การเปลี่ยนหน่วยไม้บรรทัดจากนิ้วเป็นเซนติเมตร

โดยค่าเริ่มต้น ไม้บรรทัดใน PowerPoint แสดงหน่วยการวัดเป็นหน่วยนิ้ว ถ้าคุณต้องการดูและทำงานในหน่วยเซนติเมตร คุณต้องกำหนดค่า Microsoft Windows คุณไม่สามารถเปลี่ยนหน่วยการวัดใน PowerPoint โดยตรง

  1. ใน Windows ให้คลิก เริ่ม (Start) แล้วคลิก แผงควบคุม (Control Panel)
  2. คลิกสองครั้งที่ ตัวเลือกภูมิภาค (Regional Options) หรือ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา (Regional and Language Options)

ตัวเลือกที่ปรากฏมีความแตกต่างกันสำหรับ Windows แต่ละรุ่นดังต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังทำงานใน Windows XP ให้คลิกที่แท็บ ตัวเลือกภูมิภาค (Regional Options) แล้วคลิก กำหนดเอง (Customize) บนแท็บ ตัวเลข (Numbers) ในรายการ มาตราวัด (Measurement system) ให้คลิก เมตริก (Metric)
  • ถ้าคุณไม่ได้กำลังใช้ Windows XP ให้มองหาตัวเลือก ตัวเลข (Numbers) ที่มีการตั้งค่า หน่วยการวัด (Measurements) แล้วเปลี่ยนค่าเป็น เมตริก (Metric)
  1. นำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ แล้วเริ่ม PowerPoint

ขณะนี้ไม้บรรทัดจะแสดงหน่วยการวัดในระบบที่คุณได้เลือกไว้

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการเปลี่ยนจากเซนติเมตรกลับไปเป็นนิ้ว ให้เลือก สหรัฐ (U.S.) จากรายการแบบหล่นลง มาตราวัด (Measurement System)

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2003