การเพิ่มตารางลงในภาพนิ่ง

คุณลักษณะของตารางได้รับการเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญใน ระบบ Microsoft Office 2007 ในปัจจุบัน เป็นเรื่องง่ายที่จะนำตารางจาก Microsoft Office Word 2007 หรือ Microsoft Office Excel 2007 มาใช้ใหม่ในงานนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint 2007 หลังจากคุณสร้างหรือจัดรูปแบบตารางใน Office Word 2007 หรือ Office Excel 2007 คุณจะสามารถวางตารางลงในงานนำเสนอ Office PowerPoint 2007 โดยไม่ต้องปรับลักษณะที่ปรากฏหรือการจัดรูปแบบของตาราง หลังจากคุณเพิ่มตารางลงในงานนำเสนอของคุณ คุณจะสามารถใช้คุณลักษณะของตารางใหม่ใน Office PowerPoint 2007 ได้เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะตารางหรือเพิ่มลักษณะพิเศษได้อย่างรวดเร็ว

คุณต้องการทำสิ่งใด


เพิ่มตาราง

 1. เลือกภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มตาราง
 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

รูปแท็บ แทรก

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ย้ายตัวชี้เพื่อเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการ แล้วคลิก
  • คลิก แทรกตาราง แล้วใส่จำนวนในรายการ จำนวนคอลัมน์ และ จำนวนแถว
 2. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในเซลล์ตาราง ให้คลิกเซลล์ จากนั้นใส่ข้อความของคุณ

หลังจากคุณใส่ข้อความของคุณ ให้คลิกภายนอกตาราง

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการเพิ่มแถวที่ตำแหน่งท้ายสุดของตาราง ให้คลิกเซลล์สุดท้ายของแถวสุดท้าย แล้วกด TAB

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

คัดลอกตารางจาก Office Excel 2007 หรือ Office Word 2007

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการคัดลอกตารางจากแผ่นงานของ Office Excel 2007 ให้คลิกเซลล์ด้านซ้ายบนของตารางที่คุณต้องการคัดลอก จากนั้นลากเพื่อเลือกตาราง
  • เมื่อต้องการคัดลอกตารางจากเอกสาร Office Word 2007 ให้คลิกตารางที่คุณต้องการคัดลอก จากนั้นภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิกลูกศรถัดจาห เลือก แล้วคลิก เลือกตาราง

รูปแท็บ เค้าโครงเครื่องมือตาราง ของ Word

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

รูปกลุ่ม คลิปบอร์ด

 1. ในงานนำเสนอ Office PowerPoint 2007 ของคุณ ให้เลือกภาพนิ่งที่คุณต้องการคัดลอกตารางลงไป จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก วาง

 เคล็ดลับ   คุณยังสามารถคัดลอกและวางตารางจากงานนำเสนอของคุณลงบนแผ่นงานหรือลงในเอกสารได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

วาดตาราง

 1. เลือกภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มตาราง
 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิกกลุ่ม ตาราง แล้วคลิก วาดตาราง

รูปแท็บ แทรก

ตัวชี้เปลี่ยนเป็นดินสอ ดินสอถูกใช้วาดตาราง

 1. เมื่อต้องการกำหนดขอบของตารางภายนอก ให้ลากในแนวทแยงจนได้ขนาดตามที่คุณต้องการ แล้วลากเพื่อสร้างขอบของคอลัมน์และแถว

การวาดตาราง

 1. เมื่อต้องการลบเส้นออกจากเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม วาดเส้นขอบ ให้คลิก ยางลบ หรือกด SHIFT ค้างไว้

แท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือตาราง

ตัวชี้เปลี่ยนเป็นยางลบ ยางลบถูกใช้วาดตาราง.

