การแปลงรูปภาพบนภาพนิ่งเป็นกราฟิก SmartArt

นอกจากการแปลงข้อความบนภาพนิ่งของคุณให้เป็นกราฟิก SmartArt แล้ว คุณยังสามารถแปลงรูปภาพบนภาพนิ่งของคุณให้เป็นกราฟิก SmartArt ได้ด้วย โดยใช้เค้าโครงกราฟิก SmartArt ใหม่ที่เน้นรูปถ่ายเค้าโครงใดเค้าโครงหนึ่ง กราฟิก SmartArt คือการแสดงข้อมูลแบบเป็นภาพที่คุณสามารถกำหนดเองได้อย่างสมบูรณ์

ในบทความนี้


การแปลงรูปภาพเป็นกราฟิก SmartArt

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการแปลงเป็นกราฟิก SmartArt

เมื่อต้องการเลือกรูปภาพหลายรูป ให้คลิกรูปภาพแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ ขณะที่คุณคลิกรูปภาพอื่นเพิ่มเติม

 1. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปภาพ ให้คลิก เค้าโครงรูปภาพ

รูป Ribbon ของ PowerPoint

ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ หรือแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพไว้แล้ว คุณอาจจะต้องคลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

 1. ในแกลเลอรี ให้คลิกเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการ

แกลเลอรีจะมีเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ที่เหมาะสำหรับรูปภาพ

หลังจากที่คุณเลือกเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt แล้ว รูปภาพจะถูกวางในรูปร่างและจัดเรียงโดยอัตโนมัติตามเค้าโครงที่คุณเลือกไว้ จากนั้น คุณสามารถทำการเพิ่มข้อความลงในกราฟิก SmartArt ของคุณ และกำหนดกราฟิก SmartArt เองโดยการเปลี่ยนสี หรือการเพิ่มลักษณะ SmartArt ลงในกราฟิกนั้นได้

 หมายเหตุ   ถ้าคุณยังไม่ได้ปิดแล้วเปิดงานนำเสนอใหม่ คุณสามารถย้อนกลับการแปลงเป็นกราฟิก SmartArt ได้ด้วยการคลิก เลิกทำรูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วน

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเพิ่มข้อความลงในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt
 2. ใส่ข้อความของคุณโดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่างข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ
  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่างข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ
  • คลิกในกล่องในกราฟิก SmartArt แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มกล่องทั้งหมดที่ต้องการแล้ว

 หมายเหตุ 

 • ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกตัวควบคุม

ตัวควบคุมบานหน้าต่างข้อความ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเพิ่มหรือลบรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างอื่น
 2. คลิกรูปร่างที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างใหม่มากที่สุด
 3. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิกลูกศรภายใต้ เพิ่มรูปร่าง

รายการแบบหล่นลงของปุ่ม เพิ่มรูปร่าง

ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกราฟิก SmartArt ไว้แล้ว คุณอาจจะต้องคลิกสองครั้งที่กราฟิก SmartArt เพื่อเปิดแท็บ ออกแบบ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างหลังรูปร่างที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก
  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างก่อนรูปร่างที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

 หมายเหตุ 

 • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างจากบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกรูปร่างที่มีอยู่ ย้ายตัวชี้ของคุณไปไว้ก่อนหรือหลังข้อความที่ต้องการเพิ่มรูปร่าง แล้วกด ENTER
 • เมื่อต้องการลบรูปร่างหรือรูปภาพจากกราฟิก SmartArt ของคุณ ให้คลิกรูปร่างหรือรูปภาพที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE เมื่อต้องการลบกราฟิก SmartArt ทั้งหมดของคุณ ให้คลิกเส้นขอบของกราฟิก SmartArt แล้วกด DELETE

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

คุณสามารถเปลี่ยนสีที่ใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ การผสมสีต่างๆ ทั้งหมดได้รับมาจากสีของชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบสี: ชุดของสีที่ใช้ในแฟ้ม ชุดรูปแบบสี ชุดรูปแบบอักษร และชุดรูปแบบลักษณะพิเศษล้วนประกอบเป็นชุดรูปแบบ)ของงานนำเสนอของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt
 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

การเปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ของคุณ

ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกราฟิก SmartArt ไว้แล้ว คุณอาจจะต้องคลิกสองครั้งที่กราฟิก SmartArt เพื่อเลือกกราฟิกนั้นและเปิดแท็บ ออกแบบ

 1. คลิกชุดรูปแบบสีที่คุณต้องการ

 หมายเหตุ   เมื่อต้องการเปลี่ยนสีรูปภาพในกราฟิก SmartArt ของคุณเพื่อให้เข้ากับชุดรูปแบบสีที่คุณเลือกไว้ ที่ด้านล่างของแกลเลอรี เปลี่ยนสี ให้คลิก เปลี่ยนสีรูปภาพในกราฟิก SmartArt

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การนำลักษณะ SmartArt ไปใช้กับกราฟิก SmartArt

ลักษณะ SmartArt คือการรวมลักษณะพิเศษต่างๆ ไว้ด้วยกัน เช่น ลักษณะเส้น ยกนูน หรือ สามมิติ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณได้ เพื่อสร้างลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์และดูเป็นมืออาชีพ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ของคุณ
 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิกลักษณะ SmartArt ที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการดูลักษณะ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติมรูปปุ่ม

เคล็ดลับ    

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนลำดับของรูปภาพในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. ในบานหน้าต่างข้อความของกราฟิก SmartArt ให้คลิกขวาที่รูปภาพที่คุณต้องการจัดลำดับใหม่

ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกตัวควบคุม

ตัวควบคุมบานหน้าต่างข้อความ

 1. คลิก จัดลำดับขึ้นไปใหม่ หรือ จัดลำดับลงไปใหม่ บนเมนูทางลัด (เมนูทางลัด : เมนูที่แสดงชุดรายการของคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับรายการเฉพาะ ในการแสดงเมนูทางลัด ให้คลิกขวาที่รายการนั้นหรือกด SHIFT+F10)

 หมายเหตุ 

 • ถ้าคุณจัดลำดับรูปภาพใหม่และรูปภาพมีข้อความที่สัมพันธ์กัน ข้อความทั้งหมดจะย้ายไปพร้อมรูปภาพ รวมทั้งข้อความในระดับต่างๆ (กล่าวคือ ข้อความที่เยื้องอยู่ใต้ข้อความบรรทัดอื่น)
 • รูปภาพระดับหนึ่ง (ระดับบนสุด) เท่านั้นที่สามารถจัดลำดับใหม่ได้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2010