การเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขให้กับข้อความ

ใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขเพื่อนำเสนอข้อความจำนวนมาก หรือขั้นตอนตามลำดับในงานนำเสนอ PowerPoint 2013

  1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ปกติ
  2. ทางด้านซ้ายมือของหน้าต่าง PowerPoint ให้คลิกรูปขนาดย่อของภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข
  3. บนภาพนิ่ง ให้เลือกบรรทัดข้อความในตัวแทนข้อความหรือตารางที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขลงไป
  4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รูปปุ่ม หรือ ลำดับเลข รูปปุ่ม


 บันทึกย่อ 

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนบรรทัดข้อความทั้งหมด ให้เลือกเค้าร่างของวัตถุข้อความ แล้วนำสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขไปใช้
  • ในการเพิ่มหรือลดการเยื้อง เปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขกับข้อความ เปลี่ยนลักษณะ สี หรือขนาดของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข เปลี่ยนหมายเลขเริ่มต้นในสัญลักษณ์แสดงลำดับเลขด้วยตนเอง และอื่นๆ ให้ดูที่ การปรับการเยื้องในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขบนไม้บรรทัด
 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2013