การจัดรูปแบบข้อความเป็นตัวยกหรือตัวห้อย

  1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจะจัดรูปแบบเป็น ตัวยก (ตัวยก: หมายถึงข้อความที่อยู่สูงกว่าข้อความอื่นในบรรทัดเล็กน้อย เช่น เครื่องหมายการอ้างอิงเชิงอรรถ) หรือ ตัวห้อย (ตัวห้อย: หมายถึงข้อความที่อยู่ต่ำกว่าข้อความอื่นในบรรทัดเล็กน้อย ตัวห้อยนี้จะใช้บ่อยในสูตรทางวิทยาศาสตร์)
  2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบรูปปุ่ม
  3. ในกล่องโต้ตอบ แบบอักษร ภายใต้ ลักษณะพิเศษ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัวยก หรือ ตัวห้อย

 หมายเหตุ   สำหรับข้อความที่เป็นตัวยก หากคุณต้องการจะยกข้อความที่เลือกนั้นโดยไม่เปลี่ยนแปลงขนาดของแบบอักษร ให้ป้อนค่าเปอร์เซ็นต์ในกล่อง ออฟเซต ให้สูงขึ้น สำหรับข้อความที่เป็นตัวห้อย หากคุณต้องการให้ข้อความที่เลือกนั้นห้อยลงโดยไม่เปลี่ยนแปลงขนาดของแบบอักษร ให้ป้อนค่าเปอร์เซ็นต์ในกล่อง ออฟเซต ให้น้อยลง

แสดงเคล็ดลับ

Microsoft Office PowerPoint 2007 จะนำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้กับส่วนท้ายของตัวเลขบอกลำดับ ซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องของสิ่งที่เป็นลำดับ เช่น 21st, 22nd, 23rd, 24th ฯลฯ โดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ให้ทำดังนี้

  1. คลิกปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint
  2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ PowerPoint ให้คลิก การพิสูจน์อักษร จากนั้นคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ
  3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขอัตโนมัติ บนแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ แล้วเลือกทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปนี้
    • ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ปรับเลขแสดงอันดับ (1st) ให้เป็นตัวยก เพื่อป้องกันไม่ให้ Office PowerPoint 2007 นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้กับตัวเลขบอกลำดับ
    • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับเลขแสดงอันดับ (1st) ให้เป็นตัวยก หากคุณต้องการให้ PowerPoint 2007 นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้กับตัวเลขบอกลำดับ

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2007