การเปลี่ยนแบบอักษร

คุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษร (แบบอักษร: การออกแบบกราฟิกที่นำไปใช้กับตัวเลข สัญลักษณ์ และอักขระทั้งหมด ซึ่งอาจเรียกว่าตัวพิมพ์หรือหน้าตาตัวพิมพ์ Arial และ Courier New เป็นตัวอย่างของแบบอักษร โดยปกติแบบอักษรจะมีหลายขนาด เช่น 10 พอยท์ และมีลักษณะพิเศษอื่นๆ เช่น ตัวหนา)ให้ภาพนิ่งเพียงภาพเดียว หรือเปลี่ยนทั้งงานนำเสนอเลยก็ได้

การเปลี่ยนแบบอักษรบนภาพนิ่งภาพเดียว

  1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้เลือกแบบอักษรในรายการ แบบอักษร

การเปลี่ยนแบบอักษรให้ทั้งงานนำเสนอของคุณ

ถ้าคุณใช้ต้นแบบภาพนิ่งเพียงแบบเดียวในงานนำเสนอ และคุณได้เปลี่ยนแบบอักษรในต้นแบบภาพนิ่งแล้ว แบบอักษรใหม่จะถูกใช้ในงานนำเสนอทั้งหมด

ถ้าคุณใช้ต้นแบบภาพนิ่งหลายแบบ (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้แม่แบบ (แม่แบบการออกแบบ: แฟ้มที่มีลักษณะของงานนำเสนอ รวมถึงชนิดและขนาดของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แบบอักษร ขนาดและตำแหน่งของตัวยึด การออกแบบพื้นหลัง โครงร่างการออกแบบ โครงร่างสีเติมพื้นหลัง ต้นแบบภาพนิ่ง และตัวเลือกของต้นแบบชื่อเรื่อง)มากกว่าหนึ่งแบบในงานนำเสนอ) คุณจะต้องไปเปลี่ยนลักษณะแบบอักษรในต้นแบบภาพนิ่งแต่ละแบบ

  1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้คลิก ต้นแบบภาพนิ่ง
  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายที่มีต้นแบบภาพนิ่งและเค้าโครง (เค้าโครง: การจัดเรียงองค์ประกอบบนภาพนิ่ง เช่น ชื่อเรื่องและชื่อเรื่องย่อยของข้อความ รายการ รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ รูปร่างอัตโนมัติ และภาพยนตร์) ให้คลิกรูปขนาดย่อของต้นแบบภาพนิ่งหรือเค้าโครงซึ่งมีแบบอักษรที่คุณต้องการเปลี่ยน
  3. บนต้นแบบภาพนิ่งหรือเค้าโครง ให้คลิกข้อความชื่อเรื่องหรือระดับเนื้อความที่คุณต้องการนำลักษณะแบบอักษรใหม่ไปใช้
  4. บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม พื้นหลัง ให้คลิก แบบอักษร จากนั้นเลือกแบบอักษรจากรายการ

ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ซ้ำเพื่อเปลี่ยนแบบอักษรอื่นๆ ตามต้องการ เมื่อต้องการกลับไปแก้ไขภาพนิ่ง บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2013