การจัดแผนภูมิ รูปภาพ และวัตถุให้ชิดกับเส้นตารางเพื่อจัดแนวหรือจัดรูปแบบ

ทำให้รูปภาพ, แผนภูมิ หรือวัตถุอื่นจัดอยู่ในแนวเดียวกับหน้าหรือซึ่งกันและกันโดยใช้คำสั่ง "จัดชิด"

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่


Excel

เปิดตัวเลือก จัดชิด

 1. คลิกแผนภูมิ รูปภาพ หรือวัตถุในเวิร์กชีต
 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งรูปร่างหรือวัตถุต่างๆ ให้ชิดกับจุดตัดของเส้นตารางที่ใกล้ที่สุด ให้คลิก รูปแบบ > จัดแนว > จัดชิดเส้นตาราง
  • เมื่อต้องการทำให้รูปร่างหรือวัตถุจัดอยู่ในแนวเดียวกับรูปร่างหรือวัตถุอื่นๆ ให้คลิก รูปแบบ > จัดแนว > จัดชิดรูปร่าง

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการแทนที่ตัวเลือก จัดชิด เป็นการชั่วคราว ให้กด ALT ค้างไว้ขณะที่คุณลาก แผนภูมิ รูปภาพ หรือวัตถุ

การปิดใช้งานตัวเลือก จัดชิด

 1. คลิกที่แผนภูมิ รูปภาพ หรือวัตถุ (วัตถุ: ตาราง แผนภูมิ รูปภาพ สมการ หรือฟอร์มข้อมูลอื่น สำหรับวัตถุที่ถูกสร้างในโปรแกรมประยุกต์หนึ่ง ตัวอย่างเช่น กระดาษคำนวณ และถูกเชื่อมต่อหรือฝังตัวอยู่ในโปรแกรมประยุกต์อื่น คือ OLE Object) ในเวิร์กชีต
 2. คลิก รูปแบบ > จัดแนว และขึ้นอยู่กับว่าจะปิดตัวเลือกใด ให้คลิก จัดชิดเส้นตาราง หรือ จัดชิดรูปร่าง เพื่อปิดใช้งานตัวเลือกเหล่านี้

PowerPoint

การเปิดใช้งานตัวเลือก จัดชิด

 1. คลิก มุมมอง และในกลุ่ม แสดง ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ
  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบในกลุ่ม แสดง
 2. เมื่อต้องการจัดตำแหน่งรูปร่างหรือ วัตถุ (วัตถุ: ตาราง แผนภูมิ รูปภาพ สมการ หรือฟอร์มข้อมูลอื่น สำหรับวัตถุที่ถูกสร้างในโปรแกรมประยุกต์หนึ่ง ตัวอย่างเช่น กระดาษคำนวณ และถูกเชื่อมต่อหรือฝังตัวอยู่ในโปรแกรมประยุกต์อื่น คือ OLE Object) ให้ชิดกับจุดตัดของเส้นตารางที่ใกล้ที่สุด ภายใต้ จัดชิด ให้เลือกกล่อง จัดวัตถุให้ชิดเส้นตาราง ถ้าคุณต้องการให้เห็นเส้นตารางบนหน้าจอของคุณ ภายใต้ การตั้งค่าเส้นตาราง ให้เลือกกล่อง แสดงเส้นตารางบนหน้าจอ
  กล่องโต้ตอบเส้นตารางและเส้นบอกแนวของ PowerPoint


 บันทึกย่อ 

 • เมื่อต้องการแทนที่ตัวเลือก จัดชิด เป็นการชั่วคราว ให้กด ALT ค้างไว้ขณะที่คุณลาก แผนภูมิ รูปภาพ หรือวัตถุ
 • เมื่อต้องการแสดงเส้นบอกแนวการวาดบนหน้าจอของคุณ ภายใต้ การตั้งค่าเส้นบอกแนว ให้เลือกกล่อง แสดงเส้นบอกแนวรูปวาดบนหน้าจอ เมื่อมีเส้นบอกแนวรูปวาดอยู่ วัตถุต่างๆ จะจัดชิดกับเส้นเหล่านี้เมื่อถูกลากเข้าภายในระยะสองสามพิกเซล ดังนี้
 • ถ้าคุณต้องการให้การตั้งค่าปัจจุบันในกล่องโต้ตอบ เส้นตารางและเส้นบอกแนว เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอทั้งหมด ให้คลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น
 • ถ้ากล่อง จัดวัตถุให้ชิดเส้นตาราง ถูกเลือก คุณจะสามารถวาดเป็นเส้นตรงได้ เมื่อคุณวาดรูปร่างอิสระรูปปุ่ม

