การโหลด Add-in

Add-in คือโปรแกรมเพิ่มเติมที่เพิ่มคำสั่งแบบกำหนดเองหรือคุณลักษณะแบบกำหนดเองลงใน Microsoft Office PowerPoint 2007

คุณสามารถรับ Add-in สำหรับ PowerPoint บนการดาวน์โหลดไซต์บน Office Online หรือบนเว็บไซต์ของผู้ขายรายอื่น ถ้าคุณเป็นนักพัฒนา คุณสามารถเขียน Add-in แบบกำหนดเองด้วยตนเองโดยใช้ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) (Microsoft Visual Basic สำหรับ Applications (VBA): รุ่นที่เป็นภาษาแมโครของ Microsoft Visual Basic ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมประยุกต์บน Windows และใช้ประกอบกับโปรแกรมประยุกต์ Microsoft หลายโปรแกรม)

การโหลด Add-in ของ PowerPoint

  1. บนแถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก Add-in
  2. ในรายการ Add-in ที่มีอยู่ ให้คลิก Add-in ที่คุณต้องการโหลด แล้วคลิก โหลด

 หมายเหตุ   ถ้า Add-in ที่คุณต้องการโหลดไม่อยู่ในรายการ Add-in ที่มีอยู่ ให้คลิก เพิ่มใหม่ ให้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง Add-in นั้น แล้วคลิก ตกลง จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ที่อยู่ด้านบนให้เสร็จสมบูรณ์

การโหลด COM Add-in

โดยปกตินักพัฒนาโปรแกรมมักจะเป็นผู้ใช้ Component Object Model (COM) Add-in (COM Add-in: โปรแกรมเสริมที่ขยายความสามารถของโปรแกรม Microsoft Office ด้วยการเพิ่มคำสั่งแบบกำหนดเองได้และคุณลักษณะแบบพิเศษ COM Add-in ต่างๆ สามารถทำงานในโปรแกรม Office อย่างน้อยหนึ่งโปรแกรมขึ้นไปได้ COM Add-ins สามารถใช้นามสกุลของชื่อแฟ้มได้ทั้ง .dll และ .exe)

  1. บนแถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก COM Add-in
  2. ในรายการ Add-in ที่มีอยู่ ให้คลิก Add-in เสริมที่คุณต้องการโหลด แล้วคลิก โหลด

 หมายเหตุ   ถ้า Add-in ที่คุณต้องการโหลดไม่อยู่ในรายการ Add-in ที่มีอยู่ ให้คลิก เพิ่มใหม่ ค้นหาตำแหน่ง Add-in นั้น แล้วคลิก ตกลง จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ที่อยู่ด้านบนให้เสร็จสมบูรณ์

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2007