 1. คลิกเส้นที่คุณต้องการลบ
 2. เมื่อคุณวาดตารางเสร็จสิ้น ให้คลิกเซลล์ แล้วใส่ข้อความของคุณ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แทรกตารางจาก Office Excel 2007

คุณสามารถสร้างตาราง Office Excel 2007 ใหม่ใน Office PowerPoint 2007 หรือคุณสามารถคัดลอกและวางตารางที่มีอยู่จาก Office Excel 2007 หรือ Office Word 2007 ลงในงานนำเสนอของคุณได้

เมื่อคุณแทรกตาราง Office Excel 2007 ใหม่ลงในงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถหาประโยชน์จากหน้าที่การใช้งานของตาราง Excel ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปลี่ยนชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบ: ชุดขององค์ประกอบที่ออกแบบรวมเพื่อให้ได้ลักษณะเอกสารของคุณ ด้วยการใช้สี แบบอักษร และรูปภาพ)ของงานนำเสนอ ชุดรูปแบบที่นำไปใช้กับตารางจะไม่ถูกปรับปรุง เนื่องจากตารางเป็นวัตถุฝังตัว (วัตถุฝังตัว: ข้อมูล (วัตถุ) ในแฟ้มแหล่งที่มาและถูกแทรกเข้าไว้ในแฟ้มปลายทาง เมื่อถูกฝังตัว วัตถุจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแฟ้มปลายทาง การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับวัตถุที่ฝังตัวจะถูกแสดงในแฟ้มปลายทาง)OLE (OLE: เทคโนโลยีการรวมโปรแกรมที่คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างโปรแกรมได้ โปรแกรม Office ทั้งหมดจะสนับสนุน OLE เพื่อให้คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันผ่านวัตถุที่มีการเชื่อมโยงและวัตถุฝังตัวต่างๆ) นอกจากนี้ คุณไม่สามารถแก้ไขตารางโดยใช้ตัวเลือกใน Office PowerPoint 2007 ได้

 1. เลือกภาพนิ่งที่คุณต้องการแทรกตารางลงไป
 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง แล้วคลิก กระดาษคำนวณ Excel

รูปแท็บ แทรก

 1. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในเซลล์ตาราง ให้คลิกเซลล์ จากนั้นใส่ข้อความของคุณ

หลังจากคุณใส่ข้อความของคุณ ให้คลิกภายนอกตาราง

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการแก้ไขตาราง Excel หลังจากที่คุณคลิกด้านนอกตาราง ให้คลิกสองครั้งที่ตาราง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

นำไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะตาราง

ลักษณะตาราง (หรือลักษณะด่วน) เป็นการรวมกันของตัวเลือกการจัดรูปแบบที่แตกต่างกัน รวมทั้งการรวมสีซึ่งได้รับมาจากสีของชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบสี: ชุดของสีที่ใช้ในแฟ้ม ชุดรูปแบบสี ชุดรูปแบบอักษร และชุดรูปแบบลักษณะพิเศษล้วนประกอบเป็นชุดรูปแบบ)ของงานนำเสนอ ตารางใดๆ ที่คุณเพิ่มจะนำลักษณะตารางไปใช้โดยอัตโนมัติ รูปขนาดย่อของลักษณะตารางจะปรากฏในแกลเลอรี ลักษณะด่วน ในกลุ่ม ลักษณะตาราง เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อ ลักษณะด่วน คุณจะสามารถเห็นได้ว่าลักษณะด่วนมีผลกระทบต่อตารางของคุณอย่างไร

 1. คลิกตารางที่คุณต้องการนำลักษณะตารางใหม่หรือลักษณะตารางอื่นไปใช้
 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะตาราง ให้คลิกลักษณะตารางที่คุณต้องการ เมื่อต้องการดูลักษณะตารางเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติมรูปปุ่ม

เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อของลักษณะด่วน คุณสามารถเห็นวิธีที่ลักษณะด่วนมีผลต่อตารางของคุณได้

 หมายเหตุ 

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะของข้อความในเซลล์ตารางหรือทั้งตาราง ให้เลือกตัวเลือกบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร หรือตัวเลือกภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะอักษรศิลป์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2007