การเริ่มต้นหรือสิ้นสุดวิดีโอของคุณด้วยลักษณะพิเศษการเลือน

คุณสามารถเริ่มต้นหรือสิ้นสุดวิดีโอของคุณด้วยลักษณะพิเศษการเลือน ตามเวลาที่กำหนดเป็นหน่วยวินาทีได้

ทำให้วิดีโอค่อยๆ ปรากฏหรือเลือนหาย

  1. เลือกวิดีโอบนภาพนิ่ง
  2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ แก้ไข ในกลุ่ม การแก้ไข ภายใต้ ระยะเวลาการเลือน ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้
    • เมื่อต้องการเพิ่มการเลือนแบบกำหนดเวลาที่จุดเริ่มต้นบนวิดีโอของคุณ ในกล่อง ค่อยๆ ปรากฏ ให้คลิกลูกศรบนและล่างเพื่อเพิ่มหรือลดเวลา ค่อยๆ ปรากฏ
    • เมื่อต้องการเพิ่มการเลือนแบบกำหนดเวลาที่จุดสิ้นสุดบนวิดีโอของคุณ ในกล่อง ค่อยๆ เลือนหาย ให้คลิกลูกศรบนและล่างเพื่อเพิ่มหรือลดเวลา ค่อยๆ เลือนหาย
 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2010