัวยกหรือตัวห้อย
  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก แบบอักษร
  3. เลือก กล่องกาเครื่องหมาย ตัวยก หรือ ตัวห้อย

แสดงคำแนะนำ

Microsoft PowerPoint นำรูปแบบตัวยกไปใช้กับเลขแสดงอันดับโดยอัตโนมัติ เพื่อที่จะปิดหรือเปิดการตั้งค่านี้ บนเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือกแก้ไขอัตโนมัติ คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ จากนั้นล้างหรือเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับเลขแสดงอันดับ (1st) ให้เป็นตัวยก

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, PowerPoint 2003, PowerPoint