การปิดใช้งานตัวเลือก จัดชิด

 1. คลิก มุมมอง และในกลุ่ม แสดง ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน กล่อง เส้นตารางและเส้นบอกแนว จะปรากฏขึ้น
 2. ยกเลิกการเลือกกล่อง จัดวัตถุให้ชิดเส้นตาราง

 บันทึกย่อ   ถ้าคุณต้องการให้การตั้งค่าปัจจุบันในกล่องโต้ตอบ เส้นตารางและเส้นบอกแนว เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอทั้งหมด ให้คลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

Word

เปิดใช้งานตัวเลือก จัดชิด

 1. คลิกแผนภูมิ รูปภาพ หรือวัตถุในเอกสาร
 2. คลิก รูปแบบ > จัดแนว > การตั้งค่าเส้นตาราง กล่อง เส้นตารางและเส้นบอกแนว จะปรากฏขึ้น
  กล่องโต้ตอบ เส้นตารางและเส้นบอกแนวของ Word
 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งแผนภูมิ รูปภาพ หรือวัตถุให้ชิดกับจุดตัดของเส้นตารางที่ใกล้ที่สุดแม้จะไม่ให้เห็นเส้นตาราง ภายใต้ แสดงเส้นตาราง ให้เลือกกล่อง จัดวัตถุให้ชิดเส้นตารางเมื่อไม่มีการแสดงเส้นตาราง
  • เมื่อต้องการทำให้รูปร่างหรือวัตถุจัดเป็นแนวเดียวกับรูปร่างหรือวัตถุอื่นๆ ภายใต้ การจัดชิดวัตถุ ให้เลือกกล่อง จัดวัตถุให้ชิดกับวัตถุอื่น


 บันทึกย่อ 

 • เมื่อต้องการแทนที่ตัวเลือก จัดชิด เป็นการชั่วคราว ให้กด ALT ค้างไว้ขณะที่คุณลาก แผนภูมิ รูปภาพ หรือวัตถุ
 • ถ้าคุณต้องการให้การตั้งค่าปัจจุบันในกล่องโต้ตอบ เส้นตารางและเส้นบอกแนว เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอทั้งหมด ให้คลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น
 • ตามค่าเริ่มต้น รูปร่างและวัตถุอื่นๆ จะจัดชิดกับจุดตัดที่ใกล้ที่สุดของเส้นตารางต่อเมื่อมองเห็นเส้นตาราง เปลี่ยนค่านี้ได้ด้วยการเลือกกล่อง จัดวัตถุให้ชิดเส้นตารางเมื่อไม่มีการแสดงเส้นตาราง

การปิดใช้งานตัวเลือก จัดชิด

 1. คลิกแผนภูมิ รูปภาพ หรือวัตถุในเอกสาร
 2. คลิก รูปแบบ > จัดแนว > การตั้งค่าเส้นตาราง กล่อง เส้นตารางและเส้นบอกแนว จะปรากฏขึ้น
 3. เมื่อต้องการปิดใช้งานการตั้งค่า จัดวัตถุให้ชิดเส้นตารางเมื่อไม่มีการแสดงเส้นตาราง หรือ จัดวัตถุให้ชิดกับวัตถุอื่น ให้ยกเลิกการเลือกกล่องตามลำดับ

 บันทึกย่อ   ถ้าคุณต้องการให้การตั้งค่าปัจจุบันในกล่องโต้ตอบ เส้นตารางและเส้นบอกแนว เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอทั้งหมด ให้คลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2013, PowerPoint 2013, Word 2013