เพิ่มสมการลงในเอกสาร Office ด้วย Microsoft Equation

ใช้ได้กับ
Microsoft Office Access 2003
Microsoft Access 2002
Microsoft Office Outlook® 2003
Microsoft Office PowerPoint® 2003
Microsoft Office Word 2003
ภาพปกสมุด บทความนี้ปรับปรุงมาจาก Microsoft Office System Inside Out โดย Michael J. Young และ Michael Halvorson. โปรดเข้าเยี่ยมชม Microsoft Learning เพื่อหาซื้อหนังสือเล่มนี้

การสร้างสมการโดยใช้ตัวแก้ไข Microsoft Equation

ในกรณีที่คุณสร้างเอกสาร Office ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ คุณจะพบว่าโปรแกรม Microsoft Equation Editor ที่ไม่ค่อยมีการโฆษณานั้นเป็นประโยชน์สำหรับการจัดรูปแบบสมการที่ถูกต้องในเอกสารของคุณ โดยคุณสามารถแทรกสมการลงใน Word, Excel, PowerPoint, Outlook (ในกล่องข้อความขนาดใหญ่ของรายการที่เปิดอยู่ในฟอร์ม), หรือ Access (ในเขตข้อมูลของประเภทวัตถุ OLE) ในการใส่สมการ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. บนเมนู แทรก ให้คลิกที่ วัตถุ
 2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกวัตถุ ให้คลิกที่ตัวเลือก สร้างใหม่ แล้วจึงคลิกที่ Microsoft Equation 3.0ในกรณีที่ไม่มี Microsoft Equation Editor คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว

  แสดงทำอย่างไร?

  ในกรณีที่คุณได้ติดตั้ง Microsoft Office เดิมจากเซิร์ฟเวอร์แฟ้มเครือข่ายหรือจากโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน คุณต้องติดตั้ง Equation Editor จากตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว หากคุณได้ติดตั้ง Office จาก CD-ROM คุณต้องติดตั้ง Equation Editor จากแผ่นดิสก์

  1. ออกจากโปรแกรมทั้งหมด
  2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
   • ในกรณีที่คุณเรียกใช้ Microsoft Windows 2000 ให้คลิกสองครั้งที่ไอคอน เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม
   • หากคุณเรียกใช้ Microsoft Windows XP ให้คลิกที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม
  3. ในกล่อง โปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน ให้คลิกที่การจัดรายการของ Microsoft Office หรือโปรแกรม Office แต่ละโปรแกรม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ Office หรือแยกแต่ละโปรแกรม แล้วจึงคลิกที่ เปลี่ยนแปลง
  4. บนหน้าจอ ตัวเลือกโหมดทำปรับปรุง ให้คลิกที่ เพิ่มหรือเอาคุณลักษณะออกแล้วจึงคลิกที่ ถัดไป
  5. ถ้าหน้าจอ การตั้งค่าแบบกำหนดเอง ปรากฏขึ้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เลือกการกำหนดค่าเองของโปรแกรมประยุกต์ขั้นสูง แล้วจึงคลิกที่ ถัดไป
  6. บนหน้าจอ การกำหนดค่าเองขั้นสูง ในรายการคุณลักษณะเพื่อติดตั้ง ให้คลิกที่ขยายตัวชี้ (+) ถัดจาก เครื่องมือ Office.
  7. คลิกที่ลูกศรถัดจาก ตัวแก้ไขสมการ แล้วคลิกที่ เรียกใช้จาก “คอมพิวเตอร์ของฉัน”
  8. คลิกที่ ปรับปรุง
  9. เริ่มโปรแกรม Office ที่คุณได้ใช้อีกครั้งหนึ่ง

  ตัวแก้ไขสมการจะแทรกพื้นที่การทำงานที่ว่างลงในเอกสารของคุณ และแถบเครื่องมือ สมการ และเมนูจะปรากฏขึ้นภายในหน้าต่างของโปรแกรม Office

พื้นที่การทำงานที่ว่างและแถบเครื่องมือสมการในเอกสาร Word

สมการที่คุณแทรกจะเป็นวัตถุฝังตัวที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรม Equation Editor ตามตัวอย่างข้างต้น วัตถุสมการจะถูกฝังอยู่ในเอกสาร Word

ให้ใช้คำสั่งดังต่อไปนี้ในการสร้างนิพจน์ทางคณิตศาสตร์:

 1. ในการใส่ตัวเลขหรือค่าตัวแปร ให้เพียงแต่พิมพ์ค่าดังกล่าวโดยใช้แป้นพิมพ์ เช่น พิมพ์ y เพื่อเริ่มสมการตัวอย่างดังต่อไปนี้: สมการเริ่มต้นด้วยอักขระตัวแรกที่ป้อน
 2. ในการป้อนตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ที่ปรากฏอยู่บนแป้นพิมพ์ เช่น เครื่องหมายบวก (+), เครื่องหมายลบ (–), หรือเครื่องหมายเท่ากับ (=) คุณก็เพียงแต่พิมพ์เครื่องหมายดังกล่าว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มเครื่องหมายเท่ากับลงในสมการตัวอย่าง ตามที่แสดง:

  สมการตัวอย่างพร้อมตัวดำเนินการเครื่องหมายเท่ากับ
 3. ในการป้อนตัวดำเนินการหรือสัญลักษณ์ที่ไม่มีอยู่บนแป้นพิมพ์ ให้คลิกที่ปุ่มที่เหมาะสมบนแถวด้านบนของแถบเครื่องมือ สมการ แล้วคลิกที่สัญลักษณ์ที่ต้องการบนสัญลักษณ์ของเมนูแบบหล่นลง ตัวอย่างเช่น คลิกที่สัญลักษณ์ที่แสดงที่นี่:เมนูแบบหล่นลงของตัวดำเนินการบนแถบเครื่องมือสมการ

  เพิ่มสัญลักษณ์ บวก-หรือ-ลบ (±) ลงในสมการตัวอย่าง ตามที่แสดงต่อไปนี้:

  สมการพร้อมสัญลักษณ์บวกหรือลบ
 4. ในการป้อนนิพจน์ เช่น เศษส่วน, รากที่สอง, เลขชี้กำลัง, หรือ อินทิกรัล ให้คลิกที่ปุ่มที่เหมาะสมบนแถวปุ่มของแถบเครื่องมือสมการ แล้วคลิกหนึ่งในแม่แบบบนแมนูแบบหล่นลง ตัวอย่างเช่น ให้คลิกที่แม่แบบดังต่อไปนี้:

  เลือกจากแถบเครื่องมือสมการ

  เพื่อเพิ่มนิพจน์รากที่สองลงในสมการตัวอย่าง ตามที่แสดงดังต่อไปนี้:

  นิพจน์รากที่สอง
 5. ป้อนหมายเลขและค่าตัวแปรที่ต้องการลงในพื้นที่ที่ทำเครื่องหมายเส้นปะภายในแม่แบบ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์ดังต่อไปนี้ลงในนิพจน์รากในสมการตัวอย่าง:

  นิพจน์ราก

  หมายเหตุ  

 • คุณสามารถแทรกแม่แบบภายในแม่แบบอื่นเพื่อสร้างนิพจน์ตัวดำเนินการที่ซ้อนกัน เช่น เศษส่วนภายในตัวดำเนินการรากที่สอง
 • คุณสามารถปรับเปลี่ยน แบบอักษร, ขนาดแบบอักษร, ตำแหน่ง (ตัวอย่างเช่น ตัวห้อย หรือตัวยก), หรือรูปแบบ (ตัวปกติ, ตัวหนา, หรือตัวเอียง) ของอักขระหรือสัญลักษณ์ โดยการเลือกดังกล่าว แล้วเลือกคำสั่งจากเมนู ลักษณะ และ ขนาด
 • เมื่อคุณค้างตัวชี้เมาส์ไว้เหนือปุ่มบนแถบเครื่องมือ สมการ จะมีการแสดงคำอธิบายของปุ่มในข้อความแนะนำบนหน้าจอถัดจากปุ่มดังกล่าว
 • ในกรณีที่คุณพยายามที่จะป้อนอักขระช่องว่างในนิพจน์ ตัวแก้ไจสมการจะมีเสียงเตือนและคุณจะไม่สามารถป้อนช่องว่างด้วยตัวคุณเอง ซึ่งก็เป็นเพราะว่าเพื่อสร้างการเว้นช่องว่างที่สอดคล้องกัน ตัวแก้ไขสมการจะตั้งการเว้นช่องว่างโดยอัตโนมัติระหว่างหมายเลขและสัญลักษณ์ที่คุณป้อนลงไปและคุณจะไม่สามารถพิมพ์อักขระช่องว่างด้วยตัวคุณเอง คุณสามารถปรับช่องว่างหรือการจัดตำแหน่งของสัญลักษณ์ได้ อย่างไรก็ดี โดยการเลือกสัญลักษณ์ต่างๆ จากเมนูแบบหล่นลง (โปรดูข้างล่าง) ช่องว่างและจุดไข่ปลา หรือโดยเลือกคำสั่งบนเมนู รูปแบบ

  เมนูแบบหล่นลงของช่องว่างและจุดไข่ปลาบนแถบเครื่องมือสมการ
 • คุณสามารถแสดงสมการในแบบตัวอักษรจางลงโดยคลิกที่ปุ่ม สี บนแถบเครื่องมือ รูปภาพแล้วคลิกที่ การชะล้าง บนเมนูแบบหล่นลง (ถ้ามองไม่เห็นแถบเครื่องมือ รูปภาพ บนเมนู มุมมอง ให้ชี้เมาส์ไปที่ แถบเครื่องมือแล้วคลิกที่ รูปภาพ) คุณยังสามารถครอบตัด (ปรับขนาดให้มากกว่า) สมการโดยคลิกที่ปุ่ม ครอบตัด บนแถบเครื่องมือ รูปภาพ หรือโดยการใช้ตัวเลือกบนแท็บ รูปภาพ ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบวัตถุ(เมนูรูปแบบ คำสั่ง วัตถุ)
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, PowerPoint 2003, PowerPoint